edu.klimaka.gr

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

Αρ.Πρωτ.48084/Η/31-03-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη ΑΠΟΦΑΣΗ
Τηλέφωνο: 210. 3442354
ΦAΞ: 210.3442365

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη χορήγησης δύο (2) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές στο Παρίσι, ακαδ. έτους 2013-2014, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ», που υπάγεται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την από 12-10-1970 διαθήκη της Μαρίας Χρ. Μαλανδρίνου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 82 παράγραφος 4 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 185).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 51-62 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α΄ 455).
4. Τις διατάξεις του β.δ. της 5-9-1940 (ΦΕΚ Α΄ 290).
5. Το από 6-12-1988 π.δ. (ΦΕΚ Β΄ 902) «Υπαγωγή στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών της, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και για την εκτέλεση ειδικού κοινωφελούς σκοπού, κληρονομίας της Μαρίας Χ. Μαλανδρίνου».
6. Το από 12-4-1993 π.δ. (ΦΕΚ Β΄ 297) «Κύρωση Ειδικού Οργανισμού περί του τρόπου της εκτελέσεως του σκοπού του κληροδοτήματος Μαρίας Χρ. Μαλανδρίνου, το οποίο υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών».
7. Την υπ’ αριθμ. 13/16-10-2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληρ/των.

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 τη χορήγηση – χωρίς διαγωνισμό – με επιλογή δύο (2) υποτροφιών σε:
έναν (1) αριστούχο απόφοιτο της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών και σε
έναν (1) αριστούχο απόφοιτο του Ωδείου Αθηνών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Μαρίας Μαλανδρίνου,
για σπουδές μέχρι τέσσερα (4) έτη σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού προς συμπλήρωση και τελειοποίηση των καλλιτεχνικών σπουδών τους στη μουσική και στο θέατρο.

Η υποτροφία παρέχεται μέχρι τέσσερα (4) έτη και διαρκεί εφόσον ο φοιτητής υποστεί με επιτυχία τις εξετάσεις κάθε έτους σπουδών.

Οι υποτροφίες χορηγούνται στους έχοντες την υψηλότερη βαθμολογία αποφοίτους της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών και του Ωδείου Αθηνών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων ανά κατηγορία, διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Ο υπότροφος φοιτητής έχει υποχρέωση να πάρει δίπλωμα μέσα σε ένα (01) έτος από το τέλος των σπουδών του.

Το ποσό της υποτροφίας είναι χίλια (1.000) ευρώ το μήνα. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη της φοίτησης εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ή το αργότερο από την έναρξη της φοίτησης εντός του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εφόσον όμως ο υποψήφιος στην περίπτωση αυτή εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 έχει γίνει δεκτός από Πανεπιστήμιο του Παρισιού για φοίτηση.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής μπορούν από την 31η Μαρτίου 2014 και το αργότερο μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα :

1) Να υποβάλλουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ένα από τα εξής γραφεία:
--Στο Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 12.00-15.00.
--Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αριθ. γραφ. 0103, στο ισόγειο) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 09.00-15.00.

2) Να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με αντίστοιχη σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Διοικητικού, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος). Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι στην περίπτωση αυτή, πρέπει να φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής της αίτησής τους γιατί ενδέχεται να τους ζητηθεί.

Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά η Σχολή από την οποία αποφοίτησαν (Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών ή Ωδείο Αθηνών), η διεύθυνση κατοικίας τους, το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1.Αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία προκύπτει:
α) η ηλικία του υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων,
β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή.
Σημειώνεται ότι:
ΜΟΝΟΝ ΑΝ η ανωτέρω προβλεπόμενη ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου, προσκομίζει επιπλέον:
ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του) ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή του υποψηφίου,
ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή του υποψηφίου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

3.α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών με βαθμό «Άριστα» καθώς και Βεβαίωση Σπουδών στην οποία αναγράφεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Τίτλου Σπουδών του υποψηφίου.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών του Ωδείου Αθηνών με βαθμό «Άριστα» καθώς και Πιστοποιητικό Σπουδών στο οποίο αναγράφεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμό του Τίτλου Σπουδών του υποψηφίου.

4. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (εννοείται Πιστοποιητικό για τη γλώσσα του Προγράμματος Σπουδών που θα παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού):
i) σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο, το οποίο φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ.Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβείες κ.λ.π ) καθώς και
ii) επίσημη μετάφραση του πιστοποιητικού επικυρωμένη από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).

5. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από Πανεπιστήμιο του Παρισιού ότι εντός του έτους 2013-2014 έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος για φοίτηση (με την προϋπόθεση ότι η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού θα ξεκινήσει το αργότερο κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή εντός του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015) ή ότι έχει ξεκινήσει τη φοίτησή του εντός του έτους 2013-2014.

Α. Για όσους κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής δεν έχουν ξεκινήσει τη φοίτησή τους σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού (και δεν έχουν ήδη τα έγγραφά τους επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο), το Πιστοποιητικό ή η Βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το Πανεπιστήμιο πρέπει να προσκομιστεί:
i. σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ.Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβείες κ.λ.π ) καθώς και
ii. σε επίσημη μετάφραση επικυρωμένη επίσης από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).

Β. Για όσους κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έχουν ξεκινήσει τη φοίτησή τους σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού, το Πιστοποιητικό ή η Βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το Πανεπιστήμιο πρέπει να προσκομιστεί:
i. σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο και
ii. σε επίσημη μετάφραση επικυρωμένη επίσης από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο ή από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενες σπουδές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως. Η Υπεύθυνη Δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.
Σημειώνεται ότι το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παραγρ. 2 στοιχείο α΄ του β.δ. της 5-9-1940, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Το κείμενο της Προκήρυξης να καταχωριστεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα) και του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr/Αποφάσεις & Εγκύκλιοι/Υπ. Οικονομικών).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα