Προκήρυξη Σχολικών Αγώνων Άρσης Βαρών 2018 2019

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.49172/Δ5/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
TMHMA B’
Πληροφορίες : Μ. Καραμαλάκου-Λάππα
Μ. Ασβεστοπούλου
Τηλέφωνο : 210-3442222 - 210-3442206
FAX : 210-3442210
Email : physgram(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Άρσης Βαρών Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων, σχ. έτους 2018-2019 »

Έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την υπ. αριθμ. 19738/Δ5/08.02.19 Y.A. με θέμα « Προκήρυξη των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ Ελλάδας-Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-2019»,
3. Την υπ.αριθμ. 22498/Δ5/13.02.19 «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2018-2019»,
4. Την υπ. αριθμ.27945/Δ5/21.2.2019 «Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας» της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τους Προέδρους των Αθλητικών Ομοσπονδιών Ολυμπιακών Αθλημάτων με Θέμα «Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση με Αθλητικές Ομοσπονδίες των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ολυμπιακών Αθλημάτων σχ. έτους 2018-2019»,
5. Την υπ. αριθμ. 2/08.02.2019 Πράξη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.),
6. Tα αιτήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και της Ο.Ε.Σ.Α.Δ Σερρών για την ανάληψη της συνδιοργάνωσης των Πανελληνίων Αγώνων Άρσης Βαρών Λυκείων σχ. έτους 2018-2019.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Άρσης Βαρών μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολικού έτους 2018-2019.

Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.

Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και τόπος διεξαγωγής το Δημοτικό Α.Κ. κοιλάδας Σερρών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει:

  • να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,
  • να φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και η φοίτησή τους είναι κανονική,
  • να έχουν γεννηθεί από το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων και μέχρι το δέκατο πέμπτο. [Παράδειγμα: Κατά το έτος 2019 δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες κατά τα έτη 2001 έως 2004]. Επιπλέον, διευκρινίζεται, ότι ως έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει. [Παράδειγμα: το σχολικό έτος 2018-2019 λογίζεται ως 2019],

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών είναι τα ακόλουθα:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση). Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να μην έχει ημερομηνία προγενέστερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου,

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα,

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

5. δελτίο αθλητή/αθλήτριας της Ε.0.Α.Β. (Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες υποχρεούνται την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, να έχουν μαζί τους το έγκυρο δελτίο αθλητή και να το προσκομίζουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α. Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών σε ισχύ και με ιατρική θεώρηση [που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες] δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν επιπλέον την ιατρική βεβαίωση (παρ.9.2 της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),

β. Οι μαθητές/τριες πρόσφυγες, που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής,

γ. η Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμείνει στο σχολείο, καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ναι το αντίστοιχο πεδίο στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

δ. σημειώνεται ότι δε θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Άρσης Βαρών Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2 ) στην Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών μέχρι Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με κοινοποίηση στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Μη αποστολή συμμετοχής του σχολείου (Υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις καταστάσεις συμμετοχής των Σχολείων (υπόδειγμα 2) θα αναγράφεται υποχρεωτικά (στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της οικείας Ομοσπονδίας που κατέχουν οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών διαβιβάζει άμεσα τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Σερρών.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: 45κ. 49κ. 55κ. 59κ. 64κ. 71κ. 76κ. 81κ. 87κ. +87κ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 55κ. 61κ. 67κ. 73κ. 81κ. 89κ. 96κ. 102κ. 109κ. +109κ.

Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ζύγιση Μαθητριών: 09:00-10:00. Έναρξη αγώνων Μαθητριών : ώρα 11:00

Ζύγιση Μαθητών: 10:30-11:30 Έναρξη αγώνων Μαθητών : ώρα 12:30

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την ζύγιση των μαθητών/ αθλητών-μαθητριών αθλητριών, θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των γκρουπ που θα αγωνιστούν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων, την Πέμπτη 11/4/2019 στις 08:00-09:00.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ. Β΄/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Οικεία Ομοσπονδία.

• Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λπ.

• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

• Οργανωτική Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Την ευθύνη για τον τρόπο μετάβασης και παρουσίας των μαθητών/τριων στο χώρο τέλεσης των αγώνων φέρουν οι γονείς/κηδεμόνες.

2.Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες/χουσες .

3.Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την οικεία Ομοσπονδία και η διεξαγωγή των αγώνων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5.Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ


Εκτύπωση