Προκήρυξη Υποτροφιών Διδακτορικής Έρευνας ΕΛΙΔΕΚ 2016

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ) 2016

Αρ.Πρωτ.182390/Ι2/31-10-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

O Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Το ν.4310/14 (ΦΕΚ 258Α) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4386/16 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. To άρθρο 47 του Ν 4415/2016
4. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
5. To ΠΔ 114/2014 (ΦΕΚ 181Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Την υπ’ αριθμ. 52284/Γ2/31.3.2015 (ΦΕΚ 295/ΥΟΔΔ/2015) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διορίζεται ως μετακλητός Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ο Μαλούτας Θωμάς.
7. Την υπ΄αριθμ. 90534/Α1/9-6-15 (ΦΕΚ 1132/Β/2015) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού” και «Αναπληρωτή Υπουργού» στο Θεματικό Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΠΑΙΘ»
8. Την 181888/Ι2/31-10-2016 Υπουργική Απόφαση για την κατανομή της χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4415/2016
9. Την από 15/07/2016 Δανειακή Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους/ες διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω:

1. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη δράση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.

Αίτηση για χρηματοδότηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι/ες εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3 της παρούσας προκήρυξης. Επιπλέον προϋπόθεση για τους υποψήφιους διδάκτορες Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής είναι να έχουν γίνει δεκτοί σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. για να ολοκληρώσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα, και στην περίπτωση συνεπίβλεψης ο τίτλος να απονεμηθεί από το Ελληνικό ΑΕΙ.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 8.500.000.€ και χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπογραφείσα δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Πέραν της παρούσας προκήρυξης, μια δεύτερη προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες αναμένεται να δημοσιευτεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017.

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους διδάκτορες με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος (υποβάλλεται σχετική βεβαίωση κατά την αίτηση).
  • Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 24 μήνες από την ημερομηνία ορισμού τηςΤριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής τωναιτήσεων.
  • Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από 7 έτη από τη λήψη του βασικού τίτλουσπουδών. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των ετών λαμβάνεται υπόψη το έτοςκτήσης και όχι η ακριβής ημερομηνία. Για τους άνδρες υποψήφιους που έχουνυπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών, οχρόνος στράτευσης προσαυξάνει ανάλογα το ανωτέρω διάστημα. Σε περίπτωση που ουποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός βασικού τίτλου σπουδών,λαμβάνεται υπόψη το έτος κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
  • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
  • Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, τα συνολικά φορολογητέα εισοδήματα του ΥΔ από κάθε είδους απασχόληση (μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα) συμπεριλαμβανομένου του ποσού της υποτροφίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 15.000€ ανά έτος. Στο προαναφερθέν όριο δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν αμοιβές που καταβλήθηκαν αναδρομικά και αφορούν σε εργασία που εκτελέστηκε ή έργο που παρασχέθηκε πριν την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας.

4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την αίτηση σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες

Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες

Γ. Επιστήμες Ζωής

Δ. Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

5. ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε εννιακόσια ευρώ (900€).

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο. Υπόκειται σε παρακράτηση 3,6% (χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως 3 έτη (36 μήνες).

Ως ημερομηνία έναρξης της χρηματοδότησης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης της υποτροφίας.

Η λήξη της χρηματοδότησης ορίζεται σε έως 3 έτη (36 μήνες) από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής εφόσον αυτή έχει ήδη οριστεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης της υποτροφίας. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα οριστεί Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, η διάρκεια ορίζεται σε έως 3 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης της υποτροφίας.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Α.Ε.Ι. του Υ.Δ.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή γίνεται από τον Υποψήφιο Διδάκτορα ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://apps.gov.gr/minedu/elidek-scholarships

Η φόρμα υποβολής αποτελείται από δύο (2) διακριτά τμήματα :

1) Τμήμα Α: Θέμα διδακτορικής διατριβής

- Τίτλος/θέμα, Επιστημονική Περιοχή και σύνοψη (abstract) του προτεινόμενου θέματος της διδακτορικής διατριβής.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί το θέμα της διδακτορικής διατριβής, ο δηλωθείς τίτλος μπορεί να τροποποιηθεί μετά την έγκριση της χρηματοδότησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΥΔ.

- Συνοδευτική Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα παρουσιάζεται το ερευνητικό ενδιαφέρον του ΥΔ σχετικά με την επιθυμία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, το θέμα της διδακτορικής διατριβής καθώς και η ανάγκη οικονομικής στήριξης.

- Αιτούμενη διάρκεια χρηματοδότησης (έως 36 μήνες).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αίτηση επιλεγεί προς χρηματοδότηση, η δηλωθείσα διάρκεια θα επικαιροποιηθεί με βάση την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης της υποτροφίας.

2) Τμήμα Β: Υποψήφιος Διδάκτορας

- Γενικά στοιχεία υποψηφίου

- Βιογραφικό (σε μορφή του προτύπου Europass)

- Βασικός Τίτλος Σπουδών (Τίτλος, βαθμός και έτος κτήσης).

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (τίτλος, διάρκεια –μονοετούς/διετούς φοίτησης)

- Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια

- Βραβεία/Διακρίσεις/προηγούμενες υποτροφίες

- Συστατικές επιστολές: Δηλώνονται τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, email, τηλέφωνο) δύο (2) τουλάχιστον επιστημόνων από τους οποίους μπορεί να αναζητηθούν εμπιστευτικά συστατικές επιστολές.

Επιπλέον για τους υποψήφιους που εκπονούν ήδη τη διδακτορική τους διατριβή:

- Ημερομηνία ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

- Ετήσια έκθεση προόδου Τριμελούς Συμβουλευτικής επιτροπής (εφόσον υπάρχει)

- Στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, email, τηλέφωνο) του Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

Οι υποβληθείσες αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό υποβολής ο οποίος είναι μοναδικός και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από τη ΓΓΕΤ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα προωθούνται προς αξιολόγηση.

Επισημαίνεται ότι τυχόν ψευδή στοιχεία κατά την υποβολή θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της υποβληθείσας αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται. Ακόμη και αν αυτή η διαπίστωση γίνει μετά την αξιολόγηση και έγκριση της αίτησης, η ΓΓΕΤ δύναται να διακόψει τη χρηματοδότηση και να ζητήσει την επιστροφή του μέρους αυτής που πιθανόν έχει δοθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Η ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου συνιστά υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 1599/1986.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Η υποβολή της αίτησης είναι δυνατή από την 1η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:00 έως και την 30η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00.

7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες: www.gsrt.gr και www.erevna.minedu.gov.gr

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ) αποτελούμενες από 3 έως 5 μέλη, οι οποίες θα ορισθούν για τις Επιστημονικές Περιοχές του Κεφαλαίου 4 της παρούσας προκήρυξης. Τα μέλη των επιτροπών προέρχονται από το μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών της ΓΓΕΤ.

Η αρχική κατανομή των αιτήσεων στις ΘΕ θα βασιστεί στη σχετική δήλωση του Υποψήφιου Διδάκτορα για την Επιστημονική Περιοχή της διδακτορικής διατριβής κατά την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, η αρχική αυτή κατανομή μπορεί να αναθεωρηθεί αν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι το αντικείμενο της εμπίπτει σε διαφορετική επιστημονική περιοχή από την αρχικά δηλωθείσα.
Στην περίπτωση αιτήσεων με διεπιστημονικό χαρακτήρα, ο ΥΔ προτείνει ένα «πρωτεύον» επιστημονικό πεδίο. Η ΘΕ που αντιστοιχεί στο «πρωτεύον» επιστημονικό πεδίο μπορεί να ζητήσει πρόσθετες εκθέσεις αξιολόγησης από ειδικούς-μέλη άλλων ΘΕ.

Κάθε αίτηση βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική βαθμολογία είναι οι 60 μονάδες (60% της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας). Οι αιτήσεις που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία χαμηλότερη των 60 μονάδων αποκλείονται από την χρηματοδότηση.

Οι ΘΕ προχωρούν σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων. Στη συνέχεια συντάσσεται ανά Επιστημονική Περιοχή, Πίνακας Κατάταξης Αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης. Κατά τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης, σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων, προτάσσεται εκείνη με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο Κριτήριο Α2 – Προφίλ Υποψηφίου.

Η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α1. Ακαδημαϊκές επιδόσεις (20-50)

Βαθμός πτυχίου του υποψήφιου διδάκτορα (10-30 μονάδες).

Βαθμός πτυχίου Βαθμολογία
κριτηρίου
5,00 - 6,50 / Καλώς 10
6,51 - 8,50 /Λίαν Καλώς 20
8,51 – 10,00 /Άριστα 30

Στην περίπτωση τίτλων σπουδών που δεν αναγράφουν αριθμητική αποτύπωση του βαθμού, λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτηρισμός της επίδοσης.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (10-20 μονάδες).

Διάρκεια Μ.Δ.Ε. Βαθμολογία
Μ.Δ.Ε. Μονοετούς φοίτησης 10
Μ.Δ.Ε. Διετούς φοίτησης 20

Η διάρκεια φοίτησης αναφέρεται σε ΜΔΕ πλήρους φοίτησης. Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης, για την ένταξη στις ανωτέρω κατηγορίες λαμβάνεται υπόψη η αντίστοιχη διάρκεια πλήρους φοίτησης του ΜΔΕ.

Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος διδάκτορας έχει γίνει κατ’ εξαίρεση δεκτός για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής χωρίς την προηγούμενη λήψη Μ.Δ.Ε. (δυνάμει του ν.3685/2008 Αρ. 9, παρ. 1β) λαμβάνει την βαθμολογία που αντιστοιχεί σε μονοετές Μ.Δ.Ε.

Α2. Προφίλ Υποψηφίου (1-50)

Στην αξιολόγηση του κριτηρίου συνεκτιμάται η συνοδευτική επιστολή ενδιαφέροντος, το βιογραφικό, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια, βραβεύσεις/διακρίσεις/Υποτροφίες, συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν το επιστημονικό υπόβαθρο του υποψηφίου.

Η βαθμολογία των κριτηρίων συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα

Κριτήριο Βαθμολογία
Α1 20-50
Α2 1-50
ΣΥΝΟΛΟ 100

Μέγιστη συνολική βαθμολογία αίτησης 100 μονάδες.

Ελάχιστη συνολική βαθμολογία: 60 μονάδες (60% της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας της αίτησης).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους ΥΔ με εξατομικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση για κάθε κριτήριο αξιολόγησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ΥΔ έχει δικαίωμα ένστασης εντός προθεσμίας 10 ημερών.

Η επιτροπή ενστάσεων (τουλάχιστον τριμελής) συνεδριάζει και αποφασίζει εντός 10 ημερών από την κατάθεση της ένστασης.

Ακολουθεί η οριστικοποίηση των Πινάκων Κατάταξης αιτήσεων ανά Επιστημονική Περιοχή.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας εγκρίνονται οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης και εκδίδεται κατάλογος με τις προς χρηματοδότηση αιτήσεις σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης (με τους αριθμούς υποβολής) των προς χρηματοδότηση αιτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.

Μετά την ανάρτηση των προς χρηματοδότηση αιτήσεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι Υποψήφιοι Διδάκτορες λαμβάνουν εγκριτική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία θα καλούνται να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας.

Ο υποψήφιος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στην φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των νόμιμων συνεπειών και προθεσμιών.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στα τηλέφωνα 210 7458125, 2107458126 και 2107458124.

Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ

Pin It

Εκτύπωση