edu.klimaka.gr

5ος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Schools 2021 2022

5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ15/165586/Δ2/17-12-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄
Email : spoudonde(STO)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.43.293 (Π.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 5ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» για το σχολικό έτος 2021-22.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 153727/Δ2/26-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 08-06-2021 αίτησή σας και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση του 5ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Καλλιτεχνικών Γυμνασίων-Λυκείων και σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αρ. 64/25-11-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2021-22.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 3. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού και όλες οι δράσεις για την προετοιμασία και τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 4. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
 5. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 6. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

Επιπροσθέτως των ως άνω προϋποθέσεων,

 1. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 2. Να μην προκύπτει από τις παραπάνω δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 3. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση των εν λόγω δράσεων τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.
 4. Η πρόσβαση στον ιστότοπο του Οργανισμού Quality Net (και στις επιμέρους ψηφιακές ηλεκτρονικές πλατφόρμες/εφαρμογές) για την υλοποίηση του προγράμματος/αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για την υλοποίηση των επιμέρους σταδίων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, να γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τον/την εκπαιδευτικό, καθώς στον εν λόγω ιστότοπο γίνεται αναφορά σε εμπορικά προϊόντα και χορηγούς και συνδέονται προϊόντα και υπηρεσίες με την ελληνική οικογένεια.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη με σχετικές πληροφορίες.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Bravo school
Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο!

5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τo QualityNet Foundation στο πλαίσιο προώθησης των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη χώρα μας, προχωράει στην υλοποίηση του 5ου πανελλήνιου σχολικού διαγωνισμού με τίτλο Bravo Schools «Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο», για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα.

O συγκεκριμένος διαγωνισμός Bravo Schools (www.bravoschools.gr) εντάσσεται στην πρωτοβουλία “in action for a better world-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο” υλοποιείται σε συνεργασία με το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου (World’s Largest Lesson - αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από τον ΟΗΕ), την UNICEF και την UNESCO σε διεθνές επίπεδο και στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Με τον σχολικό διαγωνισμό Bravo Schools που αναπτύσσεται με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος αξιολογείται όχι μόνον το ίδιο το πρόγραμμα μέσω των εργασιών που κατατίθενται αλλά καταγράφεται και η ωρίμανση της σχολικής κοινότητας στους Παγκόσμιους Στόχους, δίνοντας δεδομένα προς τους θεσμικούς φορείς ,που υποστηρίζουν για την εκπόνηση αντίστοιχων πολιτικών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το Bravo Schools ακολουθώντας τις προδιαγραφές του ΟΗΕ υποστηρίζει την διάδραση της σχολικής κοινότητας με την κοινωνία, αποτελώντας έναν μηχανισμό ευρύτερης αφύπνισης της ελληνικής κοινωνίας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω των προτάσεων των μαθητών για έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται με την συμμετοχή των φορέων και των ενεργών πολιτών στη διαδικασία του θεσμού.

ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα Ελληνόπουλα για τους Παγκόσμιους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε τους Ενεργούς Πολίτες του Αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030.

Δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες γίνονται όλοι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εκπαιδευτικούς και σχολεία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως που συμμετέχουν για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο! Χρειάζεται η συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων μας!

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενημέρωση & ενεργοποίηση των μαθητών γύρω από τις έννοιες της ατομικής και συλλογικής Υπευθυνότητας και του Ενεργού Πολίτη με βάση τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Δείτε αναλυτικότερη ενημέρωση στο www.globalgoals.org, www.inactionforabetterworld.com

Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με δράσεις που σχετίζονται με τις παραπάνω θεματικές δίνοντας την ευκαιρία στα σχολεία να:

✓ Ευαισθητοποιηθούν, πάνω στους 17 στόχους για να αλλάξουμε τον κόσμο μας
✓ Αναδείξουν τις καλές πρακτικές τους
✓ Συνδεθούν με ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο
✓ Βραβευτούν οι καλύτερες προσεγγίσεις και να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση σε εθνικό & παγκόσμιο επίπεδο

Αναρτήσουν τις καλύτερες εργασίες τους στο παρατηρητήριο βιωσιμότητας http://observatory.sustainablegreece2020.com/home/ στην ενότητα σχολεία & στον παγκόσμιο τοίχο του προγράμματος http://worldslargestlesson.globalgoals.org/

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τον Νοέμβριο 2021 έως και το Μάιο 2022.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η παρουσίαση των καλύτερων προγραμμάτων και δημιουργιών και η ανάδειξη θα
πραγματοποιηθεί σε ετήσια εκδήλωση και από τα ηλεκτρονικά & τα Μέσα δικτύωσης του
φορέα διοργάνωσης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μπορείτε να συμμετέχετε στο Bravo Schools στις παρακάτω 3 κατηγορίες:

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Επιλέξτε ένα θέμα που θέλετε να ασχοληθείτε ή έχετε ασχοληθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά.
 • Συνδέστε το με κάποιον από τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Παρουσιάστε τα εκπαιδευτικά σενάρια/καινοτόμα προγράμματα που υλοποιήσατε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, στο www.bravoschools.gr αφού κάνετε εγγραφή με τα στοιχεία του σχολείου.
 • Μπορείτε να επισυνάψετε υποστηρικτικό υλικό (όπως power point presentation, φωτογραφίες, αφίσα, video (youtube), κ.ά.).
 • Τα καλύτερα εκπαιδευτικά σενάρια/καινοτόμα προγράμματα θα ενταχθούν στην ελληνική βιβλιοθήκη των Στόχων (Greek SDGs Library).

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Οι μαθητές δημιουργούν και βραβεύονται συμβάλλοντας με τα έργα τους στην αφύπνιση για τους 17 Στόχους!

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές ως τμήμα υλοποίησαν διάφορες δημιουργίες που αφορούσαν τη θεματική ενότητα/Παγκόσμιο Στόχο που σας απασχόλησε. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να είναι με έργο ατόμου ή ομαδικό, ως αποτέλεσμα της συνολικής εργασίας των σχολικών τμημάτων των σχολείων που θα συμμετάσχουν. Η συμμετοχή αφορά το κάθε σχολικό τμήμα/τάξη και όχι το άτομο και μπορεί να συμμετέχει με μία εργασία με το ίδιο θέμα. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται μέσω (ενδεικτικά):

✓ Αφίσα με μήνυμα
✓ Ποίημα/Τραγούδι
✓ Video
✓ Ζωγραφική
✓ Επιτραπέζιο Παιχνίδι
✓ Κατασκευές
✓ Blog / Site
✓ Μαθητική εφημερίδα
✓ Άλλο

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μουσική και οι φωτογραφίες που τυχόν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι πρωτότυπες ή «ελεύθερες δικαιωμάτων», διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια ή θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στην αρχική πηγή σε περίπτωση χρήσης μη πρωτότυπου υλικού.

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συναίνεση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο βίντεο (ή των κηδεμόνων τους/νόμιμων εκπροσώπων τους σε περίπτωση που είναι ανήλικοι).

Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση με τη γονική συναίνεση για την ανάρτηση / χρήση των μαθητικών δημιουργιών.

• Παρουσιάστε τις μαθητικές δημιουργίες συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, στο www.bravoschools.gr, αφού κάνετε εγγραφή με τα στοιχεία του σχολείου.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ & ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα σχολεία αποτελούν τον πυρήνα της δημιουργίας των Ενεργών Πολιτών του αύριο!

Καλούμε λοιπόν τα σχολεία να γίνουν πρεσβευτές της αλλαγής αυτής, ξεκινώντας από την υλοποίηση δράσεων με στόχο την αλλαγή της καθημερινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε συνεργασία με την τοπική / ευρύτερη τους κοινωνία, την καταγραφή και παρουσίαση των καλών τους πρακτικών απέναντι στην Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Μέσω του Bravo Schools σας δίνεται η δυνατότητα να καταγράψετε τη δράση που έχετε αναπτύξει στο σχολείο σας:

 • σε θέματα περιβαλλοντικά (π.χ. συμμετοχή σε καθαρισμό παραλίας, δημιουργία οικολογικού σχολείου, δενδροφύτευση, ανακύκλωση, κ.α.)
 • σε θέματα κοινωνικά (π.χ. συλλογή τροφίμων για άπορους, ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τις ανισότητες, ενημερωτική καμπάνια για τη βία, κ.α.),

και να αναδείξετε τη δράση σας, αποτελώντας μια καλή πρακτική!

Δείτε το σκεπτικό ανάπτυξης σχεδίου δράσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία εδώ

Επιλέξτε τη δράση που θέλετε να προβάλετε και συνδέστε την με κάποιον από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους. Στη συνέχεια συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής, στο www.bravoschools.gr αφού κάνετε εγγραφή με τα στοιχεία του σχολείου. Μπορείτε να επισυνάψετε υποστηρικτικό υλικό της δράσης (όπως power point presentation, φωτογραφίες,

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετοχές κατατίθενται στην πλατφόρμα www.bravoschools.gr στην αντίστοιχη κατηγορία.

Αναλυτικά:

1) Εγγραφή σχολείου. (σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί προηγούμενη έγγραφή. Διαφορετικά αξιοποιήστε τα προηγούμενα στοιχεία) Προσοχή, είναι καλό η εγγραφή να αφορά το σχολείο και όχι το άτομο για να ομαδοποιούνται οι συμμετοχές ετησίως.

2) Σύνδεση με το email & password που έχετε καταχωρήσει

3) Επιλογή κατηγορίας, πατώντας στη λέξη ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4) Συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής και ανάρτηση υποστηρικτικών υλικών

5) Αποθήκευση - Υποβολή φόρμας

6) Προεπισκόπηση συμμετοχής στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας (έλεγχος ορθής υποβολής)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών θα γίνει κατά 80% με αξιολόγηση από Κριτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της εκπαίδευσης, των φορέων υλοποίησης και διαχείρισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα αφορούν:

 • Την κατανόηση / σύνδεση με το θέμα
 • Την ολοκληρωμένη προσέγγιση
 • Τη δυνατότητα αναπαραγωγής για τη διάδοση των 17 Στόχων
 • Την επίδραση στην τοπική κοινότητα
 • Την καινοτομία / πρωτοτυπία
 • Τη δημιουργικότητα
 • Την ανάπτυξη συνεργασιών
 • Την ηλικία των μαθητών
 • Τα αποτελέσματα

Η ενεργή συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας μέσω της online ψηφοφορίας με στόχο το Bravo Schools να λειτουργήσει ως μοχλός περαιτέρω ενημέρωσης και αφύπνισης των τοπικών κοινωνιών για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης θα λάβει ένα επιπλέον 20%.

Θα διακριθούν οι συμμετοχές που θα συμβάλουν περισσότερο στη διάχυση των μηνυμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανά παγκόσμιο στόχο, ενώ οι καλύτερες τρεις συμμετοχές για κάθε κατηγορία συμμετοχής θα αναδειχθούν και θα λάβουν ως βραβείο ψηφιακό εξοπλισμό.

Όλα τα συμμετέχοντα σχολεία θα λάβουν ένα αναμνηστικό έπαινο συμμετοχής & βεβαίωση Πρεσβευτή των 17 Παγκόσμιων Στόχων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Όλες οι συμμετοχές της σχολικής κοινότητας αναρτώνται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (http://observatory.sustainablegreece2020.com/home/) στην περιοχή ΣΧΟΛΕΙΑ, όπου θα μπορεί να λειτουργήσει ως Δίκτυο Ανταλλαγής Γνώσης και εμπειριών μεταξύ της σχολικής κοινότητας.

• Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών τμημάτων στον διαγωνισμό είναι προαιρετική, αφορά το σύνολο των σχολείων της χώρας, και πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος και κατά περίπτωση εφόσον η συμμετοχή εμπλουτίζει και διευρύνει με τρόπο δημιουργικό, τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

• Όλες οι συμμετοχές θα αποτελέσουν μέρος των καλών πρακτικών της ελληνικής σχολικής κοινότητας και θα προβληθούν στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο.

• Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει.)

• Υπογραμμίζεται ότι οι διοργανωτές κρατούν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν τα έργα που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό μέσα από τα έντυπα ή τις ιστοσελίδες τους ή να τα αξιοποιούν με όποιον άλλο τρόπο κρίνουν επωφελή-όχι για εμπορικούς σκοπούς- αλλά για την προώθηση των σκοπών της ευρύτερης αφύπνισης του κοινού για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους, αναφέροντας πάντα τα στοιχεία των σχολικών τμημάτων. Σε περίπτωση που κάποιο από τα σχολικά τμήματα δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του/συμμετοχή του, μπορεί να το δηλώσει εξ αρχής.

• Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού σε ετήσια βάση.

ΦΟΡΈΑΣ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗΣ

Το QualityΝet Foundation αποτελεί έναν εξειδικευμένο Οργανισμό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που από το 1997 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Με στόχο την προώθηση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας που αναπτύσσεται με περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική συνοχή,
• αποτελεί κόμβο για τη δικτύωση και το διάλογο με μεγάλο αριθμό Κοινωνικών Εταίρων
• αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία που υποστηρίζουν την Υπεύθυνη Λειτουργία των Οργανισμών
• συμβάλλει στην ανάπτυξη των μελλοντικών ενεργών πολιτών.

Δείτε περισσότερα: www.qualitynetfoundation.org

Μπορείτε να αναρτήσετε τη συμμετοχή σας στα social media κάνοντας χρήση #inAction #BravoSchools με @qualitynetfoundation
Επίσης, σας καλούμε να γίνετε μέλος της ομάδας των εκπαιδευτικών In action SDGs Schools Club και να ανταλλάσσετε απόψεις και δράσεις.

Για πληροφορίες: 210-6898593 | Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά Άρθρα