Ομοσπονδιακοί Προπονητές κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 2018 -2019

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2018-2019

Αρ.Πρωτ.161147/Δ5/27-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Κερερές Δ.
Μπάκα Χ.
Τηλέφωνο: 210 344 3516/2753
Fax: 210 344 2210
email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις
α) του άρθρου 16, παρ. 9 του Συντάγματος της Ελλάδος,
β) των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 13 και 14 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
δ) του άρθρου 31, παρ. 6 του ν.2725/1999 (Α΄121) όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 2 του ν.3057/2002 (Α΄239), «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2725/1999 ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις»,
ε) του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού […...] και Τουρισμού», στ) του Π.Δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», ζ) του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
2. την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/18 Κ.Υ.Α. (Β’ 852/09.03.2018) «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη»,
3. την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/296254/11809/5862/20.06.2018 «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2018-2019»,
4. την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΚΑΑ/383667/15821/8483/1576/02.08.2018 Εισήγηση-Πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γεωργίου Βασιλειάδη,
5. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων στους ως κάτω αναφερόμενους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

(...)

1. Οι ανωτέρω, απαλλασσόμενοι των καθηκόντων της οργανικής θέσης τους, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κατά πλήρη απασχόληση, μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, διατηρώντας την ισχύουσα μισθολογική και ασφαλιστική κατάστασή τους.

2. Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) θα ενεργήσει την ανάληψη υπηρεσίας, καθώς και τη διάθεση στις Αθλητικές Ομοσπονδίες των ως άνω αναφερόμενων εκπαιδευτικών.

3. Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τους εν λόγω εκπαιδευτικούς.

4. H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ως Ομοσπονδιακούς Προπονητές 2018-2019


ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2017-2018


Αρ.Πρωτ.188431/Δ5/03-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δ. Κερερές –Μ. Λαγγούση
Τηλέφωνο : 210-3443516
FAX : 210-3442210

Θέμα: «Συμπλήρωση της Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ. 163042/Δ5/29-09-2017 (ΑΔΑ:63134653ΠΣ-ΛΗΛ) Ανάθεσης καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχ. έτος 2017-2018»

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 31 του Ν. 2725/1999 (Α΄121) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 2 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/ τ. Α΄/10.10.2002), «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.2725/1999 ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/29.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 / τ. Α΄/05.11.2016 ).
5. Την υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΑ/375614/9900/2016 ΚΥΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (β΄3672).
6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/232013/13083/4816/20-06-2017 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων δε καθηγητές Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2017-2018» όπως συμπληρώθηκε με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/255008/14361/5348/03-07-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Α.
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΚΑΑ/310872/17994/7321/1903/03-08-2017 Εισήγηση-Πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γεώργιου Βασιλειάδη.
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 163042/Δ5/29-09-2017 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 63134653ΠΣ-ΛΗΛ) «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχ. έτος 2017-2018»
9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/410930/1150/09-10-2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιου Συναδινού με θέμα «Συμπλήρωση απόφασης για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών και Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ.: 163042 /Δ5/29-09-2017 (Α.Δ.Α.: 63134653ΠΣ-ΛΗΛ) Κ.Υ.Α. του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Αθλητισμού και αναθέτουμε καθήκοντα Ομοσπονδιακού Προπονητή ή Τεχνικού Συμβούλου στους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018:

A/A

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΜΟΣ/ΝΔΙΑ

Α.Μ.

1.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΛΕΑΝΘΗ

1ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΔΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ

Ε.Γ.Ο

225034

2.

ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σ.Ε.Γ.ΑΣ.

228192

3.

ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σ.Ε.Γ.Α.Σ

612472

4.

ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του

1ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΥΣΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σ.Ε.Γ.Α.Σ

216509

5.

ΓΟΝΙΩΤΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ

ΠΥΣΔΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σ.Ε.Γ.Α.Σ

214486

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

 

 


Αρ.Πρωτ.163042/Δ5/29-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Email : physgram(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δ. Κερερές - Μ. Λαγγούση
Τηλέφωνο : 210-3443516
FAX : 210-3442210

Θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχ. έτος 2017-2018»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 31 του Ν. 2725/1999 (Α΄121) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 2 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/ τ. Α΄/10.10.2002), «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.2725/1999 ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/29.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 / τ. Α΄/05.11.2016 ).
5. Την υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΑ/375614/9900/2016 ΚΥΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (β΄3672).
6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/232013/13083/4816/20-06-2017 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων δε καθηγητές Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2017-2018» όπως συμπληρώθηκε με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/255008/14361/5348/03-07-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Α.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΚΑΑ/310872/17994/7321/1903/03-08-2017 Εισήγηση-Πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γεώργιου Βασιλειάδη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε καθήκοντα Ομοσπονδιακού Προπονητή ή Τεχνικού Συμβούλου στους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018:

(...)

(σ.σ. 151 εκπαιδευτικοί έναντι 135 εκπαιδευτικών το προηγούμενο έτος)

Οι ανωτέρω θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη απασχόληση απαλλασσόμενοι των καθηκόντων της οργανικής τους θέσης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018, θα διατηρήσουν δε τη μισθολογική και ασφαλιστική τους κατάσταση.

Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. θα ενεργήσει για την ανάληψη της υπηρεσίας και τη διάθεση των ανωτέρω εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στις Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων με την παρούσα Υπουργική Απόφαση εκπαιδευτικούς.

H παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Λήψη του ονομαστικού πίνακα με τους (151) εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν καθήκοντα Ομοσπονδιακού Προπονητή - Τεχνικού Συμβούλου


Εκτύπωση