Ρυθμίσεις Θεμάτων Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων

Εκτύπωση  
Pin It

Ρυθμίσεις Θεμάτων Λειτουργίας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Αρ.Πρωτ.Φ.9/553/118787/Γ1/29-08-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Παπαχρήστος
: Ρ. Γεωργακόπουλος
Τηλέφωνο : 210 344 2243
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Θ.2, περίπτωση 5 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 44 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄, 153) περί διορισμού του κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Την με αριθμ. 28/2013 Πράξη του Ι.Ε.Π. με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. H κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας και η διδασκαλία στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων πέραν των οριζομένων από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα , θα αποφασίζονται από το ιδιωτικό σχολείο.

2. Τα ωρολόγια προγράμματα των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων πέραν τωνοριζόμενων από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα στον Σχολικό Σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος θα επιστρέφει ένα θεωρημένοαντίγραφο στο Σχολείο και ένα θα στέλνει για ενημέρωση στον Δ/ντή Π.Ε.

Από της δημοσιεύσεως της παρούσης καταργείται η με αριθμ. Φ.9/ 135/21889/Γ1/1-3-2012 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αριθ.Φ.18/24912/Δ5/22-02-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕ & ΔΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Χρήστου Ιωάννα
email: diekpa(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλ: 210-34.42.112

ΘΕΜΑ: Νεότερες ρυθμίσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και σε συνέχεια των ΑΠ.Φ.18/150576/Δ5/29-11-12 και Φ.17/161776/Δ5/20-12-12 εγκύκλιων οδηγιών, σας ενημερώνουμε ότι:

Ύστερα από την ψήφιση του ν.4115/13 Α,24, η παράγραφος Ι της ΑΠ. Φ.18/150576/Δ5/29-11-12 εγκυκλίου αντικαθίσταται από την περ.γ της παρ.1 του άρθρου 39 του ν.4115/13 Α,24:

«γ. Η προϋπηρεσία των πτυχιούχων:
α) Τμημάτων Ιδρυμάτων της ανωτάτης εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στους οποίους δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος (ΑΕΙ) και
β) Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Νηπιαγωγών ΑΕΙ που,
για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, εργάστηκαν, δυνάμει μονοετών συμβάσεων ή έχουν, επίσης δυνάμει μονοετών συμβάσεων, προσληφθεί για να εργαστούν έως και το σχολικό έτος 2012-13 ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο εκπαιδευτικών στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύμφωνα με το βασικό τους τίτλο σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις ρυθμίσεις του ν.682/77».

Σύμφωνα με την περ.β της παρ.1 του άρθρου 39 του ν.4115/13 Α,24,

«οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει, έως και τον Ιούνιο του 2012, το μάθημα της Πληροφορικής στην ιδιωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια τεσσάρων τουλάχιστον σχολικών ετών, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών στην ανωτάτη εκπαίδευση που διαθέτουν και εφόσον κατά το χρόνο που δίδασκαν ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική ή είχαν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής τα οποία είχαν διοργανωθεί από δημόσιους φορείς ή επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, δικαιούνται να εγγραφούν στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ.19. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται ως διανυθείσα στον κλάδο ΠΕ.19».

Σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 44 του ν.4115/13 Α,24, «κατά την αληθή της έννοια, η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ.14 του άρθρου ενάτου του ν.4057/2012 Α,54 δεν εφαρμόζεται επί των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης».

Τέλος, σύμφωνα με την παρ.δ του άρθρου 39 του ως άνω νόμου, «το εδάφιο γ της παρ.4 του άρθρου 28 του ν.682/77 Α,244 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν.1035/80 Α,60 διατηρείται σε ισχύ μόνο για την επιλογή διευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων».

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ

Pin It

Εκτύπωση