edu.klimaka.gr

8ος Διαγωνισμός Εκφραστικής Θεατρικής Ανάγνωσης στα Γαλλικά 2022 2023

8ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ / ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.9067/07-07-2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες:
Κώνστα Ρεβέκκα
Τηλέφωνο:
2310 474832
Ιστοσελίδα: http://kmaked.gr
e-mail: kmakedpde(ΣΤΟ)sch.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής 8ου Μαθητικού Διαγωνισμού Εκφραστικής Θεατρικής Ανάγνωσης στα Γαλλικά με θέμα : «Ιστορίες που μας κάνουν να γελάμε».
ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251 τ. Α΄/23-12-2021)
2. Το από 30/05/2022 ηλεκτρονικό αίτημά της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί και τα συνημμένο σε αυτό έγγραφα

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4876/2021, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 8ου Διαγωνισμού Εκφραστικής Θεατρικής Ανάγνωσης στα Γαλλικά με θέμα: «Ιστορίες που μας κάνουν να γελάμε»

Ο εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου του 1ου & 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, κ.κ. Κοφίδου Α. και Τουμπεκτσή Σ., απευθύνεται σε μαθητές/τριες Στ΄ Δημοτικού, όλων των τάξεων Γυμνασίου και της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου Γενικής, Μουσικής, Καλλιτεχνικής και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόκειται για διαγωνισμό εκφραστικής ανάγνωσης σε γαλλική γλώσσα ιστοριών που συνοδεύονται από μουσική, χορό, εικόνες ή και δραματοποίηση και έχει ως σκοπό την προβολή και προώθηση της γαλλικής γλώσσας μέσα από την ανάγνωση απλών μυθιστορημάτων, προσιτών σε μαθητές ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Αυτή η παιδαγωγική πράξη καλλιεργεί δεξιότητες επικοινωνίας και έκφρασης, ενεργοποιεί την ενσυναίσθηση και γίνεται μέσο αυτοσυνείδησης, αυτογνωσίας, ενδοσκόπησης διαμόρφωσης προσωπικής βιοθεωρίας και αξιακού συστήματος. Ειδικότερα αυτός ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάπτυξη δημιουργικότητας, έμπνευσης και φαντασίας μέσα από την καλλιέργεια τεχνικών κατανόησης κειμένου, αφήγησης και δημιουργικής γραφής ιστοριών και, ταυτόχρονα αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων και την ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας σε ομάδα και με άλλους.

Επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος Διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκτός του ωρολογίου προγράμματος και εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής Καλαμαρί, το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, από τις 10:00 έως τις 15:00, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19, με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό, καθώς και η προετοιμασία για τη συμμετοχή τους, να πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
 3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και η τυχόν μετακίνησή τους στον διαγωνισμό να γίνεται με ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 4. Η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό να γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 5. Η χρήση/παρουσίαση του έργου των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που υλοποιεί την εκδήλωση (με εμπορία, διαφήμιση κ.λ.π.)
 6. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 8. H γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο και η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
 9. Για τη συμμετοχή στον προτεινόμενο διαγωνισμό, να μην απαιτείται καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών, εκπαιδευτικών ή σχολείων.
 10. Να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid-19, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 11. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συντελεστές του δεσμεύονται να αποστείλουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310472115 με Υπεύθυνη την κ. Καμηλιέρη ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνογαλλικής σχολής Καλαμαρί (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Θωμάς Μπαχαράκης


(σ.σ. από την πρόσκληση του διαγωνισμού 2021-2022 που ματαιώθηκε)

ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

8os Διαγωνισμός Θεατρικής-Εκφραστικής Ανάγνωσης στα γαλλικά με θέμα: Ιστορίες που μας κάνουν να γελάμε

Η αναγνωστική πράξη στη λογοτεχνία, εκτός από την αισθητική απόλαυση που προσφέρει, αναδεικνύει την επικοινωνιακή διάδραση του αναγνώστη με το κείμενο. Η μέθεξη με το σύμπαν του κειμένου, πεζού ή ποιητικού, προκαλεί τη συγκινησιακή διέγερση, ενεργοποιεί την ενσυναίσθηση και γίνεται μέσο αυτοσυνείδησης, αυτογνωσίας, ενδοσκόπησης, διαμόρφωσης προσωπικής βιοθεωρίας και αξιακού συστήματος

