Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων (Έτος Γέννησης 2002)

Κατάθεση δελτίο απογραφής στρατευσίμων
Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2023 (Με έτος γέννησης 2002)

Αριθ. Πρωτ.: Φ12α/36668/Δ4/14-03-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄
Πληροφορίες: Ολυμπία Μαραγκού (Ε.Ε.)
Άννα Βάρλα (Δ.Ε.)
Φανή Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Όλγα Στουραΐτου (Ε.Ε.)
E-mail: depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα: 210 344 2212 & 2034 (Ε.Ε.)
210 344 3272 (Δ.Ε.)
210 344 2933 (Ε.Α.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002).»
Σχετ.: 1) Το με αρ. πρωτ. Φ12α/35515/Δ4/10-03-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
2) Το με αρ. πρωτ. Φ.430/98/236268/Σ.8127/14-11-2019 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ12α/35515/Δ4/10-03-2020 εγγράφου της υπηρεσίας μας με θέμα «Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατεύσιμου Προσωπικού Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002)» και της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 (ΦΕΚ 783 Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020», παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. e-mail, sms κ.λ.π.) τους άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2002 για την άμεση κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) έως τις 31 Μαρτίου 2020, καταληκτική ημερομηνία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2023
(ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002)

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2023 (γεννημένοι το έτος 2002), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 (από 02 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρ 2020), προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

3. Κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
  2. Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
  3. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.
  4. Ιατρικών γνωματεύσεων ή βεβαιώσεων, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

4. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές υποχρεούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

5. Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ).

6. Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ,τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr/enimerwsi_apografis) πληκτρολογώντας το στρατιωτικό αριθμό τους ή τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς τους.

7. Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

  1. Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
  2. Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
  3. Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

8. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την 31 Μαρ 2020, να υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

9. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάθεση Δελτίου Απογραφής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα ΚΕΠ ή στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού.


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 2002

Αρ.Πρωτ.Φ.430/98/236268/Σ.8127/14-11-2019

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β4(ΔΝΣ)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Τηλέφ.: 210-6574239

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση - Επιλογή -Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002)
ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 10 Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄)
β. Φ. 429.1/47/354987/Σ. 2252/09-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3176/13-12-2013)

1. Σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2023 (γεννημένοι το έτος 2002), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 (02 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρ.2020) σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

2. Επειδή η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατεύσιμων και για την αποφυγή επιβολής διοικητικών κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης ή μη κατάθεσης ΔΑ (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση) παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες ώστε το περιεχόμενο του συνημμένου εντύπου οδηγιών κατάθεσης ΔΑ να καταστεί γνωστό με οποιοδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο.

Ειδικότερα

α. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλείται όπως αποστείλει το συνημμένο έντυπο οδηγιών στους φορείς αρμοδιότητάς του (Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Δημοτικές Ενότητες και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) .
β. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρακαλείται όπως αποστείλει το συνημμένο έντυπο οδηγιών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να κοινοποιηθεί σε όλα τα Λύκεια - Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους .
γ. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικων Υποθέσεων παρακαλείται όπως αποστείλει το συνημμένο έντυπο οδηγιών στις Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του.
δ. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακαλείται όπως αποστείλει το συνημμένο έντυπο οδηγιών στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές .
ε. Το Υπουργείο Υγείας παρακαλείται όπως αποστείλει το συνημμένο έντυπο οδηγιών στις Σχολές αρμοδιότητάς του .
στ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρακαλείται όπως αποστείλει το συνημμένο έντυπο οδηγιών στις Σχολές αρμοδιότητάς του .
ζ. Το Υπουργείο Τουρισμού παρακαλείται όπως αποστείλει το συνημμένο έντυπο οδηγιών στις Σχολές αρμοδιότητάς του .

3. Το παρόν κοινοποιείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για ενημέρωση και τις κατ' αρμοδιότητα ενέργειές του.

4. Στα ΚΕΠ και τις Προξενικές Αρχές θα αποσταλούν επικαιροποιημένες οδηγίες για την πληρέστερη ενημέρωσή τους επί της διαδικασίας κατάθεσης Δελτίου Απογραφής μέσω του δικτυακού τόπου (www.stratologia.gr).

5. Χειριστής θέματος: Λγος · ( ΝΟΜ) Ισαβέλα Κοντολαιμάκη Τμήματος Μηχανογράφησης, Γραφείο 2401 , τηλ. 210-657 4256.

Υποπτέραρχος (1) Κωνσταντίνος Άγγος
Διευθυντης Β · Κλάδου

Pin It

Εκτύπωση