Προκήρυξη Εισαγωγής Δοκίμων στη Σχολή Λιμενοφυλάκων

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 12/31-12-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 64ΧΦ4653ΠΩ-7ΓΓ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00), από την 20-01-2016, ημέρα Τετάρτη μέχρι και την 17-02-2016, ημέρα Τετάρτη στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).

 


Αρ.Πρωτ.2421.6-3/50015/2015/30-12-2015

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΟΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Fax : 2131371046
Τηλέφωνο : 2131371566,1075
E-mail : dekp(ΑΤ)hcg.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2015».


Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 65).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α' 311), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α' 75), όπως ισχύει.
5. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α' 234).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α' 35), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις των παρ. 20, 21 και 22 του ένατου άρθρου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α'54).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α'102).
9. Τις διατάξεις του Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α'92).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του N. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α'237).
11.Τη διάταξη του άρθρου 52 του Ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» (Α'69).
12.Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α' 39), όπως ισχύει.
13.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).
14.Τις διατάξεις του Π.Δ. 58/2012 «Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α' 108), όπως ισχύει.
15.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ' του Π.Δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α' 139), όπως ισχύει.
16.Τις διατάξεις του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α'170).
17.Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α'114).
18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116).
19.Την Αριθ. 42948/2003 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (Β' 1854).
20.Την Αριθμ. 2421.6-3/49130/24-12-2015 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» (Β' 2878) (ΑΔΑ: 7ΟΙΥ4653ΠΩ-ΤΝΖ).
21.Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.0/75/24866/10 «Αναπροσαρμογή παραβόλου υποβολής ενστάσεως» (Β' 1958).
22.Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/101/17966/26-07-2013 εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α' 280), όπως ισχύει.
23.Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/59/5798/09-04-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 09/05/2014) εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α' 280), όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) σαράντα εννέα (49) συνολικά Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:

α. Κατηγορία Μηχανικών Ε.Ν.: τριάντα έξι (36) θέσεις, από υποψηφίους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Πτυχίου Τεχνικού-Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β' ΚΥΚΛΟΥ (απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών), στην ειδικότητα Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού αντίστοιχα.

β. Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες): εννέα (09) θέσεις, από υποψηφίους με Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι μίας εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και υπηρέτησαν με αυτήν έως την απόλυσή τους.

γ. Κατηγορία ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000: τέσσερις (04) θέσεις, από υποψηφίους κατόχους Απολυτηρίου Τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Σε περίπτωση που, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Κεφαλαίου ΙΑ'παρ.2, προκύψει αριθμός θέσεων μιας κατηγορίας από τις προκηρυχθείσες που δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως ακολούθως:

α. Κενές θέσεις κατηγορίας «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:
- «Μηχανικών Ε.Ν.», «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)».

β. Κενές θέσεις κατηγορίας «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Μηχανικών Ε.Ν.», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000».

γ. Κενές θέσεις κατηγορίας «Μηχανικών Ε.Ν.» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:
- «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000».

3. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μία μόνο Κατηγορία από τις αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των προκηρυχθέντων θέσεων, δηλ. τέσσερις (04) θέσεις καταλαμβάνονται από τις ακόλουθες (ευεργετούμενες) κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως κατηγοριών:

α. Πολύτεκνους και τα τέκνα τους.

β. Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ., που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό.

γ. Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνόλου των προκηρυχθέντων θέσεων, δηλ. μία (01) θέση, καταλαμβάνεται από γονέα τριών τέκνων και τέκνο του, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας του στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως κατηγοριών. Την ιδιότητα αυτή αποκτούν [άρθρο 3 Ν. 3454/06 (ΦΕΚ Α'75)]:

α. Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι: άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και β. τα τέκνα αυτών, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στα ποσοστά των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Κεφαλαίου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. γ παρ. 2 άρθρ. 6 του ν.3079/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, χωρίς διαγωνισμό, έχουν:

α. Οι διατελούντες σε χηρεία σύζυγοι του προσωπικού του Λ.Σ. που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξ αιτίας αυτής, εφόσον έχουν στη ζωή ένα τουλάχιστον τέκνο.

β. Ένα τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξ αιτίας αυτής ανάλογα με τα προσόντα του, ανεξαρτήτως βαθμολογίας τίτλου σπουδών και μέχρι ηλικίας τριάντα ετών (δηλ.να έχουν γεννηθεί από 01-01-1985 και μετά) και εφόσον δεν ασκήθηκε το δικαίωμα πρόσληψης στο Λ.Σ. ως Λιμενοφύλακα ή στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΥΕΝ) ή στα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ως Διοικητικός Υπάλληλος, από τον γονέα του (σύζυγο αποβιώσαντος).

γ. Με τις ίδιες προϋποθέσεις, σύζυγοι, άντρες και γυναίκες, ή ένα τέκνο στρατιωτικού Λ.Σ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι υποψήφιοι, πέραν των αναφερομένων στο Κεφάλαιο Α' προσόντων, πρέπει:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

β. Να μην έχουν υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από την 01-01-1988 και μετά), κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 52 του Ν. 4331/2015, ενώ ειδικά οι συμμετέχοντες ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000, να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01-01-1975 και μετά).

γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία [αρθ.59-65 του Ν. 3421/2005 (Α' 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

δ. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δέκα (10).
Από το ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου, εξαιρούνται οι υποψήφιοι της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τη διαδικασία επιλογής, οι απολυτήριοι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των υποψηφίων, πρέπει να είναι τριετούς φοίτησης για τα ημερήσια Λύκεια, ή τετραετούς για τα εσπερινά Λύκεια σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 1566/1985.

ε. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

στ. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου.

ζ. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγειονομικής καταλληλότητας, που διαπιστώνονται από την Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
Από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα ελάχιστα όρια αναστήματος, εξαιρούνται οι υποψήφιοι της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης.

η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.
(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας, επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
(3) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

θ. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
ι. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

2. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της περ. η της παρ. 1 μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων στη Σχολή Λιμενοφυλάκων, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
 Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
 Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος Π.Δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα.
Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα.

3. Η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο κατάταξής τους στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. τίτλος σπουδών, τίτλος ξένης γλώσσας) τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Λιμενοφύλακες πρέπει να υποβάλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ως επισυναπτόμενο Υπόδειγμα, στην οποία μεταξύ άλλων θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Ανυπόγραφη Αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια Επιτροπή από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, τότε θα πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

β. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις).

δ. Παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Για την αναγραφή του (μοναδικού) κωδικού παραβόλου/πληρωμής στο σχετικό πεδίο της αίτησης συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι πρέπει πριν από την υποβολή αυτής να προβούν στην υποβολή αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία e-παράβολο, συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
• στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Λοιπές Υπηρεσίες,
• στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
• στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα και το ποσό των δέκα (10) ευρώ.
Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στην πληρωμή του παραβόλου [με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών (Μόνο για πιστοποιημένους Χρήστες TaxisNet) ή σε όλες τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ], άλλως η αίτηση δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν και ο υποψήφιος θα αποκλείεται του διαγωνισμού.

ε. Τίτλο σπουδών (απολυτήριο τίτλο ή αποδεικτικό απολύσεως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ως παράγραφο 2 του παρόντος Κεφαλαίου, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
 Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
 Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Ο.Ε.Ε.Κ ή του Ε.ΟΠ.Π. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
 Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξενόγλωσσο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένος, από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη γνησιότητά του και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου αυτού. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την ισοτιμία του τίτλου απόλυσης με τους αντίστοιχους ελληνικούς.

στ. Τίτλο ξένης γλώσσας συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας.

ζ. Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσας.

η. Οι υποψήφιοι των παρακάτω περιπτώσεων πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως και τα ακόλουθα συμπληρωματικά δικαιολογητικά προς απόδειξη των ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ που απαιτούνται αντίστοιχα:

- Μηχανικών Ε.Ν.:
Πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Πτυχίο Τεχνικού-Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β' ΚΥΚΛΟΥ (για τους αποφοίτους παλαιοτέρων ετών), ως παράγραφο 2 του παρόντος Κεφαλαίου, στην ειδικότητα Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού αντίστοιχα.

- Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες):
 i. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και αποδεικτικό των ειδικοτήτων αυτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις (εφόσον απονέμεται) από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν στις Ε.Δ. μέχρι την απόλυσή τους με την ειδικότητα αυτή και
 ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι έχουν λάβει γνώση ότι θα φοιτήσουν σε Ειδικά Σχολεία και θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητάς τους τουλάχιστον επί δεκαετία, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

- Κατηγορία ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000, ως ακολούθως :
- (i) Ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. εισάγονται χωρίς εξετάσεις μετά από αίτησή τους εφόσον έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας) ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην Υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα, πλην του ορίου αναστήματος και του βαθμού απολυτηρίου.
 Οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν αντίγραφο πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), που διενεργήθηκε ή πρόκειται να διενεργηθεί μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος και περατώνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.3079/2002, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3569/2007 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3752/2009, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.
 (ii) Ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα», εισάγονται χωρίς εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα και όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο (i). Επιπρόσθετα πρέπει να υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση επί όλων των όρων - προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο διαγωνισμό τους οποίους και αποδέχονται καθώς και ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποβληθείσα κατά το έτος 2009 αίτησή τους.

Επισημαίνεται ότι εάν ο αριθμός των υποψηφίων (i) και (ii) περιπτώσεων της εν λόγω κατηγορίας είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων της περ. (γ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας, ο βαθμός του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση δε ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.

θ. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις κατηγορίες των Ευεργετικών Διατάξεων του Κεφαλαίου Β' της παρούσης , εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος, υποβάλλουν απαραιτήτως και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

(1) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από Βεβαίωση/Πιστοποιητικό κυρωμένο από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή).

(2) ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Η' ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ:
(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλωσης, μήνα και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86.

(3) ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ:
(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή της οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86.

(4) ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (άρθρο 3, Ν. 3454/2006).
 Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
(α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
(β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή του τέκνου ή αδελφού του υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών, καθώς και η φοιτητική ιδιότητα αυτού.
(γ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή το τέκνου αυτού ή αδελφός του υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
(δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

(5) ΔΙΑΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ
(α) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86.

(6) ΤΕΚΝΟ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η' ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ:
(α) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 και
(γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ότι ο εν χηρεία γονέας δεν υπηρετεί ως Λιμενοφύλακας ή ως Διοικητικός υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο ή στα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ, ή ότι δεν εισήχθη σε παραγωγική Σχολή του Λ.Σ. άλλο τέκνο του αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ., ένεκα των ευεργετικών διατάξεων που παρέχονται στον «Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (άρθρο 6 Ν. 3079/2002, όπως ισχύει).

(7) ΣΥΖΥΓΟΣ Η' ΤΕΚΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Λ.Σ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Η' ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (67%) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΚΑ ΑΥΤΗΣ:
(α) Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Αντίγραφο πορίσματος Ε.Δ.Ε. ή σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 και
(γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ότι δεν εισήχθη σε παραγωγική Σχολή του Λ.Σ. ο/η σύζυγος ή άλλο τέκνο του καθισταμένου ανάπηρου στρατιωτικού Λ.Σ., ένεκα των ευεργετικών διατάξεων που παρέχονται στον «Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (άρθρο 6 Ν. 3079/2002, όπως ισχύει).

ι. Όσοι διαθέτουν την προβλεπόμενη θαλάσσια υπηρεσία της περ. (β) της παρ.2 του Κεφαλαίου ΣΤ' της παρούσης, θα πρέπει να προσκομίσουν :
(i) Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ με Ελληνική ή ξένη σημαία, Πιστοποιητικό ή/και Βεβαίωση Θαλάσσιας Υπηρεσίας που έχουν εκδοθεί από το ΥΝΑΝΠ/Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας/ Τμήμα Δ' (ΔΝΕΡ-Δ') ή από Ελληνική Λιμενική Αρχή, στα οποία να φαίνονται οι ημερομηνίες Ναυτολόγησης και απόλυσης, καθώς και ο συνολικός χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας του υποψηφίου.
(ii) Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή.

ια. Όσοι διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή Δ' ή Ε' κατηγορίας, θα πρέπει να προσκομίσουν:
Φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης, στο οποίο να εμφαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας καθώς και η εκδούσα Αρχή.
 Άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα, γίνονται αποδεκτές εφόσον: (i) είναι μεταφρασμένες (ii) ισχύουν στην Ελλάδα και (iii) προκύπτει η αντιστοιχία τους με τις ισχύουσες Ελληνικές άδειες οδήγησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων .

ιβ. Όσοι διαθέτουν άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, θα πρέπει να προσκομίσουν: Φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων της κατεχόμενης άδειας, στο οποίο να εμφαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας καθώς και η εκδούσα Αρχή.
 Άδειες, που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα, γίνονται αποδεκτές εφόσον: (i) έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί επίσημα από κρατική Αρχή της χώρας προέλευσής της, (ii) είναι επίσημα μεταφρασμένες και συνοδεύονται από βεβαίωση της αντίστοιχης πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής ότι η Αρχή που εξέδωσε την άδεια είναι αρμόδια για αυτό, ή ότι ο φορέας που την εξέδωσε έχει αναγνωριστεί επίσημα από κρατική Αρχή της αντίστοιχης χώρας.

2. Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα (Ν.4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/Α', 26.03.2014):

Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο εγγράφου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο και απαραιτήτως πρέπει να προσκομίζεται και ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, η οποία θα υποβάλλεται σε ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου.
 Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.
 Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α' ), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής,
δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής,
δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ ιδιωτικών φορέων, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Τονίζεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων και ως εκ τούτου εξισώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986. Στις περιπτώσεις υποβολής παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων, πέραν των ποινικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται, θα ανακαλείται και η οικεία πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, κατά το μέρος που αφορά στον εν λόγω υποψήφιο.

3. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικώς σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης που ορίζεται που ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έχει ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ επιλεγόμενους κατόπιν κλήρωσης εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον έχει ειδικότητα Νομικού, από την 20-01-2016 η μ έρ α Τετάρτη, έως κ α ι την 17-02-2016 ημ έρ α Τετάρτη, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Έργο της Επιτροπής Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης της Σχολής Λιμενοφυλάκων, είναι:

α. η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται σε αυτή αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο.

β. η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών που της αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία από τους υποψηφίους.
Ειδικότερα, και αναφορικά με τις ανωτέρω (α) και (β) αρμοδιότητες διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή υποχρεούται ενώπιον του υποψηφίου (σε περίπτωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης) να ελέγξει κατ' αρχάς την εμπρόθεσμη κατάθεση των αιτήσεων, να αριθμήσει και μονογράψει την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά.

γ. η μοριοδότηση των υποψηφίων των οποίων διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις τους και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης.

δ. η καταμέτρηση και καταγραφή του συνόλου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε φωτοαντίγραφο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α'74).

ε. η σύνταξη, μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, Πρακτικού στο οποίο θα επισυνάπτονται:
(1) ενιαίος Αλφαβητικός Πίνακας Απορριφθέντων με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης στον οποίο θα αναγράφεται επιπροσθέτως η κατηγορία τους, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και
(2) ενιαίος Αλφαβητικός Πίνακας Συμμετεχόντων με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο θα αναγράφονται επιπροσθέτως η κατηγορία τους, ο αριθμός μορίων εκάστου υποψηφίου αναλυτικά, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης (ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ' στην οποία θα αναγράφεται μόνο ο βαθμός απολυτήριου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκάστου υποψηφίου) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο Κεφάλαιο, καθώς και τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετική διάταξη.
Οι Πίνακες αυτοί υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται στον
Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και θεωρούνται από αυτόν.

Σχετική ανακοίνωση με τα ονόματα και τα μόρια των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης, καθώς και με τα ονόματα των απορριφθέντων υποψηφίων, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
 Η διαδικασία, ο τρόπος παραλαβής και κατανομής των αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην εν λόγω Επιτροπή θα καθορίζεται στην Απόφαση ορισμού.

3. Με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συγκροτείται Ομάδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης, με έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, η οποία έχει ως έργο την μηχανογραφική καταχώριση στοιχείων και την τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού. Η επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων, γίνεται από τις αρμόδιες ανά διαδικασία Επιτροπές.

4. Δικαιολογητικά και αιτήσεις που θα αποσταλούν από τους υποψήφιους εκπρόθεσμα (ήτοι θα φέρουν ημερομηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης υποβολής δικαιολογητικών), ή θα προσκομισθούν εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εμπρόθεσμα αποκλείει τον υποψήφιο από τη συμμετοχή του στις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού.
 Κατ' εξαίρεση, δύναται να προσκομισθούν από υποψήφιο δικαιολογητικά συμπληρωματικώς και μέσα σε εύλογη (σύντομη) προθεσμία, εφόσον τούτο απαιτηθεί κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, για την απόδειξη/επιβεβαίωση προσόντος, η ύπαρξη του οποίου όμως κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (17-02-2016) ήδη συνάγεται σύμφωνα με την εμπροθέσμως κατατεθείσα Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

5. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών, παραποιημένων ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές συνέπειες στον υποψήφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων, εξαιρουμένων των συμμετεχόντων υποψηφίων της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης, πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΘΜΟ του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί τριακόσια πενήντα (350) και ελέγχεται μέχρι εκατοστού της μονάδας.

2. α. Στα ανωτέρω μόρια προστίθενται για τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας αριθμός μορίων ως ακολούθως:
- Τριακόσια πενήντα (350) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (Γ2).
- Τριακόσια (300) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση (Γ1).
- Διακόσια πενήντα (250) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την καλή γνώση (Β2).
 Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος.

β. Σε όσους διαθέτουν θαλάσσια υπηρεσία σε εν ενεργεία πλοία αποκλειστικά του Εμπορικού Ναυτικού, 1.500 οχ (500 κοχ) και άνω, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής: 2 μόρια για κάθε ημέρα ναυτολόγησης.
Η εν λόγω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας μέχρι 500 ημερολογιακών ημερών.
Θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη των 500 ημερολογιακών ημερών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Θαλάσσια υπηρεσία μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της Προκήρυξης του διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν λαμβάνεται υπόψη.

γ. Σε όσους κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής: 70 μόρια για κάθε άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Κατηγορίας Γ', 120 μόρια για κάθε άδεια Κατηγορίας Δ' ή 150 μόρια για κάθε άδεια Κατηγορίας Ε'. Αν ο υποψήφιος κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου διαφόρων κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη μόνο η ανώτερη κατηγορία.

δ. Σε όσους κατέχουν άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής : 100 μόρια.

3. Η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης συντάσσει Πρακτικό με συνημμένους Πίνακες Συμμετεχόντων ανά Κατηγορία, κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης που προκύπτει από το άθροισμα των μορίων εκάστου υποψηφίου (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ' στην οποία θα αναγράφεται μόνο ο βαθμός απολυτήριου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκάστου υποψηφίου), βάσει του ήδη καταρτισθέντος ενιαίου αλφαβητικού Πίνακα με τους υποψηφίους των οποίων τα δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης.
 Οι εν λόγω Πίνακες αναγράφουν αναλυτικά τα μόρια κάθε υποψηφίου, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης, καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετικές διατάξεις, υπογράφονται δε από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται στον Αρχηγό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, θεωρούνται από αυτόν και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr ) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε. ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

1. Από την Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, καλείται από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις των Πινάκων Συμμετεχόντων ανά Κατηγορία, αριθμός υποψηφίων αυξημένος τουλάχιστον στο τριπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε κατηγορία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3079/2002 όπως ισχύει, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υψομετρηθούν, να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις - παραπομπή στην Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και αθλητικές δοκιμασίες.

2. Ο συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων, ο οποίος υπογράφεται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών της παραγράφου 1, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη διεξαγωγή τους.
 Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι σε κάθε διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο ταυτότητάς τους. Όσοι δεν φέρουν δελτίο ταυτότητας δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν σχετική φωτογραφία.

4. Η υψομέτρηση διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών που συγκροτείται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., αποτελούμενη από έναν (01) Αξιωματικό ειδικότητας Υγειονομικού (Ορθοπεδικός), τον οποίο υποδεικνύει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ως Πρόεδρο και δυο (2) Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθοριζόμενους κατόπιν κλήρωσης, ως μέλη.
 Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με τους υποψηφίους που παρουσιάσθηκαν και διαθέτουν τα ορισθέντα ανά φύλο ελάχιστα όρια ύψους με το μετρηθέν ύψος αυτών, Πίνακα με τους υποψηφίους της Κατηγορίας γ' με το μετρηθέν ύψος αυτών, καθώς και Πίνακα με τους υποψήφιους οι οποίοι δεν παρουσιάσθηκαν για υψομέτρηση ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο ή δεν διαθέτουν τα ορισθέντα ανά φύλο ελάχιστα όρια ύψους με το μετρηθέν ύψος αυτών.
 Οι παρόντες υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος της υψομέτρησης, που τους αφορά.
 Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν παρουσιασθούν για υψομέτρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας υψομέτρησης.
 Σε περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία της υψομέτρησης υποψήφιος επί τόπου και ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής Υψομέτρησης προβάλει αντίρρηση επί του αποτελέσματος, διενεργείται επανέλεγχος και η Επιτροπή βεβαιώνει εγγράφως ότι προέβη σε τρεις (03) επανειλημμένες μετρήσεις σε διαφορετικά χρονικά σημεία, εντός όμως του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας υψομέτρησης και όχι πέραν της μίας επιπλέον ημέρας από την ολοκλήρωσή της, κατά τις εργάσιμες ώρες. Η σχετική βεβαίωση συνυπογράφεται και από τον υποψήφιο στον οποίο αφορά.
 Ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψηφίων που επιτύχουν στη διαδικασία Υψομέτρησης και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία Ιατρικών Εξετάσεων - Παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε. αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ..
 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Υψομέτρησης.

5. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.

Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κατά την ημέρα παρουσίασής τους για ιατρικές εξετάσεις, καθώς και ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε. όλες τις ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις:
α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού.
β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού όπου να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έγουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασής τους για ιατρικές εξετάσεις και να είναι νόμιμα επικυρωμένες (φωτογραφία υποψηφίου - ημερομηνία - σφραγίδα ιατρού).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων αποτελεί αιτία αποκλεισμού.

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ, ή δεν θα παρουσιασθούν για ιατρικές εξετάσεις, ή στην ΑΝΥΕ σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο στις διαδικασίες αυτές, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας ιατρικών εξετάσεων.

6. Η ιατρική εξέταση των υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 11/2014 (Α' 17),όπως ισχύει, για την κρίση της Σωματικής Ικανότητας υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (Ν.Δ. 1327/1973).

7. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων κρίνονται κατάλληλοι από την ΑΝΥΕ και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

8. Όσοι κληθούν να καταταγούν στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωσή τους, στην οποία θα δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν επιπλέον σε ανοσολογικές εξετάσεις (π.χ. Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, κ.λ.π.), καθώς και σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση διαπίστωσης θετικού δείγματος ή αποτελέσματος θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες.

9. Οι υποψήφιοι που κρίνονται «Κατάλληλοι» από την ΑΝΥΕ, υποβάλλονται σε κατάλληλες Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες από Tριμελή Επιτροπή Αξιωματικών, η οποία συγκροτείται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από δύο (2) Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα Ψυχιάτρου ή Ψυχολόγου, τους οποίους υποδεικνύει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και έναν (1) Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ψυχιάτρου ή Ψυχολόγου, τον οποίο υποδεικνύει η Υγειονομική Υπηρεσία του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος Αξιωματικός.

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (TEST Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία (συνέντευξη) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με το αποτέλεσμα ανά υποψήφιο.

