edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΑΠΗ "Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
UNIVERSITY COLLEGE LONDON, INSTITUTE OF EDUCATION
ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π,Μ.Σ.)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί από το 1994-95 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών και του University College London, Institute of Education (ΙΟΕ).

Η λειτουργία του ανωτέρω ΠΜΣ βασίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του University College London, Institute of Education (ΙΟΕ) (2014), στις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16.7.2008 τ.Α΄) και στην υπ’ αριθμ. Υπουργική Απόφαση 140547/Β7 (ΦΕΚ 2464/16.09.2014 τ. Β΄). Η προκήρυξη γίνεται με βάση τα άρθρα 7.1. & 7.2 του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων και αρθρ. 10 του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/6.7.2008 τ.Α΄), καθώς επίσης και την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 3η/26/03/2015.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 προβλέπεται η εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών/τριών εκ των οποίων:

- δεκαπέντε (15) θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Institute of Education (ΙΟΕ) του University College London και

- δεκαπέντε (15) θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει αίτηση μόνο στη μία εκ των δύο παραπάνω επιλογών.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» χορηγεί τίτλο που εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Φ.12/547/139457/Γ Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2462/16-09-2014 Β΄). Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.

Α. Απονεμόμενοι τίτλοι

Το Κοινό ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» οδηγεί στη χορήγηση μεταπτυχιακών τίτλων ως εξής:

α) στους φοιτητές που εγγράφονται, φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί δύο τρίμηνα φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο Institute of Education, χορηγείται ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος από κοινού από τα δύο Πανεπιστήμια.

β) στους φοιτητές που φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χορηγείται χωριστός μεταπτυχιακός τίτλος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα.

Β. Υποψηφιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών – ιστοσελίδα Τμήματος www.ecd.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την 08/05/2015 ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 08/05/2015 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ναυαρίνου 13Α Ισόγειο (υπόψη Μ. Ντελίκου) Τ.Κ. 106 80, Αθήνα.

Γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποψηφιότητας στο ειδικό έντυπο, που μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του Τ.Ε.Α.Π.Η. ή από την ιστοσελίδα: www.ecd.uoa.gr

2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.

3. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

4. Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο πρόγραμμα.

5. Αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

6. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες, εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

7. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Αποδεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 19-23/12/2014 και του παραρτήματος Δ’ του ΑΣΕΠ είναι:
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90−100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY−
και
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY−
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
ή
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY−και
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY−
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”)
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). (μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2)
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2
• Test of Interactive English, C2 Level
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2)

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει πιστοποιητικό, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.

8. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

9. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι:
 α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και κανονισμό σπουδών και αυτήν τη προκήρυξη και αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάμηνα φοίτησης.
 β) έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει τη φοίτηση στο Institute of Education (ΙΟΕ) η οποία είναι υποχρεωτική και της οποίας αναλαμβάνει το κόστος (ισχύει μόνο για όσους θα φοιτήσουν και στο ΙΟΕ).

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

Δ. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Όσοι/ες επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας, θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα.

Στη συνέχεια, όσοι/ες καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις) θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής. Η συνέντευξη για τους υποψηφίους του προγράμματος που προβλέπει φοίτηση και στο ΙΟΕ θα διεξαχθεί τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Η επιλογή των υποψηφίων θα βασιστεί στη συνεκτίμηση:

α. της συνολικής εκπαιδευτικής τους πορείας και επίδοσης ιδιαίτερα σε τομείς και μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

β. των ενδεχόμενων σχετικών δημοσιεύσεων, της ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας.

γ. του περιεχόμενου του κειμένου όπου αναπτύσσονται τα κίνητρα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και των συστατικών επιστολών.

δ. της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

ε. της όλης συγκρότησης και επιστημονικής επαρκειας του υποψηφίου, της κοινωνικής δραστηριότητας καθώς και του ενδιαφέροντος για την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ.

Ε. Υποχρεώσεις φοιτητών - Δίδακτρα

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς το γνωστικό υπόβαθρο. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να ζητηθεί από ορισμένους/ες φοιτητές/τριες να παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Α.Π.Η. ή/και να μελετήσουν πρόσθετη βιβλιογραφία που θα τους προταθεί.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, διεπιστημονικά σεμινάρια καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και Κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση και η εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μαθημάτων, των φροντιστηρίων και των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής παρακολούθηση ή/και εκπλήρωση των υποχρεώσεων συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα ή σεμινάριο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στη λειτουργία του ΠΜΣ καταβάλλοντας δίδακτρα ως εξής:

α. Οι φοιτητές του Κοινού Προγράμματος κατά το α΄ έτος σπουδών καταβάλλουν τέλος εγγραφής 100 € στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα προβλεπόμενα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
Κατά το β΄ έτος σπουδών καταβάλλουν τέλος εγγραφής 100 € και δίδακτρα 900 € στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

β. Οι φοιτητές του Χωριστού Προγράμματος καταβάλλουν για κάθε έτος σπουδών τέλος εγγραφής 100 € και δίδακτρα 900 € στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2015.

Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο: 210-3688527 (ώρα 10.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: www.ecd.uoa.gr (ΣΠΟΥΔΕΣ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ιστοσελίδα του Τμήματος Ε.Α.Π.Η.).

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Ε. Ζαμπέτα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Σχετικά Άρθρα