edu.klimaka.gr

25ο Συνέδριο Model United Nations DSAMUN Γερμανικής Σχολής Αθηνών 2022 2023

25o ΣΥΝΕΔΡΙΟ MODEL UNITED NATIONS (DSAMUN) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/141867/Δ2/15-11-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.245 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διοργάνωσης του μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών με τίτλο: «25th DSAMUN 2022 The Hague Model United Nations Affiliated Conference» της Γερμανικής Σχολής Αθηνών για μαθητές/τριες Δ.Ε., για το σχολικό έτος 2022-2023».
Σχετικά έγγραφα:1) το με αρ. πρ. 130095/Δ2,ΓΔ4/21-10-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2)η υπ’ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)".

Απαντώντας στο από 15-06-2022 έγγραφο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, με θέμα: «Έγκριση διοργάνωσης του μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών με τίτλο: «25th DSAMUN 2022 The Hague Model United Nations Affiliated Conference», και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 56/20-10-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2022-2023 τη διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου ), όλων των σχολικών μονάδων της χώρας , υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με την εν λόγω δράση να γίνει με τρόπο θεμιτό́ και πρόσφορο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία.
 2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην προσομοίωση να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες, να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών και πάντοτε σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 3. Χωρίς κόστος συμμετοχής .
 4. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών την πρώτη ημέρα του συνεδρίου που λαμβάνει χώρα εντός ωρολογίου προγράμματος, να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες και να πραγματοποιείται κατόπιν ενυπόγραφης συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων τους.
 5. Η παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την υλοποίηση του συνεδρίου.
 6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. Το πρόγραμμα και το χρησιμοποιούμενο και προσφερόμενο υλικό να μην εμπλέκεται με τη διαφήμιση και γενικότερα με την άμεση προώθηση εμπορικών συμφερόντων.
 7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας
 8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών χωρίς την ενυπόγραφη έγκρισή τους και κατόπιν πλήρους ενημέρωσής
 9. Οποιαδήποτε στοιχεία συλλεχθούν για τη σύνταξη της έκθεσης αποτίμησης προς το ΙΕΠ της παιδαγωγικής αξίας κι επιδραστικότητας του συνεδρίου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό και να μη χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
 10. Να μην παρασχεθεί προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες άλλο εκπαιδευτικό υλικό πέραν αυτού που έχει ήδη κατατεθεί στο ΙΕΠ και γενικώς το συνέδριο να πραγματοποιηθεί με τις προδιαγραφές που έχουν κατατεθεί ακριβώς στο ΙΕΠ και χωρίς αλλαγές.
 11. Οι χώροι υλοποίησης της προσομοίωσης να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων και εκδρομών. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην προσομοίωση εκτός σχολικού ωραρίου και λειτουργίας να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 12. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της σε ηλεκτρονικό μέσο ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 13. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος απαιτηθεί μετακίνηση μαθητών/-τριών εκτός των σχολικών μονάδων, οι χώροι υλοποίησης να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων και εκδρομών.
 14. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του συνεδρίου τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
 15. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του συνεδρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 16. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του συνεδρίου.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα