edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Υποτροφιών για Μεταπτυχιακό στα Παιδαγωγικά κλήρ. Θεοδωρίδη 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ «ΘΕΟΔΟΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MASTER) ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-21

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 08/03/2020

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών, με διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (Master), στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, σε μια εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών», σύμφωνα με:

 1. την από 1-2-1975 ιδιόγραφη διαθήκη του Πάνου Δημητρίου Θεοδωρίδη, η οποία δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με το υπ’ αριθ. 3817/7-11-1986 Πρακτικό Συνεδρίασης (τόμος: 1096, αριθμός: 46), και όπως αυτή τροποποιήθηκε μερικώς με την με αριθμ. 8411/21-11-2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών,
 2. τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ για τη χορήγηση των υποτροφιών (Συν 2η/22-01-2019, Συν. Συν. 15η/16-04-2019 και Συν 31η/24-10-2019),
 3. τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ A 185/2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», και
 4. την με Αρ. Πρωτ. 101532/7308/ΒΟΟ11/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων τροφείων, που χορηγούνται από τα έσοδα κληροδοτημάτων, και ισχύουν σήμερα.

Οι υπό προκήρυξη θέσεις ορίστηκαν σύμφωνα με τους όρους της από 1-2-1975 ιδιόγραφης διαθήκης του Πάνου Δημητρίου Θεοδωρίδη και σύμφωνα με την με αριθμ. 8411/21-11-2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, όπου αναφέρεται ότι: «…εκ της καταληφθείσας δια της διαθήκης περιουσίας θα χορηγούνται υποτροφίες σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, δασκάλους ή καθηγητές, χωρίς περιορισμό ηλικίας και ανεξάρτητα αν έχουν διορισθεί ως εκπαιδευτικοί στο Δημόσιο ή αλλαχού, προς μετεκπαίδευση τους σε Πανεπιστήμια ή Παιδαγωγικές Ανώτατες Ακαδημίες ή ισότιμες Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές μιας των χωρών της Ευρώπης, ανήκουσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση ειδικό κανονισμό που θα εκπονήσει το ΙΚΥ… επιλεγόμενους… κατά προτίμηση μη διαθετόντων επαρκή ίδια οικονομικά μέσα».

Ακολουθεί πίνακας με την ειδίκευση και τις οριζόμενες θέσεις υποτροφιών.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΘΕΣΕΙΣ

10

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι κατωτέρω:

 1. Οι υποψήφιοι να έχουν ελληνική ιθαγένεια,
 2. Οι υποψήφιοι να είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, δάσκαλοι ή καθηγητές, χωρίς περιορισμό ηλικίας και ανεξάρτητα αν έχουν διοριστεί ως υπάλληλοι στο δημόσιο ή αλλού.
 3. Ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»,
 4. το ατομικό συνολικό εισόδημα του υποψηφίου να μην υπερβαίνει τις 15.000,00€, ενώ το οικογενειακό συνολικό εισόδημα (γονέων,) σε περιπτώσεις προστατευόμενων μελών, να μην υπερβαίνει τις 30.000,00€. Σε περίπτωση έγγαμων υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό συνολικό εισόδημα του υποψηφίου το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει 30.000,00€.
  Σημειώνεται ότι το συνολικό εισόδημα προκύπτει αφού προστεθούν και τα αυτοτελή φορολογούμενα εισοδήματα κτλ, καθώς και τα απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα.
 5. Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης σε μία εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), το αργότερο έως 08/03/2020, αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, απαραιτήτως, η ειδίκευση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων, ή διαβατηρίου (σε ισχύ) καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει το ελληνικό ΑΦΜ του υποψηφίου.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια.
 3. Αντίγραφο πτυχίου Ιδρύματος της ημεδαπής, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», συνοδευόμενο και από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι: α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε ψηφιακή μορφή ταυτίζονται με τα υποβαλλόμενα έγγραφα στο φάκελο του υποψηφίου γ) δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, είτε από το ΙΚΥ, είτε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά ή δωρεά, δ) δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία, ε) δεν υφίστανται/εκκρεμούν τυχόν συμβατικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το ΙΚΥ και στ) έχουν δικαίωμα διορισμού ως εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι ή καθηγητές) στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
 5. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής (Το ανωτέρω δικαιολογητικό μπορεί να προσκομιστεί στην Υπηρεσία πριν την έναρξη της υποτροφίας). Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια ολοκλήρωσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Εάν η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 ότι πληροί τις ορισμένες από τον Νόμο 3421/2005 (ΦΕΚ τ. Α., 302/13-12-2005) προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την έναρξη της υποτροφίας τους.
 6. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass”), στο οποίο θα αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι (εφόσον διατίθενται), η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στο αντικείμενο του ΠΜΣ.
 7. Περιγραφή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (έως 1000 λέξεις).
 8. Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής από Πανεπιστήμιο μιας εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) το ακαδ. έτος 2020-2021, στην οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκεια του, το Πανεπιστήμιο υποδοχής, η χώρα, η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και η γλώσσα εργασίας.
 9. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους α) του υποψηφίου ή β) της οικογένειάς του με αντίγραφο της δήλωσης Ε1, σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους ή γ) της οικογένειάς του σε περίπτωση έγγαμου υποψηφίου
 10. Οπτικοηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (CD ή USB) με την αίτηση του υποψηφίου σκαναρισμένη και συνοδευόμενη από τα με αριθμ. 1 έως και 9 δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι το κατατεθειμένο οπτικοηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης δεν επιστρέφεται στον υποψήφιο σε καμία περίπτωση.

 • Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης».
 • Στην περίπτωση που υποβληθούν δικαιολογητικά σε γλώσσες πλην της αγγλικής και της γαλλικής θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, με ευθύνη του υποψηφίου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση του ΙΚΥ πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), ή με κατάθεση στα Γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) μέχρι την 08/03/2020.

Η παρούσα προκήρυξη, η αίτηση υποψηφιότητας και η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού διατίθενται και μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση του ΙΚΥ www.iky.gr. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, άπαξ.
Πληροφορίες για την Προκήρυξη παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες ή στα τηλέφωνα 210-3726346, -395 και -406 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr.

Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, και τους υποψηφίους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από το διαγωνισμό.
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να υποβάλουν μαζί με την αίτηση πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να τα υποβάλουν στο ΙΚΥ μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη του διαγωνισμού.

Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Νέα Ιωνία στα γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ισογείου στις:

 • 05/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ: εξέταση ξένων γλωσσών
 • 09/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ: εξέταση μαθήματος ειδίκευσης

Οι υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει:

A. Υποχρεωτική εξέταση στην ξένη γλώσσα, γραπτή και προφορική για όλους τους υποψηφίους σε μία (1) τουλάχιστον από τις πέντε γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετασθούν, προαιρετικά, και μετά από  αίτησή τους, και σε άλλη/ες γλώσσες από τις προαναφερόμενες, πλην της υποχρεωτικώς εξετασθείσης.

Η επιτυχία σε μία (1) από τις προαναφερόμενες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του μαθήματος, που ορίζεται για την ειδίκευση «Παιδαγωγική Επιστήμη».

Στην προγραμματισμένη εξέταση της ξένης γλώσσας υποχρεούνται να προσέλθουν όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα αν κατέχουν τίτλο που πιστοποιεί την άριστη γνώση της.

Βάσει επιτυχίας στην ξένη γλώσσα είναι τουλάχιστον ο βαθμός 14/20 και προκύπτει από το Μ.Ο. στα γραπτά και προφορικά.

Όταν από την εξαγωγή του Μ.Ο. προκύψει δεκαδικός αριθμός, τότε το δεκαδικό μέρος που υπερβαίνει το 0,5 ανάγεται σε ακέραια μονάδα, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ο βαθμός της εξέτασης στην ξένη γλώσσα δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας.

B. Γραπτός διαγωνισμός στην ύλη του μαθήματος της Παιδαγωγικής Επιστήμης.

Αν κάποιος από τους υποψηφίους αδυνατεί να υποστεί γραπτή εξέταση εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας, τότε επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, να υποβληθεί σε προφορική εξέταση, αντί της γραπτής, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στα ίδια θέματα, που κληρώθηκαν.

Σημείωση: Αν ο υποψήφιος πάσχει από δυσλεξία, είναι απαραίτητη η υποβολή ειδικής διαγνωστικής έκθεσης ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, από την οποία θα προκύπτει ότι αδυνατεί να υποστεί γραπτές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 57/90 και οι τροποποιήσεις με τα Π.Δ. 86/2001 και Π.Δ. 26/2002.

Η βαθμολογία των γραπτών διαγωνισμάτων ορίζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0 έως 20).

Ο τελικός βαθμός, που καθορίζει και τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων (ο οποίος μπορεί να απεικονίζεται με την ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων), προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών της εξεταστικής επιτροπής του μαθήματος και πρέπει να είναι τουλάχιστον 14/20.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμάται ο επιτυχών και σε άλλη ξένη γλώσσα εκτός της μίας (1) υποχρεωτικά εξεταζόμενης, με βαθμό τουλάχιστον 14, επί ίσων δε όρων, διενεργείται κλήρωση.

Ένσταση κατά του αποτελέσματος των διαγωνισμών επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων.

Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, διότι αυτή δεν προβλέπεται από το Νόμο.

Η πράξη-απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ για την ανακήρυξη των υποτρόφων εκτελείται μετά την εγκριτική απόφαση της εποπτεύουσας αρχής.

Μετά το πέρας της μοριοδότησης καταρτίζεται και ανακοινώνεται πίνακας υποψηφίων υποτρόφων και πίνακας επιλαχόντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 διαδοχικούς μήνες και μπορεί να συνεχιστεί για επιπλέον 6 μήνες μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον ο ίδιος προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την ικανοποιητική πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν. Για την έγκριση παράτασης της υποτροφίας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) το μήνα μικτά. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό για έξοδα μετάβασης και επιστροφής στο εξωτερικό (το ποσό των 1.000,00 € συνολικά).

Σημειώνεται ότι η υποτροφία δεν καλύπτει τυχόν δίδακτρα.

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη σύμβασης υποτροφίας μεταξύ του ΙΚΥ και του υποτρόφου.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης και της έναρξης καταβολής τροφείων, όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν προσκομίσει, βεβαίωση πρώτης εγγραφής σε ΠΜΣ από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το ακαδ. έτος 2020-21. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται απαραιτήτως η ονομασία του Πανεπιστημίου, η χώρα και η ακριβής ημερομηνία εγγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων και τη θέση τους καταλαμβάνουν υποψήφιοι από τον πίνακα επιλαχόντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο απόφασης ή βεβαίωση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση έναρξης της υποτροφίας.

Οι άνδρες υποψήφιοι, οι οποίοι δεν δύνανται να υποβάλουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, με την κατάθεση των δικαιολογητικών τους, οφείλουν να το προσκομίσουν πριν την έναρξη των σπουδών τους και της υποτροφίας τους.

Ζ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ή του εξαμήνου της φοίτησης, εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά αρχίζει από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή ή του προξένου της Ελλάδας στη χώρα σπουδών.

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία του ΙΚΥ κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου. Με τη λήξη της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει να προσκομίσει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του υποτρόφου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης του ανωτέρω παραδοτέου κατά 12 μήνες (χωρίς τροφεία) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε, και το καταβληθέν κατ΄ αποκοπή ποσό για έξοδα μετάβασης και επιστροφής στο εξωτερικό (το ποσό των 1.000,00 € συνολικά), σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του νόμου Περί Εισπράξεως των δημοσίων εσόδων.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος ή προκύψουν απρόβλεπτες συνθήκες στη λειτουργία του ΙΚΥ Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή αίτησης, καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο.

Νέα Ιωνία, 16/01/2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Σχετικά Άρθρα