edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Υποτροφιών για Μεταπτυχιακό στα Παιδαγωγικά κλήρ. Θεοδωρίδη 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ «ΘΕΟΔΟΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

Αρ.Πρωτ.15643/26-05-2023/ΙΚΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
(MASTER) ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΤΟΥ «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14-07-2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του Α.Ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 150)·
β) του Ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 109)·
γ) των άρθρων 38 και 56 Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (A΄ 185)·
δ) του Π.Δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Α’ 306)·
ε) της υπ΄ αρ. 101532/7308/ΒΟΟ11/20.12.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση των ανώτατων ορίων μηνιαίων τροφείων που χορηγούνται από τα έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών, που εκτελούνται από πρόσωπα άλλα πλην του κράτους ως και εκείνων που τελούν υπό την άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών»·
2. την από 01.02.1975 ιδιόγραφη διαθήκη του Πάνου Δημητρίου Θεοδωρίδη που δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με το 3817/07.11.1986 Πρακτικό Συνεδρίασης και καταχωρίσθηκε στον τόμο 1096 με αριθμό 46, όπως αυτή τροποποιήθηκε μερικώς με την 8411/2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών·
3. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ «Έγκριση σχεδίου προκήρυξης Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (Συνεδρία 12η/20-4-2023)·

προκηρύσσει οκτώ (8) υποτροφίες με διαγωνισμό, σε πτυχιούχους Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας οι οποίοι νομιμοποιούνται να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (εφεξής «ΑΕΙ») των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών», στις ακόλουθες εξειδικεύσεις του τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης : α) Επιστήμες της Αγωγής: Ενταξιακή Εκπαίδευση και β) Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης

H κατανομή των υποτροφιών γίνεται ως ακολούθως:

  1. Επιστήμες της Αγωγής: Ενταξιακή Εκπαίδευση: τέσσερις (4) θέσεις υποτροφιών
  2. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης: τέσσερις (4) θέσεις υποτροφιών

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης, δεν γίνονται δεκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι τέσσερις (24) διαδοχικούς μήνες.

2. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται μηνιαίως στο ακαθάριστο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€). Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ακαθάριστο ποσό για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό, ύψους 1.000,00€.

3. Η υποτροφία δεν καλύπτει τυχόν δίδακτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να:

1. Διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

2. Είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω).

3. Κατά το φορολογικό έτος 2021, οι άγαμοι/ες υποψήφιοι/ες είχαν φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000€). Επί εγγάμων υποψηφίων το φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ (28.000€). Σε περίπτωση που υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ (28.000€).

4. Δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν για το χρονικό διάστημα της υποτροφίας, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι.

5. Σε περίπτωση που έλαβαν οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους από την αιτία αυτή.

6. Δεν κατέχουν άλλο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

7. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους πριν την έναρξη της υποτροφίας ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) το αργότερο έως 14-07-2023, συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων ή διαβατήριο ή άδεια διαμονής σε ισχύ.

β) Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος, με βαθμό Λίαν Καλώς (6,50 και άνω). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου, θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

γ) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2021 (Έντυπο Ε1) του/της υποψήφιου, εφόσον δεν είναι έγγαμος/η ούτε εξαρτώμενο μέλος. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2021 (Έντυπο Ε1) του ιδίου και των γονέων του. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2021.

δ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2021 (Εκκαθαριστικό) του/της υποψήφιου/ας (εφόσον δεν είναι έγγαμος/η ούτε εξαρτώμενο μέλος). Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και των γονέων του/της, έτους 2021. Εφόσον ο/η υποψήφιος είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2021.

ε) Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη διάρκεια της αναβολής είναι μικρότερη της υποτροφίας, ο υποψήφιος υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό μέχρι την έναρξη της υποτροφίας.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι ο/η υποψήφιος/α:
-(α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης,
-(β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β' της παρούσας προκήρυξης,
-(γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση υποτροφίας,
-(δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές υποχρεώσεις του/της στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το ΙΚΥ, (ε) δεν έλαβε ή δεν θα λαμβάνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης, άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, είτε από το ΙΚΥ, είτε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά ή δωρεά, ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή), και (στ) δεν κατέχει άλλο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ζ) Βεβαίωση εγγραφής ή επίσημη επιστολή αποδοχής (με ή χωρίς όρους αποδοχής) σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Παιδαγωγικών Επιστημών σε Πανεπιστήμια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινάει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2023-2024, στην οποία θα αναφέρεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και η διάρκειά του, το πανεπιστήμιο και η χώρα υποδοχής, η ημερομηνία εγγραφής καθώς και η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

η) Για υποψηφίους/ες που επιθυμούν απαλλαγή από την εξέταση στην ξένη γλώσσα, πιστοποιητικό άριστης γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και ειδικότερα στο πεδίο ΠΟΛΙΤΕΣ, Έντυπα- Διαδικασίες.

θ) Οπτικοηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (Flash Memory/CD/DVD) με την αίτηση του υποψηφίου/ας σκαναρισμένη και συνοδευόμενη από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ι) Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης».

Έγγραφα της αλλοδαπής υποβάλλονται επικυρωμένα μαζί με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το ΙΚΥ θα αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο του (www.iky.gr) Πίνακα Επιλέξιμων Υποψηφίων με τα στοιχεία όσων πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, και Πίνακα Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων με τα στοιχεία όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

2. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του Πίνακα Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων των υποψηφίων, και υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: diagwnismoi@iky.gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΙΚΥ στις:
-18/09/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.: εξέταση ξένων γλωσσών
-20/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.: εξέταση μαθημάτων ειδίκευσης.

Οι υποψήφιοι/ες κατά τις ημέρες των εξετάσεων θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει (α) γραπτή και προφορική εξέταση στη γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής «Ξένη Γλώσσα») και (β) γραπτή εξέταση στην ύλη των δύο ειδικεύσεων: Επιστήμες της Αγωγής: Ενταξιακή Εκπαίδευση και Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης.

Η εξεταστέα ύλη της κάθε ειδίκευσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.

Απαλλάσσονται από την εξέταση της ξένης γλώσσας οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την αρίστη γνώση της ξένης γλώσσας όπως αυτά καθορίζονται στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (κεφ. Γ, παρ. η της παρούσης προκήρυξης).

2. Η γνώση της Ξένης Γλώσσας βαθμολογείται με άριστα το είκοσι (20) και ισούται με τον μέσο όρο της βαθμολογίας της γραπτής και της προφορικής εξέτασης. Απαιτείται η συγκέντρωση μέσου όρου τουλάχιστον 14/20 προκειμένου οι υποψήφιοι/ες να συμμετάσχουν στη συνέχεια στην γραπτή εξέταση του Μαθήματος Ειδίκευσης. Όταν από την εξαγωγή μ.ό. προκύψει δεκαδικός αριθμός, τότε το δεκαδικό μέρος που υπερβαίνει το 0,5 ανάγεται σε ακέραια μονάδα, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η βαθμολογία της Ξένης Γλώσσας δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων.

Η επιτυχία στην «Ξένη Γλώσσα» ή η απαλλαγή από αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του Μαθήματος Ειδίκευσης.

3. Η γνώση του Μαθήματος κάθε Ειδίκευσης βαθμολογείται με άριστα το είκοσι (20) και ισούται με τον μέσο όρο των βαθμολογιών των μελών της εξεταστικής επιτροπής ο οποίος μπορεί να απεικονίζεται με την ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και πρέπει να είναι τουλάχιστον 14/20.

4. Μετά το πέρας της εξέτασης καταρτίζεται το Πρακτικό Έκδοσης αποτελεσμάτων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ ο Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση.

5. Ενστάσεις κατά του Πίνακα Κατάταξης υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων, και υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: diagwnismoi@iky.gr

6. Αιτήσεις αναβαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές.

7. Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης υποψηφίου/ας, επιλέγεται ο/η επόμενος/η κατά σειρά βαθμολογίας υποψήφιος/α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι υπότροφοι ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, υπό τον όρο έγκρισης από την εποπτεύουσα αρχή.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας είναι η σύναψη σύμβασης υποτροφίας μεταξύ του ΙΚΥ και του/της υποτρόφου, με βάση τους όρους της παρούσας προκήρυξης, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις του/της και περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, το ποσό και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας, καθώς και ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εμπίπτει στην Παιδαγωγική Επιστήμη.

3. Πριν την υπογραφή της σύμβασης και της έναρξης καταβολής της υποτροφίας, οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας και με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί από το ΙΚΥ (ταχυδρομικά και/ή ηλεκτρονικά) άλλως διαγράφονται από τον Πίνακα Κατάταξης και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι επόμενοι/ες κατά σειρά κατάταξης υποψήφιοι/ες:

  1. Βεβαίωση αρχικής εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που δήλωσαν στην αίτησή τους, στην οποία θα αναφέρεται απαραίτητα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και η διάρκειά του, το πανεπιστήμιο και η χώρα υποδοχής, η ημερομηνία εγγραφής καθώς και η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο απόφασης ή βεβαίωση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει σε κάθε περίπτωση μετά την 01.09.2023 και ειδικότερα από την άφιξη του/της υποτρόφου στην αλλοδαπή και την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2023-24.

2. Προς απόδειξη της ημερομηνίας άφιξης, οι υπότροφοι αποστέλλουν στο ΙΚΥ εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί, σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβασης, της παρούσας προκήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας.

2. Η υποτροφία καταβάλλεται εφόσον επαρκούν τα κονδύλια του Κληροδοτήματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο και εν γένει πληροί τους όρους της υποτροφίας και τηρεί τις υποχρεώσεις του/της.

3. Ο/Η υπότροφος οφείλει να υποβάλει προς έγκριση εντός προθεσμίας και με τον τρόπο που θα ορίσει το ΙΚΥ:

  1. εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από τον υπεύθυνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ.
  2. αντίγραφο του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

4. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του/της υποτρόφου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης των ανωτέρω παραδοτέων κατά 6 μήνες (χωρίς τροφεία) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

5. Ο/Η υπότροφος οφείλει να μνημονεύει σε τυχόν μεταπτυχιακές εργασίες του/της τα εξής: «Η υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας χρηματοδοτήθηκε από το «Θεοδωρίδειο Κληροδότημα Εκπαιδευτικών» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών».

6. Απαγορεύεται η αλλαγή του προγράμματος σπουδών και του Πανεπιστημίου, καθώς και η αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση διακοπή της υποτροφίας, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

7. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της υποτροφίας λόγω ανωτέρας βίας, ως τελικό παραδοτέο εκλαμβάνεται η τελευταία εξαμηνιαία έκθεση προόδου. Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του/της υποτρόφου και που τον/την εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για τη συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτης κατάστασης, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

8. Η υποβολή αίτησης υποτροφίας καθώς και η ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης δεν συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΙΚΥ να συνάψει σύμβαση με υποψήφιο/α και να του/της χορηγήσει την υποτροφία.

9. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι/ες αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

10. Το ΙΚΥ δύναται να ανακαλεί ή να διακόπτει οποτεδήποτε τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας προκήρυξης ή της σύμβασης υποτροφίας και δύναται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο ή μέρος της υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

11. Η παρούσα προκήρυξη καθώς και η αίτηση υποτροφίας αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ (www.iky.gr) ενώ περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

 

 

 

Σχετικά Άρθρα