Μεταπτυχιακές Σπουδές σε «Δίκαιο και Πληροφορική»

Εκτύπωση  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ’ΚΥΚΛΟΥ
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 4ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική», το οποίο οδηγεί στην απονομή τίτλου σπουδών  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική» (MSc «Law and Informatics»).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών, λοιπών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω Τμήματα γνωστικού αντικειμένου, Τμημάτων Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών,Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχων και ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, αντίστοιχων Τμημάτων, καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μόνο όσοι έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής (επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα και τα συνολικά δίδακτρα 3.000 ευρώ. Στον 4ο κύκλο του προγράμματος, που θα αρχίσει στις αρχές Μαρτίου 2020, θα εισαχθούν μέχρι πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ως υπεράριθμοι, χωρίς διαδικασία επιλογής, εισάγονται οι δικαστές, καθώς και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Νομικής ή Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 15 Νοεμβρίου μέχρι 16 Δεκεμβρίου 2019 τον φάκελο υποψηφιότητάς τους.

 • με φυσική παρουσία: στη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 2ος όροφος, γραφείο 220, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη πρωί, ώρα 10-1 μμ. και Παρασκευή απόγευμα, ώρα 5-8 μμ.
 • είτε ταχυδρομικά: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (υπόψη  Γραμματείας ΔΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική, θυρίδα 35).
  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει η αίτηση (μόνο) να υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

 Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εισαγωγής (έντυπο αναρτάται στην ιστοσελίδα: https://www.uom.gr/mli/entypa-gia-ypopshfioys-foithtes)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). Σε περίπτωση ύπαρξης και δεύτερου πτυχίου, υποβάλλεται αντίγραφό του.
 4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αναρτημένο έντυπο σε https://www.uom.gr/mli/entypa-gia-ypopshfioys-foithtes)
 6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας*. Απαιτείται α) αποδεικτικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower ή αντίστοιχο, σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ) ή ανώτερο ή β) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας αγγλόφωνης εκπαίδευσης ή Πτυχίο Αγγλόφωνου ΑΕΙ (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή γ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
  *Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας το οποίο έχει εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς (ήτοι εκτός Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, το οποίο προσκομίζεται σε αντίγραφο), προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί και μεταφραστεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο και μεταφρασμένο  αντίγραφο από την αρχή που το εξέδωσε.
 7. Αποδεικτικά για τυχόν συναφή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και για συναφή επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχουν).
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο υποψήφιος προσκομίζει στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ επιπλέον δύο (2) φωτογραφίες.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε εκατονταβάθμια κλίμακα με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ

 • Συνάφεια και Βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 45%),
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%),
 • Συναφής ερευνητική δραστηριότητα/επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 15%),
 • Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών (συντελεστής βαρύτητας 10%),
 • Τίτλοι ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής (συντελεστής βαρύτητας 5%),
 • Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 15%).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στις ιστοσελίδες https://www.uom.gr/mli (www.mli.gr)  και http://www.itlaw.uom.gr/ ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 2ος όροφος, γραφείο 220, τηλ. 2310 891654, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική»

Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου


Εκτύπωση