edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Ιδρ. Λασκαρίδη «Η θάλασσα που θέλω να έχω»

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ «Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΩ» 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ15/112892/Δ2/13-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ B΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β.(Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.249 (Π.Ε.)
210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.42.245 (Δ.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Η θάλασσα που θέλω να έχω» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, για το σχολικό έτος 2021-2022
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 107921/Δ2/09-09-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 10-06-2021 αίτημά σας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 44/02-09-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Η θάλασσα που θέλω να έχω», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών (Δημοτικών, Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων) για το σχολικό έτος 2021-2022, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
 2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 3. Όλες οι σχετικές με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος.
 4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 5. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.
 6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
 7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 8. Να μην επιτρέπεται η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση μαθητών/τριών παρά μόνο για τις ανάγκες δημιουργίας του οπτικοακουστικού υλικού και αυστηρά εφόσον υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα.
 9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 10. Η μετακίνηση για τυχόν συμμετοχή των μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης του διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΩ!»

Ο Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός «Η θάλασσα που θέλω να έχω!» εντάσσεται στις εκπαιδευτικές δράσεις του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στοχεύοντας στην ανάδειξη έργων με θέμα το θαλάσσιο περιβάλλον και την προστασία του. Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις σχολικές μονάδες να ενεργοποιηθούν περαιτέρω πάνω στο ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης, να συμβάλλουν στην προστασία της και να βραβευτούν για τις προσπάθειές τους.

Συμμετοχές μπορούν να υποβάλουν μαθητές των τάξεων Α-Στ Δημοτικού, Α-Γ Γυμνασίου και Α-Γ Λυκείου είτε ατομικά είτε ομαδικά (ως τάξη) της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών.

Στόχοι του Διαγωνισμού αυτού είναι:

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό
 • Να αναδείξουν το πρόβλημα
 • Να προτείνουν λύσεις με ευφάνταστο και δημιουργικό τρόπο
 • Να αποκτήσουν κριτική σκέψη
 • Να συνεργαστούν
 • Να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες

Το υλικό που θα παραχθεί, ατομικά ή ομαδικά, μπορεί να είναι:

Δημοτικό: εικαστική σύνθεση.

Α) Ζωγραφική σύνθεση ή κολλάζ πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι με ελάχιστο μέγεθος ζωγραφικής επιφάνειας 20 εκ. Χ30 εκ.(ενδεικτικά), ή

Β) τραγούδι (μουσική αφήγηση).

Γυμνάσια και Λύκεια:

Α) Κινηματογραφική αφήγηση – ταινία μικρού μήκους (ελάχιστης διάρκειας 2 λεπτών και μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών), ή 

Β) κολλάζ φωτογραφιών, ή

Γ) τραγούδι (μουσική αφήγηση).

Όροι, προϋποθέσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά

• Τα έργα και τα έντυπα συμμετοχής μαθητή & συγκατάθεσης κηδεμόνων θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για τις ζωγραφικές συνθέσεις και τα κολλάζ:

Α) Το πρωτότυπο θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης Ζαλοκώστα 4, Αθήνα, 10671

Β) φωτογραφικό αντίγραφο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το οπτικοακουστικό υλικό θα πρέπει να υποβληθεί σε αρχεία της μορφής mp4, avi, vob, wav, mp3, gif, jpg ανάλογα με το παραδοτέο.

• Στις φωτογραφίες και τις ταινίες μικρού μήκους δεν επιτρέπεται η απεικόνιση μαθητών και μαθητριών εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση του κηδεμόνα. Η συγκατάθεση θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα πρέπει να αποστέλεται μαζί με το έργο και το έντυπο συμμετοχής. Σε περίπτωση απουσίας της υπεύθυνης δήλωσης η συμμετοχή δεν θα γίνεται αποδεκτή.

• Εάν θα χρησιμοποιηθεί μουσική στα παραδοτέα, δεν θα πρέπει να υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα είναι η 10η Απριλίου 2022, με έναρξη την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο 2021.

• Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού: Εκπαιδευτική Ομάδα, εκπρόσωποι του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και εξωτερική συνεργάτις:

 1. Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ιδρύματος
 2. Πέγκυ Ξηροταγάρου, Συντονίστρια Προγραμμάτων του Ιδρύματος
 3. Νίκος Μυσιρλάκης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος, Μηχανικός Περιβάλλοντος
 4. Ιωάννα Αλεξιάδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος , Περιβαλλοντολόγος-Βιολόγος
 5. Ιωάννα Ντίνου, Καθηγήτρια Γαλλικής, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δ.Δ.Ε.Γ'Αθήνας

• Υπεύθυνοι διοργάνωσης του διαγωνισμού:

 1. Ιωάννα Αλεξιάδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος , Περιβαλλοντολόγος-Βιολόγος
 2. Νίκος Μυσιρλάκης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος, Μηχανικός Περιβάλλοντος
 3. Ιωάννα Ντίνου, Καθηγήτρια Γαλλικής, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δ.Δ.Ε.Γ'Αθήνας

• Κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει έως μία (1) συμμετοχή ανά κατηγορία.

• Θα βραβευθούν συνολικά 15 έργα.

• Τα έργα θα αξιολογηθούν βάσει α)της δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας τους, β)της σύνδεσής τους με το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και γ)της συνολικής τους εικόνας.

• Τα βραβευμένα έργα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης www.aclcf.org. H βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή η οποία θα διανθιστεί με παράλληλες εκδηλώσεις. Πληροφορίες για τη βράβευση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας Όλες οι συμμετοχές θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνείτε στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 6980096638.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος , και δεν επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Δεν θα προκύψουν έσοδα για το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς,

Θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη την διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση» .

Σχετικά Άρθρα