edu.klimaka.gr

4ος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων «Πυθαγόρας» 2022

4ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ.14/155676/ΦΔ/162540/Δ1/13-12-2021/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Β. Παπαβρόντος (Π.Ε)
: Ά. Βάρλα (Δ.Ε)
: Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο: : 210 344 2249 (Π.Ε.)
: 210 344 3272 (Δ.Ε.)
: 210 344 3293 (Π.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή τρόπου διεξαγωγής του 4ου Διαγωνισμού Μαθηματικών Ικανοτήτων «Πυθαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για το σχολικό έτος 2021-2022».
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 155676/01-12-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ14/69396/10-6-2021 αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ. Φ.14/121363/ΦΔ/122292/Δ1/29-11-2021 έγγραφο που εκδόθηκε από τη Διεύθυνσή μας με θέμα «Έγκριση του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικών Ικανοτήτων «Πυθαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2021-2022» με ημερομηνία διεξαγωγής του το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 γραπτώς σε επιλεγμένα κέντρα , σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού ηλεκτρονικά με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως , για την αποφυγή του συνωστισμού μέσα και έξω από τα εξεταστικά κέντρα και για τις μετακινήσεις των γονέων και κηδεμόνων που θα συνοδεύουν τους μαθητές/τριες.

Αναφορικά με τον εν λόγω διαγωνισμό, οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του και να πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.14/121363/ΦΔ/122292/Δ1/29-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Β. Παπαβρόντος (Π.Ε)
: Α. Βάρλα (Δ.Ε)
: Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο : 210 344 2249
: 210 344 3272
: 210 344 3293

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικών ικανοτήτων «Πυθαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2021-2022»
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 121363/27-9-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/69396/10-6-2021 αιτήματός σας, σχετικά με την έγκριση του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικών ικανοτήτων «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τάξεων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε' και ΣΤ' Δημοτικού Σχολείου και των τάξεων Α΄, Β΄, και Γ΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022 και ο οποίος θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου 2022, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 48/23-9-2021 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
  2. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών και η διενέργεια του διαγωνισμού να γίνει εκτός διδακτικού ωραρίου.
  3. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού.
  4. Ο διαγωνισμός δεν θα έχει ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την άμεση προώθηση εμπορικών συμφερόντων.
  5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των μαθητών/τριών. Ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών.
  6. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
  7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
  8. Να δημοσιοποιηθεί προς το ΙΕΠ ο απολογισμός από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Ε. & Δ.Ε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Σχετικά Άρθρα