ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Blended Learning)

Εκτύπωση  

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Blended Learning)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β' επιπέδου με το μοντέλο της μικτής μάθησης

1. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της Πράξης επιμόρφωσης Β' επιπέδου προβλέπεται η υλοποίηση ενός αριθμού προγραμμάτων επιμόρφωσης Β' επιπέδου με το μοντέλο μικτής μάθησης (bιended learning), - δηλαδή με συνδυασμό εξ αποστάσεως μαθημάτων (σύγχρονες συνεδρίες και aσύγχρονες δράσεις) και περιορισμένο αριθμό δια ζώσης συνεδριών - με στόχο την κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης σε περιοχές όπου για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με το παραδοσιακό μοντέλο. Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές και ΚΣΕ) σχετικά με τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων του μικτού μοντέλου, ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάσουν και προγραμματίσουν καλύτερα την συμμετοχή τους σε αυτά.

2. Σκοπιμότητα - περιοχές υλοποίησης

Το παραδοσιακό μοντέλο επιμόρφωσης Β' επιπέδου περιλαμβάνει αποκλειστικά δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις/ μαθήματα. Λόγω της φύσης της επιμόρφωσης, η παιδαγωγική της θεμελίωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην φυσική επαφή επιμορφωτή και επιμορφούμενων (καθώς και μεταξύ των επιμορφούμενων), στην οποία βασίζονται πολλά σημαντικά στοιχεία της μεθοδολογίας της, όπως η διδασκαλία εργαστηριακού τύπου, οι πρόσθετες επιμορφωτικές ώρες για την υποστήριξη της εφαρμογής στην τάξη, η ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής κλπ. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι αντικειμενικές συνθήκες ενδέχεται να καθιστούν ανέφικτη την ως άνω φυσική επαφή. Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στο μοντέλο της μικτής μάθησης (blended learning), δηλαδή με συνδυασμό εξ αποστάσεως μαθημάτων (σύγχρονες συνεδρίες και ασύγχρονες δράσεις) και περιορισμένο αριθμό δια ζώσης συνεδριών.

Στους πιθανούς λόγους αδυναμίας υλοποίησης παραδοσιακών προγραμμάτων περιλαμβάνονται:

- Ο γεωγραφικός κατακερματισμός. Σε απομακρυσμένα, διάσπαρτα νησιά ή δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές η μετακίνηση των επιμορφούμενων ακόμη και σε μικρές αποστάσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη.

- Ο μικρός αριθμός εκπαιδευτικών. Σε περιοχές με μικρούς πληθυσμούς, ο αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών (και μάλιστα αυτών που έχουν πιστοποιηθεί στο Α' επίπεδο - προϋπόθεση απαραίτητη για την επιμόρφωση Β' επιπέδου) ενδέχεται να μην ξεπερνά την απαραίτητη κρίσιμη μάζα προκειμένου να σχηματίζονται βιώσιμα τμήματα επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. Ο παράγοντας αυτός συχνά συνδυάζεται με τον γεωγραφικό κατακερματισμό

- Έλλειψη επιμορφωτών Β' επιπέδου για έναν ή περισσότερους κλάδους σε μία γεωγραφική περιοχή. Αυτό σημαίνει την πλήρη ανυπαρξία επιμορφωτών ή την ύπαρξη υπερβολικά μικρού αριθμού, που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μεγάλων εκπαιδευτικών πληθυσμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί τυπικά να φαίνεται ότι υπάρχουν επιμορφωτές, αλλά να απουσιάζουν στην πραγματικότητα (πχ επιμορφωτές του Μητρώου που δεν ενεπλάκησαν ποτέ σε επιμορφωτικά προγράμματα).

3. Μέθοδος υλοποίησης - πιστοποίηση

Το μικτό μοντέλο επιμόρφωσης για το Β' επίπεδο προβλέπει συνεδρίες δραστηριότητες τριών διαφορετικών τύπων και έχει σχεδιασθεί ώστε να είναι ισοδύναμο με το παραδοσιακό μοντέλο (δια ζώσης/ «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλίες). Πιο συγκεκριμένα, ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα στο μικτό μοντέλο περιλαμβάνει:

(1) 8 διά ζώσης συνεδρίες, διάρκειας 3 ωρών έκαστη

(2) 12 συνεδρίες με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, διάρκειας 3 ωρών έκαστη

