Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.124387/Ε2/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη  210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-20.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της §9 του άρθρου του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄), της §16 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267τΑ΄) & την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107922/Γ2/03.10.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1497τΒ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
6. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο αποσπάσεων
8. Τις υπ’ αριθ. 12/2019 και 13/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-20, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

Περιοχή Οργανικής

209822

ΑΛΕΞΑΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΕ03

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

219647

ΜΑΥΡΩΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ80

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

222800

ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ03

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

206861

ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ02

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

223812

ΤΣΙΠΙΛΗ

ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΕ04.04

AΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

203558

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΛΟΡΙΑΝΑ

ΠΕ08

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

203569

ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ08

ΑΧΑΪΑΣ

229306

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ

ΠΕ80

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

198274

ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ04.04

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

207798

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ08

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

176947

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ08

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

221935

ΒΟΥΤΣΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΡΑ

ΠΕ02

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

190658

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ79.01

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.108617/Ε2/29-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-19.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
5. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50692/Ε2/27.03.2018 (ΑΔΑ: Ψ3Μ94653ΠΣ-0ΥΝ) εγκύκλιο αποσπάσεων
7. Την υπ΄ αριθμ. 7/08.06.2018 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων
8. Τις υπ΄ αριθ. 16/25.06.2018 και 17/28.06.2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-19, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

AM

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

209822

ΠΕ03

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΥΡΩΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Μ

219647

ΠΕ80

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

AM

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

206861

ΠΕ02

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

227479

ΠΕ04.04

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ

229306

ΠΕ80

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

AM

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

222800

ΠΕ03

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΟΥΛΕΒΙΤΣ

ΥΒΟΝΑ

216819

ΠΕ08

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

AM

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

198274

ΠΕ04.04

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

198824

ΠΕ08

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ

198849

ΠΕ08

ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση