4ος Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης Δήμου Βύρωνα 2018

4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2018

Αρ.Πρωτ.Φ13.1/50857/Φ2/28-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
Χ. Αρβανίτη (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210 - 344.3272, 2242 (Δ.Ε)
210 - 344.2212 (Ε.Ε)
Φαξ: 210 - 344.3390
Email: spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης του Δήμου Βύρωνα.
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 41473/Δ2/12-03-2018 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 11/08-03-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται η υλοποίηση του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες με θέμα «Νεανικές Ανησυχίες», ο οποίος διοργανώνεται από τον Δήμο Βύρωνα, κατά το σχολικό έτος 2017-2018, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες. Ο Δήμος Βύρωνα αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού χωρίς έσοδα ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος για τον ίδιο ή για οποιονδήποτε άλλον από τα έργα που θα υποβληθούν. Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

• Ο Δήμος Βύρωνα θα εξασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και η διάχυσή των μαθητικών έργων που θα διακριθούν προβλέπεται να γίνει κατά τρόπο συμβατό με την παραπάνω δέσμευση.

• Ο διαγωνισμός δύναται να υλοποιηθεί και με προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διδασκαλίας συναφών γνωστικών αντικειμένων (Λογοτεχνία και Ιστορία) κατά την κρίση του εκπαιδευτικού με γνώμονα τον εμπλουτισμό του ισχύοντος προγράμματος σπουδών

• Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το δημόσιο, ενώ για τη συμμετοχή τους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων απαιτείται επίσης και για τη δημοσίευση-δημοσιοποίηση του έργου τους.

• Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο (άμεσα ή έμμεσα) σε προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και στη διάθεση, διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού τόσο κατά τη φάση προετοιμασίας και διεξαγωγής όσο και κατά τη φάση διάχυσης των μαθητικών προϊόντων που θα διακριθούν με την έκδοσή τους σε βιβλίο-ανθολόγιο.

• Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με τρόπο διαφανή και θα στηριχθεί στα παρακάτω κριτήρια:

  • πρωτοτυπία στον τρόπο ανάδειξης του θέματος,
  • χρήση της ελληνικής γλώσσας,
  • οργάνωση του κειμένου, όσον αφορά στη δομή του.

• Η τυχόν διαγραφή της συμμετοχής μαθητή ή μαθήτριας θα γίνει με έγγραφη αιτιολόγηση κατά τη φάση της αποτίμησης.

• Τα μαθητικά έργα που θα παραχθούν να μην ληφθούν υπόψη στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής σε αυτόν είναι η 1η Ιουλίου 2018.

Λεπτομέρειες για το θέμα του Διαγωνισμού, τους όρους συμμετοχής σε αυτόν κ.λπ. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα www.dimosbyrona.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=7777 . Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210 7609342 (Τμήμα Πολιτισμού).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.πρωτ.: 35095/20-12-2017

Νομός Αττικής
Δήμος Βύρωνα Βύρωνας
Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς & Πολιτισμού
Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελικής Σχολής 26
& Βορείου Ηπείρου
Τ.Κ. 162 32 Βύρωνας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «στο βλέμμα του Μπάιρον», ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες, αφιερωμένο στην συμπλήρωση 230 χρόνων από την γέννηση του Λόρδου Βύρωνα το 2018

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοποί του διαγωνισμού είναι:

Α) να καλλιεργήσει στη νεολαία το ενδιαφέρον για ζητήματα που έχουν σχέση με τα οράματα του Μπάιρον για την ανθρωπότητα.

Β) να ενθαρρύνει τους νέους να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα καθώς και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη λογοτεχνική έκφραση.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Βύρωνα για τη δημιουργία μιας σχέσης ανάμεσα στη νεολαία και τις πνευματικές μορφές του τόπου μας που αποτελούν σύμβολα δημιουργίας και εναλλακτικής αντίληψης για τη ζωή.

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο λόρδος Μπάιρον ήταν μια πνευματική προσωπικότητα της εποχής του που οραματίστηκε με τόλμη και διάθεση αμφισβήτησης των καθιερωμένων προτύπων της εποχής του. Ο ίδιος ήταν έζησε και πέθανε ως μέγας διεκδικητής της προσωπικής ελευθερίας και ως πρεσβευτής της αποδέσμευσης από τον κλοιό της κοινωνίας του και των ισχυρών φραγμών στην ατομική σκέψη και συμπεριφορά. Ο Δήμος του Βύρωνα είναι η πόλη που φέρει το όνομα του μεγάλου ρομαντικού ποιητή, ως ταυτότητα και κληρονομιά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βυρωνικής αναφοράς, της αξίας ανθρώπινης σκέψης μέσα από την αποδέσμευσή της, διαμορφώθηκε το θέμα του διαγωνισμού της λογοτεχνικής έκφρασης εφήβων και νέων ως ακολούθως:

«Νεανικές Ανησυχίες.

Ο Μπάιρον πίστεψε, υποστήριξε, φαντάστηκε, έγραψε και διακήρυξε ανατρεπτικά ή, τολμηρά πράγματα για την εποχή και την κοινωνία στην οποία έζησε.

Φανταστείτε ότι έχετε μέσα σας την επιθυμία του Μπάιρον κοιτάξτε στα μάτια την εποχή και την κοινωνία σας και να γράψετε:

Α) μια ιστορία που φαντάζεστε, ή

Β) ένα μύθο που θα θέλατε να ζήσετε, ή

Γ) ένα όνειρο που θέλετε να γίνει πραγματικότητα, ή

Δ) μια πραγματικότητα που θέλετε να αντιστρέψετε για να μην την ξαναζήσετε ποτέ.

Μέσα από το διαγωνισμό μας σας καλούμε να αποκαλύψετε αυτό που στην καθημερινή σας ζωή δεν βρίσκει χώρο, βρίσκει όμως τόπο και λόγο ύπαρξης στην σκέψη, το στοχασμό, ή τη φαντασία σας. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο και τολμήστε αποκαλύψτε σε εμάς και «στο βλέμμα του Μπάιρον» μέσα από πεζά κείμενα ή ποιήματα να γράψει για αυτό που έχετε μέσα σας».

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να γράψουν ποιητικά ή πεζά λογοτεχνικά κείμενα διαπραγματευόμενοι την παραπάνω θεματική απαίτηση.

Όροι Συμμετοχής;

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου οποιουδήποτε σχολείου εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και νέοι και νέες ηλικίας 18-30 ετών. Από τη συμμετοχήαποκλείονται αυτοί που βραβεύτηκαν (με 1ο, 2ο και 3ο βραβείο) σε οποιαδήποτε κατηγορία του αντίστοιχου διαγωνισμού έτους 2017.Ανάλογος αποκλεισμός δεν ισχύει για τους διακριθέντες με τιμητικό έπαινο και, φυσικά, έπαινο συμμετοχής.

2.Ο διαγωνισμός αφορά σε δυο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων:

Α) Εφηβικό κείμενο (μαθητές και μαθήτριες των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου)

Β) Νεανικό κείμενο (νέοι και νέες 18 μέχρι 30 ετών)

2.1 Συμμετοχές που δεν ανήκουν στις παραπάνω ηλικιακές κατηγορίες αποκλείονται.

3.Ο διαγωνισμός αφορά δύο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος

Α) ποιητικό έργο, αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 40 στίχους, σε ομοιοκατάληκτο ή ελεύθερο στίχο.

Β) διήγημα αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 1.500 λέξεις

3.1 Κάθε ενδιαφερόμενος/η θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία.

3.2 Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο και για ένα μόνο λογοτεχνικό είδος (ποίηση ή διήγημα) που αντιστοιχεί στην ηλικιακή του/της κατηγορία.

4.Τα έργα θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, θα φέρουν τίτλο και θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

5.1 Ο κλειστός φάκελος συμμετοχής για κάθε διαγωνιζόμενο θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

Α) το έργο (όχι με το πραγματικό ονοματεπώνυμο αλλά μετο ψευδώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης) εκτυπωμένο σε τρία αντίτυπα, σε σελίδες μεγέθους Α4, μέγεθος γραμμάτων 12 και γραμματοσειρά Times New Roman. Στην πρώτη σελίδα του έργου και δίπλα στο ψευδώνυμο θα είναι γραμμένη η ηλικιακή κατηγορία του/της συμμετέχοντος/συμμετέχουσας, δηλαδή: εφηβικό ή νεανικό, ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία του διαγωνιζόμενου ή της διαγωνιζόμενης.

Β) το έργο σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD) και σε αρχείο με δυνατότητα επεξεργασίας του κειμένου.

Γ) μικρότερο κλειστό φάκελο όπου θα περιλαμβάνεται μια σελίδα με τα ακόλουθα στοιχεία , με πεζά γράμματα σωστά τονισμένα :

α) το πραγματικό ονοματεπώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης, βάσει της αστυνομικής του/της ταυτότητας και απλή φωτοτυπία της αστυνομικής του/της ταυτότητας

β) το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί, ώστε να γίνει η αντιστοίχιση,

γ) τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, δηλ. ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθ. τηλεφώνου του ιδίου καθώς και αριθμός τηλεφώνου του γονέα ή κηδεμόνα στην περίπτωση που ο/η συμμετέχων/ουσα στον διαγωνισμό είναι κάτω των 18 ετών.

δ) έγγραφη υπεύθυνη δήλωση από τους νέους ενήλικες συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ότι το έργο τους είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Τέλος, για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες έως 18 ετώνείναι επίσης απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο μικρότερο κλειστό φάκελο:

  1. i) υπεύθυνη δήλωσητου νόμου 1599 από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ότι συναινούν στη συμμετοχή των παιδιών τους στη διαγωνιστική διαδικασία καθώς επίσης και ότι συναινούν στη δημοσιοποίηση του ονόματος του ανήλικου παιδιού τους που θα ακολουθήσει στο στάδιο της βράβευσης με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την έκδοση των διακριθέντων έργων.
  2. ii) έγγραφη υπεύθυνη δήλωσητου νόμου 1599 από τους γονείς ή κηδεμόνες των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ότι το έργο τους είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και ο Δήμος Βύρωνα δε φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.

Ο Δήμος Βύρωνα δεσμεύεται ότι δεν θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση των έργων, έχει δε την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους του.

5.2 Συμμετοχές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείονται.

6.Τα έργα θα συγκεντρωθούν και θα αποσταλούν είτε μέσω των γυμνασίων – λυκείων, αν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από μαθητές και μαθήτριες, είτε με ατομική πρωτοβουλία των ενδιαφερόμενων. Στην περίπτωση που τα έργα θα αποσταλούν μέσω σχολείων απαραίτητο είναι να συμπεριληφθούν εντός του μεγάλου φακέλου τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου και του υπεύθυνου επικοινωνίας για το σχετικό διαγωνισμό εκπαιδευτικού.

7.Οι κλειστοί φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικά ή προσωπικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου και θα φέρουνυποχρεωτικά, στο εξωτερικό τμήμα του κλειστού φακέλου συμμετοχής γραπτώς την ένδειξη:

Για τον 4ο διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους και νέους στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «στο βλέμμα του Μπάιρον»

8.Ο τόπος αποστολής ή υποβολής κλειστών φακέλων συμμετοχής είναι η διεύθυνση:

Δημαρχείο Βύρωνα
Καραολή & Δημητρίου 36-44
Βύρωνας 16233
Γραφείο Πρωτοκόλλου

Τηλ.Κέντρο:213-2008600

9.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ή αποστολής των έργων (σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η 1η Ιουλίου 2018. Φάκελοι συμμετοχής που θα φέρουν σφραγίδα μετά την παραπάνω ημερομηνία θα παραλαμβάνονται ως εκπρόθεσμοι και το περιεχόμενό τους δεν θα συμπεριληφθεί στη διαγωνιστική διαδικασία.

10.Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θααναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα μέχρι το τέλος του μήνα Οκτωβρίου 2018. Ο χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δύναται και να παραταθεί. Σε περίπτωση παράτασης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα.

11. Κριτήρια εκτίμησης των υποβαλλόμενων έργων είναι:

α. Η πρωτοτυπία στον τρόπο ανάδειξης του θέματος.

β. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας, και

γ. Η οργάνωση του κειμένου όσον αφορά τη δομή του,

12.1.Θα βραβευτούν τρία έργα ανά κατηγορία κειμένου και ηλικιακή ομάδα, δηλαδή 12 έργα συνολικά, με την ένδειξη «πρώτο βραβείο», «δεύτερο βραβείο» κ.λ.π . Στη συνέχεια θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι στα έργα που θα κριθούν ως καλύτερα στη σειρά αξιολόγησης αμέσως μετά από τα βραβευθέντα και θα είναι ισάριθμα, δηλαδή θα απονεμηθούν 12 τιμητικοί έπαινοι συνολικά, με την ένδειξη «πρώτος τιμητικός έπαινος», «δεύτερος τιμητικός έπαινος» κ.λ.π. Τέλος, έπαινοι συμμετοχής θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες εγκύρως και εμπροθέσμως στο διαγωνισμό.

12.2 Δεν θα γίνουν δεκτά κείμενα με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές, που προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων κατά την απόλυτη κρίση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

13.Τα βραβευθέντα και τιμηθέντα έργα θα εκδοθούν με μέριμνα του Δήμου Βύρωνα. Το βιβλίο που θα εκδοθεί θα διανεμηθεί ΔΩΡΕΑΝ προς όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας, προς όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες του Βύρωνα, σε εκπροσώπους των ΜΜΕ, πολιτιστικών φορέων, υποστηρικτών και χορηγών του διαγωνισμού. Οι συγγραφείς των έργων που θα περιλαμβάνονται στην έκδοση θα λάβουν πέντε τουλάχιστον αντίτυπα. Τέλος, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει τα κείμενα της έκδοσης στην ιστοσελίδα του με σκοπό να προβάλλει κατά το δυνατό τη λογοτεχνική προσπάθεια της νεολαίας μας. Οι συγγραφείς των έργων αυτών παρέχουν αυτοδίκαια στους οργανωτές του διαγωνισμού τα πνευματικά δικαιώματα για την έκδοση στο Ανθολόγιο.

14. Τα έργα θα κριθούν από κριτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν φιλόλογοι, συγγραφείς και άλλες πνευματικές προσωπικότητες. Τα ονόματα όσων την απαρτίζουν θα ανακοινωθούν για λόγους αδιαβλητότητας του διαγωνισμού μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ,ή αποστολής των έργων. Η κρίση της κριτικής επιτροπής είναι αμετάκλητη.

15.Η επιτροπή δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο που πιστοποιεί την ηλικία ή άλλο στοιχείο του διαγωνιζόμενου.

16. Η τελετή βράβευσης θα γίνει από τον Δήμο Βύρωνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί .

17.Τα υποβληθέντα έργα δεν επιστρέφονται και παραμένουν στο αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως αποδεικτικά στοιχεία του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με την υποβολή του κειμένου προϋποθέτει και την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

18.Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και ο Δήμος Βύρωνα δε φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.
Ο Δήμος Βύρωνα δεν θα κάνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση των έργων, έχει, δε, την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους του.

19.Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 210-7609342, Τμήμα Πολιτισμού


Εκτύπωση