edu.klimaka.gr

19ος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2023

19ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2023

Αρ.Πρωτ.Φ15/159004/Δ2/21-12-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.
: Κούβδου Λ.
Τηλέφωνο : 210-34.43.272
: 210-34.42.357

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2022-2023.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 157532/Δ2/20-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων και τα συνημμένα σε αυτή, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 67/15-12-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την διενέργεια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας - Ολυμπιάδας Βιολογίας 2023 για μαθητές και μαθήτριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων και του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας Γυμνασίου για μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των εν λόγω διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Σε περίπτωση που προβλέπεται μετακίνηση μαθητών/τριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
 4. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 5. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα.
 6. Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
 7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 8. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 9. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.
 10. Οι χώροι υλοποίησης του διαγωνισμού θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών.
 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ, με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Συν: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2023

ΘΕΜΑ: «19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2023 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας»

O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) στοχεύει στην αναβάθμιση της επιστήμης της Βιολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ανάδειξη του ρόλου της στον επιστημονικό εγγραμματισμό των αυριανών πολιτών. Ο ΠΔΒ θα διεξαχθεί φέτος στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Λυκείου (Α, Β και Γ τάξη) και στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου (Γ τάξη)

Α. ΛΥΚΕΙΑ

O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ), που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad - IBO), έχει ως σκοπό την επιλογή και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών/τριών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας

Οι τέσσερις (4) μαθητές/τριες με τις υψηλότερες επιδόσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) θα συμμετάσχουν στην 34η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO), όπου θα αποκτήσουν μια εξαιρετική εμπειρία με την επαφή τους με ομοίως διακριθέντες/είσες μαθητές/τριες από 60 (περίπου) χώρες και σε περίπτωση που διακριθούν με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε Πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά, η Βιολογία περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι/ες στην τελευταία τάξη Λυκείου {άρθρα 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111-Α’) και το αρ.9 του Ν.4777/2021 (Α΄25)}.

Δικαίωμα συμμετοχής στον ΠΔΒ και την ΙΒΟ έχουν μόνο οι μαθητές/τριες που φοιτούν στα Γενικά Λύκεια της χώρας και ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Λυκείου.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στον ΠΔΒ και στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας δεν απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΔΒ

Για τις ανάγκες του διαγωνισμού έχουν συσταθεί:

Α) Οργανωτική Επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη α) της όλης οργάνωσης και διεξαγωγής του ΠΔΒ β) της κατάρτισης των θεμάτων 1ης και 2ης φάσης και γ) της βαθμολόγησης των γραπτών και της έκδοσης αποτελεσμάτων. Η Ο.Ε. απαρτίζεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς ΠΕ4.04 της Β/θμιας εκπαίδευσης, η σύσταση της οποίας αναρτάται στον ιστότοπο του διαγωνισμού https://pdbio.pev.gr/.


Β) Επιστημονική Επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη α) της επιστημονικής εγκυρότητας των θεμάτων (1ης και 2ης φάσης) β) της διεξαγωγής της 3ης φάσης του ΠΔΒ γ) της προετοιμασίας των επιτυχόντων μαθητών/τριών για την Διεθνή Ολυμπιάδα. Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των τμημάτων Βιοεπιστημών των ΑΕΙ.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις.

1η ΦΑΣΗ

Η εξεταστέα ύλη για την πρώτη (1η) φάση του ΠΔΒ περιλαμβάνει την διδακτέα ύλη της κάθε τάξης που θα καθοριστεί για την σχ. χρονιά 2022-23.

Η πρώτη (1η) φάση του διαγωνισμού, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων, θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Λύκεια ή Γυμνάσια, που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εξεταστικά Κέντρα και θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες.

Η στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνει από εθελοντές/ντριες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες θα απασχοληθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 27/1/2023. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από κάθε μαθητή/τρια χωριστά μόνο για την τάξη φοίτησής του/της, με τη συμπλήρωση και υποβολή σχετικής φόρμας - δήλωσης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ (https://pdbio.pev.gr). Στη φόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η τάξη φοίτησης, το σχολείο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Κάθε μαθητής/τρια υποβάλλει τη δήλωση συμμετοχής του/της και γραπτώς στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, συνοδευόμενη από την έγγραφη συναίνεση γονέα/κηδεμόνα.

Στη συνέχεια, κάθε σχολείο θα πρέπει να αποστείλει συγκεντρωτική κατάσταση μέχρι 1/2/2023 με τα στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, τάξη φοίτησης και σχολείο) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στους/στις υπεύθυνους/νες για Διαγωνισμούς - Ολυμπιάδες)

Για τους μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία προβλέπεται προφορική εξέταση (μόνο στις ερωτήσεις ανάπτυξης) από Επιτροπή που συστήνεται με ευθύνη του Εξεταστικού Κέντρου. Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους, θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2023 της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων με την ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής.

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΑΙΝΟΙ

Στους/στις τρεις (3) πρώτους/ες μαθητές/τριες κάθε τάξης θα δοθεί Βραβείο. Στους/στις είκοσι τέσσερις (24) πρώτους/ες μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου, στους/στις δώδεκα (12) πρώτους/ες μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου και στους/στις δώδεκα (12) πρώτους/ες μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου θα δοθεί Έπαινος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου κρατούν τον βαθμό τους μέχρι τη συμμετοχή τους στην πρώτη (1η) φάση της Β΄ Λυκείου και μπορεί να προσμετρηθεί για την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής στη δεύτερη (2η) φάση. Στην περίπτωση που ο βαθμός της Α΄ Λυκείου είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό της Β΄ Λυκείου, τότε ο τελικός βαθμός στη Β΄ Λυκείου προκύπτει από τον συμψηφισμό (50/50) των βαθμών της Α΄ (2022) και Β΄ (2023) τάξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη (2η ) φάση αποκτάται από τους/τις:

α) Οι είκοσι τέσσερις (24) πρώτοι/ες μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης

β) Οι 12 δώδεκα (12) μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου που έλαβαν έπαινο.

γ) Επιπλέον δικαίωμα αποκτούν οι μαθητές/τριες που έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας Α΄ [2022] και Β΄ τάξης [2023] μεγαλύτερο ή ίσο με τον/την τελευταίο/α προκριθέντα/είσα της Β΄ Λυκείου.

Οι μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου που αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη (2η) φάση μπορούν να επιλέξουν είτε να διαγωνιστούν στη δεύτερη (2η) φάση του ΠΔΒ 2023, είτε να λάβουν μέρος απευθείας στη δεύτερη (2η) φάση του ΠΔΒ 2024, παρακάμπτοντας την πρώτη (1η)φάση της χρονιάς εκείνης. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και θα δηλωθεί ηλεκτρονικά στο mail του ΠΔΒ Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων από τους/τις μαθητές/τριες, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της 1ης φάσης.

Σε όλες τις τάξεις στους/στις προκριθέντες/είσες συμπεριλαμβάνονται και όσοι/ες ισοβάθμησαν με τον/την τελευταίο/α προκριθέντα/είσα.

Λεπτομέρειες για το πλεονέκτημα διάκρισης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ: https://pdbio.pev.gr

2η ΦΑΣΗ

δεύτερη (2η) φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στην Αθήνα (Απρίλιο 2023), σε ημερομηνία και χώρο που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού. Σε αυτή τη φάση θα συμμετάσχουν:

α) Οι είκοσι τέσσερις (24) πρώτοι/ες μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης της Α’ φάσης του ΠΔΒ 2023.

β) Οι μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου με την καλύτερη βαθμολογία, που συμμετείχαν στην πρώτη (1η) φάση του ΠΔΒ 2023 και έχουν το δικαίωμα επιλογής (όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο)

γ) Οι μαθητές της Β’ Λυκείου που απέκτησαν το δικαίωμα αυτό στην πρώτη (1η) φάση του ΠΔΒ 2022 ως μαθητές της Β’ Λυκείου τότε (και τώρα μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου) και δεν συμμετείχαν στη δεύτερη (2η) φάση του ΠΔΒ 2022.

Στη δεύτερη (2η) φάση οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στην ύλη της Γ΄ Λυκείου της πρώτης (1ης) φάσης και επιπλέον σε κάποιες ενότητες από α) την σχολική ύλη β) την ελληνική έκδοση του προτεινόμενου για τις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας βιβλίου των Campbell & Reece.

Τα Κεφάλαια και οι σελίδες των σχολικών βιβλίων καθώς και του βιβλίου των Campbell & Reece στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα αναρτηθούν έγκαιρα στον ιστότοπο του ΠΔΒ (https://pdbio.pev.gr/).

3η ΦΑΣΗ 

Στην τρίτη (3η) φάση του διαγωνισμού θα λάβουν μέρος οι δώδεκα (12) πρώτοι/ες μαθητές/τριες της δεύτερης (2ης) φάσης, οι οποίοι αφού δεχθούν στοιχειώδη εργαστηριακή κατάρτιση, θα εξεταστούν σε εργαστηριακές τεχνικές και θα αξιολογηθούν συνολικά. Ο χρόνος και ο τόπος θα οριστεί μαζί με το χρόνο και τόπο της δεύτερης (2ης) φάσης (και μέχρι τις αρχές Μαΐου του 2023).

Οι τέσσερις (4) πρώτοι/ες μαθητές/τριες του ΠΔΒ 2022, όπως θα προκύψουν από τον συμψηφισμό της βαθμολογίας της τρίτης (3ης) και της δεύτερης (2ης) φάσης του διαγωνισμού θα συγκροτήσουν την Ελληνική ομάδα συμμετοχής που θα αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας στην 34η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών/τριών και στις τρεις (3) φάσεις του διαγωνισμού, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας Βιολογίας στο εσωτερικό της χώρας (προς και από τα διεθνή αεροδρόμια της χώρας), βαρύνουν αποκλειστικά τον/την διαγωνιζόμενο/η, δηλαδή θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας διεξάγεται από την IBO (International Biology Olympiad) και πραγματοποιείται εδώ και 33 χρόνια κάθε Ιούλιο σε διάφορες χώρες του κόσμου. Η Ελλάδα, μέσω της ΠΕΒ, συμμετέχει από το 2005 επιτυγχάνοντας σημαντικές διακρίσεις και κατακτώντας 1 αργυρό μετάλλιο, 15 χάλκινα μετάλλια και 8 εύφημους μνείες.

Οι μαθητές/τριες που υποβάλλουν συμμετοχή αποδέχονται τον κανονισμό περί διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Β. Η Ο.Ε. του Π.Δ.Β. δεσμεύεται από τον κανονισμό GDPR για την διαχείριση των δεδομένων που συλλέγει.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις περί μετακινήσεων μαθητών/τριών εντός και εκτός της χώρας

- Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας: https://pdbio.pev.gr/. Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 210-52.24.632 (Δευτέρα έως Πέμπτη, από 17:00 έως 20:00).

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

27 Ιανουαρίου 2023: Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής για μαθητές/τριες.

1 Φεβρουαρίου 2023: Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής των σχολείων στις Διευθύνσεις Δ.Ε.

6 Φεβρουαρίου 2023: Όριο ορισμού του εξεταστικού κέντρου από την οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και ενημέρωση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

11 Φεβρουαρίου 2023: Πρώτη (1η) Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2023.

10-13 Απριλίου 2023: Δεύτερη (2η) και Τρίτη (3η) Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2023.

Ιούλιος 2023 34η Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO) στη Ρωσία.

Β) ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Ο ΠΔΒ αφορά μαθητές της Γ Γυμνασίου που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά Γυμνάσια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά σε κάθε Γυμνάσιο όπου θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μαθητές/τριες, οι οποίοι πρέπει να το δηλώσουν στη Δ/νση του σχολείου με Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα τους.

Εξεταστέα ύλη θα είναι η διδακτέα ύλη για την Γ Γυμνασίου.

Εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες, ο/η Δ/ντης/τρια ορίζει τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον ίδιο και δύο εκπαιδευτικούς από τους οποίους ο ένας πρέπει απαραίτητα να διδάσκει Βιολογία και ο δεύτερος κατά προτίμηση Πληροφορική.

Η Επιτροπή θα φροντίσει για:

 • την αποστολή των ονομάτων των συμμετεχόντων στην Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα του διαγωνισμού να έχουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο (διάθεση της αίθουσας Πληροφορικής, χρησιμοποίηση laptops του σχολείου ή των μαθητών κ.α.).
 • την απαραίτητη επιτήρηση των διαγωνιζομένων

Επίσης ο/η Διευθυντής/τρια φροντίζει για την απαραίτητη αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μην διαταραχτεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την εβδομάδα μεταξύ 8 και 12 Μαΐου 2023 σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί σε συνεννόηση με το ΥΠΑΙΘ και θα διαρκέσει 2 ώρες. Θα αποσταλούν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες οδηγίες.
 • Στους/στις μαθητές/τριες με τις τρεις καλύτερες βαθμολογίες θα δοθεί Βραβείο ενώ στους μαθητές/τριες με τις τρεις επόμενες βαθμολογίες θα δοθεί Έπαινος.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Σχετικά Άρθρα