edu.klimaka.gr

4ος Μαθητικός Διαγωνισμός Οικονομικών Παν. Θεσσαλίας 2023

4ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ15/161616/Δ2/29-12-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για μαθητές/τριες Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-23.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 157379/Δ2/19-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στο αίτημα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και λαμβάνοντας υπόψη τo υπ΄ αρίθμ. 67/15-12-2022 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Οικονομικών, που αφορά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Λυκείου της χώρας (ΓΕ.Λ., Ειδικό Λύκειο, ΕΠΑ.Λ. Εσπερινό Λύκειο, Μουσικά/Καλλιτεχνικά/Εκκλησιαστικά Λύκεια) και των Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να γίνεται, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 2. Ο διαγωνισμός να μην εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και όλες οι φάσεις του να υλοποιούνται εκτός ωρών διδασκαλίας και σχολικού πλαισίου.
 3. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους και εκτός ωρών διδασκαλίας και σχολικού πλαισίου.
 4. Τα έργα (γραπτά δοκίμια) των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
 5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 7. Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού (αν υπάρχει) να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης.
 9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στον διαγωνισμό, δεν θα αξιοποιηθεί μελλοντικά με σκοπό την εμπορική του διάθεση με αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 10. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.
 11. Οι χώροι υλοποίησης του διαγωνισμού θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.
 12. Τυχόν προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να γίνει εκτός διδακτικού ωραρίου.
 13. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, ούτε να προκύψουν έσοδα για τον φορέα της διοργάνωσης.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Τονίζεται ότι ο πίνακας κατάταξης της 3ης φάσης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» αποτελεί κριτήριο με το οποίο θα στελεχωθεί η Ολυμπιακή Ομάδα Οικονομικών, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην 6η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
4ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών 2023

Ορθή επανάληψη

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Θεσσαλίας προκηρύσσει τον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Οικονομικών για το σχολικό έτος 2022 – 2023 ως εξής:

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη των Οικονομικών (της Μακροοικονομίας και της Μικροοικονομίας), η εξοικείωσή τους με τις έννοιες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη Οικονομική Επιστήμη και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

Ο Διαγωνισμός Οικονομικών διεξάγεται σε τρεις φάσεις (3) για τους μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου. Ας σημειωθεί, όμως, ότι στις τρεις φάσεις του διαγωνισμού, εκτός από γνώσεις Οικονομικών, απαιτούνται και στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών.

Φυσικά θεωρείται απαραίτητο προσόν η καλή γνώση Αγγλικών (σε επίπεδο FC τουλάχιστον) και η μη πιστοποιημένη γνώση των Αγγλικών αποτελεί σημαντικό αρνητικό παράγοντα για την συμμετοχή στην Ολυμπιακή Ομάδα.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας, ορίζονται ως μέλη της Επιστημονικής – Οργανωτικής Επιτροπής, Επιτροπής Θεμάτων & Επιτροπής Αξιολόγησης του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Οικονομικών 2023, οι κάτωθι:

 1. Ζουμπουλάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Ζαχείλας Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Φυσικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
 3. Οικονόμου Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής της Κοινωνικής Προστασίας, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Μέλος της Επιτροπής
 4. Παπαδάμου Στέφανος, Καθηγητής Νομισματικής & Τραπεζικής Οικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Μέλος της Επιτροπής

Η θητεία των Μελών της Επιτροπής θα είναι τριετής. Θα επιτρέπεται δε η επανεκλογή κάποιου Μέλους (εφόσον το επιθυμεί).

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού συνοψίζεται στις παρακάτω ευρείες κατηγορίες:

 • Μακροοικονομία: Θεωρία και Πολιτική (συναθροιστική ζήτηση/προσφορά και πολιτικές, χρήμα και πληθωρισμός, πληθωρισμός και ανεργία, εισοδηματικές ανισότητες)
 • Μικροοικονομία: Θεωρία Καταναλωτή, Παραγωγού και Αγορών, Θεσμοί, Επιχειρήσεις (ανταγωνισμός, αγορές και αποτυχίες τους, παίγνια, ισορροπία)
 • Χρηματοοικονομικά (χρονική αξία του χρήματος, χρηματοπιστωτικό σύστημα, αποτίμηση τίτλων, αποταμίευση και επενδύσεις, πίστη)

Στα ανωτέρω κρίνεται σαφώς επωφελής και επιθυμητή η διάθεση διερεύνησης του κλάδου, οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, η αντίληψη και η ποσοτική ανάλυση. Η ενδεικτική βιβλιογραφία δίνεται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης.

