edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακών Ταινιών «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο» 2022

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  «ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ» ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2022

Αρ.Πρωτ.Φ15/20585/Δ2/23-02-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Το φύλο σε πρώτο πλάνο» της ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Γενικής Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-22.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 8001/ Δ2/27-01-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στο από 10-06-2021 αίτημα του προέδρου του ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας, που αφορά την έγκριση διεξαγωγής του 3ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο: «Το φύλο σε πρώτο πλάνο» και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 3/20-01-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώνεται από τον φορέα «ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας» σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.), και απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου, όλων των τάξεων και όλων των τύπων) της χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022, εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
 2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.
  Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβάρυνση της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα ο εμπλουτισμός και η διεύρυνσή τους με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι σχετικές δραστηριότητες προετοιμασίας των μαθητών/τριών εντός του ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνουν σε διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
 3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 4. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (π.χ. με εμπορία, διαφήμιση).
 5. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των φορέων διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, παρά μόνον εφόσον υπάρχει η σχετική έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων.
 7. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 8. Τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται Παράρτημα με σχετικές πληροφορίες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας
για Παιδιά και Νέους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο

Το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ και θ Γενικι Γραμματεία Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Ρολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Ρ.Ι.Φ.) διοργανϊνουν τον 3ο Πανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό Ψθφιακϊν Ταινιϊν με τίτλο: «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο»

Θέμα του Διαγωνισμού είναι η παραγωγή ψηφιακών ταινιών σχετικά με την ανάγκη εξάλειψης των κάθε είδους έμφυλων στερεότυπων, διακρίσεων και ανισοτήτων λόγω φύλου, σεξουαλικής επιλογής και ταυτότητας φύλου και τον σεβασμό εν γένει της ανθρώπινης ύπαρξης ανεξάρτητα και πέρα από τις διαχωριστικές ταξινομικές κατηγορίες μεταξύ των οποίων και το φύλο.

Ταυτόχρονα, μέσα από τη διαδικασία του Διαγωνισμού, το ζητούμενο είναι οι μαθητές και μαθήτριες να οδηγηθούν για να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία -από την ιδέα και το σενάριο μέχρι το μοντάζ και την τελική επεξεργασία. Τα παιδιά γίνονται δημιουργοί, αποκτούν αισθητική παιδεία, αναπτύσσουν κριτική ικανότητα, εκπαιδεύονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών και τον χειρισμό των ψηφιακών μέσων παραγωγής και επεξεργασίας της κινούμενης εικόνας.

Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους, να καταθέσουν το δημιουργικό τους έργο σε μία ή σε περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Μυθοπλασία,
β) Κινούμενο σχέδιο,
γ) Ντοκιμαντέρ.

Όλες οι ταινίες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα προβληθούν σε ειδική εκδήλωση τον Δεκέμβριο του 2022 στον Πύργο, στο πλαίσιο του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, οπότε θα γίνει και η τελετή απονομής των βραβείων.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής

1. Οι ταινίες μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε κινηματογραφικό είδος (μυθοπλασία, κινούμενο σχέδιο, ντοκιμαντέρ), η μέγιστη διάρκειά τους να είναι μέχρι 10' μαζί με τους τίτλους αρχής και τέλους και τα αρχεία να υποβληθούν σε μορφή mp4 ή mον.

2. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή συλλογικές μέσα από Κινηματογραφικές Ομάδες που συγκροτούνται στα σχολεία

3. Οι ταινίες θα καταταγούν, ανάλογα με την προέλευσή τους, σε δυο Κατηγορίες: Α' Γυμνάσια και Β' Λύκεια, και θα κριθούν χωριστά.

4. Κάθε μαθητής/τρια ή κινηματογραφική ομάδα μαθητών/τριών, μπορεί να συμμετάσχει με μία μόνο ταινία. Οι ταινίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους μαθητές/τριες, σε καμία φάση του Διαγωνισμού.

6. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού τόσο από τους/τις μαθητές/τριες, όσο και από τους γονείς και κηδεμόνες τους.

7. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον Διαγωνισμό, πριν από την αποστολή των έργων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται την προβολή της ταινίας του/της μαθητή/τριας, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

8. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται στο Φεστιβάλ Ολυμπίας και κρίνονται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό. Τα παραχθέντα έργα δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Οι σχετικές δραστηριότητες δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών.

9. Σύμφωνα με τον ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copγright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ), στο πλαίσιο της προώθησης του Διαγωνισμού, δικαιούνται να προβάλουν τα έργα που θα κατατεθούν και να αναφέρουν τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσή τους. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση) και η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου ή μη) που κρίνεται ως διαφημιστικό υλικό.

10. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

11. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

12. Προτείνεται να προηγηθεί της συμμετοχής στον διαγωνισμό ενημέρωση των μαθητών/τριών για τα ζητήματα φύλου και ισότητας από τους/τις εκπαιδευτικούς, προς ενίσχυση και ευαισθητοποίησή τους για τον σκοπό και τους στόχους του διαγωνισμού.

13. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των έργων ορίζεται η Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

14. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από τον Διαγωνισμό.

Διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό και αποστολής ταινιών


1. Οι Κινηματογραφικές Ομάδες των σχολείων που θα πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό ή οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν με προσωπικές ταινίες, πρέπει να γνωστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στο e-mail: tofγΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

2. Οι ταινίες αποστέλλονται στο e-mail: tofγΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους - Ρόδου 18Α, 112 52 Αθήνα, με την ένδειξη: Για τον διαγωνισμό «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο».

3. Επιπλέον της ταινίας, θα πρέπει να αποσταλούν στο ίδιο e-mail και τουλάχιστον δύο φωτογραφίες της ταινίας σε μορφή jpeg ή tiff. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα αρχείου με αυτό της ταινίας.

4. Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της ομάδας ή του μαθητή/τριας που συμμετέχει στον διαγωνισμό: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας με το σχολείο.

5. Για τη συμπλήρωση της αίτησης, ας ληφθεί υπόψη ότι τα στοιχεία, όπως ακριβώς αναγράφονται στην αίτηση, θα δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ).

Υπεύθυνες του Διαγωνισμού είναι:

από το Φεςτιβάλ Ολυμπίας η κ. Λητώ Θεοδοσίου (τηλ. επικοινωνίας 2108664470, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.),

και από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι κ.κ. Κατερίνα Μπαρτζώκα (e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και Δωριλένια Λιαγουροποφλου (e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Αξιολόγηση και προβολή

1. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από 1 έως 10 Ιουνίου 2022. Κριτήρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.

2. Τις ταινίες κρίνει Sμελής Κριτική Επιτροπή, που συνεδριάζει όσες φορές είναι απαραίτητο, προκειμένου να εκφέρει την κρίση της και να επιλέξει τις ταινίες στις οποίες θα απονεμηθούν τα Βραβεία.

3. Για κάθε μια από τις δύο κατηγορίες (Α': Γυμνάσιο και Β': Λύκειο) απονέμονται 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο, ενώ η Κριτική Επιτροπή μπορεί να απονείμει εύφημες μνείες ή ειδικά βραβεία για να εξάρει το θέμα ή άλλες αρετές μίας ταινίας. Τα Βραβεία δεν περιλαμβάνουν οικονομική ανταμοιβή.

4. Όλοι/ες οι διαγωνιζόμενοι/ες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της Κριτικής Επιτροπής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

5. Οι ταινίες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα προβληθούν σε ειδική εκδήλωση τον Δεκέμβριο του 2022 στον Πύργο, στο πλαίσιο του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, οπότε θα γίνει και η τελετή απονομής των βραβείων.

Οργανωτική Επιτροπή

 • Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμοδια για τη Δημογραφική και Οικογενειακή Πολιτική και την Ισότητα των Φύλων
 • Δημήτρης Σπύρου, καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Ολυμπίας
 • Κατερίνα Μπαρτζώκα, στέλεχος της ΓΓΟΠΙΦ
 • Χρήστος Κωνσταντόπουλος, οργανωτικός υπεύθυνος Φεστιβάλ Ολυμπίας
 • Αδαμαντία Αργυροπούλου, στέλεχος του Φεστιβάλ Ολυμπίας

Κριτική Επιτροπή

 • Αγγελική Δαρλάση, συγγραφέας
 • Ίρις Μπαγλανέα, σκηνοθέτης
 • Ζωή Μαγουλά, στέλεχος της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.
 • Δωριλένια Λιαγουροπούλου, συνεργάτιδα γραφείου Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για τη Δημογραφική και Οικογενειακή Πολιτική και την Ισότητα των Φύλων
 • Μανώλης Μελισσουργός, στέλεχος του Φεστιβάλ Ολυμπίας

Σχετικά Άρθρα