edu.klimaka.gr

4ος Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Η Ιστορία σου είναι Ιστορία της πόλης σου» 2021

4ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥ» 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/78396/Δ2/01-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.3272 (Δ.Ε.)
: 210-344.3314 (Δ.Ε.)
: 210-344.2933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-344.2212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: «4ος Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με θέμα “Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου” για μαθητές/τριες Δ.Ε. - σχ. έτ. 2021-2022».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 72822/Δ2/18-6-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 26-5-2021 αίτημα του Τμήματος Δ΄ - Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα συνημμένα σε αυτό, που αφορούν σε έγκριση του 4ου Μαθητικού Διαγωνισμού Οπτικοακουστικής Δημιουργίας και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο “Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου” για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας και της Ομογένειας, που συνδιοργανώνουν η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.), σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 31/17-6-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού, σχολικού έτους 2021-2022, για τους/τις μαθητές/μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και της Ομογένειας.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
 2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβάρυνση της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα ο εμπλουτισμός και η διεύρυνσή τους με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι σχετικές δραστηριότητες προετοιμασίας των μαθητών/τριών εντός του ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνουν σε διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
 4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 5. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
 6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 8. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 9. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στη δράση να πραγματοποιηθεί εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.
 10. Να συμπεριληφθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού η σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης.
 11.  Η μετακίνηση για τυχόν συμμετοχή της σχολικής μονάδας στην τελετή βράβευσης του διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων έχουν την τελική αρμοδιότητα και ευθύνη αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον Φορέα Διοργάνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 


4ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου»

 Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠΑΙΘ το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) συν-διοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας και της Ομογένειας.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται για τέταρτη σχολική χρονιά το σχολικό έτος 2021-22 και απευθύνεται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης έχοντας ως θεματική την ιστορία της πόλης τους από την ίδρυση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους έως σήμερα.

Οι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να αναζητήσουν μια ιστορία που αναφέρεται στη σύγχρονη ζωή ή στο παρελθόν της πόλης τους (ενδεικτικά, λαμβάνοντας αφορμή από γεγονότα, σημαντικά κτήρια, πλατείες, δρόμους, δημόσιες εκδηλώσεις, οικονομικές - κοινωνικές δραστηριότητες, την ενσωμάτωση της πόλης στο Νεότερο Ελληνικό Κράτος κλπ.) λειτουργώντας συνεργατικά σε επίπεδο σχολικού τμήματος ή ομάδας. Στην προσπάθεια αυτή, καλούνται να αναζητήσουν οικογενειακά αντικείμενα, παλιότερες φωτογραφίες, αφηγήσεις παππούδων, γειτόνων ή ανθρώπων που μπορούν να δώσουν μια μαρτυρία ή συνέντευξη ή άλλα τεκμήρια που οι ομάδες μπορεί να σκεφτούν να αξιοποιήσουν.

Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας και της σωστής ιστορικής τεκμηρίωσης αλλά και της αναζήτησης περαιτέρω ιστορικών πηγών, μαθητές και εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να στραφούν σε τοπικές ή κεντρικές δημόσιες βιβλιοθήκες σε συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠΑΙΘ, να μεταβαίνουν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους των περιοχών των σχολείων, να επισκέπτονται φυσικά και διαδικτυακά αρχεία (συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών) και αποθετήρια για την αναζήτηση επιπλέον τεκμηρίων.

Στη συνέχεια, ζητείται να ψηφιοποιήσουν και να επεξεργαστούν τα τεκμήρια (φωτογραφίες, αντικείμενα, προφορικές συνεντεύξεις κλπ) και να καταγράψουν με τη συμβολή των εκπαιδευτικών τους την ιστορία τους με τη μορφή σύντομης ταινίας ή θα προχωρήσουν στη σύνθεση μιας ψηφιακής δημιουργίας (πχ. φωτογραφικού άλμπουμ, ψηφιακής αφήγησης, παρουσίασης, ψηφιακού παιχνιδιού κ.ά.) που θα αξιοποιεί τον παραπάνω πλούτο των τεκμηρίων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, καλούνται να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:

 • Ταινία μέγιστης διάρκειας 15 λεπτών
 • Ψηφιακή δημιουργία (ψηφιακή αφήγηση, παρουσίαση, φωτογραφικό άλμπουμ, ψηφιακό παιχνίδι κλπ.)

Οι μαθητικές δημιουργίες καθώς και τα αδημοσίευτα και σπάνια τεκμήρια στα οποία στηρίζονται (φωτογραφίες, έγγραφα, ημερολόγια, αντικείμενα, ταινίες κ.α.) και προέκυψαν από την έρευνα στο πλαίσιο της δράσης «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου», θα αναρτηθούν από τους ίδιους τους μαθητές με δικά τους μεταδεδομένα και τεκμηρίωση στο κεντρικό αποθετήριο ψηφιακού υλικού της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Φωτόδεντρο icreate που δημιουργείται με την συμβολή του ΙΤΥΕ – Διόφαντος σύμφωνα με σύγχρονες αρχές της επιστήμης της πληροφορίας. Το υλικό αυτό θα είναι διαθέσιμο στους εκπαιδευτικούς ως υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας, αλλά και γενικότερα σε όσους ερευνητές ασχολούνται με την ιστορία της περιόδου.

Επίσης αντίγραφο της μαθητικής οπτικοακουστικής ή ψηφιακής δημιουργίας θα κατατίθεται και στο Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΑΟΑ) του ΕΚΟΜΕ. Κάθε σχολείο θα λάβει σχετικό αποδεικτικό.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί, να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και να πειραματιστούν με εκφραστικούς τρόπους που θα επιλέξουν, ώστε να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της οπτικοακουστικής και της κινηματογραφικής αφήγησης, να γνωρίσουν τις τεχνικές απαιτήσεις ενός ψηφιακού έργου, να βιώσουν την εμπειρία της σύνθεσης μιας οπτικοακουστικής ή ψηφιακής δημιουργίας και να αποκτήσουν στην πράξη δεξιότητες οπτικοακουστικού και ψηφιακού γραμματισμού. Επιπλέον η αναζήτηση και εξοικείωση των μαθητών/τριών με την έννοια του αρχείου και του τεκμηρίου, η συμμετοχή στην αναζήτηση, ανάσυρση και διάσωση ιστορικών τεκμηρίων όπως και στην επεξεργασία και τεκμηρίωση των πηγών αυτών, η ανάδειξή τους με τη ματιά των νεότερων γενεών, η αξιοποίησή τους σε μαθητικές δημιουργίες και η διάχυσή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές πλατφόρμες που θα τροφοδοτήσει η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα.

Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι:

 • Η κατανόηση της έννοιας της ιστορικής πηγής και η αξιοποίησή της.
 • Η κατανόηση του τρόπου σύνδεσης του ειδικού με το γενικό, της ατομικής /προσωπικής /τοπικής ιστορίας.
 • Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις μεθόδους καταγραφής της προφορικής ιστορίας και η σύνδεση των επιμέρους ιστοριών με το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο.
 • Η διαμόρφωση ερευνητικού πνεύματος.
 • Η καλλιέργεια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας μέσα από την υλοποίηση μαθητικών ψηφιακών έργων.
 • Η ενίσχυση της φαντασίας, αυτενέργειας, πρωτοβουλίας για καλλιτεχνική έκφραση και της πηγαίας δημιουργικότητας.
 • Η ομαδική εργασία των μαθητών προκειμένου να καλλιεργηθεί το συνεργατικό και συλλογικό πνεύμα.
 • Η εξοικείωση με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης.
 • Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ο ψηφιακός γραμματισμός.
 • Η επαφή των μαθητών με τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων και της διαχείρισης τους.
 • Η επαφή των μαθητών με έννοιες όπως πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στη διοργάνωση σε μόνιμη βάση, ενός ετήσιου διαγωνισμού ο οποίος θα καλύπτει διάφορες θεματικές πτυχές της σύγχρονης ιστορίας.

Στο πλαίσιο της δράσης και των εκδηλώσεων «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου», θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση εκπαιδευτικών με τη διοργάνωση θεματικής ημερίδας / εργαστηρίων.

Εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες αναφορικά με τις προδιαγραφές για τη δημιουργία ταινίας ή άλλης ψηφιακής δημιουργίας θα βρείτε στον δικτυακό τόπο www.i-create.gr και στον δικτυακό τόπο του ΕΚΟΜΕ https://www.ekome.media/el/.

Οι μαθητικές δημιουργίες θα αξιολογηθούν από επιτροπή, η οποία θα επιλέγει με βάση τα κριτήρια της Σφραγίδας Ποιότητας «i-create»1. Οι διακριθείσες μαθητικές δημιουργίες θα πάρουν τη Σφραγίδα Ποιότητας «i-create» και επιπλέον οι διακριθείσες μαθητικές ταινίες θα προβληθούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, σε ειδική σειρά εκπομπών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΑΙΘ στη Βουλή-Τηλεόραση.

Το ΕΚΟΜΕ θα προσφέρει έπαθλα σε διακριθείσες μαθητικές δημιουργίες.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω φόρμας συμμετοχής στον δικτυακό τόπο μαθητικής δημιουργίας www.i-create.gr.

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται μέσω του αποθετήριου της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Φωτόδεντρο/i-create. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής θα βρείτε εδώ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα ορίζεται η 16/5/2022.

Η δράση δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λ.π.) και η συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού είναι δωρεάν.

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, να λάβει μέρος ως ηθοποιός στη ψηφιακή δημιουργία και να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης, καθώς επίσης και ότι δέχεται να φωτογραφηθεί/μαγνητοσκοπηθεί στην εκδήλωση βράβευσης. Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων.

Επιπλέον απαιτείται η χορήγηση άδειας, από τους έχοντες την γονική μέριμνα των μαθητών, για τα τεκμήρια (φωτογραφίες, ψηφιακές απεικονίσεις αντικειμένων, έγγραφα, ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις κ.α.) τα οποία θα καταθέτουν στο κεντρικό αποθετήριο ψηφιακού υλικού, για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση.

Τονίζεται ότι το δικαίωμα χρήσης μουσικής στις ταινίες υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα του/της δημιουργού.

Πληροφορίες για την διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της προσωπικότητας στο πλαίσιο των Διαγωνισμών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ διατίθενται στην ιστοσελίδα: http://www.edutv.gr/index.php/profil-menu/videos/pnevmatika-prosopika.

Η συμμετοχή στη δράση προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

Μέλη της οργανωτικής επιτροπής είναι οι εξής:

Σοφία Παπαδημητρίου (Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ)

Βασίλειος Σουλικιάς (Στέλεχος της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΑΙΘ)

Άλκηστις Πουλοπούλου (Στέλεχος της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΑΙΘ)

Μιχάλης Σφακάκης (Αναπληρωτής καθηγητής, του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Ιωάννης Σκοπετέας (Αναπληρωτής καθηγητής Σκηνοθεσίας και Σεναριογραφίας στις Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Τέχνες - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Χριστίνα Σάρρα (Προϊσταμένη του Τμήματος Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων των Γ.Α.Κ.)

Στέλιος Κυμιωνής (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου – ΕΚΟΜΕ )

Ειρήνη Ανδριοπούλου (Προϊσταμένη Τμήματος Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – ΕΚΟΜΕ

Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού θα ορίσει την κριτική επιτροπή

Επικοινωνία:

Βασίλειος Σουλικιάς, τηλ. 210 344 2155, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Άλκηστις Πουλοπούλου, τηλ. 210 344 3042, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Λαμπρινή Μίχου, τηλ. 210 344 2764, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι φορείς

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην υποστήριξη της οπτικοακουστικής παιδείας, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και καινοτομίας τα τελευταία 40 χρόνια. Ξεκινώντας το 1977 από την ΕΡΤ και συνεχίζοντας από το 1981 στο Υπουργείο Παιδείας, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στοχεύει στην παραγωγή, προβολή και διάθεση τηλεοπτικών και διαδικτυακών προγραμμάτων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες. Η ανάπτυξη και διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου το σχολείο δεν καταναλώνει απλώς, αλλά δημιουργεί περιεχόμενο, κινητοποίησε την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ώστε να συναντήσει τη νέα ψηφιακή γενιά, στους δικούς της χώρους και να γίνει μέρος της κοινότητάς της.

Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών διερευνά και εισηγείται δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δράσεις που αναδεικνύουν τη συνεργασία των Δημοσίων Βιβλιοθηκών με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, και εντάσσουν την καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία.

H Ερευνητική Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών συστημάτων του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ σύνολο αντικειμένων της Επιστήμης της Πληροφορίας όπως τα Πληροφοριακά Συστήματα για Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία, τα Αποθετήρια και οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, τα μεταδεδομένα και η διαλειτουργικότητά τους, η αξιολόγηση των Αποθετηρίων και των Υπηρεσιών Πληροφόρησης, η Επιμέλεια και η Διατήρηση του Ψηφιακού υλικού κ.α. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και συμβολή τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και σε πραγματικά περιβάλλοντα υπηρεσιών πληροφόρησης μεγάλης κλίμακας με πολυδιάστατες, και ετερογενείς απαιτήσεις χιλιάδων χρηστών. Ως εκ τούτου η Ερευνητική Ομάδα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα συνεργαστεί με τους υπόλοιπους φορείς και θα προδιαγράψει συστήματα και αποδοτικές μεθόδους που θα εκτελούνται σε μεγάλους όγκους δεδομένων και μεταδεδομένων της ψηφιακής συλλογής που θα προκύψει από τη δράση, αλλά και σε ζητήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για θέματα τεκμηρίωσης και μεταδεδομένων.

To Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδρεύει στη Μυτιλήνη και έχει ως αποστολή του το συνδυασμό της παραγωγής πολιτιστικού περιεχομένου με την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και τις οπτικοακουστικές τέχνες. Τα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις μεγάλες ομάδες: στα μαθήματα πληροφορικής (από τρισδιάστατα γραφικά ως αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό), τα μαθήματα πολιτισμού και επικοινωνίας (θεωρία πολιτισμού, θεωρία ΜΜΕ, ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας, διαφήμιση και διαδίκτυο) και τα μαθήματα σε κάποιο ιδιαίτερο πολιτιστικό τομέα, όπως η Μουσειολογία και οι Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Τέχνες. Επιπλέον, το Τμήμα είναι το μόνο στην Ελλαδα αυτή τη στιγμή που οργανώνει και προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμα σπουδών στην παραγωγή ντοκιμαντέρ. Ως εκ τούτου το ΤΠΤΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα συνεργαστεί με τους υπόλοιπους φορείς και θα διαμορφώσει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα τεχνολογικού εξοπλισμού, οργάνωσης υλικού, σεναρίου, γυρισμάτων, μοντάζ κλπ.

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) αποτελούν τον εθνικό αρχειακό φορέα και μέρος της αποστολής τους αποτελεί η αξιοποίηση αρχειακού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία με εξειδικευμένες δράσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα Γ.Α.Κ. διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Τα εν λόγω προγράμματα αφενός συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων διαδραστικών διδακτικών μεθόδων και εργαλείων σε σχέση με το πρωτογενές αρχειακό υλικό, και αφετέρου στην καλλιέργεια εθνικής αρχειακής συνείδησης.

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) δραστηριοποιείται γύρω από τρεις πυλώνες: Α) Τον Παραγωγικό, μέσα από τη δημιουργία υποδομών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στον οπτικοακουστικό τομέα. Β) Τον Αρχειακό, μέσα από τη δημιουργία του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων (ΕΑΟΑ), αρμόδιο για τη συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, τεκμηρίωση (επιστημονική και νομική), ψηφιοποίηση του εγχώριου οπτικοακουστικού αποθέματος και παροχή πρόσβασης τόσο από τους χώρους του, όσο και από βάση δεδομένων. Γ) Τον Εκπαιδευτικό, μέσα από την ανάπτυξη της παιδείας στον οπτικοακουστικό τομέα και την επικοινωνία (Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία, εκπαίδευση των νέων, επιμόρφωση των επαγγελματιών, δια βίου μάθηση των πολιτών), και την προώθηση της επιστημονικής μελέτης και της εφαρμοσμένης έρευνας.

Σχετικά Άρθρα