(3) 8 σύγχρονες υποστηρικτικές συναντήσεις (εξ αποστάσεως ή διά ζώσης), διάρκειας 3 ωρών έκαστη (βλ. παρακάτω)

(4) ασύγχρονες δραστηριότητες που διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και εναλλάσσονται με τις διά ζώσης και τις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε διάστημα 20 έως 24 εβδομάδων, σε συνεδρίες εκτός σχολικού ωραρίου. Μετά την υλοποίηση των 8 πρώτων εβδομάδων του προγράμματος (που περίπου αντιστοιχεί στις αρχικές 48 ώρες ενός παραδοσιακού προγράμματος) ξεκινούν οι δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» και εντάσσονται στο πρόγραμμα «υποστηρικτικές συναντήσεις», κατά τις οποίες οι Επιμορφωτές προετοιμάζουν τους επιμορφούμενους για την υλοποίηση «παρεμβάσεων» με αξιοποίηση ΤΠΕ στην τάξη με τους μαθητές τους. Έτσι, στο διάστημα των τελευταίων 16 εβδομάδων του προγράμματος συνεχίζονται οι συνεδρίες εξ αποστάσεως διδασκαλίας, συμπληρωμένες από 8 «υποστηρικτικές συναντήσεις» και 8 «παρεμβάσεις»).

Οι διά ζώσης συνεδρίες εν γένει λαμβάνουν χώρα στην διάρκεια 4 Σαββατοκύριακων (3 ώρες το Σάββατο και 3 την Κυριακή).Οι σύγχρονες συνεδρίες υλοποιούνται μέσα από ένα κατάλληλο ψηφιακό περιβάλλον σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, ενώ οι ασύγχρονες δραστηριότητες υλοποιούνται με τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS). Η διαχείριση των περιβαλλόντων αυτών γίνεται από το ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». Το ανωτέρω σύστημα LMS έχει και το ρόλο του χώρου «αποθήκευσης» των πάσης φύσεως εργασιών που εκπονούν οι επιμορφούμενοι αλλά και της παροχής υπηρεσιών για την επικοινωνία και συνεργασία των επιμορφουμένων μεταξύ τους (όπως υπηρεσίες chat, wiki, eforum κλπ). Επίσης, μέσω του LMS διατίθεται στους επιμορφουμένους όλο το
επιμορφωτικό υλικό, καθώς και πρόσθετο, υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό (κείμενα, άρθρα, βίντεο κλπ) που κρίνεται σημαντικό για την επιμόρφωση, ενώ δίνεται στους επιμορφωτές η δυνατότητα να διαθέτουν τυχόν συμπληρωματικό υλικό που επιθυμούν στους επιμορφούμενους, να τους αναθέτουν δραστηριότητες και εργασίες (ατομικές και ομαδικές), να τις βαθμολογούν κ.α.

Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε 8 έως 12, εν γένει, επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς ενός από τους κλάδους στους οποίους απευθύνονται και τα προγράμματα του παραδοσιακού μοντέλου (καθώς και συναφών κλάδων, όπως αυτοί ορίζονται στο πλαίσιο της Πράξης). Για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης ορίζεται ένα συγκεκριμένο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) όπου οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν τις δια ζώσης συνεδρίες. Οι επιμορφούμενοι ενθαρρύνονται να παρακολουθούν στο ΚΣΕ και τις σύγχρονες συνεδρίες, εάν αυτό είναι εφικτό, αν και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές και από άλλους χώρους, έχοντας σε αυτήν την περίπτωση την ευθύνη της καλής λειτουργίας του δικτύου και της υποδομής γενικότερα που θα χρησιμοποιήσουν για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Οι επιμορφούμενοι ενημερώνονται για την απαιτούμενη υποδομή (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εκπαιδευτικών λογισμικών) από την Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης, ενώ προβλέπεται παροχή σχετικής τεχνικής στήριξης από τον τεχνικό υπεύθυνο του ΚΣΕ.

Κατά τις σύγχρονες ή διά ζώσης συνεδρίες, ο Επιμορφωτής αναθέτει δραστηριότητες, τις οποίες οι επιμορφούμενοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια των ασύγχρονων δράσεων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές, ενώ ενδέχεται να απαιτούν την επικοινωνία των επιμορφούμενων μεταξύ τους ή με τον Επιμορφωτή, είτε με ασύγχρονο είτε με σύγχρονο τρόπο. Η επικοινωνία γίνεται μέσω των συστημάτων και εργαλείων που διατίθενται κεντρικά από την Πράξη, για τα οποία οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν σχετικές οδηγίες και στοιχεία πρόσβασης.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ακολουθείται από την συνήθη τελική δοκιμασία πιστοποίησης. Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική δοκιμασία, ο επιμορφούμενος υποχρεούται:

α) να είναι παρών κατ' ελάχιστον στο 90% των δια ζώσης ή σύγχρονων εξ αποστάσεων συνεδριών (δηλαδή τουλάχιστον στις 18 από τις 20 προβλεπόμενες και στο 90% των υποστηρικτικών συναντήσεων (δηλαδή τουλάχιστον στις 7 από τις 8 προβλεπόμενες). Ως παρουσία στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται η αδιάλειπτη συμμετοχή του επιμορφούμενου στην εικονική τάξη και τη συγκεκριμένη εικονική αίθουσα.

β) να πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες 8 «παρεμβάσεις» στην τάξη, με αξιοποίηση ΤΠΕ.
Επίσης, προϋπόθεση συμμετοχής στην τελική δοκιμασία αποτελεί η θετική αποτίμηση της προόδου του επιμορφούμενου κατά την φοίτησή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Η αποτίμηση αυτή βασίζεται σε 3 άξονες - ενεργός συμμετοχή στα μαθήματα, εκπόνηση εργασιών, εφαρμογή στην τάξη.

Η τελική δοκιμασία πιστοποίησης στηρίζεται σε διαδικασία εξετάσεων μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται σε εργαστηριακή, online εξέταση, με δύο μέρη:
(α) αυτοματοποιημένο μέρος (τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας, που απαντώνται μέσω ενός αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος πιστοποίησης).
(β) μη αυτοματοποιημένο μέρος (ελεύθερη ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη).

Προκειμένου να πιστοποιηθεί ο επιμορφούμενος, θα πρέπει ο τελικός βαθμός του ναείναι μεγαλύτερος ή ίσος του 60%.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την μέθοδο υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, το διδακτικό συμβόλαιο και την διαδικασία πιστοποίησης θα περιλαμβάνονται σε σχετικά κείμενα, που θα αναρτηθούν στην Πύλη ενημέρωσης (http://b-epipedo2.cti.gr) της Πράξης στο προσεχές μέλλον

4. Περιοχές υλοποίησης- Χρονοπρογραμματισμός

Στο πλαίσιο της Πράξης επιμόρφωσης Β' επιπέδου, προβλέπεται συνολικά η υλοποίηση περίπου 250 προγραμμάτων του μικτού μοντέλου, στα οποία θα επιμορφωθούν περίπου 2500 εκπαιδευτικοί.

Υπενθυμίζεται όη το μικτό μοντέλο αποτελεί λύση ανάγκης, για τις περιπτώσεις όπου οι αντικειμενικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση παραδοσιακών, δια ζώσης προγραμμάτων (τέτοιες συνθήκες περιγράφονται ενδεικτικά στην ενότητα 2 του παρόντος κεψένου). Κατά συνέπεια, δεν προβλέπεται γενικευμένη, αλλά μόνο στοχευμένη εφαρμογή του μικτού μοντέλου. Η έκταση της στόχευσης αυτής εξαρτάται από τους παράγοντες της ενότητας 2 (γεωγραφικός κατακερματισμός, μικροί εκπαιδευτικοί πληθυσμοί, απουσία επιμορφωτών), σε συνδυασμό με τον τρέχοντα βαθμό επίτευξης των ποσοτικών στόχων της Πράξης (δηλαδή το πλήθος των έως τώρα επιμορφωθέντων στο Β' επίπεδο εκπαιδευτικών κατά κλάδο και Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

Με βάση τα ανωτέρω, οι περιοχές (και οι κλάδοι) για τις οποίες σχεδιάζεται η υλοποίηση μικτών επιμορφωτικών προγραμμάτων Β' επιπέδου συνοψίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος 1. Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός και είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στο μέλλον, εφόσον υπάρξουν αλλαγές στα υποκείμενα δεδομένα (πχ νέοι επιμορφωτές σε κάποια περιοχή). Σε κάθε περίπτωση, ο πίνακας θα οριστικοποιείται για κάθε επιμορφωτική περίοδο με την δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης. Αιτήσεις συμμετοχής στην επιμόρφωση μικτού μοντέλου από εκπαιδευτικούς που διαμένουν εκτός των περιοχών του πίνακα της προκήρυξης δεν θα γίνονται δεκτές.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα μικτού μοντέλου θα επιμερισθούν χρονικά σε δύο περιόδους:

Πρώτη φάση εφαρμογής. Τα προγράμματα αυτά προβλέπεται να υλοποιηθούν στο διάστημα Νοέμβριος 2013 - Μάιος 2014. Της πρώτης φάσης εφαρμογής θα προηγηθεί χρονικά μικρός αριθμός προγραμμάτων, μέσω των οποίων θα δοκιμαστούν οι τεχνικές υποδομές και θα εντοπισθούν και διορθωθούν τυχόν αστοχίες της μεθοδολογίας και του επιμορφωτικού υλικού.

Δεύτερη φάση εφαρμογής. Τα προγράμματα αυτά προβλέπεται να υλοποιηθούν στο διάστημα Οκτώβριος 2014- Απρίλιος 2015.

Προκειμένου να οργανωθούν και προγραμματιστούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα επιμορφωτικά προγράμματα μικτού μοντέλου, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συγκεντρωθούν ορισμένα στοιχεία από όσους ενδιαφέρονται να εμπλακούν, είτε πρόκειται για ΚΣΕ, είτε για επιμορφωτές, είτε για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτά. Οι επόμενες ενότητες αναφέρονται σε αυτά τα ζητούμενα στοιχεία και τους τρόπους με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τα υποβάλλουν.

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των στοιχείων αυτών από τους ενδιαφερόμενους δεν συνιστά υποβολή αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα μικτού μοντέλου (ή ανάληψης προγραμμάτων). Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο προσεχές μέλλον, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

5. Ο ρόλος των ΚΣΕ - κατ' αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ένα επιμορφωτικά πρόγραμμα Β' επιπέδου που υλοποιείται με το μοντέλο της μικτής μάθησης αφορά στην επιμόρφωση μίας ορισμένης ομάδας εκπαιδευτικών (ενός μόνο κλάδου ή των συναφών αυτού), από συγκεκριμένο επιμορφωτή (ή επιμορφωτές) και με έδρα συγκεκριμένο ΚΣΕ, όπως συμβαίνει και με τα παραδοσιακά προγράμματα (αυτά που υλοποιούνται αποκλειστικά με διά ζώσης συνεδρίες). Η κύρια διαφορά, όσον αφορά το ΚΣΕ, είναι ότι οι δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα στο εργαστήριό του αθροίζονται για το μικτό μοντέλο σε 24 ώρες (8 τρίωρες συνεδρίες), αντί για τις 96 ώρες του παραδοσιακού μοντέλου.

Οι διά ζώσης συνεδρίες θα πρέπει εν γένει να λαμβάνουν χώρα στην διάρκεια 4 Σαββατοκύριακων (3 ώρες το Σάββατο και 3 την Κυριακή). Για τις 8 διά ζώσης συνεδρίες, το ΚΣΕ έχει τις ίδιες ακριβώς ευθύνες και υποχρεώσεις που έχει για τα παραδοσιακά προγράμματα, όσον αφορά την υποστήριξη που καλείται να παρέχει στους επιμορφούμενους, τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται κλπ.

Επίσης, παρόμοιες με τα παραδοσιακά προγράμματα είναι οι προδιαγραφές των απαιτούμενων υποδομών του ΚΣΕ, τόσο ως προς τις γενικές προδιαγραφές εξοπλισμού (σταθμοί εργασίας, δίκτυο, διαδραστικός πίνακας κλπ), όσο και ως προς τις ειδικότερες (κατά κλάδο εκπαιδευτικών) απαιτήσεις σε εκπαιδευτικό λογισμικό - ενδέχεται ωστόσο να υπάρξουν ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις, όπως ακουστικά, μικρόφωνα και προβολικό.

Σε ότι αφορά τις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, οι οποίες διαρκούν συνολικά 60 ώρες, οι επιμορφούμενοι ενθαρρύνονται να συγκεντρώνονται και να τις παρακολουθούν στο ΚΣΕ, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Οι συνεδρίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες, τακτικές ώρες της εβδομάδας, πάντα εκτός σχολικού ωραρίου. Για τις συνεδρίες αυτές ο ρόλος του ΚΣΕ διαφοροποιείται ελαφρώς και οι υποχρεώσεις του μειώνονται, σε κάθε περίπτωση όμως περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη προς τους επιμορφούμενους. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθορισθούν στο προσεχές μέλλον, μέσω του Οδηγού Διαδικασιών του μικτού μοντέλου.

Η αμοιβή του ΚΣΕ για τα επιμορφωτικά προγράμματα μικτού μοντέλου θα είναι μειωμένη σε σχέση με τα παραδοσιακά προγράμματα, ως αποτέλεσμα των μειωμένων υποχρεώσεων και ωρών απασχόλησης των συντελεστών του. Οι λεπτομέρειες του τρόπου αμοιβής θα περιγραφούν στον Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης.

Διευκρινίζεται ότι, για τα επιμορφωτικά προγράμματα μικτού μοντέλου, η τοποθεσία του ΚΣΕ δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με τον τόπο διαμονής των επιμορφούμενων. Για παράδειγμα, επιμορφούμενοι από διάφορα νησιά του Αιγαίου είναι δυνατόν να επιλέξουν ένα μικτό πρόγραμμα με έδρα τον Πειραιά, επειδή η μετακίνηση εκεί μπορεί να είναι πιο εύκολη απ' ότι ανάμεσα στα νησιά.

Για την καλύτερη προετοιμασία της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων μικτού μοντέλου, καλούνται τα ΚΣΕ να εκδηλώσουν το κατ' αρχήν ενδιαφέρον τους για την ανάληψη τέτοιων προγραμμάτων. Η κατ' αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis, το αργότερο έως τις 26/3/2013.

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν μόνο τα ΚΣΕ που ανήκουν ήδη στο Μητρώο ΚΣΕ Β' επιπέδου. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από ΚΣΕ που βρίσκονται εκτός των περιοχών του πίνακα του Παραρτήματος 1 θα ληφθεί υπ' όψιν μόνον εάν η τοποθεσία τους διευκολύνει την μετακίνηση και συγκέντρωση των επιμορφούμενων ενός μικτού προγράμματος.

6. Ο ρόλος των επιμορφωτών εκδήλωση ενδιαφέροντος

Το επιμορφωτικό έργο ενός προγράμματος μικτού μοντέλου αναλαμβάνουν ένας ή περισσότεροι επιμορφωτές. Ο ρόλος των επιμορφωτών και ο τρόπος διδασκαλίας διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με τα παραδοσιακά προγράμματα, λόγω της ιδιαίτερης φύσεως της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και των ασύγχρονων δραστηριοτήτων. Οι επιμορφωτές δραστηριοποιούνται σε 3 βασικούς άξονες:
- Δια ζώσης διδασκαλία, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του ΚΣΕ όπως και στο παραδοσιακό μοντέλο, με επιτόπια μετάβαση του επιμορφωτή αφόσον απαιτείται.
- Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία (ή υποστήριξη για την εφαρμογή στην τάξη), η οποία υλοποιείται μέσω ψηφιακού περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης.

Έργο σχετικό με τις ασύγχρονες δραστηριότητες, όπως ανάθεση εργασιών, παρακολούθηση και ενθάρρυνση της δραστηριότητας των επιμορφούμενων, τακτική επικοινωνία μαζί τους, έλεγχος και βαθμολόγηση των εργασιών κλπ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ασύγχρονες δραστηριότητες υποστηρίζονται από σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS).

