edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

7ος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Aegean Robotics Competition 2023

7oς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ «Aegean Robotics Competition 2022»

Αρ.Πρωτ.Φ15/125157/Δ2/12-10-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(STO)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Παπαβρόντος Β.(Π.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ.(Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ.( Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 7ου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με τίτλο: «AEGEAN ROBOTICS COMPETITION 2023» για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23.
Σχετικά έγγραφα: α) το με αρ. πρ. 116220/Δ2/23-09-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
β) η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

Απαντώντας στην από 25-05-2022 αίτηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου/AegeanRobotics και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 50/22-09-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 7ο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με τίτλο: με τίτλο: «Aegean Robotics Competition 2023», που διοργανώνεται από την ομάδα AegeanRobotics του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικών μονάδων δημόσιων και ιδιωτικών όλων των τύπων, γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και σε φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
 2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβάρυνση της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα ο εμπλουτισμός και η διεύρυνσή τους με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
 3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
 4. Να μην συνδέεται ο εν λόγω διαγωνισμός με άλλα προγράμματα και διαγωνισμούς που υλοποιεί ο συγκεκριμένος ή άλλος φορέας.
 5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
 7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 10. Η μετακίνηση για τυχόν συμμετοχή της σχολικής μονάδας στην τελετή βράβευσης του διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. Στην επισυναπτόμενη προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρονται όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες του διαγωνισμού. Οι ομάδες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της φόρμας συμμετοχής που θα βρουν στην ηλ. διεύθυνση: https://forms.gle/15C7s3HJhxfDWL4v8

Η φόρμα θα είναι διαθέσιμη από 01/09/2022 ως και 23/03/2023. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μαζί με τις βαθμολογίες θα ανακοινωθούν το αργότερο έως τις 5 Απριλίου του 2023, στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στην ηλ. Διεύθυνση https://icsdweb.aegean.gr/aegeanrbtcs/, αλλά και θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες/ουσες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο διαγωνισμός (εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες) θα διεξαχθεί υβριδικά, δηλαδή και δια ζώσης και διαδικτυακά με χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων, μέσω της πλατφόρμας zoom. Διαφορετικά θα διεξαχθεί μόνο διαδικτυακά.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα υλοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ενώ για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται η Προκήρυξη.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


7th Aegean Robotics Competition 2022

1 & 2 Απριλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ομάδα AegeanRobotics του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει τον πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής 7th AegeanRobotics Competition 2023. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 1 & 2 Απριλίου 2023. Ο Διαγωνισμός θα έχει υβριδική μορφή, δηλαδή θα διεξαχθεί τόσο με χρήση εξ’ αποστάσεως μεθόδων μέσω της πλατφόρμας zoom, όσο και δια ζώσης εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας.

Οι δοκιμασίες στις οποίες μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είναι:

 • Ελεύθερη Παρουσίαση (Δια ζώσης ή Εξ ‘αποστάσεως)
 • Μεταφορά αυγών από φωλιά σε φωλιά (Δια ζώσης ή Εξ ‘αποστάσεως)
 • Σκαρφάλωμα σε τοίχο (Δια ζώσης ή Εξ ‘αποστάσεως)
 • RoboSumo (Δια ζώσης)
 • Line Follower (Δια ζώσης)
 • Program a Robot (Εξ ‘αποστάσεως)
 • Self-Balancing Robot (Δια ζώσης ή Εξ ‘αποστάσεως)

Δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 23 Μαρτίου 2023

Έγκριση ΥΠΑΙΘ : Φ.15/125157/Δ2/12-10-2022/ ΥΠΑΙΘ

Ελεύθερη Παρουσίαση Free Style

Τα ρομπότ μπορούν να παρουσιάσουν οποιαδήποτε λειτουργία. Στο πλαίσιο της ελεύθερης κατηγορίας μπορεί να γίνει και επίδειξη απλών αυτοματισμών.

Τα εκθέματα βαθμολογούνται από ομάδα κριτών βάση ενός πίνακα κριτηρίων.

Η δοκιμασία της Ελεύθερης Παρουσίασης / Free Style, διακρίνεται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες:

• Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, για μαθητές Δημοτικού
• Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για μαθητές Γυμνασίων & Λυκείων
• Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές

Στη συμμετοχή δεν υφίσταται όριο στο είδος και τη χρήση των υλικών. Αναλυτικότερη περιγραφή της δοκιμασίας, των κανόνων που τη διέπουν και των επί μέρους περιορισμών μπορείτε να βρείτε στο έντυπο κανονισμών στη σελίδα του διαγωνισμού.

Μεταφορά αυγών από φωλιά σε φωλιά

Σκοπός της δοκιμασίας είναι η ρομποτική συσκευή να μεταφέρει σε χρόνο δύο (2) λεπτών, όσο το δυνατόν περισσότερα «αυγά» από τη μία «φωλιά» στην άλλη. Αναλυτικότερη περιγραφή της δοκιμασίας, των κανόνων που τη διέπουν και των επί μέρους περιορισμών μπορείτε να βρείτε στο έντυπο κανονισμών στη σελίδα του διαγωνισμού.

Σκαρφάλωμα σε τοίχο

Σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι η ρομποτική συσκευή να διανύσει το διάστημα ενός μέτρου (1m) κατά ύψος με τον καλύτερο χρόνο πάνω στον τοίχο. Αναλυτικότερη περιγραφή της δοκιμασίας, των κανόνων που τη διέπουν και των επί μέρους περιορισμών μπορείτε να βρείτε στο έντυπο κανονισμών στη σελίδα του διαγωνισμού.

RoboSumo

Η δοκιμασία είναι κατ’ ουσία αντιγραφή ενός αγώνα σούμο. Οι διαστάσεις και το βάρος των ρομπότ ποικίλει και τα ρομπότ χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος. Οι κατηγορίες των διαγωνιζόμενων ρομπότ είναι:

 • 3 kg Sumo
 • Mini Sumo
 • Micro Sumo

Ο αγώνας αποτελείται από τρεις γύρους συνολικής διάρκειας τριών (3) λεπτών και νικητής αναδεικνύεται το ρομπότ που θα κερδίσει δύο σημεία. Σημείο δίνεται όταν καταφέρει το ρομπότ να σπρώξει έξω από το κύκλο (Dohyo ) τον αντίπαλο.

Στη συμμετοχή δεν υφίσταται κανένα ηλικιακό όριο. Αναλυτικότερη περιγραφή της δοκιμασίας, των κανόνων που τη διέπουν και των επί μέρους περιορισμών μπορείτε να βρείτε στο έντυπο κανονισμών στη σελίδα του διαγωνισμού.

Line Follower

Είναι από τις πιο διαδεδομένες δοκιμασίες στο χώρο των ρομπότ και στόχος της είναι το ρομπότ να ακολουθήσει μια μαύρη γραμμή σε λευκό φόντο με αρκετές εναλλαγές κατεύθυνσης και άλλες δυσκολίες, ανάλογα με την πίστα. Νικητής αναδεικνύεται το ρομπότ που θα πραγματοποιήσει τη διαδρομή με τη μεγαλύτερη πιστότητα, ακρίβεια και ταχύτητα.

Στη συμμετοχή δεν υφίσταται κανένα ηλικιακό όριο. Αναλυτικότερη περιγραφή της δοκιμασίας, των κανόνων που τη διέπουν και των επί μέρους περιορισμών μπορείτε να βρείτε στο έντυπο κανονισμών στη σελίδα του διαγωνισμού.

Program a Robot

Στη δοκιμασία αυτή οι συμμετέχοντες καλούνται να προγραμματίσουν από την έδρα τους ένα ρομπότ που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων του Τμήματος ΜΠΕΣ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σάμο. Η αποστολή που πρέπει να εκτελέσει το ρομπότ επιλέγεται με τυχαίο τρόπο (κλήρωση) τη στιγμή της δοκιμασίας.
Στη συμμετοχή δεν υφίσταται κανένα ηλικιακό όριο. Αναλυτικότερη περιγραφή της δοκιμασίας, των κανόνων που τη διέπουν και των επί μέρους περιορισμών μπορείτε να βρείτε στο έντυπο κανονισμών στη σελίδα του διαγωνισμού.

Self-Balancing Robot

Στη δοκιμασία αυτή οι συμμετέχοντες καλούνται να κατασκευάσουν ένα ρομπότ που θα πρέπει να ισορροπεί το βάρος του ακίνητο, μεταφέροντας επιπλέον βάρος 500 gr (ένα πλαστικό μπουκάλι νερό) σε μια εντελώς επίπεδη επιφάνεια. Το ρομπότ θα έχει 2 ευκαιρίες να ισορροπήσει και ο συνολικός χρόνος της προσπάθειας μπορεί να είναι έως και 3 λεπτά. Ο πόντος που κερδίζει είναι ένας πόντος/δευτερόλεπτο και δεν μετράει μετά τα 3 λεπτά της προσπάθειας.

Στη συμμετοχή δεν υφίσταται κανένα ηλικιακό όριο. Αναλυτικότερη περιγραφή της δοκιμασίας, των κανόνων που τη διέπουν και των επί μέρους περιορισμών μπορείτε να βρείτε στο έντυπο κανονισμών στη σελίδα του διαγωνισμού.

Τρόπος συμμετοχής

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω κορωνοϊού που βιώνουμε και προσηλωμένοι στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την μείωση της πιθανότητας να εκτεθούν άτομα σε επικίνδυνο ιικό φορτίο και αφετέρου τις προσπάθειες επαναφοράς στην κανονικότητα, ο φετινός διαγωνισμός θα διεξαχθεί υβριδικά, δηλαδή και από απόσταση και δια ζώσης, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν οι συνθήκες. Για το λόγο αυτό για να λάβετε συμμετοχή εξ αποστάσεως θα πρέπει να εξασφαλίσετε:

 •  Πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην πλατφόρμα zoom
 • Κάμερα
 • Μικρόφωνο

Διαφορετικά θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι της Σάμου.

Βεβαιώσεις συμμετοχής- Δώρα νικητών

Τα μέλη όλων των ομάδων θα λάβουν Βεβαιώσεις Συμμετοχής, ενώ οι τρεις (3) πρώτες ομάδες σε κάθε δοκιμασία θα λάβουν επιπρόσθετα δίπλωμα διάκρισης και τιμητική πλακέτα. Κάθε ομάδα αποτελείται από τον προπονητή-εκπρόσωπο και ως τέσσερα (4) μέλη. Επιπλέον η πρώτη ομάδα σε κάθε δοκιμασία θα λάβει ηλεκτρονικό και άλλο υλικό (πλακέτες, αισθητήρες κλπ) ως μια μικρή συμβολή στη συνέχιση του ταξιδιού τους στον κόσμο της Ρομποτικής που μόλις έχουν ξεκινήσει.

O θεσμός του φοιτητή-συνδέσμου

Όποια ομάδα το επιθυμεί, θα έχει ένα φοιτητή-σύνδεσμο, από τη στιγμή που θα δηλώσει συμμετοχή μέχρι τον διαγωνισμό. Ο φοιτητής αυτός θα είναι ενήμερος για το project της ομάδας και θα επικοινωνεί με την οργανωτική επιτροπή για ό,τι επιθυμεί η ομάδα (ερωτήσεις διευκρινήσεις κλπ) .

Δηλώσεις συμμετοχής στη διεύθυνση : https://forms.gle/FrqK4V53xopj6W1o7

Για απορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε:

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

@AegeanRobotics

@aegean_robotics

facebook.com/AegeanRoboticsCompetition

@aegean_robotics

AegeanRobotics

icsdweb.aegean.gr/aegeanrbtcs/

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά Άρθρα