edu.klimaka.gr

Κριτήρια Καταλληλότητας Φροντιστηρίων .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Εν Αθήναις τη 12 Απριλίου 1975
Αριθμ.Πρωτ.Φ.621.32/129/70882

ΘΕΜΑ Κριτήρια Φροντιστηρίων

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Έχοντες υπόψη:
1. Τον Α. Ν. 2545/1940 “περί Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων κ.λ.π.”
2. Την υπ’αριθμ. Φ. 621. 32/11470882 Απόφαση Συγκροτήσεως Επιτροπής δια τον καθορισμόν κριτηρίων καταλληλότητας των Φροντιστηρίων
3. Την ανάγκην του καθορισμού των απαραιτήτων προϋποθέσεων δια την χορήγησιν άδειας στεγάσεως και λειτουργίας των Φροντιστηρίων

Αποφασίζομεν

Παραγγέλομεν, όπως οι Επιτροπαί Ελέγχου καταλληλότητας διδακτηρίων, προκειμένου ν'αποφανθώσι περί της καταλληλότητας Φροντιστηρίων, εξετάζωσι επιμελώς εάν πληρώνται αι κάτωθι προϋποθέσεις, απαραίτητοι δια την έκδοσιν της σχετικής αδείας στεγάσεως και λειτουργίας των Φροντιστηρίων.

Α΄ Δια τας αιθούσας διδασκαλίας

1. Ελάχιστον επιτρεπόμενον εμβαδόν αιθούσης 14τ.μ. Ελαχίστη επιφάνεια ανά μαθητήν 1,20 τ. μ. Ελάχιστος Κυβισμός ανά μαθητήν 3,30 κ. μ. Ειδικώς μόνον δια τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών με τμήματα έχοντα μαθητάς ολιγωτέρους των 12, δύναται η Επιτροπή καταλληλότητας να δεχθή μικράν παρέκκλισιν ως προς το εμβαδόν του δαπέδου το οποίον εις ουδεμίαν περίπτωσιν δύναται να είναι μικρότερον των 12 τ. μ.

2 . Ύψος αιθουσών ουχί μικρότερον των 2,80. μέτρων.

3. Ελαχίστη απόστασις των θρανίων, από του πίνακος 1,50 μ.

4. Μεταξύ των σειρών των θρανίων εντός της αιθούσης διδασκαλίας θα υφίσταται απόστασις τουλάχιστον 0,50 μ. Αι τελευταίαι σειραί θρανίων δέον όπως έχουν ερεισίνωτα άλλως δέον να προσαρμόζεται επί του τοίχου ξυλίνη επένδυσις εις το ύφος και πλάτος του ερεισινώτου δια να μην εκτίθεται η πλάτη των μαθητών εις τον τοίχον.

5. Αι θύραι των αιθουσών δέον να ανοίγουν εκ των έσω προς τα έξω, το δε φύλλον της θύρας να έχη ελάχιστον πλάτος 0,80 μ.

6. Ο φυσικός φωτισμός της αιθούσης επιβάλλεται να είναι εξ’ αριστερών ή αμφίπλευρος ή εξ’ αριστερών και όπισθεν. Αποκλείεται φωτισμός εκ των έμπροσθεν. Επίσης αποκλείεται φωτισμός μόνον εκ των όπισθεν. Ελαχίστη φωτιστική επιφάνεια 17% της επιφανείας του δαπέδου της αιθούσης.

7.Ο εξαερισμός των αιθουσών δέον να επιτυγχάνεται δια φεγγιτών, ανοι-γόντων εκ των άνω προς τα κάτω. Εις ην περίπτωσιν το άνοιγμα του φεγ-γίτου δεν είναι ευχερές δια απλού τρόπου, θα γίνεται δια μηχανικών μέσων. Εάν δεν υπάρχουν φεγγίται δέον να εξασφαλισθούν ηλεκτρικοί αθορυβοι εξαεριστήρες ή συσκευαί κλιματισμού.

8. Το πλάτος των αιθουσών δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερον των 7.00 μέτρων δια μονόπλευρον φωτισμόν, δύναται όμως να είναι το μέγιστον μέχρι και 8.00 μέτρα εφ'όσον υπάρχει αμφίπλευρος φωτισμός.

9. Επιβάλλεται τεχνητός και διάχυτος φωτισμός επαρκούς εντάσεως.

10.Απαγορεύονται υπόγειοι αίθουσαι διδασκαλίας ή αίθουσαι εργαστηρίων. Υπόγειοι αίθουσαι νοούνται αι αίθουσαι των οποίων το δάπεδον υπόκειται της επιφανείας του εδάφους. Εις το συνεχές και άνευ πρασιών οικοδομικόν σύστημα ως αφετηρία στάθμης λαμβάνεται το πεζοδρόμιον. Εις την περίπτωσιν όμως επικλινών εδαφών επιτρέπεται η στάθμη του δαπέδου να υπόκειται κατά 0,60 μ. της υψηλοτέρας επιφανείας του εδάφους εις την θέσιν επαφής του εδάφους μετά του κατακόρυφου τοίχου της αιθούσης.

Β΄ Δια τους Βοηθητικούς χώρους (διάδρομοι, κλίμακες κ.τ.λ.)

1. Ελάχιστον πλάτος διαδρόμων εξυπηρετούντων μίαν πλευράν αιθουσών ορίζεται το 1,20 μ. Εάν υπάρχουν εκατέρωθεν αίθουσαι διδασκαλίας το ελάχιστον πλάτος ορίζεται εις 1,80 μ.

2. Ξύλιναι ή μεταλλικαί κλίμακες απαγορεύονται.
Όπως αντικαταστάθηκε από την αριθμ. 42301/8-4-1978 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.Κλίμακες με σφηνοειδείς βαθμίδες κατ'αρχήν απαγορεύονται. Επί υφισταμένων κτιρίων δύναται να γίνη ανεκτή κατά την κρίσιν της αρμοδίας επιτροπής κλίμαξ, με αριθμόν σφηνοειδών βαθμίδων μέχρι τα 2/3 του συνόλου των βαθμίδων και όχι μεγαλύτερος των 12 εφ'όσον το πάτημα εις τη στενωτέραν κατ’ όροφον πλευράν δεν είναι μικρότερον των 0,15 μ. και εφ'όσον ο αριθμός των φοιτώντων δεν είναι μεγάλος, τηρουμένου όμως του 1,20 μ. ως ελευθέρου μήκους βαθμίδος.

4. Το πλάτος και το ύψος της βαθμίδος δεν δύναται να είναι αντιστοίχως ολιγώτερον των 0,26 μ. και μεγαλύτερον των 0,17 μ.

5. Αι κλίμακες δέον να έχουν στηθαία ή κιγκλιδώματα ασφαλείας ύψους ουχί μικρότερου των 0,85 μ. Το ύψος των στηθαίων ή κιγκλιδωμάτων των ανοικτών διαδρόμων και εξωστών δεν δύναται να είναι μικρότερον των 1,15 μ.

6. Ο φωτισμός και αερισμός των διαδρόμων και των κλιμάκων δέον να είναι επαρκής.

7. Εφ'όσον ο αριθμός των μαθητών θα είναι μεγάλος κατά την κρίσιν της Επιτροπής θα απαιτήται μεγαλύτερον μήκος βαθμίδος του 1,20 μ.ή και δεύτερον κλιμακοστάσιον.

8. Ορίζεται ελάχιστος αριθμός αποχωρητηρίων 1 ανά 50 μαθητάς και 1 ανά 30 μαθήτριας.

9. Ορίζεται ελάχιστος αριθμός ουρητηρίων 1 ανά 30 μαθητάς.

10. Εις τον χώρον των αποχωρητηρίων επιβάλλεται όπως υπάρχουν νιπτήρες πλύσεως των χειρών.

11. Εις τα φροντιστήρια δέον να υπάρχουν και κρουνοί ποσίμου ύδατος εις κατάλληλον θέσιν.

12. Εις τα αποχωρητήρια δέον όπως λειτουργή πλήρης εγκατάστασις αποχετεύσεως, εξαερισμού και υδραυλικού καθαρισμού. Αι επιφάνειαι των θαλάμων των αποχωρητηρίων θα κατασκευάζωνται εξ υλικού επιδεικτικού συχνής πλύσεως,καθαρισμού και απολυμάνσεως.

13. Εις τα αποχωρητήρια των φροντιστηρίων απαραιτήτως πρέπει να είναι εν λειτουργία εγκατάστασις ηλεκτρικού φωτός.

14. Αι θύραι των αποχωρητηρίων επιβάλλεται όπως ανοίγουν προς τα έσω.

15. Αι λεκάναι των αποχωρητηρίων δυνατόν να είναι Ανατολικού ή Ευρωπαϊκού τύπου.

16. Η χρήσις των αποχωρητηρίων και νιπτήρων θα είναι αποκλειστική δια τους μαθητάς των φροντιστηρίων. Εάν συστεγάζεται και άλλο φροντιστήριον εις τον αυτόν όροφον ή το αυτό κτίριον δέον να έχη τούτο τα δικά του αποχωρητήρια και νιπτήρας.

Γ' ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο αυλισμός των μαθητών δεν επιτρέπεται να γίνεται εις το πεζοδρόμιον. Εις την περίπτωσιν πολυορόφου φροντιστηρίου δέον να υπάρχη επαρκής εσωτερικός χώρος παραμονής των μαθητών κατά την διάρκειαν των διαλειμμάτων αποκλειόμενης της παραμονής εις το κλιμακοστάσιον ή τουςδιαδρόμους.

2. Εις εκάστην αίθουσαν θα υπάρχη μονίμως ανηρτημένη επί της θύρας πινακίς με τον αριθμόν των μαθητών ως ενεκρίθη υπό της Επιτροπής Καταλληλότητας. Η πινακίς δυνατόν να είναι εξ΄ οιουδήποτε υλικού πάντως ουχί εκ χάρτου.

3. Τα φροντιστήρια υποχρεούνται να εφοδιασθώσι απαραιτήτως δι’ αναλόγων ειδικών πυροσβεστικών μηχανημάτων τοποθετουμένων εις κατάλληλον θέσιν.

4. Αι Επιτροπαί Καταλληλότητας συγκροτούνται υπό του Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδευτικής Περιφερείας εις ην υπάγεται το Φροντιστήριον και αποτελούνται εκ του ιδίου ως Προέδρου ή του αναπληρωτού του, του Υγειονομικού Επιθεωρητού ή Σχολιάτρου και, εξ ενός Μηχανικού του Διαμερίσματος της Νομαρχίας Αττικής ή της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού δια τας λοιπάς περιοχάς. Τα έξοδα κινήσεως της επιτροπής καταλληλότητας ανέρχονται εις το ποσόν των 500 δραχμών αι οποίαι καταβάλλονται εις το Γραφείον του Οικείου Επιθεωρητού κατά την Υποβολήν της αιτήσεως προς μετάβασιν της Επιτροπής δια την χορήγησιν της αδείας λειτουργίας.

5. Δια τα ήδη λειτουργούντα η παρούσα θα ισχύση από του μεταπροσεχούς σχολικού έτους 1976-1977.

6. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεως της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σχετικά Άρθρα