Η επικοινωνιακή λειτουργία της λογοτεχνικής ανάγνωσης ολοκληρώνεται όταν η μοναχική ανάγνωση συμπληρώνεται με την εκφραστική-θεατρική ανάγνωση ή δραματοποίηση σε ακροατήριο. Οι δεξιότητες επικοινωνίας που καλλιεργεί η δημιουργική προφορική έκφραση και η συνακόλουθη ενεργητική-προσεκτική ακρόαση ενθαρρύνουν την εκδήλωση και διερεύνηση σκέψεων και συναισθημάτων.

Κάθε άνθρωπος διαθέτει πολλαπλά είδη νοημοσύνης. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη όλων των μορφών νοημοσύνης δημιουργούνται οι βάσεις για μια εκπαίδευση δικαιότερη για όλους. Ως εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο, χρειάζεται να προσεγγίζουμε μια δραστηριότητα με ποικιλία διδακτικών μεθόδων ώστε να ενεργοποιούνται τα διάφορα είδη νοημοσύνης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, διευκολύνεται η ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών, γεγονός που αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους, οδηγώντας σε θετικά σχολικά επιτεύγματα και καλύτερη σχέση με το σχολείο.

Τι είναι η θεατρική - εκφραστική ανάγνωση;

Η θεατρική-εκφραστική ανάγνωση είναι η προσπάθεια να αποδώσει κανείς και να μεταφέρει στον ακροατή όχι μόνον το κείμενο που διαβάζει, αλλά και την ερμηνεία του. Για τον λόγο αυτό, για να διαβάσει κανείς εκφραστικά πρέπει να έχει κατανοήσει ουσιαστικά:

 • το νόημα του κειμένου
 • την ατμόσφαιρά του
 • το θεματικό πυρήνα
 • τα κύρια / δευτερεύοντα στοιχεία
 • τους χαρακτήρες
 • τα συναισθήματα
 • το σκοπό του συγγραφέα

Ένα παράδειγμα θεατρικής ανάγνωσης: https://www.youtube.com/watch?v=KPJgrTVLLLY

Όσο πληρέστερα κατανοεί κανείς, αλλά και όσο περισσότερο αγαπά ένα κείμενο, τόσο καλύτερα μπορεί να το αποδώσει με τη φωνή του, δηλαδή να το διαβάσει ερμηνεύοντάς το. Η εκφραστική ανάγνωση απαιτεί την προσωπική συμβολή του αναγνώστη.

Πώς την πετυχαίνω;

Κύριο μέσο: Η ΦΩΝΗ:

 • χρωματισμός της φωνής
 • τόνος / ύφος
 • ένταση φωνής
 • ρυθμός
 • επιβράδυνση / επιτάχυνση
 • μικρές ή μεγάλες παύσεις
 • ξαφνικές διακοπές
 • επαναλήψεις
 • αλλαγή προφοράς
 • η έκφραση του προσώπου
 • το βλέμμα
 • η κίνηση

Άλλα μέσα:

 • μουσική επένδυση
 • χορογραφία
 • παράλληλη προβολή βίντεο ή φωτογραφιών (χωρίς ήχο)

Δεν επιτρέπονται:

 • Σκηνικά
 • Φωτισμός
 • Θεατρικά αντικείμενα (μόνο δύο καρέκλες)
 • Θεατρικά κοστούμια

Πώς θα διαλέξω το κατάλληλο κείμενο;

- Όταν το κείμενο έχει μια σχετική αυτονομία, είναι πιο κατανοητό και πιο ενδιαφέρον.

-  Η ανάγνωση διαρκεί λίγα λεπτά. Το κείμενο δεν θα πρέπει να είναι εκτενές για να μην αποβεί κουραστικό.

- Ο βαθμός δυσκολίας του κειμένου δεν αποτελεί από μόνο του κριτήριο πρόκρισης. (Βασικό κριτήριο είναι η επιτυχία της απόδοσης).

- Σύνθετα κείμενα πλούσια σε λεπτές αποχρώσεις επιτρέπουν στον υποψήφιο να εκμεταλλευτεί το σύνολο των δυνατοτήτων του.

Θετικά αξιολογούνται:

 • η σαφήνεια
 • η περιεκτικότητα
 • η πρωτοτυπία
 • η σύνδεση με το θέμα του διαγωνισμού

Πώς γίνεται η παρουσίαση;

Ο διαγωνιζόμενος κρατάει το βιβλίο ή φωτοτυπία του κειμένου του. Ανεβαίνει στη σκηνή και χρησιμοποιεί, αν θέλει, μικρόφωνο. Απέναντί του βρίσκεται το κοινό (η κριτική επιτροπή και ακροατήριο μαθητών). Εναλλακτικά, μπορεί να έχει αποστηθίσει το κείμενό του και να το αποδώσει πιο θεατρικά. Μπορεί η ανάγνωση/δραματοποίηση να συμπληρώνεται από πρωτότυπο οπτικό υλικό, μουσική επένδυση (ηχογραφημένη ή ζωντανή), από κάποια χορογραφία ή μίμηση. Όλα τα παραπάνω πρέπει προφανώς να συνδέονται με το λογοτεχνικό απόσπασμα. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι 3 άτομα).

Σε περίπτωση που, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, η συμμετοχή των μαθητών δε θα επιτραπεί να γίνει δια ζώσης, θα πραγματοποιηθεί με αποστολή βίντεο της ανάγνωσης/δραματοποίησής τους.

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες συμμετοχής με την δια ζώσης παρουσίαση. (Δεν επιτρέπονται : Σκηνικά, ιδιαίτερος φωτισμός, θεατρικά αντικείμενα (μόνο δύο καρέκλες), θεατρικά κοστούμια. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει πριν ξεκινήσουν την ανάγνωσή τους να δώσουν μόνο το ονοματεπώνυμο τους και τον τίτλο του βιβλίου που επέλεξαν. Δεν επιτρέπεται να φαίνεται στο βίντεο κανένα λογότυπο του σχολείου.

Παιδαγωγικοί στόχοι

1. Ανάπτυξη δημιουργικότητας, έμπνευσης και φαντασίας

2. Εκπαίδευση στις τεχνικές κατανόησης κειμένου, αφήγησης, δημιουργικής γραφής ιστοριών.

3. Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, διαθέσεων, κινήτρων και προθέσεων εαυτού και άλλων.

4. Ταύτιση με ήρωες/ηρωίδες μυθιστορημάτων και αποφόρτιση αρνητικών συναισθημάτων μέσα από παιχνίδι ρόλων.

5. Διαχείριση συναισθηματικών συγκρούσεων, αποδοχή διαφορετικότητας εαυτού και άλλου.

6. Ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας σε ομάδα και επικοινωνίας με άλλους.

Ιστορίες που μας κάνουν να γελούμε

Το να προτείνεις ένα αστείο βιβλίο, είναι από τις πιο «δύσκολες» δοκιμασίες. Γιατί πρώτον το χιούμορ είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό και ευαίσθητο και από την άλλη, στον σοβαροφανή κόσμο στον οποίο διαβιούμε, ένα αστείο και χαρούμενο βιβλίο, χωρίς προβληματισμούς, ηθικά διδάγματα και κοινωνικές προεκτάσεις αντιμετωπίζει εύκολα την επιφυλακτικότητα ή την απόρριψη. Τείνουμε να ξεχνάμε τον θεμελιώδη λόγο που ώθησε τους απανταχού βιβλιόφιλους στο μαγικό χώρο της ανάγνωσης – διαβάζουμε (και) γιατί απλώς περνάμε καλά. Και αυτό πολλές φορές σημαίνει και γέλια μέχρι δακρύων!

Στους μαθητές και μαθήτριες επιδιώκεται:

 • να απολαύσουν δείγματα χιουμοριστικών κειμένων
 • να εξοικειωθούν με τον γλωσσικό κώδικα που παράγει το χιουμοριστικό στοιχείο μέσα από επαναλήψεις, παρηχήσεις, μεταφορικές χρήσεις λέξεων και φράσεων
 • να γνωρίσουν τις τεχνικές με τις οποίες παράγεται το κωμικό στοιχείο (επαναλήψεις καταστάσεων, αντιστροφή ρόλων, δίσημη ερμηνεία του ίδιου γεγονότος)
 • να αναγνωρίζουν χιουμοριστικές ατάκες και φράσεις μέσα σε ένα χιουμοριστικό κείμενο
 • να διηγούνται προσωπικά χιουμοριστικά βιώματα

Προετοιμασία στην τάξη

Πάνω σε αυτή τη θεματική ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει για την τάξη του οποιοδήποτε μυθιστόρημα ανάλογα με το επίπεδο και τις προτιμήσεις των μαθητών του. Η ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου μπορεί να γίνει στην τάξη ανά ομάδες με τεχνικές κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου (αντιστοίχιση, συμπλήρωση κενών, quiz κ.α.) και τέλος να ακολουθήσει δραματοποίηση ή να δοθεί κάποιο άλλο τέλος στην ιστορία που διαβάστηκε χρησιμοποιώντας τεχνικές δημιουργικής γραφής.

Οι μαθητές καλούνται να αποδώσουν με την ανάγνωση του μυθιστορήματος, με παραστατικό τρόπο και με την ανάλογη έκφραση στα γαλλικά την ιστορία και το περιεχόμενο του κειμένου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μαθητές δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ή φροντιστηρίων, καθώς και ιδιαιτέρων μαθημάτων, ξεκινώντας από την στ΄ τάξη του Δημοτικού μέχρι την Β΄τάξη του Λυκείου ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Κάθε σχολείο μπορεί να πάρει μέρος με 2 συνολικά ατομικές ή ομαδικές συμμετοχές (έως 3 μαθητές ανά ομάδα) σε κάθε τάξη στις παρακάτω κατηγορίες :

 1. Απλή εκφραστική ανάγνωση (μέχρι 2 λεπτά).
 2. Θεατρική ανάγνωση με δραματοποίηση, χορογραφία ή οπτικοακουστικό υλικό (3-5 λεπτά).

Προσοχή : Κάθε παρουσίαση που θα υπερβαίνει το χρονικό όριο θα διακόπτεται.

Οι υποψήφιοι θα χωριστούν σε τρεις ηλικιακές ομάδες:

Α΄ομάδα: μαθητές στ΄τάξης δημοτικού και α΄ τάξης γυμνασίου
Β΄ομάδα: μαθητές β΄ και γ΄τάξης γυμνασίου
Γ΄ομάδα: μαθητές Α΄και Β΄τάξης λυκείου

Η κάθε ηλικιακή ομάδα θα διαγωνιστεί και θα βραβευθεί ξεχωριστά στην κατηγορία που έχει επιλέξει. Δε θα υπάρξει προκριματική φάση.

Οι επιτροπές κριτών θα απαρτίζονται από εν ενεργεία καθηγητές γαλλικής γλώσσας δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και από προσωπικότητες από το χώρο της γαλλικής εκπαίδευσης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γαλλικό Ινστιτούτο) που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να διαβάσουν ή να δραματοποιήσουν ένα απόσπασμα από το βιβλίο της επιλογής τους και θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Σωστή προφορά της γαλλικής γλώσσας και ευχέρεια στην ανάγνωση
 2. Εκφραστική απόδοση του κειμένου
 3. Σκηνική παρουσία και επιλογή μέσων παρουσίασης
 4. Πρωτοτυπία
 5. Σύνδεση με το θέμα του διαγωνισμού

Η επιλογή του βιβλίου είναι ελεύθερη. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής και οι διακριθέντες τα βραβεία τους.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο.

Η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των συμμετεχόντων.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να δηλωθούν στην ιστοσελίδα της Σχολής, το αργότερο έως την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, οπότε, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί και τα βίντεο.

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο Σχολής Καλαμαρί: 2310 472115

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μαρία Καμηλιέρη (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Όλγα Άγγου (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

 • ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΜΑΙLΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
 • ΤΑΞΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
  1.Απλή εκφραστική ανάγνωση,
  2.Θεατρική ανάγνωση με δραματοποίηση, χορογραφία ή οπτικοακουστικό υλικό.

Oι υπεύθυνοι καθηγητές οφείλουν μαζί με την εγγραφή των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα της Σχολής να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαγωνισμού Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση των γονέων με την οποία επιτρέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων μαθητών.

Σχετικά Άρθρα