edu.klimaka.gr

Προκήρυξη υποτροφικών Βαρβακείου Ιδρύματος για Μαθητές - Φοιτητές ΑΕΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ και ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015
Αρ.Πρωτ.891

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Βαρβάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση είκοσι τριών (23) υποτροφιών εσωτερικού κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, που θα δοθούν σε βάρος των εσόδων του Ιδρύματος ως εξής:

α) Δέκα (10) σε αποφοίτους Δημοσίου Δημοτικού που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 στην Πρώτη (Α΄) τάξη Δημοσίου Γυμνασίου,

β) Δέκα (10) σε αποφοίτους Δημοσίου Γυμνασίου που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 στην Πρώτη (Α΄) τάξη Δημοσίου Λυκείου,

γ) Τρεις (3) σε αποφοίτους Δημοσίου Λυκείου που φοιτούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 στο Πρώτο (Α΄) εξάμηνο σπουδών.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής όλων των υποψηφίων στο διαγωνισμό είναι η ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή (Κ.Δ. 18/23-8-1941), η ύπαρξη οικονομικής αδυναμίας που θα πιστοποιείται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας ΔΟΥ για το φορολογητέο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2014, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ για οικογένεια μέχρι τεσσάρων μελών, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, καθώς και λευκό ποινικό μητρώο για τους ενήλικους υποψήφιους.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν ως εξής:

1) Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα (Διδακτέα ύλη ΣΤ΄ Δημοτικού σχολικού έτους 2014 – 2015)

2) Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου στα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Διδακτέα ύλη Γ΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2014 – 2015)

3) Οι σπουδαστές Α΄ εξαμήνου των ΑΕΝ στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και τη Νεοελληνική Γλώσσα (Διδακτέα ύλη Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας σχολικού έτους 2014 - 2015)

Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0 – 20. Επιτυχών θεωρείται εκείνος ο οποίος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας από τα δύο μαθήματα τουλάχιστον δεκατέσσερα (14).

Από τους επιτυχόντες, υποτροφία θα λάβουν οι δέκα (10) πρώτοι για τις κατηγορίες Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και οι τρεις (3) πρώτοι για την κατηγορία Α΄ εξαμήνου των ΑΕΝ, εκτός εάν υπάρξουν περιπτώσεις που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από την εξεταστική επιτροπή. Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή έγγραφης ένστασης εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα τοιχοκόλλησης της πράξης ανακήρυξης υποτρόφων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος στα γραφεία του και στο διδακτήριο της Βαρβακείου Σχολής. Αναθεώρηση γραπτών δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Από το σύνολο των επιτυχόντων (δηλαδή όσων συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας από τα δύο μαθήματα τουλάχιστον δεκατέσσερα) και των τριών κατηγοριών θα προτιμηθούν κατά τη σειρά βαθμολογίας τους τέσσερις (4) που να έχουν γεννηθεί στα Ψαρά ή να κατάγονται εκ μητρικής ή πατρικής γραμμής αυτών από τα Ψαρά, γενέτειρα του Ιωάννη Βαρβάκη. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα προηγηθούν κατά τη σειρά βαθμολογίας τους στους πίνακες επιτυχόντων, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία των υπολοίπων.

Η χορηγούμενη υποτροφία θα είναι μηνιαίως 200,00 ευρώ. Η καταβολή της θα αρχίσει από την έναρξη του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων στο Γυμνάσιο ή Λύκειο ή στις ΑΕΝ με την προϋπόθεση:

α) οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προάγονται με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) και διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία» και οι σπουδαστές των ΑΕΝ να προάγονται στο επόμενο εξάμηνο και

β) να πιστοποιείται κάθε έτος η οικονομική αδυναμία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 6 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 π.μ. στο διδακτήριο της Βαρβακείου Σχολής στο Π. Ψυχικό (Μουσών 20 και Παπαδιαμάντη) από εξεταστική επιτροπή που θα συσταθεί όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 38, 56 και 82 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 τ. Α΄), όπως ισχύει. Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού. Κάθε υποψήφιος που προσέρχεται στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία πιστοποιούν την ταυτότητά του.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές έντυπες ειδικές αιτήσεις στο Βαρβάκειο Ίδρυμα, Ιπποκράτους 2 και Ακαδημίας (4ος όροφος) Τ.Κ. 106 79 - Αθήνα, το αργότερο μέχρι την 21 Ιανουαρίου 2016. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Οι αιτήσεις των ανηλίκων υποψηφίων υποβάλλονται από τους έχοντες τη γονική επιμέλειά τους.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται τα εξής:

1) Αίτηση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής των εχόντων τη γονική επιμέλεια του ανήλικου υποψηφίου ή του ιδίου του υποψηφίου αν είναι ενήλικος, στην περίπτωση μη αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης).

2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου ή και των γονέων του, όπου αυτό απαιτείται, από την οποία θα προκύπτει:
α) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή (Κ.Δ. 18/23-8-1941) και
β) η ηλικία του που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών (παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.1473/1984).
Για τους υποψήφιους που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας.

3) Αποδεικτικά καταγωγής για τους υποψήφιους που κατάγονται από τα Ψαρά εκ μητρικής ή πατρικής γραμμής αυτών.

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

5) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης από το Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο κατά περίπτωση, με βαθμό τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή για τους αποφοίτους Γυμνασίου ή Λυκείου τουλάχιστον «κοσμία».

6) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του σχολείου ή της ΑΕΝ ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά, που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

7) Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας ΔΟΥ για το φορολογητέο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2014, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγραφόμενα στη δεύτερη παράγραφο της παρούσας προκήρυξης.

8) Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους ενήλικους υποψήφιους, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των εχόντων τη γονική επιμέλεια του ανήλικου υποψηφίου ή του ιδίου του υποψηφίου αν είναι ενήλικος, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους στην περίπτωση μη αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης, ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

Σημειώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα επικυρωμένων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Για όσους υποψηφίους αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, είναι αναγκαία η υποβολή στην υπηρεσία του Βαρβακείου Ιδρύματος της σχετικής διαγνωστικής έκθεσης της αρμόδιας - βάσει του Ν.3699/08 - υπηρεσίας (ΚΕΔΔΥ και δημόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλουν στο Βαρβάκειο Ίδρυμα έως και την προηγούμενη ημέρα της τέλεσης του διαγωνισμού.

Η προκήρυξη και η σχετική αίτηση για τις τρεις κατηγορίες υποψηφίων είναι δυνατό να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.varvakeionidryma.gr.

Παροχή πληροφοριών

Τυχόν διευκρινίσεις και έντυπα αιτήσεων, παρέχονται από το Βαρβάκειο Ίδρυμα (Ιπποκράτους 2 & Ακαδημίας, 4ος όροφος) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΗΛ: 210-3632233, 210-3618186 FAX: 210-3618509

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευαγγελία Λυκούδη

Σχετικά Άρθρα