edu.klimaka.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ"

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ"

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκήρυξη ΠΜΣ 2011

Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 01/09/2011- 09:00

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 30/09/2011- 14:00

Πληροφορίες: κα. Βουτσά Μαρία -Ελένη.

Τηλ. +30 23850-55207 e-mail: bs_grammateia_master2(ΑΤ)uowm.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα

Διαδικασία Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαΐκό έτος 2011-2012Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Ν. Α. Ευρώπης» και θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε δύο κατευθύνσεις:

Ι. Κατεύθυνση: Φιλολογία και Μετάφραση των Γλωσσών της Ν.Α. Ευρώπης

ΙΙ. Κατεύθυνση: Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές στη Ν. Α. Ευρώπη

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 30 κατ’ έτος ήτοι 15 ανά κατεύθυνση.

Τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 1600 €.

Κατά το πρώτο δεκαήμερο του κάθε εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τ’ αντίστοιχα δίδακτρα (400 €).

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για το μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό της Ν.Α. Ευρώπης» του Τ.Β.Σ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και προέρχονται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Βαλκανικών Σπουδών,
β) Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων χωρών
γ) Τουρκικών και Σλαβικών Σπουδών,
δ) Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
ε) Παιδαγωγικά Τμήματα,
στ) Φιλολογίας,
η) Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
θ) Μετάφρασης και Διερμηνείας,
ι) Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
κ) Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,

καθώς και άλλων Τμημάτων συναφών επιστημονικών πεδίων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η επιλογή κατεύθυνσης, συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας που πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Έντυπη αίτηση (διατίθεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., http://ls.balkan.uowm.gr)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του Δ.O.Α.Τ.Α.Π./πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5. Για τους υποψηφίους στην κατεύθυνση ‘Φιλολογία και Μετάφραση των Γλωσσών της Ν.Α. Ευρώπης’ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο επάρκειας μιας εκ των πέντε γλωσσών της Ν.Α. Ευρώπης: Αλβανική, Βουλγαρική, Ρουμανική, Σερβοκροατική και Τουρκική ή της Ρωσικής γλώσσας. Για τους υποψηφίους στην κατεύθυνση ‘Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές στη Ν.Α. Ευρώπη’ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο επάρκειας μιας εκ των πέντε γλωσσών της Ν.Α. Ευρώπης: Αλβανική, Βουλγαρική, Ρουμανική, Σερβοκροατική και Τουρκική ή της Ρωσικής Γλώσσας ή μιας εκ των τριών δυτικοευρωπαϊκών γλωσσών: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.

Η απόδειξη κατοχής ή επάρκειας των γλωσσών πιστοποιείται:

α) Με την κατοχή Πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος από τις αντίστοιχες χώρες,

β) με γραπτές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται από το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών,

γ) με πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει για τουλάχιστον οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα μια ορισμένη γλώσσα,

δ) με την κατοχή πτυχίου γλωσσομάθειας.

6. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωση Ελληνομάθειας.

7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).

8. Δύο συστατικές επιστολές. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών δεν χρειάζεται να προσκομίζουν συστατικές επιστολές.

9. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

2. Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων

Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., σε συνεργασία με τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. του Τμήματος που παρέχουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. και ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. αποτελούν την Εξεταστική Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις προβλεπόμενες προθεσμίες, γίνεται σε τρεις φάσεις.

1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι τόσο η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, όσο και η πιστοποίηση των γνώσεων των υποψηφίων σε επίπεδο επάρκειας μιας εκ των πέντε γλωσσών της Ν.Α. Ευρώπης: Αλβανική, Βουλγαρική, Ρουμανική, Σερβοκροατική και Τουρκική ή της Ρωσικής Γλώσσας ή μιας εκ των τριών δυτικοευρωπαϊκών γλωσσών: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.

2. Η δεύτερη φάση συνίσταται από γραπτή εξέταση ανά κατεύθυνση σπουδών, η οποία ορίζεται από την Π.Γ.Σ.Ε.Σ. και η οποία διενεργείται εντός του μηνός Οκτωβρίου.

3. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη ενώπιων της επιτροπής εξετάσεων.

Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται εντός του μηνός Οκτωβρίου και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο βαθμολογητές μετά από επικάλυψη των ονομάτων, τα οποία αποκαλύπτονται μόνον από την Επιτροπή Εξετάσεων μετά τη βαθμολόγηση. Αναβαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους σε όλα τα στάδια των εισαγωγικών εξετάσεων του Π.Μ.Σ. με την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης.

Η τελική κατάταξη των υποψηφίων για την κάλυψη των δέκα πέντε (15) διαθέσιμων θέσεων φοίτησης ανά κατεύθυνση στο Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. Τα εξεταζόμενα μαθήματα (μόρια = άθροισμα των ακεραίων βαθμών των μαθημάτων, μέγιστο 20).

2. Πρώτο πτυχίο (μόρια = το διπλάσιο του ακεραίου βαθμού πτυχίου, μέγιστο 20).

3. Δεύτερο πτυχίο (μόρια 20).

4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (μόρια 20).

5. Πιστοποίηση δεύτερης ξένης γλώσσας εκ των προκαθορισμένων γλωσσών (μόρια 10).

6. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής ή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (ανώτατος αριθμός μορίων 10).

7. Συστατικές επιστολές (μόρια= 5 κάθε συστατική επιστολή). Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών πιστώνονται απευθείας τα σχετικά μόρια στην τελική τους αξιολόγηση και συνεπώς δεν χρειάζεται να προσκομίζουν συστατικές επιστολές.

8. Επαγγελματική δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μόρια 10).

9. Αξιολόγηση της Επιτροπής Εξετάσεων από Συνέντευξη (μόρια = ακέραιος βαθμός στην κλίμακα του 20).

Γενικό Σύνολο Μορίων: 140

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στις τελευταίες θέσεις επιτυχίας η Σ.Ε. αποφασίζει κάθε φορά αναλόγως με τις επιδόσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή ή μη και των ισοβαθμούντων ή των επιλαχόντων.

Σε περίπτωση υποβολής λιγότερων υποψηφιοτήτων από τις θέσεις των εισακτέων τότε μετά την πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων η διαδικασία συνεχίζεται απευθείας στη τρίτη φάση.

Ο κατάλογος της συνολικής μοριοδότησης των υποψηφίων και η επιλογή των πρώτων 15 ανά κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.  ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η όλη διαδικασία επιλογής και εγγραφής υποψηφίων ολοκληρώνεται εντός του Οκτωβρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Β.Σ.
Αργύρης Κυρίδης
Kαθηγητής

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
Νιχωρίτης Κων/νος
Aναπληρωτής καθηγητής


ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ
“ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ”
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Ι. Κατεύθυνση: Φιλολογία και Μετάφραση των Γλωσσών της Ν.Α. Ευρώπης

1. Dimitri Obolensky, Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Η Ανατολική Ευρώπη, 500 - 1453, εκδ. Βάνιας Θεσσαλονίκη 1991. (σελ. 335 - 598).

2. Νιχωρίτης Κωνσταντίνος, Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος: Οι Αγώνες και το έργο τους για την ένταξη των Σλάβων στον Βυζαντινό Πολιτισμό και τα ελληνικά γράμματα, εκδ. Αντ. Σταμούλης. Θεσσαλονίκη 2003. (σελ. 19-39, 47-64,141-146).

3. Παναγιώτης Κριμπάς, Συμβολή στη μεταφρασεολογία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 2005,. (Όλο το βιβλίο).

ΙΙ. Κατεύθυνση: Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές στη Ν. Α. Ευρώπη

1. Γεώργιος Χρηστίδης, Τα Κομμουνιστικά Βαλκάνια, Εκδόσεις Βάνιας. Θεσσαλονίκη 2003. (κεφάλαια 3 και 4).

2. Τοντόροφ Νικολάϊ, Η βαλκανική πόλη - 15ος-19ος αιώνας, τόμος Α', μέρος Α' (Πόλεις και αστικός πληθυσμός στα Βαλκάνια το 15ο και 16ο αιώνα), (σελ. 27-118).

3. Todorova Maria, Βαλκάνια : Η δυτική φαντασίωση, μετάφραση Ιουλία Κολοβού, επιμέλεια Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2007. (Όλο το βιβλίο).

Σχετικά Άρθρα