edu.klimaka.gr

Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα - Πρόγραμμα SIEMENS 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - SIEMENS 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

Νέα Ιωνία, 13 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Υ.
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Σας πληροφορούμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα προκηρύξει 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2016 -2017, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:

  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Ειδικότερα, οι υπό προκήρυξη ειδικεύσεις ανά επιστημονικό τομέα περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας
Ενεργειακά Συστήματα
Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Διατάξεις και Συστήματα Αποφάσεων
Διαχείριση Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Αποκεντρωμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας
Κοινωνικο οικονομικές επιπτώσεις του τομές ενέργεια

ΥΓΕΙΑ

Επεμβατική Ακτινολογία
Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων
Ιατρική Τηλεμετρία και Τηλεματική - Βιοϊατρική Τεχνολογία
Ιατρική Φυσική- Ακτινοφυσική - Ακτινοδιαγνωστική/
Ακτινοθεραπεία & Πυρηνική Ιατρική
Υπολογιστική Νευροεπιστήμη - Νευροπληροφορική
Βιοπληροφορική - Ιατρική Πληροφορική
Ηλεκτρονικά Συστήματα Υγείας
Μοριακή Βιολογία – Γενετική
Βιοτεχνολογία - Μοριακή Βιοτεχνολογία
Βιοχημεία - Κυτταρική Βιολογία
Κλινική και Μοριακή Ανοσολογία
Μοριακή Ιατρική - Αναγεννητική Ιατρική
Κοινωνικο οικονομικές επιπτώσεις του τομέα Υγεία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Βιομηχανικός Σχεδιασμός
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων
Μηχατρονική
Βιομηχανική Τεχνολογία
Ναυτική Τεχνολογία
Τεχνολογία Οργάνων Μέτρησης & Ελέγχου
Νανοτεχνολογία & Εφαρμογές
Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής
Βιομηχανικός Αυτοματισμός και Έλεγχος
Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα
Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
Κοινωνικο οικονομικές επιπτώσεις του τομέα Βιομηχανία

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός
Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών
Βιώσιμη Κινητικότητα και Δίκτυα Μεταφορών
Μηχανική των Υποδομών και του Περιβάλλοντος
Μηχανική Μάθηση
Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών &
Αντισεισμικός σχεδιασμός
Συστήματα ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης κυκλοφορίας
Σχεδιασμός και υλοποίηση οδικών και σιδηροδρομικών συστημάτων
Εφαρμογές τηλεματικής
Υποδομή ηλεκτρικών οχημάτων & Ηλεκτροκίνηση μέσων σταθερής τροχιάς
Αστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
Κοινωνικο οικονομικές επιπτώσεις του τομέα Υποδομές- αστική αναπτυξη - Περιβάλλον

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Οι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών με ελληνική εθνικότητα.

β) Οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής.

γ) Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με βαθμό Άριστα, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ετών από το έτος αναγόρευσής τους, δηλαδή δικαιούχοι είναι όσοι αναγορεύτηκαν διδάκτορες από 1-1-2010 και εντεύθεν

δ) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού καλής γνώσης (επιπέδου B2) της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

ε) Οι υποψήφιοι που έχουν βεβαίωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από Τμήμα, Τομέα ή επιβλέποντα καθηγητή ΑΕΙ, στην οποία να βεβαιώνεται η έναρξη αυτής το ακαδ. έτος 2016-2017 (από 1/9/2016 έως το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων).

στ) Οι υποψήφιοι με ατομικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 15.000,00€ κατά το τελευταίο φορολογικό έτος.

ζ) Όσοι δεν χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας για την ίδια έρευνα ή άλλη με συναφές θέμα και δεν εργάζονται: i. στο δημόσιο τομέα με σχέση απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ως μόνιμοι υπάλληλοι ή ii. στον ιδιωτικό τομέα με σχέση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

η) Οι άνδρες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής τους έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι οφείλουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα εξασφάλισης αναβολής, επαρκούς για την ολοκλήρωση του προγράμματος και να προσκομίσουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

θ) Να μην είναι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα εκτός και εάν παραιτηθούν από το συγκεκριμένο επίδομα.

Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.

Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν ήδη λάβει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή για την ίδια μεταδιδακτορική έρευνα. Δεν χρηματοδοτείται η ίδια μεταδιδακτορική έρευνα δύο φορές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.

Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική.

Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.

Το ΙΚΥ ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί - έστω και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε

i. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (*1) να αποσταλούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ii. Αντίγραφο τίτλου αναγόρευσης διδάκτορα ή βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής με βαθμό ΆΡΙΣΤΑ (*2). Επισημαίνεται ότι, δεν πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των επτά ετών από το έτος αναγόρευσης σε διδάκτορα.

iii. Αντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης (επίπεδο B2) Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

iv. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

v. Επίσημη βεβαίωση του ΑΕΙ ή του ερευνητικού κέντρου της Ελλάδας υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα από την οποία να προκύπτει ότι εκπονούν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα κατά το ακαδ. έτος 2016-2017, το θέμα αυτής καθώς και η ημερομηνία έναρξης και η προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσής της. Επισημαίνεται ότι, η ημερομηνία έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 και μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων του προγράμματος.

vi. Βεβαίωση του επιβλέποντος τη μεταδιδακτορική έρευνα ότι το θέμα της εμπίπτει στην εξειδίκευση που έχει ενταχθεί η αίτηση του υποψηφίου σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

vii. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής κατάταξης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι η αναβολή αυτή επαρκεί για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής τους έρευνας.

viii. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ix. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2016.

x. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ρητά ότι ο υποψήφιος «καθόλη τη διάρκεια της υποτροφίας του δεν χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη πηγή
(δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’όλη τη διάρκεια της υποτροφίας για την ίδια έρευνα ή άλλη με συναφές θέμα, δεν εργάζεται καθ΄όλη τη διάρκεια της υποτροφίας:
i. στο δημόσιο τομέα με σχέση απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ως μόνιμος υπάλληλος ή
ii. στον ιδιωτικό τομέα με σχέση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου και δεν θα είναι δικαιούχος επιδόματος ανεργίας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα εκτός και εάν παραιτηθεί.».

xi. Βιογραφικό Σημείωμα, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου Europass στην Ελληνική γλώσσα

xii. Τουλάχιστον δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (1ο , 2ο ,κλπ. όνομα) και με άμεση συνάφεια προς το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναγράφει πάνω σε κάθε δημοσίευση τον πιο πρόσφατο δείκτη απήχησης (impact factor) (*3) του περιοδικού στο οποίο έχει γίνει η δημοσίευση.

xiii. Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας και σύντομη περιγραφή του θέματός της (έως 2.000 λέξεις) (*4)
.

(*1) Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα).

(*2) Υποψήφιος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα). Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ' εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Α.Ε.Ι.

(*3) Από τα Proceedings Συνεδρίων συμπεριλαμβάνονται μόνον όσα βρίσκονται στο σύστημα ISI.

(*4) Προδιαγραφές διαμόρφωσης πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας: η πρόταση πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα, (έως 2000 λέξεις αυστηρά) (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία (η βιβλιογραφία δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν υ ποβάλει στο Ι.Κ.Υ. αίτηση για υποτροφία κατά τα έτη 2015 και 2016 δύνανται με Υπεύθυνη Δήλωση να ζητήσουν από το Ι.Κ.Υ. να χρησιμοποιήσει δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβάλει. Στη περίπτωση αυτή το Ι.Κ.Υ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την εγκυρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα, εφόσον διατίθενται

xiv. Έως τέσσερις (εκτός των δύο υποχρεωτικών) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (1ο,2ο, κλπ. όνομα). Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναγράφει πάνω σε κάθε δημοσίευση τον πιο πρόσφατο δείκτη απήχησης (impact factor) (*5) του περιοδικού στο οποίο έχει γίνει η δημοσίευση

(*5) Από τα Proceedings Συνεδρίων συμπεριλαμβάνονται μόνον όσα βρίσκονται στο σύστημα ISI.

xv. Έως τρεις προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε διεθνή συνέδρια (1ο, 2ο, κλπ. όνομα)

xvi. Έως τρία ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, ατομικά ή ως μέλος ομάδων κατά τη διάρκεια των σπουδών του υποψηφίου (1ο, 2ο, 3ο βραβείο ή εύφημος μνεία).

Αιτήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στους υπό προκήρυξη επιστημονικούς τομείς και εξειδικεύσεις και δεν συνοδεύονται από όλα τα ανωτέρω υποχρεωτικά δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί πλήρως με τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη δεν είναι επιλέξιμες προς αξιολόγηση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως 12 μήνες (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017) και καθορίζεται, τόσο από τη βεβαίωση του επιβλέποντος τη μεταδιδακτορική έρευνα, όσο και από την επίδοση του υποτρόφου. Η ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 και μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

Οι συμβάσεις μεταξύ του ΙΚΥ και των υποτρόφων θα ισχύουν αναδρομικά από τις ανωτέρω ημερομηνίες έναρξης, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 έως της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ανάλογα με το χρόνο έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας..

Ο/ η υπότροφος υποχρεούται με τη λήξη της υποτροφίας να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ.:

α) Αντίγραφο μεταδιδακτορικής έρευνας και επίσημη βεβαίωση του επιβλέποντος για την περάτωσή της,

β) Παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας σε ένα τουλάχιστον επιστημονικό συνέδριο ή δημοσίευση μιας εργασίας σε περιοδικά με κριτές στο αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι οικονομικές παροχές αφορούν στα μεικτά ποσά, τα οποία θα καταβληθούν στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λάβει ο υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης πριν την παρακράτηση των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Στους υποτρόφους χορηγούνται:

α. Μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€).

β. Δαπάνες για αναλώσιμα εργαστηριακά έξοδα ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 Ευρώ).

γ. Δαπάνες για δημοσιεύσεις / ταξίδια ύψους μέχρι δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 Ευρώ).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αίτησης υποτροφίας παρακαλούνται, όπως προετοιμάσουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους, διότι η προκήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί εντός των επόμενων ημερών, θα έχει μικρό χρονικό διάστημα για την κατάθεση των αιτήσεων.
 Προσοχή πρέπει να δοθεί στις δαπάνες για αναλώσιμα και για ταξίδια, τα δικαιολογητικά των οποίων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός της περιόδου της υποτροφίας.
 Σημειώνεται, ότι θα χορηγηθεί υποτροφία μόνον εφόσον οι υπότροφοι επιστρέψουν στο ΙΚΥ υπογεγραμμένη τη Σύμβαση με όλα τα δικαιολογητικά δαπανών έως τις 21 Αυγούστου 2017.

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ SIEMENS

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. ΔΠΠΔΑΕΦΑ/601/166276/Β2/7-10-2016 (ΦΕΚ 3344 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 40073/Ζ1/09 Μαρτίου 2017 (ΦΕΚ 1002 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2015-2016, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου 2016.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται, ως ακολούθως:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 25
ΥΓΕΙΑ 25
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 25
ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 25

Διευκρινίζονται τα εξής:
1) Η εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας θα πρέπει να έχει ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως και την 30η Ιουνίου 2016.
2) τον Επιστημονικό τομέα «Βιομηχανία» περιλαμβάνεται και η «Αγροτοβιομηχανία» με όλες τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις.
3) Σε όλους τους επιστημονικούς τομείς συμπεριλαμβάνονται και οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των αντίστοιχων ειδικεύσεων.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, (σ.σ. ακολουθεί στη συνέχεια).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα Γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726350, -394 και -395.

Πληροφορίες για την:

• αξιολόγηση των υποψηφίων

Αν.Προϊσταμένη Τμήματος: Άννα Χριστοδούλου, τηλ.: 210 3726327, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κατερίνα Γιάννου, τηλ.: 210 3726394, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μαρία Ερωτοκρίτου, τηλ.: 210 3726350, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Email Τμήματος διαγωνισμών: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

• παρακολούθηση φυσικού / οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων

Ειρήνη Σταμογιώργου (210 3726306, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


Α.Π.3384/29-03-2017/ΙΚΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ SIEMENS


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Υ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. ΔΠΠΔΑΕΦΑ/601/166276/Β2/7-10-2016 (ΦΕΚ 3344 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 40073/Ζ1/09 Μαρτίου 2017 (ΦΕΚ 1002 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2015-2016, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:

  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  • 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλους προκηρυγμένους τομείς, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, ούτε στην ανωτέρω περίπτωση, ο αριθμός των προκηρυγμένων θέσεων υποτροφιών, η Υπηρεσία δύναται -αλλά δεν υποχρεούται- να προβεί σε συμπληρωματική προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Ειδικότερα, οι υπό προκήρυξη ειδικεύσεις ανά επιστημονικό τομέα περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Ενεργειακά Συστήματα

Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Διατάξεις και Συστήματα Αποφάσεων

Διαχείριση Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αποκεντρωμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας

ΥΓΕΙΑ

Επεμβατική Ακτινολογία

Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων

Ιατρική Τηλεμετρία και Τηλεματική - Βιοϊατρική Τεχνολογία

Ιατρική Φυσική- Ακτινοφυσική - Ακτινοδιαγνωστική/

Ακτινοθεραπεία & Πυρηνική Ιατρική

Υπολογιστική Νευροεπιστήμη - Νευροπληροφορική

Βιοπληροφορική - Ιατρική Πληροφορική

Ηλεκτρονικά Συστήματα Υγείας

Μοριακή Βιολογία – Γενετική

Βιοτεχνολογία - Μοριακή Βιοτεχνολογία

Βιοχημεία - Κυτταρική Βιολογία

Κλινική και Μοριακή Ανοσολογία

Μοριακή Ιατρική - Αναγεννητική Ιατρική

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Βιομηχανικός Σχεδιασμός

Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Μηχατρονική

Βιομηχανική Τεχνολογία

Ναυτική Τεχνολογία

Τεχνολογία Οργάνων Μέτρησης & Ελέγχου

Νανοτεχνολογία & Εφαρμογές

Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής

Βιομηχανικός Αυτοματισμός και Έλεγχος

Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα

Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

Βιώσιμη Κινητικότητα και Δίκτυα Μεταφορών

Μηχανική των Υποδομών και του Περιβάλλοντος

Μηχανική Μάθηση

Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών &

Αντισεισμικός σχεδιασμός

Συστήματα ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης κυκλοφορίας

Σχεδιασμός και υλοποίηση οδικών και σιδηροδρομικών συστημάτων

Εφαρμογές τηλεματικής

Υποδομή ηλεκτρικών οχημάτων & Ηλεκτροκίνηση μέσων σταθερής
τροχιάς

Αστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Οι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών με ελληνική εθνικότητα.

β) Οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής.

γ) Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με βαθμό Άριστα, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από το έτος αναγόρευσής τους.

δ) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού καλής γνώσης (επιπέδου B2) της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

ε) Οι υποψήφιοι που έχουν βεβαίωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας που ξεκινά από την έναρξη του ακαδ. έτους 2015-2016 (από 1/9/2015 έως το αργότερο 30/6/2016).

στ) Οι υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 25.000,00€.

ζ) Όσοι δεν χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

η) Οι άνδρες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής τους έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι οφείλουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα εξασφάλισης αναβολής, επαρκούς για την ολοκλήρωση του προγράμματος και να προσκομίσουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

--

Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.

Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν ήδη λάβει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή για την ίδια μεταδιδακτορική έρευνα.

Δεν χρηματοδοτείται η ίδια μεταδιδακτορική έρευνα δύο φορές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.

Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική.

Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.

Το Ι.Κ.Υ. ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί - έστω και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως τριάντα μέρες από τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης από το ΙΚΥ, δηλαδή έως και την 28η Απριλίου 2017, στη διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης. Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται αποδεκτό.

Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσταλούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. με αναγραφή του τελικού βαθμού.
(Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα).)

ii. Αντίγραφο τίτλου αναγόρευσης διδάκτορα ή βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής με βαθμό ΆΡΙΣΤΑ. Επισημαίνεται ότι, δεν πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών από το έτος αναγόρευσης σε διδάκτορα.
(Υποψήφιος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα). Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ' εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Α.Ε.Ι.)

iii. Αντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης (επίπεδο B2) Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

iv. Τρεις συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

v. Επίσημη βεβαίωση του ΑΕΙ ή του ερευνητικού κέντρου της Ελλάδας υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα από την οποία να προκύπτει ότι θα εκπονήσουν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα κατά το ακαδ. έτος 2015-2016, το θέμα αυτής καθώς και η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και η προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσής της. Επισημαίνεται ότι, η ημερομηνία έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και μεταγενέστερη της 30ής Ιουνίου 2016.

vi. Βεβαίωση του επιβλέποντος τη μεταδιδακτορική έρευνα ότι το θέμα της εμπίπτει στην εξειδίκευση που έχει ενταχθεί η αίτηση του υποψηφίου σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

vii. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής κατάταξης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι η αναβολή αυτή επαρκεί για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής τους έρευνας.

viii. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ix. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου φορολογικού έτους.

x. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ρητά ότι ο υποψήφιος «καθόλη τη διάρκεια της υποτροφίας του δεν θα χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν θα εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας».

xi. Βιογραφικό Σημείωμα, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου Europass στην Ελληνική γλώσσα.

xii. Τουλάχιστον δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (1Ο , 2Ο ,κλπ. όνομα) και με άμεση συνάφεια προς το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναγράφει πάνω σε κάθε δημοσίευση τον πιο πρόσφατο δείκτη απήχησης (impact factor) του περιοδικού στο οποίο έχει γίνει η δημοσίευση.
(Από τα Proceedings Συνεδρίων συμπεριλαμβάνονται μόνον όσα βρίσκονται στο σύστημα ISI.)

xiii. Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας και σύντομη περιγραφή του θέματός της (έως 2.000 λέξεις).
Προδιαγραφές διαμόρφωσης πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας: η πρόταση πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα, (έως 2000 λέξεις αυστηρά) (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία (η βιβλιογραφία δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).

Για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα, εφόσον διατίθενται:

xiv. Έως τέσσερις (εκτός των δύο υποχρεωτικών) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (1ο,2ο, κλπ. όνομα). Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναγράφει πάνω σε κάθε δημοσίευση τον πιο πρόσφατο δείκτη απήχησης (impact factor) του περιοδικού στο οποίο έχει γίνει η δημοσίευση.
(Από τα Proceedings Συνεδρίων συμπεριλαμβάνονται μόνον όσα βρίσκονται στο σύστημα ISI.)

xv. Έως τρεις προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε διεθνή συνέδρια (1ο,2ο, κλπ. όνομα).

xvi. Έως τρία ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, ατομικά ή ως μέλος ομάδων κατά τη διάρκεια των σπουδών του υποψηφίου (1ο, 2ο, 3ο βραβείο ή εύφημος μνεία).

Αιτήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στους υπό προκήρυξη επιστημονικούς τομείς και εξειδικεύσεις και δεν συνοδεύονται από όλα τα ανωτέρω υποχρεωτικά δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί πλήρως με τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη δεν είναι επιλέξιμες προς αξιολόγηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η αξιολόγηση θα γίνει από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας. Η επιτροπή των αξιολογητών θα αποτελείται από δύο έως πέντε μέλη ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων ανά επιστημονικό τομέα. Οι αξιολογητές θα προκύψουν από το μητρώο αξιολογητών του Ι.Κ.Υ., βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων, και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που το Ι.Κ.Υ. έχει απευθύνει στα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι.) της χώρας. Τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης ορίζονται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. Κάθε αίτηση αξιολογείται απαραιτήτως από δύο μέλη της επιτροπής αξιολόγησης. Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων.

Κριτήρια επιλογής και βαθμολογικές κλίμακες.

α. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, έως έξι, σε διεθνή περιοδικά με κριτές (1ο, 2ο, κλπ. όνομα), εκ των οποίων οι δύο υποχρεωτικές με άμεση συνάφεια προς το θέμα της διδακτορικής διατριβής (2-36 μόρια).
Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν έως έξι δημοσιεύσεις (υποχρεωτικά δύο), στις οποίες συμμετείχαν ως πρώτο, δεύτερο, κλπ. όνομα. Για κάθε δημοσίευση μπορούν να λάβουν από δύο έως έξι μόρια (όταν αναφέρονται ως πρώτο όνομα), βάσει της επιστημονικής απήχησης του περιοδικού και από ένα έως τρία μόρια (όταν αναφέρονται ως δεύτερο, κλπ. όνομα) και βάσει της επιστημονικής απήχησης του περιοδικού.

β. Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε διεθνή συνέδρια (1ο, 2ο, κλπ. όνομα): έως τρεις παρουσιάσεις (0-12 μόρια).

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν έως τρεις παρουσιάσεις σε συνέδρια όπου μετείχαν ως πρώτοι, δεύτεροι, κλπ. ομιλητές. Για κάθε παρουσίαση μπορούν να λάβουν έως τέσσερα μόρια (όταν αναφέρονται ως πρώτο όνομα) ή έως δύο μόρια (όταν αναφέρονται ως δεύτερο, κλπ. όνομα).

γ. Ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, ατομικά ή ως μέλος ομάδων κατά τη διάρκεια των σπουδών του υποψηφίου (1ο, 2ο, 3ο βραβείο ή εύφημος μνεία): αναφορά έως τριών βραβείων (0-24 μόρια)
(Στο κριτήριο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν μόνο βραβεία/ διακρίσεις που αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε επιστημονικούς διαγωνισμούς. Βραβεία λόγω επίδοσης από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα του Ι.Κ.Υ., δήμους, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς κ.ά. που απονέμονται χωρίς αξιολόγηση δεν μοριοδοτούνται.)


Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν έως τρία βραβεία που αποκτήθηκαν μέσω ελληνικών ή διεθνών διαγωνισμών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Για κάθε βραβείο μπορούν να λάβουν οκτώ μόρια (όταν έχουν πρώτο βραβείο) ή έξι μόρια (όταν έχουν δεύτερο βραβείο) ή τέσσερα μόρια (όταν έχουν τρίτο βραβείο) ή δύο μόρια (όταν έχουν εύφημο μνεία).

δ. Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας και σύντομη περιγραφή αυτής (1-28 μόρια).

Η μοριοδότηση των υποψηφίων προκύπτει από το μέσο όρο των μορίων που συγκέντρωσαν από τους αξιολογητές, ανά κριτήριο μοριοδότησης.

Υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης λιγότερα από 12 μόρια δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες υποψηφίων υποτρόφων του προγράμματος.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζονται οι ονομαστικοί πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων υποτρόφων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονικό τομέα. Οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας.
β) Ενστάσεις επί της διαδικασίας δεν γίνονται παραδεκτές.
γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία προκηρυγμένη θέση εκάστου επιστημονικού τομέα, η επιλογή του/ των υποψηφίου/ων υποτρόφων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του Ι.Κ.Υ. να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγμένων προτάσεων δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.Κ.Υ. να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως 24 μήνες και καθορίζεται, τόσο από τη βεβαίωση του επιβλέποντος τη μεταδιδακτορική έρευνα, όσο και από την επίδοση του υποτρόφου. Η ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου 2016. Η υποτροφία λήγει 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ή στις 31 Αυγούστου 2017, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Οι συμβάσεις μεταξύ Ι.Κ.Υ. και υποτρόφων θα συναφθούν μετά το τέλος Ιουνίου 2016, δεδομένου ότι κατ’ ανάγκη θα πρέπει να προηγηθεί η περιγραφόμενη Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής Υποτρόφων. Οι συμβάσεις θα ισχύουν αναδρομικά από τις ανωτέρω ημερομηνίες έναρξης, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως την 30η Ιουνίου 2016, από τις οποίες θα αρχίσει η καταβολή των υποτροφιών.

Ο/ η υπότροφος υποχρεούται με τη λήξη της υποτροφίας να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ.:
α) Αντίγραφο μεταδιδακτορικής έρευνας και επίσημη βεβαίωση του επιβλέποντος για την περάτωσή της,

β) Παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας σε ένα τουλάχιστον διεθνές συνέδριο και

γ) Δημοσίευση δύο ερευνητικών εργασιών (η μία εξ αυτών μπορεί να είναι ανασκόπηση) σε περιοδικά με κριτές στο αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας.

Κατ’ εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αίτησης του υποψηφίου μπορεί να δοθεί, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, παράταση κατάθεσης των παραδοτέων το αργότερο έως 31/12/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι οικονομικές παροχές αφορούν στα μεικτά ποσά, τα οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης πριν την παρακράτηση των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Στους υποτρόφους χορηγούνται:

α. Μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€).

β. Δαπάνες για αναλώσιμα εργαστηριακά έξοδα/δημοσιεύσεις/ταξίδια ύψους μέχρι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00€) κατ’ έτος, με περιορισμό στα ταξίδια μέχρι 1.500 Ευρώ το ανώτατο κατ’ έτος.

Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Ενστάσεις επί των παρουσών κανονιστικών διατάξεων δεν γίνονται δεκτές.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Σχετικά Άρθρα