edu.klimaka.gr

3ος Μαθητικός Διαγωνισμός Χορωδιών «Τάσος Παππάς» 2021-2022

3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΩΔΙΩΝ «Τάσος Παππάς» 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ15/134142/Δ2/21-10-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Zήβα Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.2249 (Π.Ε.)
: 210-344.3272 (Δ.Ε.)
: 210-344.2218 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χορωδιών «Τάσος Παππάς» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2021-22».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 127791/Δ2/08-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 53/07-10-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του 3ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Χορωδιών «Τάσος Παππάς» για το σχολικό έτος 2021-22 που διοργανώνει η Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης (X.Α.Ν.Θ) σε συνεργασία με το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - Κ.Ω.Θ., την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και του εξωτερικού (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Μουσικών/Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών σχολείων) έχει ως σκοπό την ανάδειξη της ποιοτικής χορωδιακής μουσικής για παιδιά και νέους στην Ελλάδα, μέσω της καλλιέργειας του ομαδικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας. Παράλληλα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και τους μαέστρους να ακούσουν άλλες χορωδίες, να γνωρίσουν το χορωδιακό έργο των Ελλήνων συνθετών, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους με τις εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και συμβουλές της κριτικής επιτροπής που δίνονται γραπτά σε κάθε χορωδία χωριστά.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις :

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει μέσω των σχολείων με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο, στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό.
 2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
 4. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να υλοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 5. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
 6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 7. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
 8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 9. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, παρά μόνον εφόσον υπάρχει σχετική έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 10. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 11. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. διαγωνιστική διαδικασία, τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.»

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να απευθύνονται στον Φορέα Διοργάνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Εκατό χρόνια ΧΑΝΘ
www.ymca.gr

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ο Διαγωνισμός Χορωδιών «Τάσος Παππάς» είναι αφιερωμένος στη μνήμη ενός πρωτοπόρου μαέστρου και καθηγητή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος στο σύντομο διάστημα της ζωής του διακρίθηκε τόσο ως διευθυντής των χορωδιών του Κ.Ω.Θ και του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης «Ανατόλια», αλλά και ως συνθέτης χορωδιακών έργων. Ο διαγωνισμός αυτός έχει ως σκοπό την ανάδειξη της ποιοτικής χορωδιακής μουσικής για παιδιά και νέους στην Ελλάδα, μέσω της καλλιέργειας του ομαδικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας. Παράλληλα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και τους μαέστρους να ακούσουν άλλες χορωδίες, να γνωρίσουν το χορωδιακό έργο των Ελλήνων συνθετών, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους με τις εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και συμβουλές της κριτικής επιτροπής που δίνονται γραπτά σε κάθε χορωδία χωριστά.

Για την υλοποίηση του διαγωνισμού αυτού, το Τμήμα Επιμορφωτικών Προγραμμάτων της Χ.Α.Ν.Θ. συνεργάζεται με το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - Κ.Ω.Θ., την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και τρεις καταξιωμένες μαέστρους χορωδιών που συμμετέχουν αφιλοκερδώς στην προσπάθεια αυτή και αποτελούν την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, τις κ.κ. Εριφύλη Δαμιανού, Μαίρη Κωνσταντινίδου και Μαρία Μελιγκοπούλου. Γενική συντονίστρια στην οργάνωση του διαγωνισμού, είναι η κ. Λέττη Παππά, κόρη του αείμνηστου Τάσου Παππά, καταξιωμένη πιανίστα, παιδαγωγός, καθηγήτρια του Δημοτικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Ο 1ος Διαγωνισμός Χορωδιών «Τάσος Παππάς» για Παιδικές και Νεανικές Χορωδίες, έγινε στις 3 Μαρτίου 2019, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και συμμετείχαν συνολικά 6 χορωδίες. Ο 2ος Πανελλήνιος Μουσικός Διαγωνισμός Χορωδιών «Τάσος Παππάς», είχε προγραμματιστεί για τις 8 Μαρτίου 2020 στην Θεσσαλονίκη, αναβλήθηκε όμως λόγω πανδημίας.

Ο 3ος Πανελλήνιος Μουσικός Διαγωνισμός Χορωδιών «Τάσος Παππάς» προβλέπεται να γίνει στην Θεσσαλονίκη μέσα στην σχολική περίοδο 2021-22, μόλις το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες και με την τήρηση όλων των τα προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Ενδεικτική ημερομηνία διεξαγωγής του 3ου διαγωνισμού είναι οι 21-22 Νοεμβρίου 2021.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αρκετές σχολικές χορωδίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Για τον λόγο αυτό ζητούμε την έγκριση του Υπουργείου για την συμμετοχή τους. Στην κατηγορία Παιδικές Χορωδίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής χορωδίες με μέλη αγόρια και κορίτσια ηλικίας έως 15 ετών (Δημοτικό, Γυμνάσιο). Στην κατηγορία Νεανικές Χορωδίες ομοίων ή μικτών φωνών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής χορωδίες με μέλη αγόρια και κορίτσια ή μόνο κορίτσια ή μόνο αγόρια ηλικίας έως 25 ετών (Λύκειο, Μεταλυκειακή εκπαίδευση). Όλες οι πληροφορίες για την διοργάνωση υπάρχουν στο: https://ymca.gr/pro.../mousikos-diagonismos-tasos-pappas/

Οι χορωδίες θα βαθμολογηθούν με τα εξής κριτήρια:

 • Ποιότητα και ομοιογένεια ήχου (sound quality)
 • Τονική απόδοση (intonation)
 • Πιστή απόδοση της παρτιτούρας (score fidelity)
 • Μουσική ερμηνεία των έργων (interpretation) ανάλογα με την εποχή και το ύφος τους
 • Επιλογή ρεπερτορίου (ποικιλία εποχών – συνδυασμός έργων – επίπεδο δυσκολίας ανάλογο με τις δυνατότητες της χορωδίας)
 • Μουσική επικοινωνία μαέστρου και χορωδίας

Κάθε χορωδία θα ερμηνεύσει 4 έργα:

 • Επιβεβλημένο, το οποίο ορίζεται από την κριτική επιτροπή και παραδίδεται στις διαγωνιζόμενες χορωδίες με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο διαγωνισμό.
 • Ένα αυθεντικό χορωδιακό έργο Έλληνα συνθέτη (όχι διασκευή).
 • Δύο έργα ελεύθερης επιλογής.

Συνολική διάρκεια έργων: 8 – 12 λεπτά. Τα έργα μπορεί να είναι a capella ή με αυθεντική συνοδεία πιάνου.

Οι χορωδίες θα βαθμολογηθούν με κλίμακα 1 – 40.

 • 01-10 Επιτυχής Συμμετοχή
 • 11-20 Γ΄ Βραβείο,
 • 21-30 Β΄ Βραβείο
 • 31-40 Α΄ Βραβείο

Η κριτική επιτροπή πέραν των βραβείων, έχει δικαίωμα να απονείμει και επαίνους ή ειδικά βραβεία. Τα πρώτα βραβεία της κάθε κατηγορίας θα εμφανιστούν από κοινού με τα πρώτα βραβεία του διαγωνισμού των οργάνων σε συναυλία που θα διοργανώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε κεντρική αίθουσα της πόλης..

Την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού, η προετοιμασία των Χορωδιών με ζέσταμα φωνών και σκηνική πρόβα στον χώρο που θα διαγωνιστούν, υπολογίζεται περίπου στα 30’ ανά χορωδία. Η διαγωνιστική φάση υπολογίζεται περίπου στα 15’ ανά χορωδία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι χορωδίες μπορούν να παρακολουθήσουν τις άλλες χορωδίες που διαγωνίζονται. Ο συνολικός χρόνος παρουσίασης εξαρτάται από τον αριθμό των χορωδιών που θα συμμετάσχουν. Η σειρά εμφάνισης των διαγωνιζομένων χορωδιών θα καθοριστεί έπειτα από κλήρωση και θα ανακοινωθεί 3 μέρες πριν το διαγωνισμό Κατά την 1η διοργάνωση (2019) ο συνολικός χρόνος παρουσίασης όλων των χορωδιών που διαγωνίστηκαν ήταν περίπου 85’
Μετά την διεξαγωγή του διαγωνισμού προβλέπεται συζήτηση των μελών της κριτικής επιτροπής με τους μαέστρους των χορωδιών με στόχο την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την περαιτέρω βελτίωση της διοργάνωσης. Στην συζήτηση που ακολούθησε την 1η διοργάνωση, οι μαέστροι των χορωδιών που συμμετείχαν επεσήμαναν το υψηλό επίπεδο του διαγωνισμού, μουσικά και οργανωτικά.

Η συμμετοχή των σχολικών χορωδιών στον διαγωνισμό θα είναι δωρεάν. Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού, έχει καταθέσει αιτήματα χρηματοδότησης και χορηγιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την κάλυψη των οργανωτικών εξόδων.

Στο σημείο αυτό πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής καθώς και τα μέλη της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού, συμμετέχουν αφιλοκερδώς.

Ευελπιστούμε στην θετική σας γνωμοδότηση. Η έγκρισή σας για τη συμμετοχή των σχολικών χορωδιών στον Διαγωνισμό, είναι πολύ σημαντική για την συνέχιση του έργου μας που έχει ως στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη του εξαιρετικού μουσικού δυναμικού που υπάρχει στη χώρα μας, μέσα από την καλλιέργεια της μουσικής χορωδιακής παιδείας, του ομαδικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών των Ελληνικών σχολείων.

Με εκτίμηση,
Δέσποινα Ζηκοπούλου
Υπεύθυνη Τομέα Εκπαίδευσης Χ.Α.Ν.Θ.

Σχετικά Άρθρα