edu.klimaka.gr

Προκήρυξη υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2015-2016

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών). Θα χορηγηθούν συνολικά 50 τουλάχιστον υποτροφίες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2015, για σπουδές που οδηγούν σε:

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας, βαθμολογίας και ξένων γλωσσών κατά επίπεδο επιδιωκόμενων σπουδών.

3. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει:
-να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή
-να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή
-να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2015.
 Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά τη διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

4. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης και όχι μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

5. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές που πραγματοποιούνται σε Τ.Ε.Ι., παρά μόνο εάν το πρόγραμμα διεξάγεται σε σύμπραξη με δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

6. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος. Η επιλογή του γνωστικού πεδίου γίνεται με ευθύνη του υποψήφιου βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών του και όχι βάσει του γνωστικού πεδίου των σπουδών που έχει ήδη πραγματοποιήσει.

7. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

8. Υποψήφιοι στους οποίους θα εγκριθεί υποτροφία, πρέπει να εξασφαλίσουν οριστική αποδοχή στο ανάλογο πρόγραμμα σπουδών μέχρι 31/12/2015, διαφορετικά η υποτροφία ακυρώνεται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη πριν συμπληρώσουν την αίτηση. Η αποστολή της αίτησης στη Γραμματεία δεν συνεπάγεται αποδοχή της. Αιτήσεις που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης αποσύρονται αυτόματα από τη διαδικασία αξιολόγησης.

2. Με την υποβολή αίτησης για υποτροφία ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/ Υπεύθυνης Δήλωσης.

3. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών που αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της ανάλογης προθεσμίας συνεπάγεται τη δυσμενή αξιολόγηση ή/και απόρριψη της αίτησης.

4. Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από Πανεπιστήμια του εξωτερικού) πρέπει να είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, διαφορετικά θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Δεν απαιτείται μετάφραση των διπλωμάτων ξένων γλωσσών.

5. Αλλαγή προγράμματος σπουδών μπορεί να γίνει δεκτή μέχρι και 30/4/2015 μόνο εάν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά τις 30/4/2015 δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αλλαγή προγράμματος από πλευράς των υποψήφιων.

6. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Γι΄αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν απλές φωτοτυπίες, των επίσημων εγγράφων, μεγέθους Α4. Δεν απαιτείται επικύρωση.

7. Οι υποψήφιοι όλων των προγραμμάτων υποβάλλουν την αίτησή τους και αποστέλλουν τα δικαιολογητικά ως ακολούθως:

Βήμα 1ο) Μελετούν προσεκτικά την προκήρυξη και στη συνέχεια συμπληρώνουν και υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: www.onassis.gr / Υποτροφίες / Υποτροφίες για Έλληνες /  Υποτροφίες Εσωτερικού (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) / Ηλεκτρονική αίτηση, μέχρι και 2/2/2015 και σημειώνουν τον κωδικό επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή τους.

Βήμα 2ο) Συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα αποστέλλουν ταχυδρομικά συστημένα μέχρι και 2/2/2015 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης βάσει σφραγίδας Ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, 105 58 ΑΘΗΝΑ
[Κωδικός επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης] (Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλ: 210 37 13 055, 210 37 13 057
Fax: 210 33 15 913
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: http://www.onassis.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Οι Αιτήσεις ταξινομούνται κατά επίπεδο σπουδών (Μεταπτυχιακές Σπουδές, Διδακτορικές Σπουδές) και κατά γνωστικό πεδίο. Στη συνέχεια, ελέγχονται από τη Γραμματεία εάν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και εάν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις προωθούνται για ακαδημαϊκή αξιολόγηση.

2. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι του Ιδρύματος (Καθηγητές Α.Ε.Ι., Ειδικοί Επιστήμονες και Καλλιτέχνες) εξετάζουν τις αιτήσεις κατά γνωστικό πεδίο και επίπεδο σπουδών και βαθμολογούν κατά την ελεύθερη κρίση τους τους υποψήφιους, αξιολογώντας τις πραγματοποιηθείσες σπουδές, την γνώση ξένων γλωσσών και τις επιδιωκόμενες σπουδές, όπως αυτές αποτυπώνονται στην αίτηση και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά του κάθε υποψήφιου.

3. Σε περίπτωση ισοτιμίας ακαδημαϊκών προσόντων των υποψήφιων λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

4. Οι υποψήφιοι όλων των γνωστικών πεδίων μπορεί να κληθούν σε τηλεφωνική συνέντευξη, μόνο εάν αυτό ζητηθεί από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους.

5. Στον κλάδο της ενόργανης Μουσικής (μουσικά όργανα) οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε Εξέταση/Ακρόαση.

6. Μετά την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση του την παροχή ή όχι υποτροφίας, με βάση τη βαθμολογία των Ακαδημαϊκών Συμβούλων, αφού εξετάσει και όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των υποψήφιων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά στους υποψήφιους τον Ιούλιο 2015, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.onassis.gr / Υποτροφίες / Υποτροφίες για Έλληνες.

1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υποτροφιών, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα σπουδών που είχε υποβάλει και ενέκρινε το Ίδρυμα, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του. Επίσης, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

2. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται:
α. σε 300 Ευρώ για υπότροφους που σπουδάζουν στην ίδια πόλη με την μόνιμη κατοικία της οικογένειας ή σε απόσταση μέχρι 40χλμ. από αυτή ή
β. σε 600 Ευρώ, για υπότροφους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη και διαμένουν σε αυτή.

Εάν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διεξάγεται σε σύμπραξη με αντίστοιχο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής και απαιτείται μετάβαση του υποτρόφου για ορισμένο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, για το διάστημα αυτό η υποτροφία θα διαμορφώνεται ανάλογα, με τα ισχύοντα ποσά στο πρόγραμμα εξωτερικού. γ. Στους υπότροφους, χορηγείται επιπλέον ποσό μέχρι 3.000 Ευρώ, έναντι διδάκτρων ή και εξόδων πρώτης εγκατάστασης, εάν οι σπουδές απαιτούν δίδακτρα ή διεξάγονται σε άλλη πόλη από τη μόνιμη οικογενειακή κατοικία. Η καταβολή και το ύψος του ποσού αυτού καθορίζεται κατά περίπτωση.

3. Εάν ο υποψήφιος λαμβάνει και άλλη υποτροφία για το επίπεδο σπουδών για το οποίο υποβάλλει την αίτηση ή έχει έμμισθη απασχόληση, εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος να αποφασίσει τη χορήγηση πλήρους ή μερικής υποτροφίας ή την ακύρωσή της, αφού λάβει υπόψη την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του υποψήφιου.

4. Η υποτροφία προκαταβάλλεται ανά τρίμηνο στον υπότροφο. Η καταβολή της αρχίζει μετά την υποβολή της Βεβαίωσης οριστικής εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή και των υπόλοιπων απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Οι υποτροφίες έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μήνες (και κατ΄εξαίρεση 36 μήνες, για συγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα), χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Κατά την αξιολόγηση δίδεται προτεραιότητα σε υποψήφιους που έχουν εγγραφή ή αποδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μέχρι και 30/4/2015.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις, διαφορετικά η αίτηση θα απορριφθεί αυτόματα.

α) Ηλικία: έτος γέννησης 1985 και μετά.
Πτυχιούχοι Ιατρικής: έτος γέννησης 1982 και μετά.

β) Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/διπλώματος από ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ: 7,50/10,00. Από Πανεπιστήμια του εξωτερικού ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Εξαίρεση: Υποψήφιος, με κατώτερη βαθμολογία μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο εάν συμπεριλαμβάνεται με βάση το βαθμό του πτυχίου/διπλώματός του στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος της αποφοίτησης ή την συγκεκριμένη περίοδο αποφοίτησης/ορκωμοσίας: π.χ. σε σύνολο 80 πτυχιούχων η σειρά βαθμολογικής κατάταξης του πτυχίου ή διπλώματος να είναι μέχρι την 8η θέση. (βλ. Δικαιολογητικά, σελ. 5, παρ. 3α).

γ) Διάρκεια σπουδών: Σε υποψήφιους που έχουν ξεκινήσει σπουδές δεν χορηγείται υποτροφία για αποπεράτωση σπουδών, εάν ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος από την 1/10/2015 είναι μικρότερος του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η διάρκεια της υποτροφίας υπολογίζεται με βάση την ελάχιστη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, όπως καθορίζεται στο ΦΕΚ θεσμοθέτησης και λειτουργίας του ή στον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών.

δ) Ξένες Γλώσσες: Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης Ξένης Γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον ή ανάλογου με τις προϋποθέσεις αποδοχής τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Προθεσμία υποβολής: το αργότερο μέχρι και 30/4/2015.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2/2/2015

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, ακολουθώντας τις υποδείξεις, χωρίς καμία παράλειψη, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: www.onassis.gr / Υποτροφίες / Υποτροφίες για Έλληνες / Υποτροφίες Εσωτερικού (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) (βλ. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης, σελ. 2, παρ. 7)

Στη συνέχεια αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Προσοχή: Απαιτούνται απλές, μη επικυρωμένες φωτοτυπίες των εγγράφων, μεγέθους Α4. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν μετά την καταληκτική ημερομηνία, εκτός των επιμέρους αναφερόμενων εξαιρέσεων, δεν θα γίνουν δεκτά.
 Τα δικαιολογητικά εσωκλείονται στον φάκελο αποστολής με την σειρά που αναφέρονται παρακάτω. Εάν κάποιο από αυτά δεν αποσταλεί, θα αναφέρει ο υποψήφιος την αιτία της καθυστέρησης και τον χρόνο που θα το αποστείλει σε ξεχωριστό έγγραφο.
 Κάθε δικαιολογητικό, εάν υπερβαίνει τη μία σελίδα, θα είναι συρραμμένο στην άνω αριστερή γωνία. Τα δικαιολογητικά δεν θα τοποθετούνται σε ζελατίνες ή βιβλιοδετημένα ντοσιέ.
 Δεν γίνονται δεκτά οποιασδήποτε μορφής δικαιολογητικά (Βεβαιώσεις βραβεύσεων/διακρίσεων, συμμετοχής σε σεμινάρια κ.λπ.), τα οποία δεν ζητούνται στην Προκήρυξη. 1.

1. Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας (στο πίσω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου)

2. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (2 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο), στην ελληνική γλώσσα. Θα αναφέρονται με την ακόλουθη σειρά: προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου, σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, δεξιότητες/επιπλέον προσόντα. Επίσης, εάν υπάρχουν: επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις / βραβεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια, δημοσιεύσεις.

3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

Προσοχή:
 α. Υποψήφιος που δεν πληροί την προϋπόθεση της βαθμολογίας, αλλά βρίσκεται στο ανώτερο 10% στη σειρά κατάταξης των πτυχιούχων, υποβάλλει επιπλέον, Βεβαίωση του Πανεπιστημίου με τη σειρά αποφοίτησης και τον αριθμό των αποφοιτησάντων, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται (βλ. υπόδειγμα βεβαίωσης: www.onassis.gr / Υποτροφίες / Υποτροφίες για Έλληνες / Αφορούν όλα τα Προγράμματα /Υπόδειγμα Βεβαίωσης βαθμολογικής κατάταξης).
 β. Υποψήφιος που δεν θα έχει ολοκληρώσει σπουδές μέχρι 2/2/2015 (καταληκτική ημερομηνία αίτησης) υποβάλλει αρχικά μόνο την αναλυτική βαθμολογία με τον μέχρι τότε μέσο όρο. Στη συνέχεια, το αργότερο μέχρι 30/4/2015, υποχρεούται με δική του ευθύνη, να καταθέσει το αντίγραφο πτυχίου ή τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών με τον τελικό βαθμό, διαφορετικά η αίτηση, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, θα αποσυρθεί από τη διαδικασία αξιολόγησης.

4. Περίληψη πτυχιακής /διπλωματικής εργασίας (εάν έχει εκπονηθεί): Σε έντυπη μορφή, μέχρι 3 σελίδες.

5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, οποιασδήποτε βαθμίδας, που έχουν προσωπική γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του υποψήφιου. Οι επιστολές μπορούν να συνταχθούν είτε σε επιστολόχαρτο πανεπιστημίου/σχολής ή στο Ειδικό Έντυπο που διατίθεται από το Ίδρυμα στην Ελληνική γλώσσα ή από αλλοδαπούς καθηγητές στο αντίστοιχο έντυπο στην Αγγλική γλώσσα.
 Τα Έντυπα διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: (www.onassis.gr / Υποτροφίες / Υποτροφίες για Έλληνες / Αφορούν όλα τα Προγράμματα).
Σημείωση: Οι επιστολές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες, διαφορετικά δεν γίνονται δεκτές.

Οι συστατικές αποστέλλονται:
α) Από τον υποψήφιο: Σε κλειστό φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά,
ή
β) Απ’ ευθείας από τους καθηγητές: Ταχυδρομικά συστημένες, μέχρι και 2/2/2015 (ημερομηνία κατάθεσης στο Ταχυδρομείο) προς το Τμήμα Υποτροφιών για Έλληνες–Πρόγραμμα Εσωτερικού.

Δεν γίνονται δεκτές συστατικές που αποστέλλονται μέσω e-mail ή fax.

6. Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα:

α) εάν ο υποψήφιος έχει ξεκινήσει σπουδές: Βεβαίωση εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια:
I. ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος σπουδών (αριθμός εξαμήνων για τα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία), σύμφωνα με το ΦΕΚ θεσμοθέτησης και λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος ή τον ισχύοντα Κανονισμό του,
II. ότι το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και
III. εάν προβλέπονται δίδακτρα, το συνολικό ποσό αυτών και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων.

β) εάν ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός αλλά δεν έχουν ξεκινήσει οι σπουδές: Βεβαίωση αποδοχής στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια:
I. ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος σπουδών (αριθμός εξαμήνων για τα μαθήματα και την διπλωματική εργασία), σύμφωνα με το ΦΕΚ θεσμοθέτησης και λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος ή τον ισχύοντα Κανονισμό του,
II. ότι το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και
III. εάν προβλέπονται δίδακτρα, το συνολικό ποσό αυτών και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων.

γ) εάν δεν υπάρχει ακόμη εγγραφή ή αποδοχή: Πληροφορίες για κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο ο υποψήφιος αναφέρει στην αίτηση του από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. Οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν:
I. τίτλο του μεταπτυχιακού προγράμματος και κατεύθυνση,
II. ημερομηνία έναρξης του προγράμματος σπουδών,
III. ότι πρόκειται για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης,
IV. προϋποθέσεις αποδοχής,
V. τη διάρκεια σπουδών (δηλ. τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο σπουδών ή/και τον αριθμό εξαμήνων για τα μαθήματα και την διπλωματική εργασία),
VI. εάν προβλέπονται δίδακτρα, το συνολικό ποσό αυτών και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων και
VII. την ιστοσελίδα από την οποία έχουν αντληθεί οι πληροφορίες.

Προσοχή: Υποψήφιος που περιμένει από το Πανεπιστήμιο αποδοχή για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει το Ίδρυμα, αμέσως μόλις εκδοθούν τα σχετικά αποτελέσματα, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος υποψηφιότητας.

7. Σε περίπτωση εγκεκριμένου Διακρατικού Προγράμματος Σπουδών: Βεβαίωση του Πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρεται από ποιο Πανεπιστήμιο θα χορηγηθεί ο τίτλος σπουδών, καθώς επίσης η διάρκεια φοίτησης στο Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής.

8. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, όπως προβλέπεται από το επιδιωκόμενο πρόγραμμα σπουδών: (Βλ. Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης, σελ. 4, παρ. δ). Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν πιστοποιητικά γνώσης και επιπλέον γλωσσών, καθώς θα συνεκτιμηθούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης.

9. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (οι ομογενείς θα πρέπει να αποστείλουν: αντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς).

10. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άρρενες υποψήφιους).

11. Αντιπροσωπευτικά δείγματα εργασίας από τους υποψήφιους στους κλάδους Αρχιτεκτονικής και Τεχνών (2 τεμάχια κατ’ ανώτατο όριο) :
-Στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής: Προτιμάται portfolio μεγέθους έως Α3, διαφορετικά CD.
-Στον κλάδο της Μουσικής: DVD, CD, κ.λπ.
-Στους κλάδους Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών: Portfolio, μεγέθους έως Α3, διαφορετικά DVD.
-Στους κλάδους Θεάτρου/Κινηματογράφου, Τηλεόρασης: DVD.

Τα ηλεκτρονικά δείγματα θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα formats:
-Εικόνας: .tif, .jpg, .png, .gif
-Ήχου: .wav, .wma, .mp3
-DVD: .avi, .wmv, .mpg, .mpeg, .mov (QuickTime), .mp4

Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς το ονοματεπώνυμό τους σε κάθε δείγμα. Επίσης, στις θήκες των ηλεκτρονικών δειγμάτων να υπάρχει ευρετήριο περιεχομένων.

Εάν ο φάκελος είναι ογκώδης και δεν μπορεί να αποσταλεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, μπορεί να ταχυδρομηθεί χωριστά ή να κατατεθεί από τον υποψήφιο στην Γραμματεία Υποτροφιών του Ιδρύματος: Αισχίνου 4, Αθήνα (Στάση Μετρό «Ακρόπολη») καθημερινά 10.00’ – 16.00’, μέχρι και 27/2/2015. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει σχετική αναφορά για τη μεταγενέστερη αποστολή του φακέλου κατά την αποστολή των λοιπών δικαιολογητικών.

Τα δείγματα εργασιών επιστρέφονται ταχυδρομικά (με απλό ταχυδρομείο) στους υποψήφιους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Οι υποτροφίες έχουν μέγιστη διάρκεια 36 μήνες, με δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μέγιστης παράτασης 12 μηνών. Κατά την αξιολόγηση δίδεται προτεραιότητα σε υποψήφιους που έχουν οριστική αποδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα μέχρι και 30/4/2015.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν επιπλέον τις ακόλουθες προϋποθέσεις, αλλιώς η αίτηση θα απορριφθεί:

α) Ηλικία: έτος γέννησης 1982 και μετά.
Πτυχιούχοι Ιατρικής: έτος γέννησης 1979 και μετά.

β) Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/διπλώματος από ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: 8,00/10,00 ή Ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ, βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Εξαίρεση: Υποψήφιος, με κατώτερη βαθμολογία, μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο εάν συμπεριλαμβάνεται με βάση το βαθμό του πτυχίου/διπλώματος στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος της αποφοίτησης ή την συγκεκριμένη περίοδο αποφοίτησης: π.χ. σε σύνολο 80 πτυχιούχων η σειρά βαθμολογικής κατάταξης του πτυχίου/διπλώματος να είναι μέχρι την 8η θέση. Απαιτείται Βεβαίωση της Σχολής (βλ. Δικαιολογητικά, σελ. 9, παρ. 3α).

γ) Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος από ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: 8,50/10,00 ή Ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ, βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ.

I. Σε περίπτωση που οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι σε εξέλιξη, απαιτείται αναλυτική βαθμολογία με μέσο όρο από 8,50/10,00 και άνω ή βεβαίωση αρμόδιου φορέα του μεταπτυχιακού προγράμματος για την άριστη επίδοση του υποψήφιου.

II. Υποψήφιος χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα: μπορεί να υποβάλει αίτηση για διδακτορικό, μόνο εφ’ όσον έχει δίπλωμα από ΑΕΙ πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης, με ελάχιστο βαθμό 8,50/10,00. Υποψήφιος, με κατώτερo βαθμό, μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο εάν συμπεριλαμβάνεται, με βάση το βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος της αποφοίτησης ή τη συγκεκριμένη περίοδο αποφοίτησης: π.χ. σε σύνολο 80 πτυχιούχων, η σειρά βαθμολογικής κατάταξης του πτυχίου/διπλώματος να είναι μέχρι την 8η θέση. Απαιτείται Βεβαίωση της Σχολής (βλ. σελ. 9, παρ. 3α).
 Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τον βαθμό του μεταπτυχιακού διπλώματος.

δ) Διάρκεια σπουδών: Σε υποψήφιους που έχουν ξεκινήσει σπουδές δεν χορηγείται υποτροφία για αποπεράτωση σπουδών εάν ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής από την 1/10/2015 είναι μικρότερος του ενός ακαδημαϊκού έτους.

ε) Ξένες Γλώσσες: Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης Ξένης Γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον ή ανάλογου με τις προϋποθέσεις αποδοχής τους στο διδακτορικό πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
Προθεσμία υποβολής: το αργότερο μέχρι και 30/4/2015.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2/2/2015

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, ακολουθώντας τις υποδείξεις, χωρίς καμία παράλειψη, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: www.onassis.gr / Υποτροφίες / Υποτροφίες για Έλληνες / Υποτροφίες Εσωτερικού (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) (βλ. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης, σελ. 2, παρ. 7)

Στη συνέχεια αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Προσοχή: Απαιτούνται απλές, μη επικυρωμένες φωτοτυπίες των εγγράφων, μεγέθους Α4. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν μετά την καταληκτική ημερομηνία, εκτός των επιμέρους αναφερόμενων εξαιρέσεων, δεν θα γίνουν δεκτά.

Τα δικαιολογητικά εσωκλείονται στον φάκελο αποστολής με την σειρά που αναφέρονται παρακάτω. Εάν κάποιο από αυτά δεν αποσταλεί, θα αναφέρει ο υποψήφιος την αιτία της καθυστέρησης και τον χρόνο που θα το αποστείλει σε ξεχωριστό έγγραφο.

Κάθε δικαιολογητικό, εάν υπερβαίνει τη μία σελίδα, θα είναι συρραμμένο στην άνω αριστερή γωνία. Τα δικαιολογητικά δεν θα τοποθετούνται σε ζελατίνες ή βιβλιοδετημένα ντοσιέ.

Δεν γίνονται δεκτά οποιασδήποτε μορφής δικαιολογητικά (Βεβαιώσεις βραβεύσεων/διακρίσεων, συμμετοχής σε σεμινάρια κ.λπ.), τα οποία δεν ζητούνται στην Προκήρυξη.

1. Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας (στο πίσω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου)

2. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (2 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο), στην Ελληνική γλώσσα. Θα αναφέρονται με την ακόλουθη σειρά: προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου, σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, δεξιότητες/επιπλέον προσόντα. Επίσης, εάν υπάρχουν: επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις / βραβεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια, δημοσιεύσεις.

3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

Προσοχή:
 α. Υποψήφιος που δεν πληροί την προϋπόθεση της βαθμολογίας, αλλά, βρίσκεται στο ανώτερο 10% στη σειρά κατάταξης των πτυχιούχων, υποβάλλει επιπλέον, Βεβαίωση του Πανεπιστημίου με την σειρά αποφοίτησης και τον αριθμό των αποφοιτησάντων, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται (βλ. υπόδειγμα βεβαίωσης: www.onassis.gr / Υποτροφίες / Υποτροφίες για Έλληνες / Αφορούν όλα τα Προγράμματα / Υπόδειγμα Βεβαίωσης βαθμολογικής κατάταξης).
  β. Υποψήφιος που δεν θα έχει ολοκληρώσει σπουδές μέχρι 2/2/2015 (καταληκτική ημερομηνία αίτησης) υποβάλλει αρχικά μόνο την αναλυτική βαθμολογία με τον μέχρι τότε μέσο όρο. Στη συνέχεια, το αργότερο μέχρι 30/4/2015, υποχρεούται με δική του ευθύνη, να καταθέσει το αντίγραφο πτυχίου ή τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών με τον τελικό βαθμό, διαφορετικά η αίτηση, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, θα αποσυρθεί από τη διαδικασία αξιολόγησης.