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι τρεις φάσεις του διαγωνισμού θα είναι ως εξής:

Η πρώτη (1η) φάση με το όνομα «ΞΕΝΟΦΩΝ» θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Διαγωνισμού την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00-12:00 και μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου (ΓΕΛ, Ειδικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Εσπερινό Λύκειο, Μουσικά/Καλλιτεχνικά/Εκκλησιαστικά Λύκεια και Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού).

Οι μαθητές μπαίνοντας στον ιστότοπο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (δηλ. της διοργανώτριας αρχής), www.econ.uth.gr, θα βρουν εύκολα το σχετικό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει στην ιστοσελίδα του Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών. Εκεί θα δημοσιεύεται η (παρούσα) Προκήρυξη του Διαγωνισμού και θα τονίζονται όλες οι λεπτομέρειες των φάσεων. Επιπλέον, θα βρουν τον σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει στην ιστοσελίδα των θεμάτων του Διαγωνισμού

Οι μαθητές δεν χρειάζεται να έχουν κάνει προεγγραφή στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, παρά μόνο να πατήσουν στον σύνδεσμο που θα υπάρχει εμφανώς στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Οι μαθητές, όμως, οφείλουν να συμπληρώσουν μετά την τελευταία σελίδα των θεμάτων της εξέτασης σε ειδική σελίδα τα στοιχεία τους:

(α) το ονοματεπώνυμο μαζί με τον πλήρη τίτλο του σχολείου τους,
(β) ένα έγκυρο email (δικό τους ή κάποιου εκ των γονέων τους) και
(γ) το τηλέφωνο (το κινητό τους ή της οικίας τους).

Δηλαδή:
Στο 1ο πλαίσιο θα γράψουν το ονοματεπώνυμο τους, για παράδειγμα: Λουκάς Ζαχείλας, 1ο ΓΕΛ Βόλου
Στο 2ο πλαίσιο θα γράψουν το email τους (ή κάποιου γονέα), για παράδειγμα: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Στο 3ο πλαίσιο θα γράψουν το κινητό τους (ή κάποιου γονέα), για παράδειγμα: 6944ΧΧΧΧΧΧ ή 24210ΧΧΧΧΧ

Στη συνέχεια πατούν το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗ (SUBMIT). Το πάτημα του πλήκτρου θα σημαίνει αυτόματα το τέλος της εξέτασης και την αποστολή του ηλεκτρονικού γραπτού τους στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Λόγω της χρήσης του ειδικού αυτού συστήματος εξέτασης, απαντήσεις από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα θα στέλνονται μόνο μία φορά και δεν θα γίνονται δεκτές εκ των υστέρων διορθώσεις ή επανυποβολές. Το σύστημα όμως διαθέτει ειδικά κουμπάκια (<) «ΠΙΣΩ» και (>) «ΜΠΡΟΣΤΑ» και θα τους επιτρέψει ΠΡΙΝ πατήσουν την ΥΠΟΒΟΛΗ να ελέγξουν (αν το επιθυμούν) όλες τις απαντήσεις τους και να κάνουν όσες διορθώσεις επιθυμούν. Μετά τον έλεγχο όμως θα πρέπει να πατήσουν ΥΠΟΒΟΛΗ.

Η 1η αυτή φάση λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως φάση bonus για την επόμενη (και κάπως δυσκολότερη) 2η φάση. Για το λόγο αυτό ο βαθμός (Άριστα = 100 μονάδες) από τη 1η φάση προσμετράται και αθροίζονται οι μονάδες της με τον βαθμό της 2ης φάσης (για την πρόκριση στην 3η φάση). Οι βαθμολογίες των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού εντός της επόμενης ημέρας, με ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων τους (ονοματεπώνυμο, κ.λπ.) και με βάση τον προσωπικό Αριθμό Μητρώου που κάθε συμμετέχοντας/ουσα θα λάβει κατά την συμμετοχή του στην 1η φάση του διαγωνισμού.

Στην δεύτερη (2η) φάση του διαγωνισμού, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου (ΓΕΛ, Ειδικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, Εσπερινό Λύκειο, Μουσικά/Καλλιτεχνικά/Εκκλησιαστικά Λύκεια και Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού). Η 2η φάση με το όνομα «ΠΛΑΤΩΝ» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00-14:00 και πάλι διαδικτυακά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι δύο (2) ώρες.

