edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Διδακτορικών Σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αρ.Πρωτ.ΔΚΕ-9532/29-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πληροφορίες: Γραμματεία ΣΚΕ
Τηλ. : 2610 367 452, -451
Fax: 2610 367 117
e-mail : ske(ΣΤΟ)eap.gr
Διεύθυνση:
Πάροδος Αριστοτέλους 18,
Τ.Κ. 263 35

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 266/24.12.1997), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195/6.9.2011), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α΄ 114/4.8.2017), όπως ισχύουν.
4. Τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2230/τ.Β΄/10-06-2019) και
5. Την απόφαση της υπ. αρ. 6ης/ 16-07-2019 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) του Ε.Α.Π
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν
αίτηση από 01-11-2019 έως 30-11-2019.

Οι προτεινόμενες γνωστικές περιοχές εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι:

Ευρύτερη Γνωστική Περιοχή Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: κ. Γ. Αγιομυργιανάκης, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας ΕΑΠ)

Ειδικότερες γνωστικές περιοχές:

 • Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο και o Ρόλος της Εκπαίδευσης
 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Οικονομικά του Τουρισμού
 • Οικονομικά της Κλιματικής Αλλαγής
 • Τουριστική Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Τουριστική Εκπαίδευση
 • Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις
 • Διεθνή Οικονομικά & Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
 • Εγχώρια και Διεθνής Χρηματοδότηση
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Διεθνής Μετανάστευσης

Ευρύτερη Γνωστική Περιοχή Β

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: κ. Α.Μιχιώτης, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας ΕΑΠ)

Ειδικότερες γνωστικές περιοχές:

 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)
 • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Οργάνωση διαδικασιών και έλεγχος στον Δημόσιο Τομέα
 • Στρατηγική Διοίκηση, Ανταγωνιστικότητα

Ευρύτερη Γνωστική Περιοχή Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: κ. Δ. Στεργίου, Επ. Καθηγητής ΕΑΠ)

Ειδικότερες γνωστικές περιοχές:

 • Τουριστική Εκπαίδευση και Απασχόληση (ποιοτική/εθνογραφική προσέγγιση)

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ), ο/η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να υποβάλλει στην Γραμματεία της ΣΚΕ:

 • Αίτηση (τυποποιημένο έντυπο βρίσκεται στο τέλος της παρούσης)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου να αποτυπώνεται το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ του/ης υποψηφίου/ας
 • Ερευνητική πρόταση (research proposal) στην οποία θα περιλαμβάνεται:
  ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην προτεινόμενη γνωστική περιοχή, ο σκοπός και στόχος της έρευνας, η πρωτοτυπία αυτής, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία. Η παραπάνω πρόταση αναμένεται να έχει έκταση (χωρίς τη βιβλιογραφία και τα παραρτήματα) περίπου 3000 λέξεις και να είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 • Αντίγραφα πτυχίου ή διπλώματος ή αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής.
 • Αναγνώριση ισοτιμίας των αντίστοιχων τίτλων από τον επίσημο κρατικό φορέα αναγνώρισης (για πτυχιούχους ΑΕΙ της αλλοδαπής)
 • Αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ του/της υποψηφίου/ας (π.χ. συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π, ακαδημαϊκές εργασίες κλπ)

Αποστολή αίτησης

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν από την 01-11-2019 μέχρι τις 30-11-2019 ως εξής:

 1. ηλεκτρονικά σε μορφή pdf και συνολικό μέγεθος αρχείων μέχρι έξι (6) MB, με αποδεικτικό παραλαβής και ανάγνωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή
 2. ταχυδρομικά (σε σφραγισμένο φάκελο και με ημερομηνία αποστολής εντός της ανωτέρω προθεσμίας) στη διεύθυνση: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΕΑΠ, πάροδος Αριστοτέλους 18, τκ. 26335, Πάτρα (υπόψη Γραμματείας).

Διαδικασία αξιολόγησης

Την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα κάνει τριμελής επιτροπή, που θα οριστεί, για ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, από την Κοσμητεία της Σχολής και θα αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής με συναφές/συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αντίστοιχες αιτήσεις, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και θα καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη). Κατόπιν θα υποβάλει στην Κοσμητεία της Σχολής σχετικό υπόμνημα, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πληροί ή όχι τα τυπικά, πρωτίστως όμως τα ουσιαστικά προσόντα προκειμένου να γίνει ή να μη γίνει δεκτός.

Η Κοσμητεία με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και συνεκτιμώντας το υπόμνημα της επιτροπής θα αποφανθεί θετικά ή αρνητικά επί των σχετικών αιτήσεων.

Για τους υποψηφίους που θα αποφανθεί θετικά, ορίζεται το Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (της Σχολής), τα άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Διάρκεια, δικαιώματα, υποχρεώσεις

 • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
 • Μετά την πάροδο οκτώ ετών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ο ΥΔ χάνει την ιδιότητά του.
 • Οι ΥΔ απολαμβάνουν τα δικαιώματα των μεταπτυχιακών φοιτητών για το διάστημα που προβλέπεται στο γενικό και ειδικό θεσμικό πλαίσιο, με χρονικό σημείο έναρξης την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
 • Oι ΥΔ που θα επιλεγούν υποχρεούνται στην τήρηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2230/τ.Β΄/10-06-2019) (https://www.eap.gr/el/spoudes-sto-eap/sxoles-k-programmata/koinwnikwn-epistimwn/7738-kanonismoi-ske)

Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών και οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών, αναρτώνται από την Γραμματεία της Σχολής στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, στο χώρο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο πεδίο Ανακοινώσεις – Κοσμητείας ΣΚΕ
(https://www.eap.gr/el/spoudes-sto-eap/sxoles-k-programmata/koinwnikwn-epistimwn/7475-1b1af4830c3e4b684d202042d4a0cb53-2)

Ο Κοσμήτορας της Σ.Κ.Ε.
Αθανάσιος Μιχιώτης
Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας Ε.Α.Π

Σχετικά Άρθρα