4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών με τον τελικό βαθμό.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους υποβάλλουν μαζί με την αίτηση:
 α) Αναλυτική βαθμολογία με μέσο όρο από 8,50/10,00 και άνω ή βεβαίωση αρμόδιου φορέα για την άριστη επίδοση του υποψήφιου.
και
 β) Βεβαίωση με τον χρόνο ολοκλήρωσης.

Προσοχή: Εάν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πρόκειται να ολοκληρωθεί μετά τις 30/9/2015 δεν γίνεται δεκτή η αίτηση για υποτροφία.

5. Περίληψη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας: Σε έντυπη μορφή μέχρι 3 σελίδες.

6. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, οποιασδήποτε βαθμίδας, που έχουν προσωπική γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του υποψήφιου. Οι επιστολές μπορούν να συνταχθούν είτε σε επιστολόχαρτο πανεπιστημίου/σχολής ή στο Ειδικό Έντυπο στην Ελληνική γλώσσα ή από αλλοδαπούς καθηγητές στο αντίστοιχο έντυπο στην Αγγλική γλώσσα. Τα έντυπα διατίθενται από το Ίδρυμα μέσω της ιστοσελίδας: www.onassis.gr / Υποτροφίες / Υποτροφίες για Έλληνες / Αφορούν όλα τα προγράμματα.

Ειδικότερα:
-Εάν μεσολαβεί μεταπτυχιακό δίπλωμα: Μία συστατική από τον επόπτη καθηγητή του μεταπτυχιακού και μία από άλλο καθηγητή των πτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου, στις οποίες να αναφέρεται η άριστη επίδοση του υποψήφιου.
-Εάν δεν μεσολαβεί μεταπτυχιακό δίπλωμα: Οι συστατικές επιστολές θα προέρχονται από δύο καθηγητές των πτυχιακών σπουδών.
-Εάν ο υποψήφιος είναι ήδη εγγεγραμμένος σε διδακτορικό επίπεδο: Μία συστατική επιστολή από τον επόπτη του διδακτορικού και μία από τον επόπτη του μεταπτυχιακού (εάν έχει μεσολαβήσει), διαφορετικά από καθηγητή των πτυχιακών σπουδών.

Σημείωση: Οι επιστολές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες, διαφορετικά δεν γίνονται δεκτές.

Οι συστατικές αποστέλλονται:
α) Από τον υποψήφιο: Σε κλειστό φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή
β) Απ’ ευθείας από τους καθηγητές: Ταχυδρομικά συστημένες, μέχρι και 2/2/2015 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης βάσει σφραγίδας Ταχυδρομείου) προς το Τμήμα Υποτροφιών για Έλληνες-Πρόγραμμα Εσωτερικού.

Δεν γίνονται δεκτές συστατικές που αποστέλλονται μέσω e-mail ή fax.

7. Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών:

α) Βεβαίωση εγγραφής ή Βεβαίωση αποδοχής στο διδακτορικό, που θα αναφέρονται:
I. ο χρόνος έναρξης του προγράμματος σπουδών,
II. η διάρκεια σπουδών (ελάχιστη/μέγιστη) σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και
III. το θέμα της διατριβής
ή

β) εάν δεν υπάρχει ακόμη εγγραφή ή αποδοχή: Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του διδακτορικού προγράμματος, που θα περιλαμβάνουν:
I. τον χρόνο έναρξης του προγράμματος σπουδών,
II. προϋποθέσεις αποδοχής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
III. τη διάρκεια σπουδών (ελάχιστη/μέγιστη) σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών,
IV. την ειδικότερη επιστημονική περιοχή στην οποία θα στοχεύει η διατριβή και το θέμα της.

Προσοχή: Υποψήφιος που περιμένει από το Πανεπιστήμιο έγκριση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, οφείλει να ενημερώσει το Ίδρυμα, αμέσως μόλις εκδοθούν τα σχετικά αποτελέσματα προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος υποψηφιότητας.

8. Από υποψήφιους που έχουν ξεκινήσει σπουδές και κατά τον χρόνο έναρξης της υποτροφίας (1/10/2015), πρόκειται να έχουν διανύσει τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο σπουδών, Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα Καθηγητή, όπου θα αξιολογείται η πορεία του διδακτορικού και θα αναφέρεται με σαφήνεια ο υπολειπόμενος χρόνος αποπεράτωσης της διατριβής.

9. Σε περίπτωση εγκεκριμένου Διακρατικού Προγράμματος Σπουδών: Βεβαίωση του Πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρεται από ποιο Πανεπιστήμιο θα χορηγηθεί ο τίτλος σπουδών, καθώς επίσης η διάρκεια φοίτησης στο Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής.

10. Ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής με την ακόλουθη δομή: αντικείμενο, στόχος και πρωτοτυπία της έρευνας, ποια η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόμενη θεματική περιοχή, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα, ενδεικτική βιβλιογραφία. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2.000 λέξεις.

11. Δημοσιεύσεις: Υποβάλλεται κατάλογος των δημοσιεύσεων και ενδεικτικά οι περιλήψεις από δύο το πολύ δημοσιεύσεις (σε έντυπη μορφή, μέχρι 300 λέξεις η κάθε δημοσίευση).

12. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, όπως προβλέπεται από το επιδιωκόμενο πρόγραμμα σπουδών: (Βλ. Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης, σελ. 8, παρ. ε). Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν πιστοποιητικά γνώσης και επιπλέον γλωσσών, καθώς θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

13. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (οι ομογενείς θα πρέπει να αποστείλουν: αντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς).

14. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άρρενες υποψήφιους).

15. Αντιπροσωπευτικά δείγματα εργασίας από τους υποψήφιους στους κλάδους Αρχιτεκτονικής και Τεχνών (2 τεμάχια κατ’ ανώτατο όριο):
-Στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής: Προτιμάται portfolio μεγέθους έως Α3, διαφορετικά CD.
-Στον κλάδο της Μουσικής: DVD, CD, κ.λπ.
-Στους κλάδους Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών: Portfolio, μεγέθους έως Α3, διαφορετικά DVD.
-Στους κλάδους Θεάτρου/Κινηματογράφου, Τηλεόρασης: DVD.

Τα ηλεκτρονικά δείγματα θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα formats:
-Εικόνας: .tif, .jpg, .png, .gif
-Ήχου: .wav, .wma, .mp3
-DVD: .avi, .wmv, .mpg, .mpeg, .mov (QuickTime), .mp4

Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς το ονοματεπώνυμό τους σε κάθε δείγμα. Επίσης, στις θήκες των ηλεκτρονικών δειγμάτων να υπάρχει ευρετήριο περιεχομένων.

Εάν ο φάκελος είναι ογκώδης και δεν μπορεί να αποσταλεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, μπορεί να ταχυδρομηθεί χωριστά ή να κατατεθεί από τον υποψήφιο στην Γραμματεία Υποτροφιών του Ιδρύματος: Αισχίνου 4, Αθήνα (Στάση Μετρό «Ακρόπολη») καθημερινά 10.00’ – 16.00’, μέχρι και 27/2/2015. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει σχετική αναφορά για τη μεταγενέστερη αποστολή του φακέλου κατά την αποστολή των λοιπών δικαιολογητικών.

Τα δείγματα εργασιών επιστρέφονται ταχυδρομικά (με απλό ταχυδρομείο) στους υποψήφιους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Σχετικά Άρθρα