Ο σύνδεσμος για τα θέματα του διαγωνισμού θα ανεβεί στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (contest.econ.uth.gr) στις 11:50 π.μ., την Κυριακή, 12η Φεβρουαρίου 2023 και η διαδικασία θα είναι ακριβώς η ίδια με την 1η φάση. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να έχουν κάνει προεγγραφή στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, παρά μόνο να πατήσουν στον σύνδεσμο που θα υπάρχει εμφανώς στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Οι μαθητές, όμως, οφείλουν να συμπληρώσουν μετά την τελευταία σελίδα των θεμάτων της εξέτασης σε ειδική σελίδα τα στοιχεία τους: (α) το ονοματεπώνυμο μαζί με τον πλήρη τίτλο του σχολείου τους, (β) ένα έγκυρο email (δικό τους ή κάποιου εκ των γονέων τους) και (γ) το τηλέφωνο (το κινητό τους ή της οικίας τους).

Άριστα (100 μονάδες) παίρνει όποιος απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και λύσει όλες τις ασκήσεις. Οι είκοσι πέντε (25) πρώτοι μαθητές Λυκείου ή και περισσότεροι σε περίπτωση ισοβαθμίας στην 25η θέση (όπως θα έχουν προκύψει από το άθροισμα των βαθμολογιών 1ης και 2ης φάσης) θα κληθούν να συμμετάσχουν στην 3η φάση του διαγωνισμού. Οι βαθμολογίες των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού εντός της επόμενης ημέρας, με ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων τους και με την ίδια διαδικασία που ορίστηκε για την 1η φάση του διαγωνισμού. H τρίτη (3η) φάση «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (28ης Οκτωβρίου 78) την Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00-15:00, με την απόλυτη ευθύνη της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τον Βόλο βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οι μαθητές που θα πετύχουν στην 3η φάση του διαγωνισμού θα είναι οι νικητές του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Οικονομικών 2023 και θα κληθούν να παραλάβουν τα βραβεία και τους επαίνους τους, καθώς και τις τιμητικές διακρίσεις των σχολείων τους, σε ειδική πανηγυρική τελετή, που θα διοργανωθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εντός του 2023.

Να τονιστεί ότι ο πίνακας κατάταξης της συγκεκριμένης 3ης φάσης αποτελεί το κριτήριο με το οποίο θα στελεχωθεί η Ολυμπιακή Ομάδα Οικονομικών. Λεπτομέρειες για την 6η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1) Οι πέντε (5) μαθητές του Λυκείου που θα έλθουν πρώτοι (δηλαδή από τον 1ο έως τον 5ο) στην τρίτη (3η) φάση «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και το επιθυμούν, ηλικίας κάτω των 20 ετών (μέχρι την 30η – 06 - 2023), ανεξάρτητα από φύλο, και με πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, θα κληθούν να συγκεντρωθούν στον Βόλο για ειδική προετοιμασία το καλοκαίρι του 2023 (μετά τη λήξη του σχολικού έτους). Τα έξοδα της προετοιμασίας και της διαμονής βαρύνουν αποκλειστικά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ τα έξοδα μετακίνησης προς και από τον Βόλο βαρύνουν αποκλειστικά τον εκπαιδευόμενο, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η ανακοίνωση του προγράμματος της εκπαίδευσης θα γίνει αργότερα (εντός της σχολικής χρονιάς). Εάν κάποιος απουσιάσει από την εκπαίδευση σε ποσοστό άνω του 25% των συνολικών ωρών, αυτομάτως αποκλείεται από την Ομάδα. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές θα κληθούν να υπογράψουν σχετική δήλωση του Κώδικα Συμπεριφοράς Ολυμπιακών Ομάδων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου μαθητή με τις αναγραφόμενες υποχρεώσεις (και μετά από προσωπική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του), ο μαθητής θα αποκλείεται από την Ομάδα και θα έχει μελλοντικές κυρώσεις σχετικά με την (πιθανή) συμμετοχή του στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Οικονομικών του επόμενου έτους.

Η προετοιμασία της Ολυμπιακής Ομάδας θα γίνει από καθηγητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη διάρκεια της προετοιμασίας θα γίνουν διαγωνίσματα εφ’ όλης της (εξεταστέας στην Ολυμπιάδα) ύλης. Όσοι συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας θα στελεχώσουν την Ολυμπιακή Ομάδα Οικονομικών και θα λάβουν μέρος στη 6η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών. Να τονισθεί, επιπλέον, ότι οι μαθητές - μέλη της Ολυμπιακής Ομάδας, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη Διεθνή Ολυμπιάδα, θα πρέπει να εξακολουθούν να εφαρμόζουν τους κανόνες του Κώδικα Συμπεριφοράς Ολυμπιακών Ομάδων και σε περίπτωση που οι διοργανωτές της Ολυμπιάδας ή οι αρχηγοί της αποστολής διαπιστώσουν παραβιάσεις του Κώδικα Συμπεριφοράς Ολυμπιακών Ομάδων, διατηρούν το δικαίωμα αποκλεισμού του από τις υπόλοιπες φάσεις της Ολυμπιάδας, την έγγραφη αναφορά του όλου περιστατικού προς το σχετικό γραφείο του Υπουργείου Παιδείας και τον μελλοντικό αποκλεισμό του από τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, σε περίπτωση που δικαιούται ηλικιακά να συμμετάσχει. Στη θέση τυχόν αποκλεισμένων μαθητών, η Επιτροπή δύναται να ορίσει ως αντικαταστάτες τους επόμενους επιτυχόντες του Διαγωνισμού.

2) Τα μετάλλια ανοίγουν τις πόρτες στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το Άρθρο 40 του νέου νόμου «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (ν. 4692/2020, Τεύχος Α’ 111/12.06.2020): τα μέλη των Ολυμπιακών Ομάδων των Οικονομικών που κατακτούν μετάλλια στους Διεθνείς Οικονομικούς Διαγωνισμούς (Ολυμπιάδες) θα εγγράφονται καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σε όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Οικονομικών Επιστημών. Συγκεκριμένα:

Α. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267), αντικαθίσταται ως εξής:

Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου, είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση.

Β. Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑ.Λ. έχουν διακριθεί στους ανωτέρω διαγωνισμούς και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους.

Γ. Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της χώρας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας από αυτούς διενεργεί.

3) Τα άλλα έπαθλα του διαγωνισμού είναι:

 1. για τον πρώτο νικητή: 300 €
 2. για τον δεύτερο νικητή: 150 €
 3. για τον τρίτο νικητή: 100 €

4) Τιμητικά διπλώματα απονέμονται και στα σχολεία στα οποία φοιτούν οι μαθητές.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, εν πρώτοις βασίζεται στο Υπουργείο Παιδείας (που καλύπτει εδώ και πολλά χρόνια τα έξοδα μετακίνησης όλων των Ολυμπιακών αποστολών, είτε από κρατικούς πόρους, είτε μέσω χορηγών με τους οποίους το Υπουργείο συνάπτει μνημόνιο συνεργασίας, π.χ. ΟΠΑΠ, Ίδρυμα Αλ. Ωνάσης κ.λπ.). Σε περίπτωση που το Υπουργείο δηλώσει προς όλες τις Ολυμπιακές αποστολές ότι αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, τότε η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα στραφεί προς υποψήφιους χορηγούς (δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις) που θα προτίθενται να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης στον τόπο διεξαγωγής της 6ης Διεθνούς Ολυμπιάδας Οικονομικών. Τα έξοδα περιλαμβάνουν τις δαπάνες μετάβασης (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια) της 5μελούς ομάδας μαθητών και 3 συνοδών – καθηγητών. Οι χορηγοί δεν θα λάβουν προβολή διαφημιστικού χαρακτήρα. Θα λάβουν επίσημες ευχαριστίες μέσω του τοπικού και εθνικού τύπου και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη χορηγία τους προς την ελληνική αποστολή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση του εθνικού διαγωνισμού, καταρτίζεται μια έκθεση αποτίμησης, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 1) τον αριθμό των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων, 2) τα στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων (ονομασία, Διεύθυνση Εκπ/σης, ΠΔΕ και για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ονομασία, Πόλη και Χώρα), 3) τον αριθμό των ωφελούμενων – συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, 4) τον τρόπο υλοποίησης του εθνικού διαγωνισμού (διαδικτυακά ή/και διά ζώσης) και, 5) τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προγράμματος που υλοποιήθηκε.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 6ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο φορέας διοργάνωσης της Διεθνούς Ολυμπιάδας Οικονομικών (International Economic Olympiad), όπως εξ άλλου γίνεται με όλες τις επιστημονικές Ολυμπιάδες, απαρτίζεται από μια Τοπική Οργανωτική Επιτροπή (Local Organizing Committee, LOC) και μια Τοπική Επιστημονική Επιτροπή (Local Scientific Committee, LSC) της χώρας που έχει αναλάβει την διοργάνωση της Ολυμπιάδας (εκάστου έτους). Οι Επιτροπές αυτές συνεπικουρούνται από το Διεθνές Συμβούλιο (57 μέλη από 45 χώρες, International Board), το Εκτελεστικό Συμβούλιο (13 μέλη από 12 χώρες, Executive Board), την Επιτροπή Θεμάτων (Problem Committee) και τη Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee). Ουσιαστικά, μέλη από 45 χώρες συμμετέχουν έμμεσα και στα σώματα λήψης αποφάσεων, συντονισμού και οργάνωσης της Διεθνούς Ολυμπιάδας. Οι χώρες αυτές προέρχονται και από τις 5 ηπείρους καλύπτοντας ένα ευρύ πολιτιστικό, κοινωνικό και μορφωτικό πεδίο. Αξίζει να τονιστεί ότι συμβουλευτικό ρόλο έχει ο Καθηγητής στο Harvard University Eric Maskin (Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών 2007). Περισσότερες πληροφορίες για τις εμπλεκόμενες χώρες και το σώμα της Διεθνούς Ολυμπιάδας Οικονομικών, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του φορέα: https://ecolymp.org/

