Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία 2020 2021

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2020 - 2021

Αρ.Πρωτ.117496/Ε2/08-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη
Τηλ 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικό Σχολείο για το διδακτικό έτος 2020-21.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της §9 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄), τις διατάξεις της §16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267τΑ΄) & την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107922/Γ2/03.10.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1497τΒ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12τΑ’) που προστέθηκαν ύστερα από την §4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α. (ΦΕΚ 649τΒ΄), που κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της §1 του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296τΑ’), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την §1 του άρθρου 205 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70τΑ’)
5. Τις διατάξεις της §17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111τΑ’)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
7. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47130/Ε2/16.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο αποσπάσεων
9. Την υπ’ αριθ. 18/02.09.2020 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
10. Την αίτηση της εκπαιδευτικού

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 93848/E2/16-07-2020 Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση της εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βά... Δήμητρας, κλ. ΠΕ08 (ΑΜ 196156 στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το διδακτικό έτος 2020-21, μετά
από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει οργανικά η παραπάνω εκπαιδευτικός παρακαλείται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.93848/Ε2/16-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-21.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της §9 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄), τις διατάξεις της §16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267τΑ΄) & την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107922/Γ2/03.10.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1497τΒ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12τΑ’) που προστέθηκαν ύστερα από την §4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α. (ΦΕΚ 649τΒ΄), που κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της §1 του άρθρου 16 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296τΑ’), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την §1 του άρθρου 205 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70τΑ’)
5. Τις διατάξεις της §17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111τΑ’)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
7. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47130/Ε2/16.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο αποσπάσεων
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5/28.06.2020 Βεβαίωση της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας
10.Την υπ’ αριθ. 14/13.07.2020 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
11.Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-21, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
223528 ΣΑΡΔΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ04.01 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Περιοχή Οργανικής
209822 ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ03 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
703308 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
222800 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
226345 ΑΜΠΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
212576 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ03 ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
704182 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΞΑΝΘΗΣ
223561 ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ04.01 ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
229306 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΠΕ80 ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
188509 ΒΑΡΒΑΔΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
195824 ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ08 για ειδ. Ζωγραφικής ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
196156 ΒΑΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ08 για ειδ. Γλυπτικής ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Περιοχή Οργανικής
703075 ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑ ΖΩΗ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
189207 ΓΚΟΡΠΑ ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
227189 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΛΑΡΙΣΑΣ
210252 ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
212212 ΜΕΣΑΪΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΑΧΑΪΑΣ
212942 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
704635 ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 ΚΥΚΛΑΔΩΝ
227624 ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΠΕ05 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
210225 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 Α’ ΑΘΗΝΑΣ
210236 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ08 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
187750 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ86 ΑΧΑΪΑΣ

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και αποσπώνται με την παρούσα, με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση απόσπασης, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης, των οποίων παρατάθηκε η θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4692/2020 και αποσπώνται με την παρούσα, για να αναλάβουν υπηρεσία στη θέση απόσπασης θα πρέπει προηγουμένως να απαλλαγούν από τα καθήκοντα της θέσης στελέχους.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.124387/Ε2/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη  210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-20.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της §9 του άρθρου του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄), της §16 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267τΑ΄) & την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107922/Γ2/03.10.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1497τΒ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
6. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο αποσπάσεων
8. Τις υπ’ αριθ. 12/2019 και 13/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-20, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

Περιοχή Οργανικής

209822

ΑΛΕΞΑΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΕ03

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

219647

ΜΑΥΡΩΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ80

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

222800

ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ03

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

206861

ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ02

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

223812

ΤΣΙΠΙΛΗ

ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΕ04.04

AΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

203558

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΛΟΡΙΑΝΑ

ΠΕ08

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

203569

ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ08

ΑΧΑΪΑΣ

229306

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ

ΠΕ80

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

198274

ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ04.04

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

207798

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ08

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

176947

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ08

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

221935

ΒΟΥΤΣΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΡΑ

ΠΕ02

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

190658

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ79.01

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Pin It

Εκτύπωση