edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακό στις «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο:

«Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής»
(ΦΕΚ 2777 26/04/2023 τ. β’)

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 (χειμερινό εξάμηνο) η εισαγωγή 100 φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ με τίτλο: «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής»

Ο αριθμός φοιτητών/τριων αφορά 70 θέσεις για την ειδίκευση «Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» και 30 θέσεις για την ειδίκευση «Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στην πρώιμη παιδική ηλικία».

Η έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ θα γίνει το χειμερινό εξάμηνο του 2023-24 (Οκτώβριος). Οι σπουδές είναι τριών εξαμήνων και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΔ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως (100 % σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία), και η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα γίνονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.

1) Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες υποψήφιοι/ες που είναι:

1. Κάτοχοι πτυχίων όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής είτε
α) με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, είτε
β) να είναι πτυχία από ιδρύματα της αλλοδαπής που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής» (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/)
και έχουν:

2. Ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε δύο (2) φάσεις

Α’ Φάση: υποβάλλεται ψηφιακά η αίτηση με τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία δηλώνονται «υπεύθυνα» και η ακρίβειά της συμπλήρωσής τους συνδέεται με ρήτρα απόρριψης της αίτησης (περίοδος 25 Μαΐου – 17 Ιουνίου 2023). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερβούν το διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων, τότε γίνεται προεπιλογή ενός αριθμού υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (ΜΦ), που δεν υπερβαίνουν το διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ τ. Β, αρ.2820/27-04-2023). Πέραν αυτών οι υπόλοιποι δεν εντάσσονται στη Β’ φάση της διαδικασίας επιλογής.

Β’ Φάση: υποβάλλονται ψηφιακά στην αντίστοιχη πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού από τους υποψηφίους που έχουν επιτυχώς προκριθεί από την Α΄ φάση τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν επακριβώς τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν στην Α’ Φάση. Κατά τη Β’ φάση αυτή, εφόσον δεν επαληθευτούν με ακρίβεια τα παραπάνω στοιχεία που δηλώθηκαν στην Α’ Φάση, η αίτηση απορρίπτεται ως «απαράδεκτη», και ο/η υποψήφιος/α δεν συνεχίζει στο επόμενο στάδιο της επιλογής που είναι η διαδικασία της συνέντευξης. Οι υποψήφιοι που ανταποκριθούν επιτυχώς και υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά για τα προσόντα που δήλωσαν ότι κατέχουν στην Α΄ φάση καλούνται για συνέντευξη.

Κατά τη Β’ φάση (εκτιμώμενη περίοδος 19-25 Ιουνίου 2023) υποβάλλονται τα ακόλουθα Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ (https://digital-skills.the.ihu.gr/) τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας με πλήρη στοιχεία (συμπληρώνεται στην ιστοσελίδα, στην πλατφόρμα αίτησης)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 (π.χ. Lower) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα στην αγγλική γλώσσα, ή εφόσον δεν διαθέτουν τότε υποβάλλουν αίτημα προκειμένου να ελεγχθούν μέσω εξ αποστάσεως εξέτασης σχετικά με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας (υπάρχει στην αίτηση ως επιλογή).

3. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών (πτυχίο) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (για τελειόφοιτους/ες). Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

4. Αντίγραφο αναλυτικού πιστοποιητικού προπτυχιακών σπουδών στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοσή τους σε αυτά.

5. Βιογραφικό σημείωμα

6. Επιστημονικό-ερευνητικό έργο (δημοσιευμένα άρθρα & ανακοινώσεις σε συνέδρια), τα περιοδικά να διαθέτουν ISSN, ενώ οι ανακοινώσεις σε συνέδρια να πιστοποιούνται από σχετική βεβαίωση εισήγησης.

7. Πιστοποίηση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (αγωγής ή/και εκπαίδευσης) με βάση τεκμηριωμένα δικαιολογητικά, όπου θα είναι εμφανής η σχέση της επαγγελματικής εμπειρίας με τις επιστήμες της αγωγής. Η επαγγελματική εμπειρία τεκμηριώνεται ΜΟΝΟ από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης (δεν λαμβάνεται υπόψη βεβαίωση διευθυντή σχολικής μονάδας σε περιπτώσεις ιδιωτικής παράλληλης στήριξης) ή του φορέα αγωγής (πχ. δήμοι, ΙΕΚ κλπ.) που υπηρέτησε ο υποψήφιος. Σε περίπτωση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου/φορέα αγωγής, τεκμηριώνεται από το μισθολόγιο του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου/φορέα αγωγής και από βεβαίωση του εργοδότη, όπου θα πρέπει να αναφέρονται τα εκπαιδευτικά καθήκοντα του υποψηφίου. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν γίνονται αποδεκτές συμβάσεις εργασίας/έργου παρά μόνο βεβαιώσεις υπηρεσίας από τον οικείο φορέα, εκτός από όσες αφορούν χρονική περίοδο έως και έξι μήνες πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών και δεν έχουν ακόμα λήξει.

8. Στοιχεία ατόμων που δύνανται να δώσουν συστάσεις (ΔΕΝ απαιτείται επιστολή παρά ΜΟΝΟ στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων αυτών, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και e-maιl επικοινωνίας). Ως πρόσωπα που μπορούν να δώσουν συστάσεις γίνονται δεκτά, τόσο διδάσκοντες του ακαδημαϊκού χώρου σπουδών, αλλά και στελέχη φορέων που σχετίζονται με την αγωγή και την εκπαίδευση (λ.χ. προϊστάμενοι, διευθυντές σχολικών μονάδων, σύμβουλοι εκπαίδευσης κλπ).

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι: α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και αυτής της προκήρυξης, & β) αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα δικαιολογητικά κατάθεσης υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του https://digital-skills.the.ihu.gr/diadikasia-eisagogis/

Επιλογή των Εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων στο ΔΠΜΣ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής» γίνεται με συνέντευξη και αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας από την Επιτροπή Επιλογής. Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των κριτηρίων που αναφέρονται στον πίνακα κριτηρίων παρακάτω.

Κατά την περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από το διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων, τότε γίνεται προεπιλογή ενός αριθμού υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (ΜΦ). Η προεπιλογή γίνεται με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και καταρτίζεται μία λίστα από υποψήφιους ΜΦ που δεν υπερβαίνουν το διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων. Μόνο οι υποψήφιοι/ες ΜΦ που είναι στην λίστα προεπιλογής προσέρχονται στη συνέντευξη. Στην τελική κατάταξη των υποψήφιων ΜΦ λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της συνέντευξης, εφόσον είναι πάνω από τη βάση (15 με άριστα το 30). Εάν ο βαθμός της συνέντευξης είναι κάτω από τη βάση, τότε ο/η υποψήφιος/α ΜΦ αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής με βάση τα τεκμηριωμένα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει. Τα μόρια που δίνει κάθε κριτήριο προστίθενται χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο οι υποψήφιοι να έχουν συλλέξει μόρια από όλα τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο/α. Η μοριοδότηση των παραστατικών που γίνονται αποδεκτά, η διενέργεια και η βαθμολόγηση της συνέντευξης γίνονται από την Επιτροπή Επιλογής.

Με βάση το σύνολο των μορίων καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων και με βάση τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν κάποιος/α υποψήφιος/α αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω τους ενός/μιας υποψήφιοι/ες, επιλέγονται όλοι. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δύνανται να προκηρυχθούν εκ νέου με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Όλοι οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής, κατά τη Β’ Φάση, για την ακρίβεια και γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο. Τα ποσοτικά αυτά κριτήρια παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί, ενώ η επεξήγηση των κριτηρίων παρατίθεται αναλυτικά στον κανονισμό σπουδών που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού.

Πίνακας κριτηρίων
Κριτήρια Επεξήγηση Μέγιστη
μοριοδότηση
1. Βαθμός πτυχίου Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά 20
2. Βαθμός πτυχιακής εργασίας Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά 5
3. Συνέντευξη Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη 30
4. Επαγγελματική εμπειρία σε μονάδες αγωγής Ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας 25
5. Επιστημονικό- ερευνητικό έργο Δημοσιευμένα άρθρα σε
επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια
15
6. Δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος Από ΑΕΙ της χώρας ή εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ 5
  100

2) Τέλη φοίτησης

Οι φοιτητές/ριες που φοιτούν στο ΔΠΜΣ συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του καταβάλλοντας τέλη φοίτησης συνολικού ποσού 2.100,00€. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι φοιτητές/ριες καταβάλλουν το ποσό των 700,00€ πριν την έναρξη των μαθημάτων του αρχικού εξαμήνου. Το υπόλοιπο ποσό των 1.400,00€ καταβάλλεται κατανεμημένο σε 2 ισόποσες δόσεις (700,00€ ανά εξάμηνο) το αργότερο έως και την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Σε καμία περίπτωση διακοπής φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης. Σε περίπτωση που ΜΦ δικαιούται υποτροφίας, αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές νόμιμες διαδικασίες, επιστρέφεται το μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης που έχει καταβάλει.

3) Σημαντικές Ημερομηνίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας (βλ. ενότητα 2 της παρούσας πρόσκλησης) μόνο ηλεκτρονικά κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων από 25 Μαΐου – 17 Ιουνίου 2023 μέσω της ιστοσελίδας https://digital-skills.the.ihu.gr/ στην οποία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους πριν τη λήξη της προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά προκειμένου να αναρτηθούν προτείνεται να είναι σε αρχεία τύπου pdf (όχι μεγάλου όγκου), ενώ θα πρέπει να υποβάλλεται ένα αρχείο σε κάθε πεδίο. Εάν παραμείνουν κενές θέσεις μετά την περίοδο υποβολής αιτήσεων δύναται να υπάρξει επαναπροκήρυξη.
Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε εξ αποστάσεως συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα υπάρξει ανακοίνωση για τις πληροφορίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων αμέσως μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού.

Πέρα από την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού: https://digital-skills.the.ihu.gr/, σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής» του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος μόνο με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος

email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά Άρθρα