Το διδακτικό φορτίο ενός μικτού προγράμματος είναι συγκρίσιμο με αυτό των παραδοσιακών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι ώρες διδασκαλίας είναι κατά 36 λιγότερες αυτών του παραδοσιακού μοντέλου, ωστόσο αυτή η μείωση εξισορροπείται από τον αυξημένο φόρτο εργασίας που συνεπάγονται οι ασύγχρονες δραστηριότητες.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των επιμορφωτών για τις ανάγκες του επιμορφωτικού προγράμματος (πχ μετάβαση και πιθανή διανυκτέρευση στην έδρα του ΚΣΕ για τις δια ζώσης συνεδρίες) καλύπτονται από την Πράξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι ιδιαιτερότητες του επιμορφωτικού έργου στο μικτό μοντέλο δημιουργεί την ανάγκη πρόσθετης, εξειδικευμένης εκπαίδευσης για όσους επιμορφωτές εμπλακούν σε αυτό, η οποία θα παρασχεθεί μέσω ειδικού σεμιναρίου με αντικείμενο το μικτό μοντέλο. Το σεμινάριο αναμένεται να έχει συνολική διάρκεια 24 περίπου ωρών, αλλά η ακριβής διάρκεια και ο τρόπος υλοποίησης θα καθορισθούν στο προσεχές μέλλον. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί δύο φορές, πριν από τις δύο περιόδους εφαρμογής του μικτού μοντέλου, πιθανότατα στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2013 και του 2014. Θα καταβληθεί προσπάθεια να συμμετάσχει στο σεμινάριο ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ενδιαφερόμενων επιμορφωτών, αν όμως παραστεί ανάγκη θα υπάρξει διαδικασία επιλογής με βάση αντικειμενικά κριτήρια (τα οποία σχετίζονται κατά κύριο λόγο με εμπειρία στην επιμόρφωση Β' επιπέδου και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία).

Για την καλύτερη προετοιμασία της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων μικτού μοντέλου, καλούνται οι επιμορφωτές Β' επιπέδου να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη τέτοιων προγραμμάτων. Η δήλωση ενδιαφέροντος γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis, το αργότερο έως τις 26/3/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτές καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία:
ο Εμπειρία σε εξ αποστάσεως διδασκαλία
ο Την πόλη στην οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ειδικό σεμινάριο για το μικτό μοντέλο (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα).

7. Προκαταρκτική εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς

Όπως προαναφέρθηκε, ο τρέχων σχεδιασμός προβλέπει την διενέργεια επιμορφωτικών προγραμμάτων Β' επιπέδου με το μοντέλο μικτής μάθησης σε 2 χρονικές περιόδους (βλ. ενότητα 4 του παρόντος κειμένου).

Στο πλαίσιο των προκαταρκτικών ενεργειών κάθε περιόδου, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνονται για τα διαθέσιμα προγράμματα και θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτά, σε αναλογία με τις διαδικασίες που ισχύουν και για τα παραδοσιακά προγράμματα. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθούν δύο διαφοροποιήσεις:
- Στα επιμορφωτικά προγράμματα μικτού μοντέλου το ΚΣΕ ενδέχεται να βρίσκεται αρκετά μακριά, ακόμη και σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από τον τόπο διαμονής του επιμορφούμενου.
- Οι επιμορφούμενοι ενός προγράμματος ενδέχεται να προέρχονται από δύο ή και περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των επιμορφούμενων για τις ανάγκες του επιμορφωτικού προγράμματος (πχ μετάβαση και πιθανή διανυκτέρευση στην έδρα του ΚΣΕ για τις δια ζώσης συνεδρίες) καλύπτονται από την Πράξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η γεωγραφική κατανομή των επιμορφωτικών προγραμμάτων μικτού μοντέλου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών σε όλες τις περιοχές όπου είναι προβληματική ή ανέφικτη η υλοποίηση παραδοσιακών προγραμμάτων (βλ. τον πίνακα του Παραρτήματος 1 ). Για τον καλύτερο σχεδιασμό αυτής της κατανομής, καλούνται οι εκπαιδευτικοί σε προκαταρκτική εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην επιμόρφωση μικτού μοντέλου. Η προκαταρκτική εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis, το αργότερο έως τις 26/3/2013. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία:
ο Επιθυμητή περίοδος επιμόρφωσης
ο Τόπος διαμονής
ο Επιθυμητή τοποθεσία του ΚΣΕ
ο Ενδεχόμενη πρόθεση παρουσίας στο ΚΣΕ κατά τις σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν την Πύλη ενημέρωσης της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr) για νεώτερες ανακοινώσεις σχετικά με την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων μικτού μοντέλου. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού κόμβου http://b-epipedo2.cti.gr - (Επιλογή) Help Desk - (Επιλογή) Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος.