Όποιος κρίνεται ακατάλληλος από τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ή δεν παρουσιάσθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετείχε για οποιονδήποτε λόγο σε αυτές, αποκλείεται από το διαγωνισμό. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων παρουσιασθούν, επιτύχουν στην εν λόγω διαδικασία και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία αθλητικών δοκιμασιών, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

1. Οι υποψήφιοι που κρίνονται Κατάλληλοι από τις Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες, πλην των ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000, της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης, υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώπιον επταμελούς Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από έναν (01) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ως Πρόεδρο, έναν (01) Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π. ως μέλος, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. και πέντε (05) Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως μέλη, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν κλήρωσης.

2. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται στις κάτωθι αθλητικές δοκιμασίες:

α. Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).
Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην Κατηγορία «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», θα δοκιμασθούν σε ελεύθερη κολύμβηση απόστασης 100 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).
 Όσοι δεν παρουσιασθούν ή κολυμπήσουν τις αντίστοιχες αποστάσεις αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισμό.
 Μετά το πέρας της δοκιμασίας της κολύμβησης, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος, που τους αφορά.
 Η Επιτροπή μετά το πέρας της δοκιμασίας της κολύμβησης συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με αυτούς που επέτυχαν στην κολύμβηση, καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους οι οποίοι απέτυχαν αναγράφοντας την πλήρη αιτιολογία.
 νακοίνωση με τα ονόματα όσων επιτύχουν στη δοκιμασία της κολύμβησης και καλούνται να συμμετάσχουν στα αγωνίσματα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ( www.hcg.gr )και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

β. Οι υποψήφιοι που επέτυχαν στην κολύμβηση υποβάλλονται σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης και στα πέντε:
(1) Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
(2) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
(3) Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
(4) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
(5) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).
 Μετά το πέρας καθενός από τα παραπάνω αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος, που τους αφορά.

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην Κατηγορία «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)» αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο:
(1) Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον
(2) Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 40 τουλάχιστον, σε χρόνο 2 πρώτων λεπτών
(3) Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 40 τουλάχιστον, σε χρόνο 2 πρώτων λεπτών
(4) Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά
(5) Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100μ. σε 16 δευτερόλεπτα
 Μετά το πέρας καθενός από όλα τα προαναφερόμενα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος, που τους αφορά.
 Όσοι δεν παρουσιασθούν ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλα τα αγωνίσματα των αθλητικών δοκιμασιών, αποκλείονται του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή μετά το πέρας των αγωνισμάτων συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με αυτούς που επέτυχαν στα αγωνίσματα, καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους που απέτυχαν αναγράφοντας την πλήρη αιτιολογία.

Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων επιτύχουν στα αγωνίσματα και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία των γραπτών Εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

3. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται. Ειδικά σε περίπτωση που αποδεδειγμένα συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή που διαπιστωθεί πρόβλημα υγείας υποψηφίου από επιτόπια εξέτασή του από τον παρόντα ιατρό, πριν από τη διεξαγωγή κάποιου αγωνίσματος, υπάρχει η δυνατότητα να αγωνισθεί σε αυτό σε νέα ημερομηνία, εντός όμως του χρονοδιαγράμματος είτε της δοκιμασίας κολύμβησης είτε των ανωτέρω αγωνισμάτων αντίστοιχα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Υποψήφιος που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει εμφανέστατα στοιχεία σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (κύησης, κ.λ.π.), που καθιστά τη συμμετοχή του εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα, αδύνατη και επικίνδυνη για τον ίδιο, μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό αποκλείεται του διαγωνισμού.
 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.

4. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του παρόντος Κεφαλαίου, ο αριθμός των υποψηφίων δεν ανέρχεται στο διπλάσιο τουλάχιστον των προκηρυσσομένων θέσεων, δύναται να κληθεί από την Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, εκ νέου, από τους μη εισέτι κληθέντες και κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία/ειδικότητα, συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν και επέτυχαν σε όλες τις Αθλητικές δοκιμασίες, εξαιρουμένων των υποψηφίων της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης, υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις, στα ακόλουθα μαθήματα:

α. «Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου»

Οι υποψήφιοι εξετάζονται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, όσο και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης δεν υπερβαίνει τα ενενήντα (90) λεπτά και καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων.
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αυτού καθορίζεται στο Παράρτημα Γ' της παρούσας.

β. «Εξέταση στις Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου»
Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας θα εξετασθεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης δεν υπερβαίνει τα ενενήντα (90) λεπτά και καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων.

2. Η Επιτροπή Εξετάσεων είναι το υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων και έχει την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση του απορρήτου των θεμάτων στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι.

Η Επιτροπή Εξετάσεων συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από έναν (1) Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. και δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. του AT(..) Πειραιά , οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του κατόπιν κλήρωσης μεταξύ μελών Δ.Ε.Π. που διδάσκουν συναφή μαθήματα.

Η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης αποστέλλει στην Επιτροπή Εξετάσεων και στο Α.Σ.Ε.Π. αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει Πίνακα με τα ονόματα όσων πέτυχαν στις αθλητικές δοκιμασίες και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία της γραπτής Εξέτασης, κατά κατηγορία (περιπτώσεις α' έως και β' της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης), ήτοι: α. Κατηγορία Μηχανικών Ε.Ν. και β. Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες).

3. Οι υποψήφιοι καλούνται για εξέταση στα παραπάνω μαθήματα. Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων που θα περιλαμβάνει τις ημέρες, τις ώρες και τον τόπο εξέτασης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους με σχετική καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και με ανάρτηση στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Απαγορεύεται η εξέταση και στα δύο (02) μαθήματα σε μία ημέρα.

4. Βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος είναι το άθροισμα των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας από ένα (1) έως εκατό (100). Αν από τη βαθμολόγηση προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία της μονάδος. Υποψήφιος/α που δεν πέτυχε τη βάση πενήντα (50) σε οποιοδήποτε από τα μαθήματα των γραπτών εξετάσεων θεωρείται ως αποτυχών υποψήφιος.
 Ομοίως αποτυχών θεωρείται και αποκλείεται από το διαγωνισμό και ο υποψήφιος που δεν θα υποβληθεί σε γραπτές εξετάσεις και στα δύο (02) εξεταζόμενα μαθήματα, είτε λόγω απουσίας του σε κάποιο εξ αυτών για οποιαδήποτε αιτία (ακόμη και λόγω ασθενείας) είτε λόγω μη συμμετοχής ή συμμόρφωσής του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων.

5. Κάθε μάθημα βαθμολογείται ανά θέμα και αθροιστικά. Σε περίπτωση που θέμα αποτελείται από περισσότερα ερωτήματα καθώς και υποερωτήματα, τίθεται επιμέρους βαθμολογία και εν συνεχεία αθροιστική.

6. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων, τα οποία και εξετάζονται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, θα γίνει από το ΑΣΕΠ ηλεκτρονικώς χωρίς χρησιμοποίηση βαθμολογητών, ήτοι με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-OMR) και απευθείας βαθμολόγησή τους, με βάση τις προκαθορισμένες, από την Επιτροπή Εξετάσεων, ορθές απαντήσεις. Η Επιτροπή καθορίζει το βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε ορθή απάντηση.

7. H Επιτροπή Εξετάσεων αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο θα διεξάγει τη βαθμολόγηση της γραπτής διαδικασίας, αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει Πίνακα με τα ονόματα όσων συμμετείχαν στη διαδικασία της γραπτής Εξέτασης, κατά κατηγορία καθώς και τους σφραγισμένους φακέλους με τα απαντητικά φύλλα αυτών ανά μάθημα για να βαθμολογηθούν με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8. Μόλις ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση των δύο μαθημάτων της γραπτής διαδικασίας, το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει και αποστέλλει στην Επιτροπή Εξετάσεων αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει αλφαβητικό Πίνακα Βαθμολογίας στη διαδικασία της γραπτής εξέτασης ανά κατηγορία, έναν με τα ονόματα όσων έλαβαν βαθμολογία ίση με 50 και πάνω σε κάθε μάθημα και έναν με τα ονόματα όσων έλαβαν βαθμολογία κάτω από 50 σε οποιοδήποτε από τα δύο μαθήματα.
 Στον πρώτο πίνακα σημειώνεται έναντι του ονόματος εκάστου υποψηφίου, ανά μάθημα, η βαθμολογία κάθε μαθήματος, το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο μαθημάτων καθώς και ο εξαγόμενος μέσος όρος και στο δεύτερο πίνακα σημειώνεται έναντι του ονόματος εκάστου υποψηφίου, ανά μάθημα, η βαθμολογία κάθε μαθήματος.

9. Μετά την παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου η Επιτροπή Εξετάσεων συντάσσει και παραδίδει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλφαβητικό Πίνακα Αποτελεσμάτων στη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων. Στον πίνακα αυτό γράφονται έναντι του ονόματος εκάστου υποψηφίου η κατηγορία του, η τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετικές διατάξεις, ο βαθμός κατά μάθημα, το άθροισμά τους, ο εξαγόμενος μέσος όρος, καθώς και το γινόμενό του επί εκατό (100) το οποίο αποτελεί και το αποτέλεσμα της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι που δε λαμβάνουν τη βάση πενήντα (50) σε οποιοδήποτε από τα μαθήματα των γραπτών εξετάσεων αποτυγχάνουν και έναντι του ονόματός τους αντί του τελικού συνολικού βαθμού επίδοσής τους στις εξετάσεις, αναγράφεται με ερυθρά μελάνη η ένδειξη ''ΑΠΕΤΥΧΕ'', καθώς και ο λόγος αποτυχίας τους και αποκλείονται του διαγωνισμού. Για τους υποψήφιους που υπάγονται στις περιπτώσεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 4 του παρόντος Κεφαλαίου, στα αντίστοιχα πεδία βαθμολογίας του/των μαθήματος/μαθημάτων αντί βαθμολογίας τίθεται η ένδειξη ''ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ'' ή ''ΜΗΔΕΝ (0)'' ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και αντί του τελικού συνολικού βαθμού επίδοσής τους στις εξετάσεις, αναγράφεται με ερυθρά μελάνη η ένδειξη ''ΑΠΕΤΥΧΕ'' και αποκλείονται του διαγωνισμού.

Ο αλφαβητικός Πίνακας Αποτελεσμάτων στη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Για την εξέταση του μαθήματος «Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου» οι ερωτήσεις προσδιορίζονται από την Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία την ημέρα της εξέτασης προσδιορίζει 50 ερωτήσεις, συντασσομένου σχετικού πρακτικού, που δίνονται γραμμένες στους υποψηφίους/ες, οι οποίοι καλούνται να τις απαντήσουν σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Μετά τη διανομή των ερωτήσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος υποψηφίων στην αίθουσα.

2. Η εξέταση του μαθήματος «Εξέταση στις Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου» γίνεται με ερωτηματολόγιο στο οποίο περιέχονται δύο (2) κείμενα, σε κάθε ένα από το οποίο αντιστοιχεί και μία (1) ομάδα ερωτήσεων. Για κάθε μία από τις ερωτήσεις ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το αντίστοιχο κείμενο. Στο ερωτηματολόγιο περιέχονται και ερωτήσεις με ανακατεμένες προτάσεις, τις οποίες ο εξεταζόμενος θα πρέπει να βάλει στη σωστή τους σειρά, καθώς και ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού, στις οποίες θα πρέπει να επιλέξει τη λέξη/φράση, που συμπληρώνει κατάλληλα το κενό της πρότασης που δίνεται. Την ημέρα της εξέτασης η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει τρία (3) διαφορετικά ερωτηματολόγια, από τα οποία επιλέγεται ένα (1) κατόπιν κλήρωσης ενώπιον των υποψηφίων, συντασσομένου σχετικού πρακτικού. Μετά την εκφώνηση του θέματος δεν επιτρέπεται η είσοδος υποψηφίων στην αίθουσα.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στους υποψηφίους τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση κάθε ερωτήματος καθώς και των τυχόν υποερωτημάτων, αμέσως μετά την εκφώνηση αυτών. Σχετική ενυπόγραφη καταχώριση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής τίθεται και επί του σώματος του κειμένου του κληρωθέντος θέματος.

4. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του/της υποψηφίου/ας σε όλα τα απαντητικά φύλλα καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή, το οποίο και σφραγίζεται με στρογγυλή σφραγίδα. Το αδιαφανές επικάλυμμα πρέπει να μένει ακέραιο καθ' όλη τη διάρκεια της διόρθωσης και μέχρι την ημέρα ανοίγματος των γραπτών και καταγραφής των αποτελεσμάτων. Τουλάχιστον ένας (1) επιτηρητής μονογράφει την τελευταία σελίδα του κάθε γραπτού και διαγράφει κάθε μία από τις τυχόν λευκές σελίδες.

5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει στην αρχή κάθε εξέτασης το χρόνο μέσα στον οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να αναπτύξουν τις απαντήσεις και να παραδώσουν τα γραπτά τους. Παράταση των εξετάσεων, μπορεί να επιτραπεί ύστερα από απόφαση της Επιτροπής, όχι όμως πάνω από μισή ώρα κατά μάθημα. Ο εξεταζόμενος οφείλει να παραδώσει το γραπτό του εντός της ως άνω προθεσμίας αλλιώς μηδενίζεται.

6. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως στις αίθουσες εξετάσεων, να καταλαμβάνουν τις θέσεις που τους υποδεικνύονται και γενικώς να υπακούουν στις υποδείξεις των υπευθύνων που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε μαθήματος.

7. Υποψήφιος που δεν προσέρχεται στους συγκεκριμένους χώρους και χρόνους που καθορίζονται με ανακοινώσεις για να μετάσχει στις γραπτές εξετάσεις για οποιαδήποτε αιτία (ακόμη και για λόγους ασθενείας), αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας των εξετάσεων, στους σχετικούς δε Πίνακες αντί βαθμολογίας στο οικείο μάθημα, τίθεται η ένδειξη ''ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ''. Βραδύτερη προσέλευση υποψηφίων αποκλείει αυτούς από την προβλεπόμενη εξέταση, εκτός εάν κατά την κρίση της Επιτροπής αυτή είναι δικαιολογημένη και δεν παραβλάπτεται η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, σε καμιά όμως περίπτωση μετά την κλήρωση των θεμάτων.
Ιδιαίτερη εξέταση ή δοκιμασία υποψηφίου αποκλείεται.

8. Υποψήφιοι που στερούνται δελτίου ταυτότητας, δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Αντί αυτών μπορεί να προσκομισθεί διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητά τους.

9. Έκαστος υποψήφιος υποχρεούται να έχει τα αναγκαία για γραφή είδη και το στυλό που χρησιμοποιεί να είναι διαρκείας και μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού.

10. Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό του. Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν γραπτό ή χρησιμοποιούν βοηθήματα άλλα, πλην αυτών που έχουν ειδικώς τυχόν επιτραπεί, ή σημειώσεις, ή υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στο γραπτό τους σημεία αναγνώρισης ή υπογράφουν το γραπτό τους ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες των επιτηρητών ή διαταράσσουν με οποιονδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα, στο οικείο μάθημα βαθμολογούνται με ''ΜΗΔΕΝ (0)'' και αποκλείονται από το διαγωνισμό, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων, αφού προηγουμένως κληθούν ενώπιον της προφορικώς σε άμεση ακρόαση. Η απόφαση συντάσσεται εγγράφως και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τα μέλη της Επιτροπής, γνωστοποιείται άμεσα στον υποψήφιο, της οποίας λαμβάνει γνώση ενυπογράφως, και εν συνεχεία θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

11. Δεν επιτρέπεται η έξοδος υποψηφίου από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την παρέλευση μισής ώρας από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος.

12. Δεν επιτρέπεται παραμονή υποψηφίου στην αίθουσα εξετάσεων μετά τη σφράγιση του γραπτού, ή το τέλος του χρόνου διάρκειας της εξέτασης.

13. Κατά την παράδοση του γραπτού γίνεται έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας του υποψηφίου, επικόλληση του αδιαφανή χάρτη και ακύρωση με γραμμές που σύρονται χιαστί του χώρου του χάρτου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

14. Μετά το πέρας της εξέτασης κάθε μαθήματος τα γραπτά μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και σφραγίζονται από την Επιτροπή εντός φακέλων ανά μάθημα παρουσία όλων των μελών της και του Προέδρου και φυλάσσονται στην αίθουσα εξετάσεων μέχρι την αποστολή τους στο Α.Σ.Ε.Π. προς βαθμολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα.

15. Μετά από κάθε εξέταση καθώς και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγωγής αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων, η Επιτροπή συντάσσει σχετικά Πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

1. Μετά το πέρας όλων των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης καταρτίζει έναν Πίνακα Επιτυχόντων και τρεις Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία, οι οποίοι υπογράφονται από τον Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θεωρούνται από αυτόν και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr)και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

2. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης καταρτίζει αρχικά δύο (02) Πίνακες Επιτυχίας, έναν για κάθε κατηγορία υποψηφίων (περιπτώσεις α' έως και β' της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης), όπου θα περιλαμβάνονται κατά φθίνουσα σειρά οι συγκεντρώσαντες το μεγαλύτερο άθροισμα αποτελέσματος διαδικασιών μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, όπως θα προσδιορισθεί μετά τον πολλαπλασιασμό τους με συντελεστή 70% και 30% αντίστοιχα.

Η εν λόγω Επιτροπή επιπροσθέτως καταρτίζει και έναν (01) Πίνακα Επιτυχίας για τους υποψηφίους της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' της παρούσης.

Για την κατάρτιση του Πίνακα Επιτυχόντων λαμβάνονται :
 α. Από τους δύο (02) Πίνακες Επιτυχίας του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, κατά σειρά και κατά το προβλεπόμενο για την κάθε κατηγορία ποσοστό, οι συγκεντρώσαντες το μεγαλύτερο άθροισμα, τηρουμένων και των ποσοστών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3079/2002, όπως ισχύει, και σε αριθμό που καλύπτονται οι προκηρυσσόμενες προς κάλυψη οργανικές θέσεις, και
 β. Από τον Πίνακα Επιτυχίας του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, οι υποψήφιοι με τον υψηλότερο βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέχρι του προβλεπόμενου για την κατηγορία ποσοστού.
 Ακολούθως συντάσσονται οι Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία από όσους υποψηφίους δεν περιελήφθησαν στον Πίνακα Επιτυχόντων.

