edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Υποτροφίας Προπτυχιακών Σπουδών κληρ. Αλ. Χατζόπουλου (Παράταση)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»

Παρατείνεται έως 30-4-2020 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών των υποψήφιων στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 2378/12-2-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018/19 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»

Προς αποφυγήν της διασποράς του κορωνοϊού οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν( ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά– courier), στο ΙΚΥ (Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία), την αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την με αριθμ. 2378/12-2-2020 Προκήρυξη.

Ακόμη, συνιστάται στους υποψήφιους του προγράμματος να αποφεύγουν τη δια ζώσης επικοινωνία με την Υπηρεσία και η εξυπηρέτησή τους να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού και φυσικού ταχυδρομείου .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
( Ι .Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α.Π.2378/12-02-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018/19 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/03/2020

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο την οικονομική αδυναμία και κατά προτίμηση την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, σε φοιτητές Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστήμια) ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

Η ανωτέρω υποτροφία προκηρύσσεται σύμφωνα με:

 1. Tην από 6-11-1974 ιδιόγραφη διαθήκη του Αλέξανδρου Χατζοπούλου – που δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με το 1141/1980 πρακτικό συνεδρίασης (τόμος 581, αρ. 99) και κηρύχθηκε κυρία με την 393/1980 απόφαση.
 2. Την από 6-11-1974 διαθήκη της Ζωής Χατζοπούλου– που δημοσιεύθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με το 5177/2000 πρακτικό συνεδρίασης (τόμος 2347, αρ. 70).
 3. Τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (κώδικας κοινωφελών περιουσίων, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις)
 4. Την αριθμ.101532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων υποτροφιών, που χορηγούνται από τα έσοδα κληροδοτημάτων, και ισχύουν σήμερα, για τα κληροδοτήματα.
 5. Tην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για τη χορήγηση των υποτροφιών, που ελήφθη στην 29η/25-9-2019 Συνεδρία του.

Ειδικότερα η υποτροφία θα χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους των διαθηκών των διαθετών «Οι υποτροφίες να χορηγούνται στο όνομα “Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου” σε άπορους σπουδαστές ή σπουδάστριες – κατά προτίμηση (ομογενείς) από την Κωνσταντινούπολη – για σπουδές σε ανώτερες και ανώτατες σχολές της Ελλάδας».

Για την απονομή της υποτροφίας πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή.

2. Ανώτατο όριο ηλικίας των αιτούντων ορίζεται το 36ο έτος.

3. Καταγωγή: οι αιτούντες να προέρχονται κατά προτίμηση από γονείς ή παππούδες, από τους οποίους ο ένας ή και οι δύο έλκουν την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία (απορία). Αυτή θα αποδεικνύεται από το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο αθροιστικά δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€).

Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000,00€) για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του υποψηφίου.

Ως εξαρτώμενα μέλη νοούνται τα άγαμα αδέλφια του φοιτητή, εφόσον:

 • είναι ανήλικα ή
 • είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
 • είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Επίσης, ως εξαρτώμενα μέλη νοούνται τα άγαμα αδέλφια του φοιτητή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον υπολογισμό του συνολικού ύψους του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδημα.

5. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία».

6. Φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Πανεπιστήμια -Τ.Ε.Ι.)

7. Να μην είναι πτυχιούχοι άλλου Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

• Η επιλογή θα γίνει από την Υπηρεσία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και θα επικυρωθεί από το Δ.Σ. αυτού, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Προτιμώνται οι υποψήφιοι με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.

Εξ αυτών προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν καταγωγή και από τους δύο γονείς με την ακόλουθη σειρά κατάταξης των ανιόντων, σε ευθεία γραμμή συγγένειας :
- δύο γονείς ( συγγένεια πρώτου βαθμού)
- ένας γονέας και ένας παππούς,
- δύο παππούδες ( συγγένεια δευτέρου βαθμού)
- δύο ή περισσότεροι προπάπποι (συγγένεια τρίτου βαθμού)
-ένας προπάππους

ενώ,
έπονται οι έχοντες καταγωγή από τον ένα γονέα με την ακόλουθη σειρά κατάταξης των ανιόντων,
σε ευθεία γραμμή συγγένειας :
- ένας γονέας (συγγένεια πρώτου βαθμού)
-ένας γονέας και ένας παππούς
-ένας παππούς (συγγένεια δευτέρου βαθμού)
- δύο προπάπποι (συγγένεια τρίτου βαθμού)
- ένας προπάππους

β) Επί ίσων όρων προηγούνται οι υποψήφιοι με το χαμηλότερο δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα. Σε περίπτωση εκ νέου ισοδυναμίας, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το Ι.Κ.Υ.

γ) Στην περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, τότε μπορεί οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες φοιτητές. Από αυτούς προηγούνται οι υποψήφιοι με το χαμηλότερο δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα και σε περίπτωση ισοδυναμίας, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το Ι.Κ.Υ.

• Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά του αποτελέσματος της επιλογής, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.iky.gr) .

• Η πράξη-απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για την επιλογή των υποτρόφων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και εκτελείται κατόπιν σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης προς την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν. 4182/2013.

• Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00) ευρώ το μήνα (ακαθάριστο ποσό).

• Η καταβολή της υποτροφίας θα γίνει αναδρομικά από την έναρξη των σπουδών των υποτρόφων εντός του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπουδών τους σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών εφόσον έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή επιτυγχάνουν στο σύνολο των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους, με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «λίαν καλώς» (από 6,50 - 8,49 σε κλίμακα βαθμολόγησης 0-10) - όπως αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη σύμβασης υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με τον υπότροφο.

• Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υπότροφου, τότε αυτός υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.

δ) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία) εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της περιλήψεως της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (δηλαδή έως την 31- 3-2020) το πλήρως συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης υπογεγραμμένο, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου και των γονέων του ή και των παππούδων του, από την οποία θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και το ότι έλκουν την καταγωγή τους από τον προαναφερόμενο στην προκήρυξη τόπο καταγωγής και β) η ηλικία τους που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.

2) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από αρμόδιο φορέα, από τα οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι, οι γονείς και λοιποί ανιόντες αυτών σε ευθεία γραμμή συγγένειας έλκουν την καταγωγή τους από την προαναφερόμενη περιοχή.

3) Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της χώρας ότι έχει εγγραφεί/ φοιτά κανονικά ο υποψήφιος για το ακαδ. έτος 2018-19.

4) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας των ετών φοίτησης του υποψηφίου.

5) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017 της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000 €) ευρώ. Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000,00€) για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας.

6) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του υποψηφίου και της οικογένειας του όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία των γονέων του.

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου α) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία, και β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει προπτυχιακή υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.

8) Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκδίδεται από το Δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας στον οποίο ευρίσκεται η οικογενειακή μερίδα του δικαιούχου.

9) Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δήμου/Κοινότητας, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου /κοινότητας, το οποίο θα εκδοθεί εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Για την βεβαίωση της μόνιμης κατοικίας δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.

10) Για την απόδειξη της ιδιότητας των εξαρτώμενων μελών της οικογενείας του υποψηφίου απαιτείται η προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών:

 • ιστοποιητικά εγγραφής και φοίτησης από τις οικείες σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Βεβαιώσεις εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ: Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ , η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης
 • Πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
 • Για το χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ και την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

Οι γνωστοποιήσεις αποτελέσματος πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση του Ι.Κ.Υ. μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν.Ιωνία) μέχρι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

 προκήρυξη αυτή καθώς και η σχετική αίτηση θα ανακοινωθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Επιπροσθέτως, πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 210-3726408, και -360.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Σχετικά Άρθρα