Παράρτημα 1

Γεωγραφικές περιοχές

Αιτιολόγηση

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

ΠΕ

02

ΠΕ

03

ΠΕ

04

ΠΕ

19/20

ΠΕ

60

ΠΕ

70

Περιοχές και κλάδοι δυνητικής υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων μικτού μοντέλου

Αιτωλοακαρνανία

Απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ04, ΠΕ19/20

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

*

 

*

*

 

*

Ερμιονίδα

Απομακρυσμένη περιοχή

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

*

 

 

 

 

 

Απομακρυσμένες από την Τρίπολη περιοχές της Αρκαδίας

Απομακρυσμένες ορεινές περιοχές

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

* * *

 

 

 

Τροιζηνία,νησιά του νομού Πειραιώς

Απομακρυσμένη περιοχή και νησιά

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

*

*

* * * *

Ορεινές περιοχές της Αχαιας (ειδικά για τον κλάδο ΠΕ19/20, όλος ο νομός)

Απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ19/20

ΑΧΑΪΑΣ

* * * *   *

Νομός Γρεβενών

Απομακρυσμένες ορεινές περιοχές

ΓΡΕΒΕΝΏΝ

*

 

 

*

 

*

Ορεινές περιοχές του νομού Δράμας

Απομακρυσμένες ορεινές περιοχές

ΔΡΑΜΑΣ

*

 

 

 

 

 

Δωδεκάνησα

Απομακρυσμένα νησιά

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

* * *

 

 

*

Σαμοθράκη, περιοχές Σουφλίου και Διδυμοτείχου

Απομακρυσμένες περιοχές, έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ02

ΕΒΡΟΥ

*

*

*     *

Ευρυτανία

Απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, έλλειψη επιμορφωτών

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

* * * *

 

 

Ζάκυνθος

Έλλειψη επιμορφωτών, νησί

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

* * *

 

 

*

Ηλεία

Έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ02

ΗΛΕΙΑΣ

*

 

 

 

 

 

Νομός Ηρακλείου

Έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ02

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

*

 

 

 

 

 

Απομακρυσμένες από τα Ιωάννινα περιοχές του ομώνυμου νομού

Απομακρυσμένες ορεινές περιοχές

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

* * * *

 

 

Θάσος

Νησί

ΚΑΒΑΛΑΣ

* * *

 

 

*

Νομός Καρδίτσας

Έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ02

ΚΑΡΔΠΣΑΣ

*

 

 

 

 

 

Κέρκυρα και γύρω νησιά

Έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ03, ΠΕ04, νησιά

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  * *

 

 

 

Κεφαλληνία, Ιθάκη

Απομακρυσμένα νησιά, έλλειψη επιμορφωτών

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

* * *   * *

Κυκλάδες

Απομακρυσμένα νησιά, έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ02

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

* * * *

 

 

Λακωνία

Απομακρυσμένες περιοχές, έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ02,ΠΕ03

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

* *        

Νομός Λασιθίου

Έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ02

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

*

 

 

 

 

 

Λέσβος, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος

Απομακρυσμένα νησιά, έλλειψη επιμορφωτών

ΛΕΣΒΟΥ

* * * *

 

 

Λευκάδα

Έλλειψη επιμορφωτών

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

 

 

* *

 

 

Σποράδες, Πήλιο

Απομακρυσμένη ορεινή περιοχή και νησιά

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

*   * *

 

 

Μεσσηνία

Έλλειψηε πιμορφωτών ΠΕ60/70

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 

 

 

* *

Νομός Ξάνθης

Απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ02

ΞΑΝΘΗΣ

* *

 

 

 

 

Νομός Πέλλας

Έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ03

ΠΕΛΛΑΣ

 

*

 

 

 

 

Νομός Ρεθύμνης

Έλλειψη επιμορφωτών

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

* *

 

 

 

 

Νομός Ροδόπης

Απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ02

ΡΟΔΟΠΗΣ

* *       *

Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι

Απομακρυσμένα νησιά, έλλειψη επιμορφωτών

ΣΑΜΟΥ

* *     * *

Νομός Σερρών

Έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ03

ΣΕΡΡΩΝ

 

*

 

 

 

 

Νομός Φλωρίνης

Έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ02

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

*

 

 

 

 

 

Φωκίδα

Έλλειψη επιμορφωτών

ΦΩΚΙΔΟΣ

*

 

 

*

 

 

Χαλκιδική

Απομακρυσμένες περιοχές

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

* * *

 

 

 

Νομός Χανίων

Έλλειψη επιμορφωτών ΠΕ02,ΠΕ04

ΧΑΝΙΩΝ

*

 

*

 

 

 

Χίος, Οινούσσες, Ψαρά

Απομακρυσμένα νησιά, έλλειψη επιμορφωτών

ΧΙΟΥ

* * *     *

Εκτύπωση