Εξεταστικά Κέντρα Εξετάσεων Ελληνομάθειας 2018

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2018


Αρ.Πρωτ.69314/Κ1/02-05-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Πληροφορίες : Ν. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο : 213-131.1652

ΘΕΜΑ: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων, Υπευθύνων και Βοηθών Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων για τη Διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας στις 19 Μαΐου 2018

1. Το άρθρο 68 παρ. 3 του ν. 3386/2005 «Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 31 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α’/30.01.2013)
2. Το Π.Δ. 150/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην υπ' αριθμ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 Οδηγία, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ 160Α’)
3. Το άρθρο 107 παρ. 3 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80Α’)
4. Τα άρθρα 6 και 26, παρ. 7 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163Α/21-09-2010)
5. Το Π.Δ 125 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016). που αφορά στο διορισμό του κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο διορισμό του κ. Δημητρίου Μπαξεβανάκη του Σόλωνα στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
6. Την αρ. 201408/Υ1/25-11-2016 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 3818/Β/28-11-2016) που αφορά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη»
7. Την αρ. 178761/Γ2/9.11.2015, Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 803/10.11.2015 Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
8. Την αρ. 180763/Γ1 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 536/27.10.2017 Τεύχος ΥΟΔΔ)
9. Την αρ. 123510/Α1/2017 (ΦΕΚ 2561Β’/2017) Υ.Α. «Ορισμού κύριων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
10. Την αρ. 93258/Α1/12.6.2015 «μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του ΥΠΑΙΠΘ (ΦΕΚ 1185Β/19-06-2015)
11. Την αρ. 75959 K1/12.5.2016 (ΦΕΚ 1370/Β/16-05-2016) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
12. Τις διατάξεις της με αρ. 4100/14-04-2014 (ΦΕΚ 1141Β/05.05.2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορούν στον καθορισμό παραβόλου
13. Την υπ΄αριθμ. 34441/Κ1/1.3.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί συγκρότησης Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το πρώτο εξάμηνο του 2018
14. Την υπ’ αρ. 67491/27.4.2018 πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής για τον ορισμό εξεταστικών κέντρων, καθώς και των Υπευθύνων και των Βοηθών Υπευθύνων που θα τα στελεχώσουν.
15. Την με αριθμ. Πρωτ 68013/Β5/30-4-2018(ΑΔΑ:75ΘΠ4653ΠΣ-60Τ) ανάληψη δέσμευσης για την κάλυψη δαπάνης για την πληρωμή των Υπευθύνων και Βοηθών Υπευθύνων εξεταστικών κέντρων για τις εξετάσεις ελληνομάθειας του πρώτου εξαμήνου 2018, ύψους 4.000 ευρώ
16. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5277 του Ειδ. Φορέα 19-640 «Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας» για το έτος 2018
17. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Καθορίζουμε:

α) τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, ανά περιοχή,

β) τα εξεταστικά τμήματα σε κάθε εξεταστικό κέντρο και

γ) τους υπευθύνους και τους βοηθούς υπευθύνων εκάστου εξεταστικού κέντρου, ως εξής

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΗΘΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής,
Δερβενακίων & Σάκη Καράγιωργα 13, Αγία Παρασκευή

210-6669129

12

Ιωάννα Τριπουλά
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

6948107494

Δημήτριος Κατσίνης
Διευθυντής ΣΔΕ

6932-574069

2

ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αχιλλέως 37-41 & Μυλέρου,
10436, Αθήνα

210-5220298/210-5220242

2

Γεωργία Τσιρώνη
Διευθύντρια Δ.Ι.Ε.Κ.

6944-440550

Ιωάννης Σάκκαρης
Εκπαιδευτής Ι.Ε.Κ.

6944-424094

3

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2ο ΓΥΜΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πιττακού 44, 81100,

22510-37401

1

Μιχάλης Αϊβαλιώτης
(Διευθυντής ΣΔΕ)

6932-873200

Δέσποινα Σαρηγιαννάκη
Εκπαιδεύτρια Σ.Δ.Ε.

6973318050

4

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΧΙΟΥ

2ο Λύκειο Χίου,
Ρίτσου 11-13, ΤΚ
82100, Χίος

22710-81860

1

Αργύρης Τσέος
Διευθυντής ΣΔΕ

6944-23100

Γεωργία Απαζίδου
Εκπαιδεύτρια ΣΔΕ

6946799879.

5

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
Γενικό Λύκειο Σάμου,
Πυθαγόρα 11, ΤΚ 83100,
Βαθύ Σάμου

22730-24830

1

Φώτης Λουκίσας
Διευθυντής ΣΔΕ

6974290800

Ιωσήφ Τερζής
Υποδιευθυντής ΣΔΕ

6976 718434

6

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Περιοχή Χλόη, Παράρτημα 2ου
ΤΕΕ Καστοριάς,
ΤΚ 52100, Καστοριά

24670-21001

1

Αθηνά Μήλιου
Διευθύντρια ΣΔΕ

6978- 097945

Κυριάκος Εγρές
Εκπαιδευτής ΣΔΕ

6972693048

7

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου,
Ηφαίστου 7,
ΤΚ 71303, Ηράκλειο Κρήτης,

2810-831145

2

Ματθαίος Παρασύρης
Διευθυντής ΣΔΕ

6945 876999

Ελένη Τσαγκουρνή
Υποδιευθύντρια ΣΔΕ

6944692072

8

ΣΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Βαϊνιά Ιεράπετρας
72200,Ιεράπετρα

28420 89736

1

Χριστόφορος
Σφακιανάκης
Υποδιευθυντής ΣΔΕ

6974-027265

Αριστέα Πηγιάκη
Διευθύντρια ΣΔΕ

6974908357

9

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Μιχ. Πετρίδη 29, Ρόδος

22410-23585

1

Αθανάσιος Κλέτσας
Διευθυντής ΣΔΕ

6944716765

Μιχάλης Αμπαρτζόγλου
Εκπαιδευτής ΣΔΕ

6981569692

10

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΑΣ

Ιουλίδα Κέας
84002, Κέα
22880-22070

1

Άδωνις Νικολάου
Διευθυντής Γυμνασίου

6936868088

Κωνσταντία Καναβού
Υποδιευθύντρια Γυμνασίου

6980754185

11

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΡΑΣ

Γυμνάσιο Φηρών
Φηρά Σαντορίνης
84700, Θήρα

1

Αντωνία Τσουμπού
Υπεύθυνη ΣΔΕ Θήρας
Εκπαιδευτικός

6974 492212

Νίκη Μήτσιου
Εκπαιδευτικός

6976736409

12

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

Σχολικό συγκρότημα Ξηροκάμπου,
ΤΚ 84100, Ερμούπολη
22810-87660

1

Γιώργος Στεφάνου
Διευθυντής ΣΔΕ

Νικόλαος Μπενέτος
Υποδιευθυντής ΣΔΕ

13

ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
(κτήριο 1ου Γυμνασίου),

Παραλιακή Ναυπλίου-Νέας Κίου, Ναύπλιο,

27520-99484

1

Γεώργιος Κόνδης
Διευθυντής ΣΔΕ

6936-618258

Χρήστος
Πολυχρονόπουλος
Εκπαιδευτής ΣΔΕ

6944624554

14

ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Μινύου 3, πρώην κτήρια Οργανισμού
Κωπαΐδας 32300,Ορχομενός

22610-39045

2

Κώστας Σταράς
Διευθυντής ΣΔΕ

6972-290333

Μαρία Παππά
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

6942221689

15

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Μ.

Δοξάκη & Μονής Ερίων
34132, Χαλκίδα

22210-82919

3

Ιωάννης Κατσάνος
Διευθυντής 5ου Γυμνασίου

2221082919
6944917912

Βασιλική Αθανασιάδη
Υποδιευθύντρια 5ου Γυμνασίου

Τα καθήκοντα των υπευθύνων και των βοηθών υπευθύνων των εξεταστικών κέντρων καθορίζονται από την αρ. 75959/K1/12.5.2016 (ΦΕΚ 1370/Β/16/5/2016) Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Οι ανωτέρω υπόκεινται και ακολουθούν τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής των εξετάσεων, για τα ζητήματα που καθεμία από τις Επιτροπές αυτές είναι αρμόδια.

Ο Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
Δημήτριος Μπαξεβανάκης

 

 

 

 

 


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017


Αρ.Πρωτ.193050/Κ1/09-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Πληροφορίες : Ν. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο : 213-131.1652

ΘΕΜΑ: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων, Υπευθύνων και Βοηθών Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων για τη Διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας στις 25 Νοεμβρίου 2017

1. Το άρθρο 68 παρ. 3 του ν. 3386/2005 «Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 31 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α’/30.01.2013).
2. Το Π.Δ. 150/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην υπ' αριθμ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 Οδηγία, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ 160Α’).
3. Το άρθρο 107 παρ. 3 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80Α’).
4. Τα άρθρα 6 και 26, παρ. 7 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163Α/21-09-2010).
5. Το Π.Δ 125 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016). που αφορά στο διορισμό του κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο διορισμό του κ.Δημητρίου Μπαξεβανάκη του Σόλωνα στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
6. Την αρ. 201408/Υ1/25-11-2016 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 3818/Β/28-11-2016) που αφορά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη»
7. Την, αρ. 178761/Γ2/9.11.2015, Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 803/10.11.2015 Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
8. Την, αρ. 180763/Γ1 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 536/27.10.2017 Τεύχος ΥΟΔΔ)
9. Την αρ. 123510/Α1/2017 (ΦΕΚ 2561Β’/2017) Υ.Α. «Ορισμού κύριων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Την αρ. 93258/Α1/12.6.2015 «μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του ΥΠΑΙΠΘ (ΦΕΚ 1185Β/19-06-2015).
11. Την αρ. 75959 K1/12.5.2016 (ΦΕΚ 1370/Β/16-05-2016) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
12. Τις διατάξεις της με αρ. 4100/14-04-2014 (ΦΕΚ 1141Β/05.05.2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορούν στον καθορισμό παραβόλου.
13. Την υπ΄αριθμ. 161026/K1/27-9-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί συγκρότησης Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το πρώτο εξάμηνο του 2017.
14. Την υπ’ αρ. 190831/7.11.2017 πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής για τον ορισμό εξεταστικών κέντρων, καθώς και των Υπευθύνων και των Βοηθών Υπευθύνων που θα τα στελεχώσουν.
15. Την με αριθμ. πρωτ. 188316/Β3/3-11-2017 (ΑΔΑ ΩΖΒΧ4653ΠΣ-30Δ) ανάληψη δέσμευσης για την κάλυψη δαπάνης για την πληρωμή των Υπευθύνων και Βοηθών Υπευθύνων εξεταστικών κέντρων για τις εξετάσεις ελληνομάθειας του δευτέρου εξαμήνου 2017, ύψους 3.600 ευρώ
16. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5277 του Ειδ. Φορέα 19-640 «Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας» για το έτος 2017.
17. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Καθορίζουμε:

α) τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, ανά περιοχή,

β) τα εξεταστικά τμήματα σε κάθε εξεταστικό κέντρο και

γ) τους υπευθύνους και τους βοηθούς υπευθύνων εκάστου εξεταστικού κέντρου, ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΗΘΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής,
Δερβενακίων & Σάκη Καράγιωργα 13, Αγία Παρασκευή

210-6669129

11

Ιωάννα Τριπουλά
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Δημήτριος Κατσίνης
Διευθυντής ΣΔΕ

2

ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αχιλλέως 37-41 & Μυλέρου,
10436, Αθήνα

210-5220298/210-5220242

3

Γεωργία Τσιρώνη
Διευθύντρια Δ.Ι.Ε.Κ.

Ιωάννης Σάκκαρης
Εκπαιδευτής Ι.Ε.Κ.

3

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2ο ΓΥΜΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πιττακού 44, 81100,

22510-37401

1

Μιχάλης Αϊβαλιώτης
(Διευθυντής ΣΔΕ)

Δέσποινα Σαρηγιαννάκη
Εκπαιδεύτρια Σ.Δ.Ε.

4

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΧΙΟΥ

2ο Λύκειο Χίου,
Ρίτσου 11-13, ΤΚ
82100, Χίος

22710-81860

1

Αργύρης Τσέος
Διευθυντής ΣΔΕ

Ελένη Μπελιγιάννη
Εκπαιδεύτρια ΣΔΕ

5

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
Γενικό Λύκειο Σάμου,
Πυθαγόρα 11, ΤΚ 83100,
Βαθύ Σάμου

22730-24830

 

1

Φώτης Λουκίσας
Διευθυντής ΣΔΕ

Ιωσήφ Τερζής
Υποδιευθυντής ΣΔΕ

6

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αχαϊκής
Συμπολιτείας 20,
Ζαβλάνι, ΤΚ 26441, Πάτρα

2610-462086

1

Ανδρέας Ζέρβας
Διευθυντής ΣΔΕ

Μαρία Κοτσοπούλου
Υποδιευθύντρια ΣΔΕ

7

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Περιοχή Χλόη, Παράρτημα 2ου
ΤΕΕ Καστοριάς,
ΤΚ 52100, Καστοριά

24670-21001

1

Αθηνά Μήλιου
Διευθύντρια ΣΔΕ

Δημήτριος Σμιξιώτης
Υποδιευθυντής ΣΔΕ

8

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου,
Ηφαίστου 7,
ΤΚ 71303, Ηράκλειο Κρήτης,

2810-831145

2

Ματθαίος Παρασύρης
Διευθυντής ΣΔΕ

Ελένη Τσαγκουρνή
Υποδιευθύντρια ΣΔΕ

9

ΗΠΕΙΡΟΥ

Δημόσιο Κέντρο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης ( ΚΕΚ )
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Λεωφόρος Ιωαννίνων 210,
48100, Πρέβεζα

26820-28156

1

Άννα Πήλιου
Εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Κωνσταντίνος Κώτσης
Εκπαιδευτής ενηλίκων

10

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ο ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στρατηγού Στρεμπενιώτη
(1ο & 3ο Γυμνάσιο),
ΤΚ 56760, Νεάπολη Θεσσαλονίκης

2310-672715

1

Ιωάννης Πουρσαϊτίδης
Υποδιευθυντής ΣΔΕ

Χρήστος Μπακατσέλος
Εκπαιδευτής ΣΔΕ

11

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Μιχ. Πετρίδη 29, Ρόδος

22410-23585

2

Αθανάσιος Κλέτσας
Διευθυντής ΣΔΕ

Μιχάλης Αμπαρτζόγλου
Εκπαιδευτής ΣΔΕ

12

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Κάρπαθος

22453-60118
22453-60141

1

Ιωάννης Λαχανάς
Γεωπόνος
Δήμου Καρπάθου

Φωτεινή Χαλκιά
Δημοσιογράφος
Δήμου Καρπάθου

13

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

Σχολικό συγκρότημα Ξηροκάμπου,
ΤΚ 84100, Ερμούπολη
22810-87660

1

Γιώργος Στεφάνου
Διευθυντής ΣΔΕ

Νικόλαος Μπενέτος
Υποδιευθυντής ΣΔΕ

14

ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
(κτήριο 1ου Γυμνασίου),

Παραλιακή Ναυπλίου-Νέας Κίου, Ναύπλιο,

27520-99484

1

Γεώργιος Κόνδης
Διευθυντής ΣΔΕ

Χρυσούλα Παναγή
Εκπαιδεύτρια ΣΔΕ

15

ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Μινύου 3, πρώην κτήρια Οργανισμού
Κωπαΐδας 32300,Ορχομενός


22610-39045

3

Κώστας Σταράς
Διευθυντής ΣΔΕ

Μαρία Παππά
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

16

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Τράλλεων 57, 34132, Χαλκίδα

22210-88840

5

Φωτεινή Αρτσίτα
Διευθύντρια

Αναστασία Καραμάνου
Υποδιευθύντρια

Τα καθήκοντα των υπευθύνων και των βοηθών υπευθύνων των εξεταστικών κέντρων καθορίζονται από την αρ. 75959/K1/12.5.2016 (ΦΕΚ 1370/Β/16/5/2016) Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Οι ανωτέρω υπόκεινται και ακολουθούν τις οδηγίες της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής των εξετάσεων, για τα ζητήματα που καθεμία από τις Επιτροπές αυτές είναι αρμόδια.

Ο Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
Δημήτριος Μπαξεβανάκης


Εκτύπωση