Ανάθεση Καθηκόντων Ομοσπονδιακού Προπονητή σε Εκπαιδευτικούς ΠΕ11 2017 -2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.188431/Δ5/03-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δ. Κερερές –Μ. Λαγγούση
Τηλέφωνο : 210-3443516
FAX : 210-3442210

Θέμα: «Συμπλήρωση της Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ. 163042/Δ5/29-09-2017 (ΑΔΑ:63134653ΠΣ-ΛΗΛ) Ανάθεσης καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχ. έτος 2017-2018»

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 31 του Ν. 2725/1999 (Α΄121) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 2 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/ τ. Α΄/10.10.2002), «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.2725/1999 ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/29.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 / τ. Α΄/05.11.2016 ).
5. Την υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΑ/375614/9900/2016 ΚΥΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (β΄3672).
6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/232013/13083/4816/20-06-2017 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων δε καθηγητές Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2017-2018» όπως συμπληρώθηκε με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/255008/14361/5348/03-07-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Α.
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΚΑΑ/310872/17994/7321/1903/03-08-2017 Εισήγηση-Πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γεώργιου Βασιλειάδη.
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 163042/Δ5/29-09-2017 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 63134653ΠΣ-ΛΗΛ) «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχ. έτος 2017-2018»
9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/410930/1150/09-10-2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιου Συναδινού με θέμα «Συμπλήρωση απόφασης για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών και Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ.: 163042 /Δ5/29-09-2017 (Α.Δ.Α.: 63134653ΠΣ-ΛΗΛ) Κ.Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Αθλητισμού και αναθέτουμε καθήκοντα Ομοσπονδιακού Προπονητή ή Τεχνικού Συμβούλου στους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018:

A/A

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΜΟΣ/ΝΔΙΑ

Α.Μ.

1.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΛΕΑΝΘΗ

1ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΔΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ

Ε.Γ.Ο

225034

2.

ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σ.Ε.Γ.ΑΣ.

228192

3.

ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σ.Ε.Γ.Α.Σ

612472

4.

ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΥΣΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σ.Ε.Γ.Α.Σ

216509

5.

ΓΟΝΙΩΤΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ

ΠΥΣΔΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σ.Ε.Γ.Α.Σ

214486

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

 

 


Αρ.Πρωτ.163042/Δ5/29-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Email : physgram(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δ. Κερερές - Μ. Λαγγούση
Τηλέφωνο : 210-3443516
FAX : 210-3442210

Θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχ. έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 31 του Ν. 2725/1999 (Α΄121) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 2 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/ τ. Α΄/10.10.2002), «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.2725/1999 ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/29.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 / τ. Α΄/05.11.2016 ).
5. Την υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΑ/375614/9900/2016 ΚΥΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (β΄3672).
6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/232013/13083/4816/20-06-2017 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων δε καθηγητές Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2017-2018» όπως συμπληρώθηκε με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/255008/14361/5348/03-07-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Α.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΚΑΑ/310872/17994/7321/1903/03-08-2017 Εισήγηση-Πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γεώργιου Βασιλειάδη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε καθήκοντα Ομοσπονδιακού Προπονητή ή Τεχνικού Συμβούλου στους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018:

(...)

(σ.σ. 151 εκπαιδευτικοί έναντι 135 εκπαιδευτικών το προηγούμενο έτος)

Οι ανωτέρω θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη απασχόληση απαλλασσόμενοι των καθηκόντων της οργανικής τους θέσης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018, θα διατηρήσουν δε τη μισθολογική και ασφαλιστική τους κατάσταση.

Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. θα ενεργήσει για την ανάληψη της υπηρεσίας και τη διάθεση των ανωτέρω εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στις Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων με την παρούσα Υπουργική Απόφαση εκπαιδευτικούς.

H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Λήψη του ονομαστικού πίνακα με τους (151) εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν καθήκοντα Ομοσπονδιακού Προπονητή - Τεχνικού Συμβούλου


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2016-2017


Αρ.Πρωτ.130165/Δ5/05-08-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τηλέφωνο : 210-3443516
FAX : 210-3442210
E-mail : physgram(ΑΤ)minedu.gov.gr

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 2 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/ τ. Α΄/10.10.2002), «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.2725/1999 ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/29.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 / τ. Β΄/23.09.2015 ).
5. Την υπ. αριθμ. 182109/Γ1/12.11.2015 Απόφαση (ΦΕΚ 823/Υ.Ο.Δ.Δ./17.11.2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Την υπ. αριθμ. 173353/Η/24.10.2014 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω6Α89-78Ψ) «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», για τον ορισμό της Α.Μπάρλα σε θέση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Την υπ’ αριθμ. 197109/A1/04.12.2015 Υ.A. (Φ.E.Κ. 2654/τ.B΄/09.12.2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.»
8. Τις προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με αρ. πρωτ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΚΑΑ/257659/18382/7472/1935/02-08-2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε καθήκοντα Ομοσπονδιακού Προπονητή στους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17:

(...)

(σ.σ. 135 εκπαιδευτικοί)
ΣΕΓΑΣ: 18
ΕΟΠΕ : 12
ΟΧΕ : 20
ΕΟΦΣΑ : 02
ΕΟΚ : 08
ΕΦΟΑ : 07
ΕΦΟΠΑ:01
ΕΓΟ : 12
ΣΚΟΕ: 01
ΕΟΞ : 01
ΕΟΠ : 07
ΕΦΟΤ: 02
ΕΟΧΑ : 02
ΕΟΜΟΠ:02
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: 06
ΚΥΛΥΜΒΗΤΙΚΗ: 10
ΕΚΟΦΝΣ : 04
ΕΟΦ ΠΑΛΗΣ: 07
ΕΟ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ: 02
ΕΑΟΜ ΑΜΕΑ: 09
ΕΟΑ ΚΩΦΩΝ: 02)

Οι ανωτέρω θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη απασχόληση απαλλασσόμενοι των καθηκόντων της οργανικής τους θέσης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017, θα διατηρήσουν δε τη μισθολογική και ασφαλιστική τους κατάσταση. Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. θα ενεργήσει για την ανάληψη της υπηρεσίας και τη διάθεση των αποσπασθέντων στις Αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τους αποσπασθέντες με την παρούσα Υπουργική Απόφαση εκπαιδευτικούς.

H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Λήψη του ονομαστικού πίνακα με τους (135) εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν καθήκοντα Ομοσπονδιακού Προπονητή (05-08-2016)

Pin It

Εκτύπωση