Για την κάλυψη κενών θέσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης.

3. Ο Πίνακας Επιτυχόντων και οι ανά κατηγορία Πίνακες Επιλαχόντων υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θεωρούνται από αυτόν και αναγράφουν στην πρώτη στήλη το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και στις επόμενες την κατηγορία του, τη σειρά επιτυχίας του στην κατηγορία όπου συμμετέχει, καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετική διάταξη, στην περίπτωση κατά την οποία καταλαμβάνει θέση στον οικείο Πίνακα Επιτυχόντων κάνοντας χρήση του ευεργετήματός του.
 Σε ίσα αθροίσματα τελικής συνολικής βαθμολογίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει υψηλότερο βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν προκύψει και νέα ισοβαθμία επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής του και σε περίπτωση ταύτισης διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

4. Οι ανωτέρω Πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Κατά των Πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (παρ. 2 άρθρ. 2 ν. 3812/2009), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, όσο και στη σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την βαθμολογία και την ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.
Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα (50) ευρώ άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ΑΣΕΠ
εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ' αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος με δική του ευθύνη,
είτε από το Α.Σ.Ε.Π. είτε από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

5. Η Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του ΑΣΕΠ και στη συνέχεια καταρτίζει τον τελικό Πίνακα Επιτυχόντων και τους τελικούς ανά κατηγορία Πίνακες Επιλαχόντων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr)και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

1. Κατόπιν της έκδοσης σχετικής απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (κατ' εφαρμογή της παρ. 5 άρθρο 11 του Ν. 3833/2010 και της παρ. 21 άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012) και της ολοκλήρωσης του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν από τους υποψηφίους κατ' εφαρμογή του Ν.4305/2014, προωθείται απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κληθούν να καταταχθούν, ειδοποιούνται με προσωπικά τηλεγραφήματα για τον τόπο και την ημερομηνία παρουσίασής τους. Πριν την ημερομηνία κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας του υποψηφίου ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος, φυγόδικος που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής.

β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι και από άλλη εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Γ' αδικήματα.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν επιπλέον σε ανοσολογικές εξετάσεις (π.χ. Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, κ.λ.π.), καθώς και σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης του διαγωνισμού και να είναι νομίμως χαρτοσημασμένα.

Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης, καθώς και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης (πρώην ποινικού μητρώου τύπου Α') που να καλύπτει τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Γ' της παρούσης, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

3. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης των επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχαν όλα τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή.
 Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.

4. Τονίζεται ότι, απαγορεύεται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους έμμισθους και άμισθους, πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή το νομικό πρόσωπο, να διορισθούν ή προσληφθούν και σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυτό, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Η παράβαση της θεσπιζομένης με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 απαγορεύσεως διώκεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε πολίτη και τιμωρείται ποινικά σαν παράβαση καθήκοντος με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους και πειθαρχικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για τον έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν (άρθρο 28 του Ν.4305/2014) συγκροτείται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Από την ίδια Επιτροπή ελέγχεται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού σε φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α'74).
 Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, πλην των κατατασσόμενων στη Σχολή, καθώς και των δικαιολογητικών για τα οποία διενεργήθηκε έλεγχος γνησιότητας, διατηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη. Επιστροφή δικαιολογητικών γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης του υποψηφίου, πριν την παρέλευση του 12μήνου, προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για πρωτότυπους τίτλους σπουδών.

2. Τα γραπτά όλων των υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων επιστρέφονται από το Α.Σ.Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 4 του Κεφαλαίου ΙΑ' και διατηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και μετά καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη. Στην περίπτωση που υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, τα γραπτά που σχετίζονται με αυτή δεν καταστρέφονται και φυλάσσονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 Η καταστροφή των γραπτών γίνεται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται κατόπιν κλήρωσης με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ως τόπος καταστροφής των γραπτών δοκιμίων ορίζονται τα Γραφεία της παραπάνω Διεύθυνσης και ως τρόπος καταστροφής αυτών, κατάλληλο μηχάνημα καταστροφής εγγράφων. Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσεται αναλυτικό πρακτικό το οποίο υποβάλλεται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

3. Το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3865/2010 (Α'120), όπως ισχύει, εξακολουθεί να έχει ως κύριο φορέα ασφάλισης το Δημόσιο, ως φορέα επικουρικής ασφάλισης το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού [Π.Δ. 21/31 Οκτωβρίου 1932 (Α'387)] και συμμετέχει στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής [Β.Δ. 160/1970 (Α'44)].

4. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Επιτυχόντων της Σχολής Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή ως δόκιμοι Λιμενοφύλακες με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο. Η κατάταξη γίνεται με μόνη την ιδιότητα του δόκιμου Λιμενοφύλακα, αφού οι ειδικότητες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α' της παρούσης αποσκοπούν και μόνον στην εξυπηρέτηση της διαδικασίας κατάταξης και στις εσωτερικές ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από τη Σχολή ονομάζονται Λιμενοφύλακες, με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναλαμβάνουν υποχρέωση τριετούς παραμονής από την ημερομηνία της ονομασίας τους. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

5. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α', Β' και Γ' αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

6. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η Αριθ. Φακέλου: 221.10-1/2014/Αριθμ. Σχεδίου: 13812/18-122014 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2014» (ΦΕΚ 20, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) (ΑΔΑ: ΩΙΘ8ΟΠ-69Θ) συνεπεία της αλλαγής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την δημοσίευση του Ν. 4331/2015 (Α'69) και της υπ' αριθ. 2421.6-3/49130/24-12-2015 Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 2878) (ΑΔΑ: 7ΟΙΥ4653ΠΩ-ΤΝΖ).

7. Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr).

Ο Αρχηγός

Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθ.

Μετάβαση στη σχετική ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος με την προκήρυξη ξκαι τα σχετικά παραρτήματα


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα