edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης 3Χ3 Γυμνασίου 2016-2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3Χ3 ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2016-2017

Αρ.Πρωτ.23585/Δ5/13-02-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Δ. Κερερές,  Ευθ. Χριστοφιλόπουλος
Τηλέφωνο : 2103443516, 2103443012
FAX : 210-3442210
E-mail : physgram(ΑΤ)@minedu.gov.gr

Θέμα: «Πανελλήνιοι Ενδοσχολικοί Αγώνες μαθητών/τριών Γυμνασίων 3Χ3 Καλαθοσφαίρισης σχ. έτους 2016-2017 »

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου 63 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985)
2. την υπ’ αριθμ. 931/Γ4/13-11-1986 κανονιστική απόφαση περί "Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων" (ΦΕΚ 99/τ.Β΄/26-02-1987) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30-12-1988)
3. τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. την υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
5. την υπ΄ αριθμ. Φ6/304/75662/Γ1/15-05-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1296/τ.Β΄/21-05-2014) «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων, κατάρτισης, χορήγησης φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»
6. την αριθ. 2η Πράξη/23-1-2017 της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκηρύσσει:

Πανελλήνιους Ενδοσχολικούς Αγώνες Καλαθοσφαίρισης 3επί 3 (3 εναντίο 3) για το σχολικό έτος 2016-17 για μαθητές/τριες και των τριών (3) τάξεων των Γυμνασίων της Χώρας με κεντρικό σύνθημα «τάπα στη βία και το ρατσισμό».

Οι Ενδοσχολικοί αγώνες αποτελούν απαραίτητη διαδικασία εντός της μαθητικής κοινότητας δεδομένου ότι ενθαρρύνεται η συμμετοχή, η αυτενέργεια και η συνεργασία των μαθητών/τριών.

Ο προγραμματισμός των εσωτερικών πρωταθλημάτων και αγώνων γίνεται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου και το σύλλογο των διδασκόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου που έχουν ενεργό και έγκυρο Α.Δ.Υ.Μ και φοιτούν κανονικά στο σχολείο.

Α΄ ΦΑΣΗ 1. Νικήτρια ομάδα σχολείου και 2. Νικήτρια ομάδα Διεύθυνσης

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα χρονικά όρια, την ιδιαιτερότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της χώρας, κάθε σχολικό τμήμα θα αναδείξει την αντιπροσωπευτική νικήτρια ομάδα προκειμένου να συμμετάσχει στους Ενδοσχολικούς Αγώνες.

Βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου να ορίσει το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 3Χ3, (π.χ. σχολείο με 12 τμήματα μπορεί να διεξάγει τους αγώνες με ομίλους των τεσσάρων, των τριών, των έξι κ.τ.λ. ή με νοκ ουτ παιχνίδια ή με κλήρωση, κ.ά.). Η χρονική διάρκεια του αγώνα δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά.

Στους ενδοσχολικούς αγώνες, χρέη διαιτητών - κριτών - γραμματείας μπορούν να αναλαμβάνουν οι μαθητές. Από κάθε τμήμα προτείνονται εκείνοι που μπορούν να ανταποκριθούν στα παραπάνω καθήκοντα.

Προτείνεται η διεξαγωγή κάθε αγώνα με αποδοχή των κανόνων και από τις δυο ομάδες και μόνο σε περιπτώσεις διαφωνίας να αποφασίζει ο διαιτητής ή η οργανωτική επιτροπή αγώνα.

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα αποστείλουν τα αποτελέσματα με τις νικήτριες ομάδες στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν και θα επακολουθήσει κλήρωση από την αρμόδια Ο.Ε.Σ.Α.Δ., λόγω αντικειμενικών δυσκολιών , προκειμένου να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα – εκπρόσωπος της Διεύθυνσης.

Β΄ΦΑΣΗ Νικήτρια ομάδα Περιφέρειας

Στις Περιφέρειες όπου υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής από τις αντίστοιχες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. δύναται να πραγματοποιηθούν αγώνες μεταξύ των νικητριών ομάδων των διευθύνσεων της περιφέρειας.

Οι αγώνες ανάμεσα στις νικήτριες ομάδες των διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής θα διεξαχθούν στα Γυμναστήρια αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ «Ι. Φωκιανός» και Δ.Π.Π.Γ. Καισαριανής (Νήαρ- Ηστ) υπό την εποπτεία της Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο τελικός αγώνας κάθε σχολείου για την ανάδειξη της νικήτριας ομάδας αγοριών και κοριτσιών θα διεξαχθεί στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή . Την ίδια ήμερα θα διεξαχθεί διαγωνισμός ελευθέρων βολών (πέντε βολές) και τρίποντων (τρία σουτ) εφόσον κάθε ομάδα θα έχει ορίσει έναν εκπρόσωπο κατόπιν εσωτερικής διαδικασίας.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής λαμβάνοντας υπόψη το κεντρικό σύνθημα της διοργάνωσης, να ενθαρρύνουν τους μαθητές/τριες να νοιώσουν τη χαρά της άθλησης χωρίς το άγχος της νίκης και το φόβο της αποτυχίας.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους εγκαίρως σχετικά με την ολοκλήρωση των  Ενδοσχολικών Αγώνων μαθητών/τριών Γυμνασίων 3Χ3 Καλαθοσφαίρισης.

Ο Προϊστάμενος
Της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα