Εξεταστικά Κέντρα Εξετάσεων Ελληνομάθειας 2019

Εκτύπωση  

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αρ.Πρωτ.180121/Κ1/18-11-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 18/11/2019
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
Ιστοσελίδα : www.gsae.edu.gr
Πληροφορίες : Ν. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο : 213 131 1652

ΘΕΜΑ: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων, Υπευθύνων και Βοηθών Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων για τη Διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας στις 30 Νοεμβρίου 2019

Η Υπουργός,
έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 90 και 107, παρ. 3 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/01-4-2014) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»
2. Το άρθρο 31 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013)
3. Τα άρθρα 6 και 26, παρ. 7 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
4. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 52, παράγραφος 2, του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33Α/27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»
5. Το Π.Δ. 150/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην υπ' αριθμ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 Οδηγία, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ 160Α/31-07-2006)
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/2019) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
7. Τα άρθρα 66 και 68, παρ. 9 (Tμήμα Ζ΄ Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων) του κεφαλαίου VII του μέρους Α΄ του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει
8. Το Π.Δ. 81/8-7-2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους– Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
9. Το Π.Δ. 83/9-7-2019 (ΦΕΚ 121/Α’/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
10. Το Π.Δ. 84/17-7-2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
11. Την αριθμ. 122600/Γ/30/7/2019 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/2-8-2019) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
12. Την με αρ. 90271/Κ1/5.6.2019 (ΦΕΚ 2132/Β/ 6-6-2019) Κ.Υ.Α. για Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
13. Την υπ΄αριθμ. 15495/Κ1/4.10.2019 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί συγκρότησης Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του 2019
14. Την υπ’ αρ. 179015/Κ1/15.11.2019 πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής για τον ορισμό εξεταστικών κέντρων, καθώς και των Υπευθύνων και των Βοηθών Υπευθύνων που θα τα στελεχώσουν.
1. Την με αριθμ. πρωτ. 179608/Β5/18.11.2019 (ΑΔΑ:Ω68446ΜΤΛΗ) δέσμευση πίστωσης ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (€750,00) για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΑΙΘ, οικ. έτους 2019, Ε.Φ. 1019-204-0000000 και Α.Λ.Ε. 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», για την κάλυψη δαπάνης για την αμοιβή των ιδιωτών Υπευθύνων και βοηθών υπευθύνων στα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις ελληνομάθειας του δευτέρου εξαμήνου 2019 (30 Νοεμβρίου 2019).
2. Την με αριθμ. πρωτ.179571/Β5/18.11.2019 (ΑΔΑ: 6Ζ3Β46ΜΤΛΗ-Τ77) δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδων πενήντα ευρώ (€5.050,00) για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΑΙΘ, οικ. έτους 2019, Ε.Φ. 1019-204-0000000 και Α.Λ.Ε. 2120207001 «Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)», για την κάλυψη δαπάνης για την αμοιβή των Υπευθύνων και βοηθών υπευθύνων στα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις ελληνομάθειας του δευτέρου εξαμήνου 2019 (30 Νοεμβρίου 2019).
1. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

α) τον ορισμό των εξεταστικών κέντρων διεξαγωγής των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, ανά περιοχή,

β) τον ορισμό των εξεταστικών τμημάτων σε κάθε εξεταστικό κέντρο, και

γ) τον ορισμό των υπευθύνων και βοηθών υπευθύνων κάθε εξεταστικού κέντρου, ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΗΘΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γεωργίου Ζαρίφη 5,
68100,
Αλεξανδρούπολη 25510 24443
25510 24651
1 Φωτεινή Μπρούτσου Υποδιευθύντρια Σχολείου Σοφία Παναγιωτίδου Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
2 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αριστοφάνους 42,
15232, Χαλάνδρι
210 6812916
1 Ελένη Βεργίνη Υπάλληλος Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. Υ.ΠΑΙ.Θ. Νίκος Μαρίνης Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου
3 ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αχιλλέως 37-41 & Μυλέρου,
10436, Αθήνα
210 5220298
210 5220242
5 Πολυξένη Δημάκου Υποδιευθύντρια ΔΙΕΚ Νικόλαος Σαλταμπάσης Εκπαιδευτικός ΔΙΕΚ
4 Δ.Ι.Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πειραιώς 95, Καμίνια,
18541, Πειραιάς
210 4822367
210 4827660
2 Γεώργιος Διαμαντόπουλος Δ/ντής ΔΙΕΚ Πειραιά Στενού Βιολέτα Υπάλληλος ΔΙΕΚ Πειραιά
5 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
2ο Γυμνάσιο
Μυτιλήνης Πιττακού 44,
81100, Μυτιλήνη
22510 37401
1 Μιχάλης Αϊβαλιώτης Διευθυντής ΣΔΕ Γεώργιος Καμπάς Εκπαιδευτικός ΣΔΕ
6 ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
Γενικό Λύκειο Σάμου Πυθαγόρα 11,
83100, Βαθύ Σάμου
22730 24830
1 Φώτης Λουκίσας Διευθυντής ΣΔΕ Ιωσήφ Τερζής Υποδιευθυντής ΣΔΕ
7   ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΧΙΟΥ
2ο Λύκειο Χίου Ρίτσου 11-13,
82100, Χίος
22710 81860
1 Αργύρης Τσέος Διευθυντής ΣΔΕ Γεωργία Απαζίδου Εκπαιδευτικός ΣΔΕ
8 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, Ζαβλάνι,
26441, Πάτρα
2610 462086
1 Ανδρέας Ζέρβας Διευθυντής ΣΔΕ Αικατερίνη Παλαιολογοπούλου Εκπαιδευτικός ΣΔΕ
9 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αγ. Παρασκευής & Καπετανάκη Ηλία, 50100, Κοζάνη (πρώην κτίριο Τ.Υ.Δ.Κ.)
24610 41077
1 Άννα Ευσταθιάδου Υποδιευθύντρια ΔΙΕΚ Κοζάνης Φωτεινή Καγιόγλου Υποδιευθύντρια ΣΔΕ
10 ΣΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1ο Λύκειο Φλώρινας Κ. Καραμανλή 56,
53100, Φλώρινα
23850 44858
23850 44859
1 Γεώργιος Κυριακού Διευθυντής  ΣΔΕ ------
11 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) - ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Λασκαράτου 27,
48100, Πρέβεζα
26820 61107
1 Άννα Πήλιου Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Κωνσταντίνος Κώτσης Εκπαιδευτής Ενηλίκων
12 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7η πάροδος Δονάτου
Δημουλίτσα 7,
49100, Κέρκυρα
26610 44997
1 Διονυσία Μοσχονά Εκπαιδευτικός ΣΔΕ Παναγιώτα Δράινα Διευθύντρια ΣΔΕ
13 ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου
Ηφαίστου 7,
71303, Ηράκλειο Κρήτης
2810 831145
3 Ματθαίος Παρασύρης Διευθυντής ΣΔΕ Ελένη Τσαγκουρνή Υποδιευθύντρια ΣΔΕ
14 ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Βαϊνιά Ιεράπετρας, 72200, Ιεράπετρα
28420 89736
1 Αριστέα Πηγιάκη Διευθύντρια ΣΔΕ Νικόλαος Σκαραμαγκάς Εκπαιδευτικός ΣΔΕ
15 ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
4ο Γυμνάσιο, Μυσίρια, Μάχης Κρήτης,
74100, Ρέθυμνο
28310 35519
1 Ειρήνη Αντωνίου Διευθύντρια ΣΔΕ Νικόλαος Αλμπινίσης Εκπαιδευτικός ΣΔΕ
16 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Μιχ. Πετρίδη 29,
85100, Ρόδος
22410 23585
1 Αθανάσιος Κλέτσας Διευθυντής ΣΔΕ Μιχάλης Αμπαρτζόγλου Εκπαιδευτικός ΣΔΕ
17 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΥΡΟΥ
Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου, 84100, Ερμούπολη
22810 87660
1 Γιώργος Στεφάνου Διευθυντής ΣΔΕ ……..
18 ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΡΑΣ
Γυμνάσιο Φηρών Φηρά Σαντορίνης, 84700, Θήρα
22810 87660
1 Χρήστος Γιώρης Εκπαιδευτικός ΣΔΕ …….
19   ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΞΟΥ
Γενικό Λύκειο Νάξου 84300, Χώρα Νάξου
22810 87660
1 Τζανετίνα Μαράκη Εκπαιδευτικός ΣΔΕ Σταυρούλα Δοβλέτογλου Εκπαιδευτικός ΣΔΕ
20 ΠΕΛΟΠΟΝ- ΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
1ο Γυμνάσιο
Παραλιακή Ναυπλίου-Νέας Κίου 21100, Ναύπλιο
27520 99484
1 Γιώργος Κόνδης Εκπαιδευτικός Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Μαρία Τσακάλη
Εκπαιδευτικός ΣΔΕ
21 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Μινύου 3 (πρώην κτίρια Οργανισμού Κωπαΐδας),
32300, Ορχομενός
22610 39045
4 Μαρία Παππά Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Αγγελική Κουτσοβασίλη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
22 ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
2ο Λύκειο Αλιβερίου Πλάτωμα Αλιβερίου (έναντι Κέντρου Υγείας),
34500, Αλιβέρι
22230 29824
8 Ευαγγελία Παπαδογιωργάκη Διευθύντρια ΣΔΕ Λάμπρος Μεϊμάρης Υποδιευθυντής ΣΔΕ
23 ΔΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας Ν. Καραγιάννη 2 & Αντιγόνου, Βούρκος,
34133, Χαλκίδα
22210 78140
22210 78141
12 Αθανάσιος Καλαϊτζόγλου Διευθυντής ΔΙΕΚ Κωνσταντίνος Παλπάνης Υπάλληλος ΔΙΕΚ

Τα καθήκοντα των υπευθύνων και των βοηθών υπευθύνων των εξεταστικών κέντρων καθορίζονται από την αρ. 90271/Κ1/5.6.2019 (ΦΕΚ 2132/Β/ 6-6-2019) Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Οι ανωτέρω υπόκεινται και ακολουθούν τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής των εξετάσεων για τα ζητήματα που καθεμία από αυτές είναι αρμόδια.

Η Υπουργός
Νίκη Κεραμέως


Εκτύπωση