edu.klimaka.gr

6ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ

6ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΔΕΛΑΣΑΛ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ15/94716/Δ2/28-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.43.273 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 6ου Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής στην Αγγλική Γλώσσα με τίτλο “Fears are not for tears” που διοργανώνεται από το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης και απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023.
Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 92844/Δ2/26-07-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 30-05-2022 έγγραφο του Ιδιωτικού Γυμνασίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40/21-07-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 6ο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής στην Αγγλική Γλώσσα με τίτλο “Fears are not for tears” που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  2. Καμία οικονομική υποχρέωση δεν θα επιβαρύνει τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες μαθητές/τριες.
  3. Να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπετα
  4. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και να δεσμευτεί ο φορέας ότι δε θα δημοσιεύσει σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
  5. Να μην προκύπτει από τον διαγωνισμό, με οποιονδήποτε τρόπο, οικονομικό όφελος για κανέναν εμπλεκόμενο (φορέα ή άτομο) ή άμεση διαφήμιση εταιριών / προϊόντων / φορέων / υπηρεσιών.
  6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ


6ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στην Αγγλική Γλώσσα

Το τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» προκηρύσσει, για τη σχολική χρονιά 2022-2023, έναν διαγωνισμό δημιουργικής γραφής για μαθητές Γυμνασίου με θέμα: “Fears are not for tears”

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές που συμμετέχουν αγαπούν την αγγλική γλώσσα και ενθαρρύνονται να:

● καλλιεργήσουν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες στο γραπτό λόγο

● εξασκηθούν σε διάφορους τύπους του γραπτού λόγου όπως ιστορία και ποίημα

● αναπτυχθεί η δημιουργικότητα, η φαντασία και η κριτική σκέψη τους με σκοπό να ενισχυθεί το μαθησιακό τους ενδιαφέρον για την αγγλική γλώσσα

● καλλιεργήσουν πρότυπα συμπεριφοράς αλλά και δεξιότητες που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Β1-Β2 (A’, Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου)

ΠΕΡΙΟΧΗ: Όλη η Ελλάδα (Γυμνάσια)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 15 Νοεμβρίου 2022 - 15 Ιανουαρίου 2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 2 (ποίημα, ιστορία)

ΟΡΙΟ ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Κατηγορία Ποίημα/poem Ιστορία/short story

Όριο Λέξεων χωρίς όριο 1000-1500

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: το κάθε σχολείο δικαιούται να συμμετάσχει με 1-10 συμμετοχές, ανεξαρτήτως τάξης και λογοτεχνικής κατηγορίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ: 3 σε κάθε κατηγορία

ΒΡΑΒΕΙΑ: 6 (3x2= 6)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Γράψε ένα ποίημα ή μια ιστορία πάνω στο θέμα: “Fears are not for tears”

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής καλούνται να παρουσιάσουν και να αναθέσουν το θέμα στους μαθητές σε μία ή δύο διδακτικές ώρες. Στη συνέχεια, συλλέγουν τα έργα των μαθητών και γίνεται η πρώτη ενδοσχολική επιλογή αυτών που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

ΚΡΙΤΕΣ: 2 φυσικοί ομιλητές της αγγλικής γλώσσας, εκπαιδευτικοί και/ή συγγραφείς

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βήμα 1ο – Αποστολή αίτησης συμμετοχής

Για να συμμετέχετε στον 6ο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής στην Αγγλική Γλώσσα, συμπληρώνετε τη φόρμα/αίτηση συμμετοχής, που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, με τα στοιχεία του συμμετέχοντα μαθητή. Όλα τα στοιχεία της φόρμας είναι υποχρεωτικά.

Αίτηση Συμμετοχής: https://forms.gle/YSsgs7D7L2jyu7ER8

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που υποβάλλετε τη φόρμα/αίτηση συμμετοχής περισσότερες από μία φορές, με τα ίδια ακριβώς στοιχεία, θα διατηρηθούν τα στοιχεία της τελευταίας σας υποβολής/αίτησης συμμετοχής.

Μετά την αποστολή της αίτησης συμμετοχής μπορείτε να προχωρήσετε στο 2ο βήμα: «Αποστολή του έργου», ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 2ο – Αποστολή του έργου

Αποθηκεύετε το έργο σας, σε μορφή pdf και με όνομα αρχείου: όνομα μαθητή_όνομα σχολείου_ κατηγορία συμμετοχής.
π.χ. ArisNastou_DeLaSalle_Poem.pdf

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα γίνονται αποδεκτά ΜΟΝΟ έργα σε μορφή pdf. Μέσα στο αρχείο, ΔΕΝ θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα μαθητή, παρά μόνο το κείμενο της συμμετοχής του.

Η αποστολή των συμμετοχών θα γίνει, μέσω email, στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα μηνύματος: CWC2023 και τα στοιχεία του συμμετέχοντα
μαθητή, (βλ. εικόνα 1.1).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση αποστολής περισσότερων συμμετοχών/έργων μέσω του ίδιου email, σας παρακαλούμε να αναγράψετε μέσα στο σώμα του μηνύματος τα στοιχεία του κάθε μαθητή, το σχολείο προέλευσης, την κατηγορία συμμετοχής και το ακριβές όνομα του επισυναπτόμενου αρχείου με την εργασία του. (βλ. εικόνα 1.2).

Θα ενημερωθείτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ηλεκτρονική λήψη της συμμετοχής σας. Κανένα κείμενο δεν επιστρέφεται.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ: κλίμακα του 20

Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν 5 κριτήρια αξιολόγησης που βαθμολογούνται με 1-4 μονάδες. Το πρώτο κριτήριο αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία και τα άλλα τέσσερα είναι κοινά.

 

*Συστήνεται από τους κριτές οι συμμετοχές να αποτελούν έργο αποκλειστικά των ίδιων των παιδιών.

*Η τήρηση του ορίου των λέξεων θα συνυπολογιστεί από τους κριτές.

*Όλα τα έργα θα προωθηθούν στους κριτές με σειριακό αριθμό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια των αποτελεσμάτων.

*Όλες οι συμμετοχές είναι οριστικές, όπως ακριβώς και οι αποφάσεις των κριτών.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

1. Καμία οικονομική υποχρέωση δεν επιβαρύνει τους συμμετέχοντες μαθητές.

2. Ο 6ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά δεν σχετίζεται με εμπορικούς ή άλλους διαφημιστικούς σκοπούς.

3. Ο φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων όπως αυτά ορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

4. Ο φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει ανώνυμα τα έργα που θα διακριθούν.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου-Λυκείου «ΔΕΛΑΣΑΛ»: http://www.gymlyk.delasalle.gr. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν επίσης με email ή τηλεφωνικά.

Παράταση ή αλλαγές στις ημερομηνίες που αφορούν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου-Λυκείου «ΔΕΛΑΣΑΛ» http://www.gymlyk.delasalle.gr

Η Τελετή Βράβευσης των Νικητών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον Απρίλιο 2023.

Μετά το τέλος του διαγωνισμού όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης https://forms.gle/bfEEPPAHfdM7qKHw5

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310-673252 (εσωτερική γραμμή 11) με την υπεύθυνη του διαγωνισμού, κ. Ευαγγελία Καμπούρη.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ»

 

 

 

Σχετικά Άρθρα