edu.klimaka.gr

11ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Διηγήματος & Ποίησης 'Γρ. Πεντζίκης' 2022 2023

11ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης 'Γρηγόρης Πεντζίκης' 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ15/115889/Δ2/23-09-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κούβδου Λ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο :210-34.43.272 (Δ.Ε.)
:210-34.42.212 (Ε.Ε.)
:210-34.42.357 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του 11ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης», για το σχολικό έτος 2022-2023»
Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 109846/12-9-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 30-5-2022 αίτημα του Επιστημονικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «eκπ@ιδευτικός κύκλος» και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.48/08-09-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2022-2023, την διεξαγωγή του 11ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης» που διοργανώνεται από τον Επιστημονικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «eκπ@ιδευτικός κύκλος» σε συνεργασία με το ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά/Καλλιτεχνικά/Εκκλησιαστικά/Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια) όλων των τάξεων σε όλη τη χώρα και στα Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού .

Η υλοποίηση του εν λόγω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 5. Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης.
 7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου διαγωνισμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιϊκό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022- 23→Διαγωνισμοί

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
eκπ@ιδευτικός κύκλος
Ταχ.Δ/νση :Πύρρου 2 – 66133, Δράμα
Πληροφορίες :Σ. Κιουλάνης
Τηλέφωνο :2521030833
e-mail :syllogos(ΣΤΟ)educircle.gr
Url:www.educircle.gr

ΘΕΜΑ: «11ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης ‘’Γρηγόρης Πεντζίκης’’ - 1η Ανακοίνωση »

Σας γνωστοποιούμε ότι ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ eκπ@ιδευτικός κύκλος» σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Α.Μ.Θ. προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2021-2022 τον 11ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης».

Ο Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης» θεσπίστηκε το σχολ. έτος 2012-13. Το 2014 συμπεριλήφθηκε η διοργάνωσή του στο καταστατικό του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «eκπ@ιδευτικός κύκλος» και πήρε σχετική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠ.Π.Ε.Θ./157802/Γ2/02-0-2014). Ο διαγωνισμός διοργανώνεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα από το 2012. ΄Εως σήμερα έχουν παραληφθεί και αξιολογηθεί περίπου οκτώ χιλιάδες κείμενα, ποιήματα και πεζογραφήματα μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων από όλη σχεδόν τη χώρα, καθώς και από ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού (πχ. Αλβανία, Γερμανία, Κονγκό, Αιθιοπία, Νότιος Αφρική, Κύπρος, ΗΠΑ).

Ο Γρηγόρης Πεντζίκης (1945-2012) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έζησε στη Δράμα, όπου δίδαξε ως φιλόλογος καθηγητής. Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές, δοκίμια κριτικής, βιβλία, ενώ λογοτεχνικά και κριτικά του κείμενα έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Βιογραφικά και λοιπά στοιχεία του έργου του παρέχονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού: http://educircle.gr/pentzikis/

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Κατηγορία Εφηβικού Διηγήματος

Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου μπορεί να συμμετέχει (ατομικά) με ένα (1) διήγημα έως έξι (6) σελίδες, μεγέθους Α4, δακτυλογραφημένες με γραμματοσειρά Times New Roman 12, στην ελληνική γλώσσα και θέμα ελεύθερο.

β) Κατηγορία Εφηβικής ποίησης

Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου μπορεί να συμμετέχει (ατομικά) με ένα (1) ποίημα, γραμμένο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο τρόπο, μέχρι τριάντα στίχους, στην ελληνική γλώσσα και θέμα ελεύθερο.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ02 φιλολόγων, που αξιολογούν τις συμμετοχές εθελοντικά.

Η επιτροπή διοργάνωσης αποτελείται από το Δ.Σ. του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «eκπ@ιδευτικός κύκλος»:

 • Δρ Σπύρος Κιουλάνης, πρόεδρος, Σύμβουλος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π),
 • Δρ Αννούλα Πασχαλίδου, αντιπρόεδρος, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Δράμας (σε αφυπηρέτηση),
 • Δρ Αναστασία Παναγιωτίδου, ταμίας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης,
 • Αντιγόνη Ζήση, γραμματέας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Οικονομολόγων Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης,
 • Δρ Γεώργιος Καράογλου, μέλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης,
 • Νικόλαος Γιαμαλής, μέλος, Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Δράμας,
 • Αναστασία Γεωργιάδου, μέλος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από φιλολόγους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας:

 • Πετρά Βασιλική
 • Μακρή Κωνσταντίνο
 • Μιχαηλίδου Ανδρομάχη

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα έργα θα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα και να υποβληθούν σε δύο (2) δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, το οποίο θα αναγράφεται στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου, όπου θα αναγράφεται και η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή Γενικό/Επαγγελματικό Λύκειο). Εκτός από τα παραπάνω αντίτυπα απαιτείται και ψηφιακό αντίγραφο του κειμένου σε μορφή αρχείου κειμένου αποθηκευμένο σε CD ή USB stick με αναγραμμένο πάνω του το ψευδώνυμο. Τα πραγματικά στοιχεία [ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)] της/του διαγωνιζόμενης/νου θα πρέπει να κλεισθούν σε μικρό φάκελο και στο εξωτερικό του μέρος να αναγραφεί το ψευδώνυμο. Τα δύο αντίτυπα, ο μικρός φάκελος καθώς και το CD ή USB stick θα πρέπει να μπούν σε μεγαλύτερο φάκελο αποστολής και να σταλούν με την ένδειξη Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος «Γρηγόρης Πεντζίκης» στη διεύθυνση: Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος eκπ@ιδευτικός κύκλος», Πύρρου 2, Δράμα, Τ.Κ. 66133.

Η περίοδος υποβολής συμμετοχών αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2022 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής και στις δύο κατηγορίες Εφηβικού Διηγήματος και Εφηβικής ποίησης ταυτόχρονα.

Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται. Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνει κατά το διάστημα από 01 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2023 και όσοι/σες διακριθούν θα ενημερωθούν τον Μάϊο του 2023.

Απονέμεται κάθε έτος 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο στους/στις διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου.

Επίσης απονέμεται ειδικός έπαινος σε μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και κατέλαβαν την τέταρτη και πέμπτη θέση για κάθε κατηγορία

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ο φορέας διοργάνωσης δηλαδή ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «eκπ@ιδευτικός κύκλος» αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και ότι θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Θα δημοσιευτούν μόνο τα διακριθέντα έργα των μαθητών/-τριών στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα από την διοργάνωση του διαγωνισμού από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.).

Θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το βραβευμένο έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων του.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στην ιστοσελίδα http://educircle.gr/pentzikis/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καθημερινώς, στα τηλέφωνα 2521030833, 6945807070, 6932766574.

Ο Πρόεδρος
του Επιστημονικού και Πολιτιστικού Συλλόγου
«eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Δρ Κιουλάνης Σπυρίδων

Σχετικά Άρθρα