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες συνθήκες:

 • η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του ατομική συμμετοχή,
 • η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού,
 • η προετοιμασία της Ολυμπιακής ομάδας γίνεται αποκλειστικά τους καλοκαιρινούς μήνες (μετά την λήξη των μαθημάτων των Λυκείων και πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους) και δεν επηρεάζει την μαθησιακή διαδικασία και την διαδικασία των εξετάσεων - ενδοσχολικών /πανελλαδικών εξετάσεων,
 • οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού, • να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη (άμεση ή έμμεση) για τους συμμετέχοντες μαθητές/-τριες (και τους γονείς και κηδεμόνες τους) πλην της σχετικής μετακίνησης προς και από το Εξεταστικό Κέντρο,
 • στην ιστοθέση του διαγωνισμού και στις ιστοσελίδες που παραπέμπει να μην υπάρχει τοποθέτηση προϊόντων,
 • δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού,
 • οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
 • η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/χουσών μαθητών/-τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού,
 • να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ αναλυτικά οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Οι μαθητές και οι καθηγητές που επιθυμούν να πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω τρόπους:

1. Ταχυδρομική διεύθυνση:
Ζαχείλας Λουκάς
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
28ης Οκτωβρίου 78
38333 ΒΟΛΟΣ

2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email):
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Τηλέφωνα:
 2421074916, 6944535455 Ζαχείλας Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία (Βιβλία Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)

Όλα τα κατωτέρω βιβλία βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και ειδικότερα: https://contest.econ.uth.gr/organosi/ύλη-διαγωνισμού

Υποχρεωτική βιβλιογραφία
1. Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Γ’ Γυμνασίου (Κεφάλαια 6, 7, 14)
2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ’ Λυκείου (Πλήρες)
3. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β’ Λυκείου (Κεφάλαια 1,2,3.6,5)
4. Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου (Κεφάλαια 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13)
5. Πολιτική Παιδεία Β’ Λυκείου (Κεφάλαια 6, 7, 8)
6. ΑΟΔΕ Γ’ Λυκείου (Πλήρες)

Επικουρική βιβλιογραφία
(θα χρησιμεύσει για εμπέδωση και σε μεγάλο βαθμό για την 2η φάση, αλλά κυρίως για την 3η φάση).
1. Οικονομικά Μαθηματικά Β’ ΕΠΑΛ (Πλήρες)
2. Στατιστική Επιχειρήσεων Β’ ΕΠΑΛ (Πλήρες)
3. Αρχές Marketing B’ ΕΠΑΛ (Πλήρες, πλην κεφαλαίου 11)
4. Σύγχρονες Συναλλαγές Β’ ΕΠΑΛ (Πλήρες)
5. Εφοδιαστική Αλυσίδα Β’ ΕΠΑΛ (Κεφάλαια 1,3,5,6,7)
6. Εφοδιαστική Αλυσίδα Γ’ ΕΠΑΛ (Κεφάλαια 3,4,5,6)

 

 

 

Σχετικά Άρθρα