Παραβόλο για Παρόχους Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Εκτύπωση  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(ΦΕΚ 3057/2012 - Αριθμ.10135)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 3057
18 Νοεμβρίου 2012

Αριθμ. 10135
Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 147/1976 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 56), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 53 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 –Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» και ιδίως τις περιπτώσεις 13 και 18 της Υποπαραγράφου Θ3, την περίπτωση 4 της Υποπαραγράφου Θ5 και την Υποπαράγραφο Θ8 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου αυτού, όπως ισχύει.
5. Την ανάγκη ορισμού των παραβόλων και των χρηματικών ποσών που προβλέπονται στην παράγραφο Θ. του ν.4093/2012.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και Μετανομασία Υπουργείων, Μεταφορά και Κατάργηση Υπηρεσιών».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τη διατύπωση γνώμης της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των:

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

1.000€

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ.– 600 τ.μ.

1.400€

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ

1.800€

2.α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ.

β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου.

3. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 για την χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των:

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα

300€

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο:

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ.– 600 τ.μ.

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

 

1.000€

1.400€

1.800€

Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών

500€

4. α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των:

ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

300€

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ.– 600 τ.μ.

600€

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ

900€

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των οκτακοσίων ευρώ.

 

β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου.

5.α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 για την τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των:

ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

250€

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των διακοσίων πενήντα ευρώ.

 

β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ για την τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο ορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παραγράφου 4 της παρούσης απόφασης.

6. α) Το παράβολο της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ.

β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου.

7. Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 για την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό των:

 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα

 200€

 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο

 500€

Φροντιστήριο και Κέντρο Ξένων Γλωσσών

200€

8. α) Το παράβολο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ.

β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου.

9. α) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ορίζεται στο ποσό πεντακοσίων ευρώ.

β) Το χρηματικό ποσό υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 για την μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ.

10. α)Το παράβολο του στοιχείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3696/2008 όπως αντικαταστάθηκε από την υποπαραγράφου Θ.8 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 για την εγγραφή στο Μητρώο Κολεγίων ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ.

β) Το παράβολο αυτό εισπράττεται από τα κατά τόπους αρμόδια δημόσια ταμεία και αποδίδεται υπέρ του Δημοσίου.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει την 1η Μαΐου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση