edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Προώθησης Υγιεινής Διατροφής PROLEPSIS

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» Ινστιτούτου PROLEPSIS 2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/31386/Δ2/18-03-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες :Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο :210-34.43.272 (Δ.Ε.)
:210-34.42.249 (Π.Ε.)
:210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
:210-34.42.212 (Ε.Ε.)
:210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Καλλιτεχνικές Δημιουργίες Διατροφής & Σωματικής Δραστηριότητας» του Ινστιτούτου PROLEPSIS, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 26475/Δ2/5-3-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 17-06-2020 αίτηση του Ινστιτούτου «PROLEPSIS» και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Καλλιτεχνικές Δημιουργίες Διατροφής & Σωματικής Δραστηριότητας» και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας των σχολικών μονάδων της χώρας (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης), σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 11/04-03-2021 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2020-21.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
 3. Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι σχετικές δραστηριότητες για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό να υλοποιηθούν στο πλαίσιο συναφούς δράσης/προαιρετικού Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
  Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η υλοποίηση των έργων του διαγωνισμού δύναται επιπροσθέτως και κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. ευέλικτη ζώνη, καλλιτεχνικά), με τρόπο που θα υποστηρίζει τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών, και με διάρκεια που δεν υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
 4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 5. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 6. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον Διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό μέσο ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους προκήρυξης.
 7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 8. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
 9. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του Διαγωνισμού (τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησής τους θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις και εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19.
 10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της Διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται Παράρτημα με σχετικές πληροφορίες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


PROLEPSIS
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος μαθητικού διαγωνισμού

«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Αντικείμενο/περιεχόμενο του μαθητικού διαγωνισμού

Το αντικείμενο του μαθητικού διαγωνισμού αφορά στη σημασία της υγιεινής διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Κύριος στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις αρχές ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής μέσω καλλιτεχνικής ενασχόλησης με μηνύματα για τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες και τη σωματική δραστηριότητα στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Το μέσο με το οποίο θα διαγωνιστούν οι μαθητές από τα μετέχοντα σχολεία είναι ένα έργο με θέμα μηνύματα σχετικά με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα ή μια (ή/και περισσότερες υγιεινές συνταγές).

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το είδος του έργου διαφοροποιείται ανά ηλικιακή ομάδα, ως εξής:

Είδος έργων:
Χειροτεχνία όπως, ζωγραφιά, αφίσα, κολάζ κ.ο.κ.

Προδιαγραφές έργων:

 1. Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπες δημιουργίες (να μην αποτελούν αντιγραφή ήδη υπαρχόντων έργων),
 2. Οι διαστάσεις των έργων θα πρέπει να είναι 50 Χ 70 cm,
 3. Ο τρόπος δημιουργίας του έργου είναι ελεύθερος. Το έργο μπορεί να είναι ζωγραφική, κολάζ, προϊόν ηλεκτρονικής επεξεργασίας ή και συνδυασμός αυτών,
 4. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τις πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. χρώματα και φωτογραφίες, ή ακόμη και τρόφιμα όπως ρύζι, ζυμαρικά ή όσπρια, αρκεί να μην υπόκεινται σε αλλοίωση) και
 5. Σε περίπτωση που περιλαμβάνεται λεκτικό μήνυμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα.

Υγιεινές συνταγές:

Προδιαγραφές

 1. Οι συνταγές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες δημιουργίες (να μην αποτελούν αντιγραφή ήδη δημοσιευμένων/κατοχυρωμένων συνταγών).
 2. Οι συνταγές θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές υγιεινής διατροφής όπως περιγράφονται στον Εθνικό Διατροφικό για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους (π.χ. έμφαση σε δημητριακά ολικής άλεσης, ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά). Οι συνταγές μπορούν να υποβληθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Είδος έργων: Ανάπτυξη βίντεο

Προδιαγραφές έργων:

 1. Η διάρκεια του βίντεο θα πρέπει να είναι 3-5 λεπτά,
 2. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το περιεχόμενο του βίντεο. Μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα ομιλία/συνομιλία μαθητών, κάποιο σκετς, τραγούδι, ή ακόμη και κινούμενα σχέδια,
 3. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι η Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής στο μαθητικό διαγωνισμό

Σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο καιΑ'-ΣΤ' Δημοτικού) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Φορέας διοργάνωσης μαθητικού διαγωνισμού

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής (δ.τ. Ινστιτούτο Prolepsis).

Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125

Τηλ.: 210 6255700

e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

website: www.prolepsis.gr

Αφροδίτη Βελουδάκη, Διευθύντρια Ινστιτούτου Prolepsis

Μέλη επιτροπής διοργάνωσης μαθητικού διαγωνισμού

• Αθηνά Λινού, MD, ΜΡΗ, PhD, FACE, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Prolepsis

• Αφροδίτη Βελουδάκη, PhD, Γενική Διευθύντρια Ινστιτούτου Prolepsis

• Κωνσταντίνα Ζώτα, PhD, Διευθύντρια Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Στρατηγικής & Προαγωγής Υγείας Ινστιτούτου Prolepsis

• Χριστίνα-Μαρία Καστορίνη, PhD, Διευθύντρια Σχεδιασμού & Έρευνας Διατροφής Ινστιτούτου Prolepsis

• Ματίνα Κούβαρη, MSc, PhDc, Κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος Ινστιτούτου Prolepsis

Μέλη επιτροπής αξιολόγησης των έργων


• Αθηνά Λινού, MD, ΜΡΗ, PhD, FACE, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Prolepsis

• Κωνσταντίνα Ζώτα, PhD, Διευθύντρια Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Στρατηγικής & Προαγωγής Υγείας Ινστιτούτου Prolepsis

• Χριστίνα-Μαρία Καστορίνη, PhD, Διευθύντρια Σχεδιασμού & Έρευνας Διατροφής Ινστιτούτου Prolepsis

Συνολική διάρκεια μαθητικού διαγωνισμού

Ο μαθητικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021 και η επίσημη λήξη του θα οριστεί εντός του ΜαΤου 2021 (λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς).

 • Έναρξη: με την επίσημη έναρξη του σχολικού έτους (11/09/2020)
 • Συνολικός χρόνος: 8 μήνες
 • Διαγωνιστική διαδικασία: 5 μήνες (Νοέμβριος - Μάρτιος)
 • Αξιολόγηση έργων & Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 2 μήνες (Απρίλιος - Μάιος)

Διαδικασία διεξαγωγής του μαθητικού διαγωνισμού

• Οι σχολικές μονάδες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα ενημερωθούν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στον υποβαλλόμενο προς έγκριση μαθητικό διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και όπου κριθεί απαραίτητο με τηλεφωνική επικοινωνία από την ομάδα του Ινστιτούτου Prolepsis μέσω αναλυτικής πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων θα λάβουν πρόσκληση συμμετοχής, αίτηση συμμετοχής όπου θα συμπληρώσουν τα στοιχεία των μαθητών που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο, καθώς και έντυπο συγκατάθεσης των γονέων των μαθητών που θα μετέχουν στο μαθητικό διαγωνισμό, στο οποίο θα αποδέχονται τη συμμετοχή του παιδιού τους στον διαγωνισμό και την έκθεση των έργων τους. Παράλληλα, θα λάβουν ενημέρωση σχετικά με το διαθέσιμο ηλεκτρονικά έργο των Εθνικών Διατροφικών Οδηγών, το οποίο με την Αρ.Πρωτ. 193872/Δ2 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αξιοποιηθεί από τις σχολικές μονάδες ως πλούσια πηγή πληροφορίας για την ενθάρρυνση υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών και την προαγωγή της υγείας των μαθητών. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την Αρ. Πρωτ. 15101/24.12.2014 σχετική γνωμοδότηση έκρινε παιδαγωγικά κατάλληλο το περιεχόμενο του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους για διάθεση σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτό πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής πρότασης του ΙΕΠ η ανάρτησή του στην επίσημη δικτυακή πύλη του ΥΠΑΙΘ, e-yliko: http://www.eyliko.gr/indeχ.php?option=com_k2&νiew=itemlist&laγout=category&task=categorγ &id=130&1temid=228. Το εν λόγω υλικό προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές κατά την ανάπτυξη των έργων τους.

• Οι διευθυντές ή οι εκπαιδευτικοί σε ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την επίσημη προκήρυξη του μαθητικού διαγωνισμού θα πρέπει να αποστείλουν βεβαίωση συμμετοχής των μαθητών στο μαθητικό διαγωνισμό μαζί με τα έντυπα συγκατάθεσης των γονέων. Διευκρινίζεται ότι κάθε σχολείο μπορεί να μετέχει ως εξής:

(α) ένα έργο από το Νηπιαγωγείο
(β) ένα έργο από τις τάξεις Α', Β' και Γ' Δημοτικού (γ) ένα έργο από τις τάξεις Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού (δ) ένα έργο από το Γυμνάσιο (στ) ένα έργο από το Λύκειο

Οι μαθητές θα απασχοληθούν με την προετοιμασία των έργων εκτός ωρολογίου προγράμματος. Οι διευθυντές αναλαμβάνουν την αποστολή των έργων στο Ινστιτούτο Prolepsis. Η υποβολή της συμμετοχής του σχολείου προϋποθέτει αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την επιστολή που θα αποσταλεί στα σχολεία, και μπορεί να γίνει είτε με αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου του έργου/έργων που θα προκρίνει το κάθε σχολείο (σε αρχείο jpg ή pdf για την αφίσα/κολάζ, ιδανικά σε υψηλή ανάλυση) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε με παράδοση του πρωτότυπου έργου/έργων ή cd/dνd που να περιέχει ηλεκτρονικό αρχείο του έργου στο Ινστιτούτο Prolepsis, Φραγκοκλησιάς, 7, Μαρούσι, 15125.

Ο φάκελος συμμετοχής του σχολείου στον Διαγωνισμό (είτε αποσταλεί ηλεκτρονικά είτε με παράδοση στα γραφεία του Ινστιτούτου) θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Ονομασία σχολείου, διεύθυνση, τηλέφωνο.
 2. Όνομα Διευθυντή, Υπεύθυνου Προγράμματος και των εκπαιδευτικών που συνέβαλαν στο έργο.
 3. Τα ονόματα και την τάξη των συμμετεχόντων μαθητών.
 4. Το έργο ως εξής:
  ~ Αφίσα/κολάζ: σε αρχείο jpg ή pdf
  ~ Υγιεινή συνταγή: σε αρχείο word ή μέσω υποβολής σε google form ή σε αρχείο ΜΡ4
  ~ Βίντεο: σε αρχείο ΜΡ4
 5. Φωτοτυπία των συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων από γονείς εγγράφων συγκατάθεσης (για τους μαθητές που εμφανίζονται στο έργο ή τα έργα).
 6. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων θα οριστεί από τον φορέα διοργάνωσης (Ινστιτούτο Prolepsis) περί τον Μάρτιο του 2021

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων, τρία (3) μέλη της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Prolepsis, που έχουν οριστεί ως επιτροπή αξιολόγησης των έργων θα κληθούν να βαθμολογήσουν τα έργα. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η τήρηση των προαναφερθέντων προδιαγραφών των έργων, ενώ η διάκριση των καλύτερων έργων (δύο (2) για νηπιαγωγείο, δύο (2) για Α'-Γ' Δημοτικού, δύο (2) για Δ'-ΣΤ' Δημοτικού, δύο (2) για Γυμνάσιο, δύο (2) για Λύκειο) θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

 • περιεχόμενο και πρωτοτυπία του μηνύματος,
 • σαφήνεια του μηνύματος,
 • αισθητικό αποτέλεσμα,
 • αυθεντικότητα,
 • δημιουργικότητα,
 • πρωτοτυπία,
 • αρτιότητα εκτέλεσης.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα έργα δύναται να παρουσιαστούν/αναρτηθούν σε εκδήλωση (εφόσον πραγματοποιηθεί θα σταλεί αναλυτική ενημέρωση στα σχολεία) ή να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Prolepsis. Τα μετέχοντα σχολεία και οι μαθητές που τα εκπροσωπούν στον μαθητικό διαγωνισμό θα ενημερωθούν αναφορικά με οποιαδήποτε ανάρτηση ή δημοσίευση των έργων τους.

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω αποστολής ενημέρωσης στα σχολεία ή σε προκαθορισμένη ώρα στη διάρκεια της εκδήλωσης (εφόσον πραγματοποιηθεί). Θα δοθούν συνολικά δέκα (10) βραβεία π.χ. αθλητικός εξοπλισμός (έξι (6) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τέσσερα (4) για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Η συμμετοχή των μαθητών στον μαθητικό διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν έχει κανενός είδους οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές ή το σχολείο. Δεν θα υπάρξουν έσοδα για το Ινστιτούτο Prolepsis που προκηρύσσει τον παρόν μαθητικό διαγωνισμό ή για άλλον φορέα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση, κ.λπ.). Επίσης, η χρήση/προβολή των έργων των μαθητών θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και έπειτα από υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων τους όπου εκφράζουν τη σύμφωνη γνώμη τους για αυτό.

Τέλος, το Ινστιτούτο Prolepsis ως φορέας διοργάνωσης του μαθητικού διαγωνισμού αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης και διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών (μαθητών).

 

Σχετικά Άρθρα