Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Πυγμαχίας Λυκείων - ΕΠΑΛ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2018

(Ανακοινοποίηση)

Αρ.Πρωτ.52122/Δ5/29-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : X. Αγγελή
X. Καλτσά - Ν. Προύφα
Τηλέφωνο : 210-3442209 - 210-3443012
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Πυγμαχίας ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17.6 της Υ.Α. 9712/19.01.2018 (Β΄ 80),
2. το με αρ. 203913/Δ5/23.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχoλείων Πρωτοβάθμιας &Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018»,
3. το με αρ. 12669/Δ5/25.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτος 2017-2018»,
4. το με αρ. 13996/Δ5/26.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ. έτος 2017-2018»,
5. το με αρ.23076/Δ5/09.02.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. &ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2017-2018»,
6. το από 21.03.2018 Έγγραφο Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας,
7. το αίτημα της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Δ΄ Αθήνας για την ανάληψη της διοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων Πυγμαχίας Λυκείων σχ. έτους 2017-2018.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.):

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Πυγμαχίας «ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ» μαθητών/τριών ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. σχολ. έτους 2017-2018. Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (Ε.Ο.Π.).

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος από τις 24 έως και 27 Απριλίου 2018 στις 12:00 π.μ. στο κλειστό γυμναστήριο Ο.Σ.Κ. Δήμου Μοσχάτου, [Διεύθυνση: Καποδιστρίου και Ποσειδώνος Τ.Κ.18344 Μοσχάτο].

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018],

• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1.σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση,

2.υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ( επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9), η οποία θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώσει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου,
3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4.φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και

5.δελτίο της Ε.Ο.Π., το οποίο υποχρεούνται να το προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Οι αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της οικείας ομοσπονδίας σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση σύμφωνα με την παρ. 9.2 της με αρ.190677/Δ5/10.11.2016 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι μαθητές/τριες πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Πυγμαχίας σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα παραπάνω πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) μόνο ηλεκτρονικά προς την Ομοσπονδία της Ε.Ο.Π. μέχρι την Πέμπτη 19.04.2018 στο email info(ΣΤΟ)hellenicboxing.org.gr (τηλ. 210-8674884), στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται: Ονοματεπώνυμο, Σχολείο φοίτησης, ηλικία και κατηγορία βάρους (π.χ., – 48 κιλά) καθώς και ο αριθμός Δελτίου της Ε.Ο.Π..

Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει μέχρι την Παρασκευή 20.04.2018 τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Δ. Αθήνας στο email fysagogi(ΣΤΟ)dide-ath.att.sch.gr.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Δηλώσεις συμμετοχής ή τυχόν αλλαγές, μετά την λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές.

• Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την καταχώρηση της δήλωσης συμμετοχής σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info(ΣΤΟ)hellenicboxing.org.gr περιγράφοντας αναλυτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

• Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

• Οι σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι 10 κατηγορίες βάρους των μαθητών που έχουν γεννηθεί το 2000 και 2001 σε κιλά είναι :
46 έως 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 & 91+ κιλά.
Μαθητές-πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 46 κιλά, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στους ανωτέρω αγώνες.

Οι 10 κατηγορίες βάρους των μαθητριών που έχουν γεννηθεί το 2000 και 2001 σε κιλά είναι :
45 έως 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+ κιλά.
Μαθήτριες- πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 45 κιλά, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στους ανωτέρω αγώνες.

Οι 13 κατηγορίες βάρους των μαθητών που έχουν γεννηθεί το 2002 και 2003 σε κιλά είναι :
44 έως 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, & 80+ κιλά.
Ειδικά για την ηλικιακή κατηγορία αυτή, οι πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 44 κιλά, επιτρέπεται να συμμετέχουν στην κατηγορία αυτή έως και δύο (2) κιλά λιγότερα.

Οι 13 κατηγορίες βάρους των μαθητριών που έχουν γεννηθεί το 2002 και 2003 σε κιλά είναι :
44 έως 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, & 80+ κιλά.
Ειδικά για την ηλικιακή κατηγορία αυτή, οι πυγμάχοι που το βάρος τους είναι κάτω από 44 κιλά, επιτρέπεται να συμμετέχουν στην κατηγορία αυτή έως και δύο (2) κιλά λιγότερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές/τριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας.

2. Οι αθλητές/τριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προβλεπόμενα προστατευτικά.

3. Οι αγώνες για τις ηλικίες 2000 και 2001 θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 3 λεπτών.

4. Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και 3ο νοκ- ντάουν στον ίδιο γύρο τότε διακόπτεται αμέσως ο αγώνας.

5. Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάουν.

6. Οι αγώνες για τις ηλικίες 2002 και 2003 θα έχουν διάρκεια 3 γύρων των 2 λεπτών.

7. Το πολύ 2 νοκ-ντάουν μπορεί να δοθούν σε ένα (1) γύρο. Εάν δοθεί και 3ο νοκ- ντάουν στον ίδιο γύρο τότε διακόπτεται αμέσως ο αγώνας. 8. Επίσης διακόπτεται ο αγώνας αμέσως μετά το 4ο νοκ-ντάου

ΠΥΓΜΑΧΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ - ΚΑΣΚΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

1. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Α.Ι.Β.Α., θα χρησιμοποιούνται γάντια 10 oz, χρώματος (μπλε-κόκκινο) ανάλογου με τη γωνία που αγωνίζεται κάθε φορά ο/η πυγμάχος.

2. Οι πυγμάχοι θα φορούν υποχρεωτικά αγωνιστικές κάσκες χρώματος Μπλε – Κόκκινο, ανάλογο της γωνίας τους, εγκεκριμένες από την ΑΙΒΑ.

3. Για λόγους ασφάλειας και προστασίας των πυγμάχων για τα υλικά των αγώνων λόγω βίαιης καταπόνησής τους σε τοίχους κ.λπ., από τους ίδιους τους πυγμάχους κατά την προθέρμανσή τους πριν τον αγώνα, τα γάντια και οι κάσκες θα τοποθετούνται στους πυγμάχους παρουσία των υπευθύνων, ένα αγώνα πριν και δεν θα επιτρέπεται η απομάκρυνση τους από το χώρο.

4. Τα γάντια και οι κάσκες των αγώνων που θα χρησιμοποιούνται είναι από τα επίσημα εγκεκριμένα αγωνιστικά υλικά της ΑΙΒΑ και για λόγους ασφαλείας, υποχρεωτικά θα διατίθενται αποκλειστικά από την Ομοσπονδία (Ε.Ο.Π.) προς χρήση και επιστροφή χωρίς χρέωση.

5. Το ρινγκ των αγώνων προδιαγραφών ΑΙΒΑ υποχρεωτικά για λόγους ασφαλείας θα διατίθεται από την Ομοσπονδία χωρίς χρέωση.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΠΥΓΜΑΧΩΝ

Η ιατρική εξέταση και η επίσημη ζύγιση της πρώτης αγωνιστικής ημέρας θα γίνει στο γήπεδο των αγώνων, θα αρχίσει στις 8:30 και θα τελειώσει στις 10:00 το πρωί. Μετά το πέρας του χρόνου (10:00) κανείς πυγμάχος, δεν δικαιούται ζύγισης και αποκλείεται των αγώνων.

Η κλήρωση για το ζευγάρωμα των πυγμάχων θα γίνεται αμέσως μετά την λήξη της επίσημης ζύγισης στις 11:00 το πρωί της πρώτης ημέρας των αγώνων και δύναται να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί.

Ο εκπρόσωπος της Ε.Ο.Π. ή ο Αλυτάρχης είναι ο μόνος αρμόδιος και υπεύθυνος για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Ο.Π. και την τήρηση των Κανονισμών της Προκήρυξης & της Α.Ι.Β.Α., καθώς και να επιλύσει με απόφασή του οιοδήποτε θέμα προκύψει και δεν αναφέρεται στην παρούσα Προκήρυξη.

Η κλήρωση με απόφαση του Αλυτάρχη δύναται να γίνει είτε μέσω υπολογιστή είτε δια χειρός και ευθύς αμέσως ανακοινώνεται δημόσια και αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου των αγώνων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική σύσκεψη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στον αγωνιστικό χώρο την Τρίτη 24 Απριλίου και ώρα 08.30 π.μ..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της με αρ. 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών/τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ..

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι Γονείς /Κηδεμόνες.

2. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες .

3. Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία.

4. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

5. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση