edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Υποτροφιών για Μεταπτυχιακό στα Παιδαγωγικά κλήρ. Θεοδωρίδη 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ «ΘΕΟΔΟΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

Αρ.Πρωτ.4140/15-04-2024/ΙΚΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ (MASTER) ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12/6/2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του Α.Ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 150)·
β) του Ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 109)·
γ) των άρθρων 38 και 56 Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (A΄ 185)·
δ) του Π.Δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Α’ 306)·
ε) της υπ΄ αρ. 101532/7308/ΒΟΟ11/20.12.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση των ανώτατων ορίων μηνιαίων τροφείων που χορηγούνται από τα έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών, που εκτελούνται από πρόσωπα άλλα πλην του κράτους ως και εκείνων που τελούν υπό την άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών»·
2. την από 01.02.1975 ιδιόγραφη διαθήκη του Πάνου Δημητρίου Θεοδωρίδη που δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με το 3817/07.11.1986 Πρακτικό Συνεδρίασης και καταχωρίσθηκε στον τόμο 1096 με αριθμό 46, όπως αυτή τροποποιήθηκε μερικώς με την 8411/2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών·
3. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ «Έγκριση σχεδίου προκήρυξης του «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ακαδ. έτους 2024-2025» (Συνεδρία 3η/08-02-2024)·

προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με διαγωνισμό, σε πτυχιούχους Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας οι οποίοι νομιμοποιούνται να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (εφεξής «ΑΕΙ») των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών», στις ακόλουθες εξειδικεύσεις του τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης : α) Επιστήμες της Αγωγής: Ενταξιακή Εκπαίδευση, β) Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης και γ) Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή.

H κατανομή των υποτροφιών γίνεται ως ακολούθως:

  1. Επιστήμες της Αγωγής: Ενταξιακή Εκπαίδευση: δυο (2) θέσεις υποτροφιών
  2. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης: δυο (2) θέσεις υποτροφιών
  3. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή : δυο (2) θέσεις υποτροφιών

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης, δεν γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι τέσσερις (24) διαδοχικούς μήνες.

2. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται μηνιαίως στο ακαθάριστο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€). Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ακαθάριστο ποσό για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό, ύψους 1.000,00€.

3. Η υποτροφία δεν καλύπτει τυχόν δίδακτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να:

1. Διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

2. Είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω).

3. Κατά το φορολογικό έτος 2022, οι υποψήφιοι/ες είχαν κατά κεφαλήν εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000 €) εφόσον οι υποψήφιοι/ες είναι άγαμοι/ες. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες είναι έγγαμοι/ες το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000€) για κάθε μέλος της οικογένειας.

Ως «Κατά κεφαλήν εισόδημα» ορίζεται το πηλίκο της διαίρεσης του Οικογενειακού Εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις έτους 2022.

Ως «Οικογενειακό Εισόδημα» ορίζεται το φορολογητέο εισόδημα έτους 2022, σύμφωνα με το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα :

α) του/της υποψήφιου/ας εφόσον υπέχει αυτή την υποχρέωση και
β) του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος/η.

4. Δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν για το χρονικό διάστημα της υποτροφίας, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι.

5. Σε περίπτωση που έλαβαν οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους από την αιτία αυτή.

6. Δεν κατέχουν άλλο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

7. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους πριν την έναρξη της υποτροφίας ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., το αργότερο έως 12/6/2024, συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε μορφή pdf:

α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων ή διαβατήριο ή άδεια διαμονής σε ισχύ.

β) Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος, με βαθμό Λίαν Καλώς (6,50 και άνω). Σε περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου δεν εκφράζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων θα πρέπει το πτυχίο να συνοδεύεται από πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με βαθμό πτυχίου ή βεβαίωση της Γραμματείας του ΑΕΙ στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.

γ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2022 (Εκκαθαριστικό) του/της υποψήφιου/ας (εφόσον δεν είναι έγγαμος/η). Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2022.

δ) Το ΙΚΥ δύναται κατά την κρίση του να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό ή υπεύθυνη δήλωση.

ε) Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη διάρκεια της αναβολής είναι μικρότερη της υποτροφίας, ο υποψήφιος υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό μέχρι την έναρξη της υποτροφίας.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι ο/η υποψήφιος/α:
- (α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης,
- (β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β' της παρούσας προκήρυξης,
- (γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση υποτροφίας,
- (δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές υποχρεώσεις του/της στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το ΙΚΥ,
- (ε) δεν έλαβε ή δεν θα λαμβάνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης, άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, είτε από το ΙΚΥ, είτε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά ή δωρεά, ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή), και
- (στ) δεν κατέχει άλλο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την ίδια χρονική περίοδο.

ζ) Βεβαίωση εγγραφής ή επίσημη επιστολή αποδοχής (με ή χωρίς όρους αποδοχής) σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Παιδαγωγικών Επιστημών σε Πανεπιστήμια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινάει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2024-2025, στην οποία θα αναφέρεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και η διάρκειά του, το πανεπιστήμιο και η χώρα υποδοχής, η ημερομηνία εγγραφής καθώς και η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

η) Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης».

Έγγραφα της αλλοδαπής υποβάλλονται επικυρωμένα μαζί με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το ΙΚΥ θα αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο του (www.iky.gr) Πίνακα Επιλέξιμων Αιτήσεων με τα στοιχεία όσων πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, και Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων με τα στοιχεία όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

2. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών,, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων και υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΙΚΥ στις:

  • 16/9/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.: εξέταση μαθημάτων ειδίκευσης..

Οι υποψήφιοι/ες κατά την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στην ύλη των τριών ειδικεύσεων: Επιστήμες της Αγωγής: Ενταξιακή Εκπαίδευση, Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης και Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή

Η εξεταστέα ύλη της κάθε ειδίκευσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.

2. Η γνώση του Μαθήματος κάθε Ειδίκευσης βαθμολογείται με άριστα το είκοσι (20) και ισούται με τον μέσο όρο των βαθμολογιών των μελών της εξεταστικής επιτροπής ο οποίος μπορεί να απεικονίζεται με την ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και πρέπει να είναι τουλάχιστον 14/20.

3. Μετά το πέρας της εξέτασης καταρτίζεται το Πρακτικό Έκδοσης αποτελεσμάτων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ ο Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση.

4. Ένσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων, και υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5. Αιτήσεις αναβαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές.

6. Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης υποψηφίου/ας, επιλέγεται ο/η επόμενος/η κατά σειρά βαθμολογίας υποψήφιος/α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι υπότροφοι ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, υπό τον όρο έγκρισης από την εποπτεύουσα αρχή.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας είναι η σύναψη σύμβασης υποτροφίας μεταξύ του ΙΚΥ και του/της υποτρόφου, με βάση τους όρους της παρούσας προκήρυξης, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις του/της και περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, το ποσό και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας, καθώς και ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εμπίπτει στην Παιδαγωγική Επιστήμη.

3. Πριν την υπογραφή της σύμβασης και της έναρξης καταβολής της υποτροφίας, οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας και με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί από το ΙΚΥ (ταχυδρομικά και/ή ηλεκτρονικά) άλλως διαγράφονται από τον Πίνακα Κατάταξης και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι επόμενοι/ες κατά σειρά κατάταξης υποψήφιοι/ες:

α) Βεβαίωση αρχικής εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που δήλωσαν στην αίτησή τους, στην οποία θα αναφέρεται απαραίτητα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και η διάρκειά του, το πανεπιστήμιο και η χώρα υποδοχής, η ημερομηνία εγγραφής καθώς και η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

β) Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο απόφασης ή βεβαίωση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει σε κάθε περίπτωση μετά την 01.09.2024 και ειδικότερα από την άφιξη του/της υποτρόφου στην αλλοδαπή και την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2024-25.

2. Προς απόδειξη της ημερομηνίας άφιξης, οι υπότροφοι αποστέλλουν στο ΙΚΥ εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί, σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της παρούσας προκήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας.

2. Η υποτροφία καταβάλλεται εφόσον επαρκούν τα κονδύλια του Κληροδοτήματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο και εν γένει πληροί τους όρους της υποτροφίας και τηρεί τις υποχρεώσεις του/της.

3. Το ΙΚΥ δύναται να ανακαλεί ή να διακόπτει οποτεδήποτε τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας προκήρυξης ή της σύμβασης υποτροφίας και δύναται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο ή μέρος της υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

4. Ο/Η υπότροφος οφείλει:

4.1 Να αφιερωθεί πλήρως και ουσιαστικά στην υλοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

4.2 Να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες του/της καθώς και στη διπλωματική εργασία τα εξής: «Η υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας χρηματοδοτήθηκε από το “Θεοδωρίδειο Κληροδότημα Εκπαιδευτικών” του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών».

4.3 Να ενημερώνει εγγράφως το ΙΚΥ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και τις μεταπτυχιακές σπουδές του και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά στην ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του/της (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του/της όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΥ (grants.iky.gr).

4.4 Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας και με τον τρόπο που θα ορίσει το ΙΚΥ, εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από τον/την υπεύθυνο/η του μεταπτυχιακού προγράμματος, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ.

4.5 Κατά τη λήξη της υποτροφίας, να υποβάλει εντός προθεσμίας 6 μηνών αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
5. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του υποτρόφου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης των ανωτέρω παραδοτέων κατά 12 μήνες (χωρίς τροφεία) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

6. Απαγορεύεται η αλλαγή του προγράμματος σπουδών και του Πανεπιστημίου καθώς και η αναστολή έναρξης ή η ενδιάμεση διακοπή της υποτροφίας.

7. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της υποτροφίας λόγω ανωτέρας βίας, ως τελικό παραδοτέο εκλαμβάνεται η τελευταία εξαμηνιαία έκθεση προόδου.
 Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του/της υποτρόφου και που τον/την εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για τη συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτης κατάστασης, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης. Το σχετικό αίτημα θα συνυπογράφεται από τον/την επιστημονικό/ή υπεύθυνο/η του μεταπτυχιακού προγράμματος.

8. Η υποβολή αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, καθώς και η ανάρτηση του Πίνακα Επιλεγέντων υποτρόφων δεν συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να συνάψει σύμβαση με υποψήφιο/α και να του/της χορηγήσει την υποτροφία.

9. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι/ες αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

10. Η παρούσα προκήρυξη καθώς και η αίτηση υποτροφίας αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ (www.iky.gr) ενώ περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

11. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Σχετικά Άρθρα