Εκπαιδευτικοί ως Ομοσπονδιακοί Προπονητές 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.127224/Δ5/09-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δ. Κερερές, Μ. Λαγγούση
Τηλέφωνο : 210-3443516
FAX : 210-3442210

Θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2019-2020»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. του άρθρου 16, παρ. 9 του Συντάγματος της Ελλάδος,
2. των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) όπως ισχύει,
3. των άρθρων 13 και 14 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
4. του άρθρου 31, παρ. 6 του ν.2725/1999 (Α΄121) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 3057/2002 (Α΄239),
5. του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού […...] και Τουρισμού»,
6. του Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
7. του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
9. του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
10. τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΚΑΑ/432356/15126/8141/1565/08-08-2019 Εισήγηση-Πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αυγενάκη,
11. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων στους/στις παρακάτω αναφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020:

(...)

Οι ανωτέρω θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις Αθλητικές Ομοσπονδίες για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τα συμφωνητικά τους (όπως προσδιορίζεται από αυτά που έχουν ανανεωθεί ή πρόκειται να ανανεωθούν με τη λήξη των υπαρχόντων ή να συνταχθούν, σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμόδιων ομοσπονδιών) και όπως αντίστοιχα αναγράφεται στον καθένα ξεχωριστά και αφού προηγηθεί σχετική πράξη ανάληψης καθηκόντων. Οι αρμόδιες για τη διαδικασία της ανάθεσης καθηκόντων υπηρεσίες καλούνται να αποφασίσουν σχετικά με την πλήρη ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης, καθώς και για τη διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής τους κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματικές απολαβές που τυχόν ορίζονται από τα συμφωνητικά τους.

Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) θα ενεργήσει την ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τη διάθεση στις Αθλητικές Ομοσπονδίες των ως άνω αναφερόμενων εκπαιδευτικών.

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τους εν λόγω εκπαιδευτικούς.

H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ως Ομοσπονδιακούς Προπονητές 2019 - 2020

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.161147/Δ5/27-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Κερερές Δ.
Μπάκα Χ.
Τηλέφωνο: 210 344 3516/2753
Fax: 210 344 2210
email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις
α) του άρθρου 16, παρ. 9 του Συντάγματος της Ελλάδος,
β) των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 13 και 14 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
δ) του άρθρου 31, παρ. 6 του ν.2725/1999 (Α΄121) όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 2 του ν.3057/2002 (Α΄239), «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2725/1999 ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις»,
ε) του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού […...] και Τουρισμού», στ) του Π.Δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», ζ) του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
2. την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/18 Κ.Υ.Α. (Β’ 852/09.03.2018) «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη»,
3. την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/296254/11809/5862/20.06.2018 «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2018-2019»,
4. την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΚΑΑ/383667/15821/8483/1576/02.08.2018 Εισήγηση-Πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γεωργίου Βασιλειάδη,
5. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων στους ως κάτω αναφερόμενους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

(...)

1. Οι ανωτέρω, απαλλασσόμενοι των καθηκόντων της οργανικής θέσης τους, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κατά πλήρη απασχόληση, μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, διατηρώντας την ισχύουσα μισθολογική και ασφαλιστική κατάστασή τους.

2. Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) θα ενεργήσει την ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τη διάθεση στις Αθλητικές Ομοσπονδίες των ως άνω αναφερόμενων εκπαιδευτικών.

3. Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τους εν λόγω εκπαιδευτικούς.

4. H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ως Ομοσπονδιακούς Προπονητές 2018-2019

Pin It

Εκτύπωση