edu.klimaka.gr

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΑ/ΕΤΕ)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ.Πρωτ.156064/Δ2/23-09-2016/ΥΠΠΕΘ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Α. Πασχαλίδου - Β. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΑ/ΕΤΕ) θα υλοποιήσει κατά το σχολικό έτος 2016-2017 εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι σχολικές μονάδες μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά δωρεάν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων και έπειτα από συνεννόηση με τους υπευθύνους του Αρχείου.

Για περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τη συμμετοχή σε αυτά οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 210-8807799 και 210-8807804 (υπεύθυνη κ .. Μ. Λεμπέση) και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https//ha.nbg.gr/el/learn .

Η μετακίνηση των μαθητών των σχολικών μονάδων θα γίνει σύμφωνα με τα iτροβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


 


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Το Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ δημιουργήθηκε για τη διάσωση και προβολή του ιστορικής σημασίας αρχειακού υλικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για το οποίο η Τράπεζα επέδειξε ιδιαίτερη φροντίδα ήδη από την ίδρυσή της. Έτσι σήμερα διαθέτει ένα πλήρες ιστορικό αρχείο τα χρονικά όρια του οποίου ταυτίζονται σχεδόν με την ύπαρξη του νεοελληνικού κράτους.

Η σημασία του αρχειακού αυτού υλικού έγκειται στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει στην οικονομία του τόπου η Εθνική Τράπεζα, το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Στα αρχεία της ΕΤΕ έχει αποτυπωθεί το σύνολο της οικονομικής ιστορίας του νεότερου ελληνικού κράτους αλλά και σημαντικές πτυχές της πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής μας ιστορίας.

Το Ιστορικό Αρχείο επιτρέπει την πρόσβαση στα αρχεία του, που σήμερα καλύπτουν την περίοδο από το 1841 μέχρι το 1966, καθώς και σε πρωτότυπα ή αντίγραφα αρχείων άλλων φορέων και προσωπικοτήτων που έχουν περιέλθει στην κυριότητά του. Από το 2002 έχει επίσης αναλάβει τη διαχείριση και παρουσίαση στο κοινό των συλλογών της Εθνικής Τράπεζας πλην της καλλιτεχνικής συλλογής.

Σήμερα η ανεξάρτητη Υποδιεύθυνση του ΙΑ/ΕΤΕ στεγάζεται στο Μέγαρο Διομήδη επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 146 στην Αθήνα και δραστηριοποιείται σε αρχειακές, ιστορικές, ερευνητικές, εκδοτικές κι εκπαιδευτικές εργασίες και πρωτοπορεί στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση του αρχειακού του υλικού

Εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις

Το ΙΑ/ΕΤΕ οργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις και προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας, καθώς και για φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Επίσης, έχει ήδη εφαρμόσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε πρότυπα νηπιαγωγεία. Στις παραπάνω καθημερινές επισκέψεις συμμετέχουν και διαπολιτισμικά σχολεία, σχολεία ειδικής αγωγής, εσπερινά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΑ/ΕΤΕ είναι η παρουσίαση στους μαθητές/ φοιτητές ενός ζωντανού επιστημονικού οργανισμού, ικανού να κινητοποιεί τα ενδιαφέροντά τους που σχετίζονται με την ιστορία, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό της χώρας τους.

Στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΑ/ΕΤΕ:

- Η επαφή των παιδιών με αρχειακό υλικό ιστορικής σημασίας και γνωριμία με τις μεθόδους επεξεργασίας του.

- Η ευαισθητοποίησή τους ως προς τη χρησιμότητα της αρχειονομικής επεξεργασίας και της ηλεκτρονικής καταλογογράφησης αλλά και τους πολλαπλούς τρόπους αξιοποίησης των διαφόρων συλλογών.

- Η αποκατάσταση της δυναμικής επικοινωνίας του παιδιού με το ιστορικό-κοινωνικό περιβάλλον της χώρας του, με ταυτόχρονη γνώση και κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης οικονομίας και ιστορίας.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη των σχολείων στο σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, πέρα από το ότι συμβάλλει στο να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τις επιστήμες της αρχειονομίας και της ιστορίας και με τη σημασία τους στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης της χώρας, λειτουργεί υποστηρικτικά στη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Για το λόγο αυτό κάθε φορά εξειδικεύεται σύμφωνα με τα αιτήματα των καθηγητών της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Το περιεχόμενο της ξενάγησης και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προσαρμόζεται κάθε φορά στην ηλικία, στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών και στο σκοπό της επίσκεψής τους.

Για το Δημοτικό έχουν σχεδιαστεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την επαφή των παιδιών τόσο με την ιστορία, τη μυθολογία, την αισθητική μέσω της έκθεσης για την ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος όσο και με την έννοια της διατήρησης της μνήμης μέσω των αρχείων και των συλλογών του πρώτου χρηματοπιστωτικού οργανισμού της χώρας (επαφή με παλιά έγγραφα του 19ου και 20ού αι., παλιές φωτογραφίες, παλιές μηχανές γραφείου κτλ.).

Με βάση τα αναλυτικά προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής μπορεί να ενισχύσει τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ιστορίας, της Οικονομίας, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, της Αισθητικής Αγωγής, του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και να λειτουργήσει ως έναυσμα για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (project) στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης διαθεματικών και καινοτόμων δράσεων.

Επιλογές επισκέψεων

Τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:

1. Ξενάγηση στο κτηριακό συγκρότημα. Γνωριμία με ένα σύγχρονο αρχείο

Επίσκεψη των μαθητών στην αίθουσα των ερευνητών με τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχειακών και ιστορικών πληροφοριών, στη βιβλιοθήκη, στους χώρους εκκαθάρισης και πρώτης ταξινόμησης του υλικού, στους χώρους αρχειονομικής επεξεργασίας του υλικού, καθώς και στο εργαστήριο μικροφωτογράφησης και ψηφιοποίησης. Κατά την επίσκεψη στους χώρους οριστικής φύλαξης του υλικού ενημερώνονται για τις συνθήκες ορθής φύλαξης του αρχειακού υλικού (σταθερή θερμοκρασία, σταθερή υγρασία, διαμερισματική διάταξη των ορόφων, συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης με αέριο).

2. Ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους

Στο ισόγειο του κτηρίου του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας έχουν δημιουργηθεί εκθεσιακοί χώροι που φιλοξενούν τρεις εκθέσεις:

α. «Η ιστορική διαδρομή της Εθνικής Τράπεζας μέσα από τα αρχειακά τεκμήρια και τις συλλογές της»

Στόχος της έκθεσης είναι να προβληθεί, με συνοπτικό και υπαινικτικό τρόπο, η ιστορία της Εθνικής Τράπεζας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, αλλά και γενικότερα ο ρόλος της Τράπεζας στην οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Τα συγκεκριμένα τεκμήρια που εκτίθενται επιλέχθηκαν για να αναδείξουν τον πλούτο των πληροφοριών που υπάρχουν στο αρχειακό υλικό και στα τεκμήρια που έχει διασώσει η Εθνική Τράπεζα, και που πολλές φορές είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να υπάρχουν σε τραπεζικό αρχείο (Διαθήκη Σλήμαν, αρχιτεκτονικά σχέδια 19ου και 20ού αι., συλλογή γραφομηχανών και αριθμομηχανών, ομολογίες, η πρώτη μετοχή της ΕΤΕ, αρχειακό υλικό σχετικό με την εμπλοκή της ΕΤΕ στους εθνικούς αγώνες και στα μεγάλα κοινωφελή έργα υποδομής κτλ.).

β. «Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Μια διαδρομή, 1822-2002»

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα ανακαλύψουν, εκτός από τα τραπεζογραμμάτια των πέντε εκδοτικών τραπεζών που κατά καιρούς είχαν το εκδοτικό προνόμιο στη χώρα μας (Εθνική Τράπεζα, Ιονική Τράπεζα, Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, Τράπεζα Κρήτης και Τράπεζα της Ελλάδος), χαρτονομίσματα και άλλα συναλλακτικά μέσα που κυκλοφόρησαν την περίοδο της Επανάστασης του 1821, την Καποδιστριακή περίοδο, αλλά και σε περιόδους ταραγμένες, όταν ξένοι κατακτητές και αντιστασιακές οργανώσεις της ελεύθερης Ελλάδας κυκλοφόρησαν τα δικά τους χαρτονομίσματα.

Το σύνολο των εκθεμάτων αυτών αποτελεί την πληρέστερη συλλογή ελληνικού χαρτονομίσματος που έχει ποτέ εκτεθεί δημοσίως. Η περιήγηση στην έκθεση της ιστορίας του ελληνικού χαρτονομίσματος ανακαλεί στη μνήμη και ζωντανεύει σημαντικές περιόδους της ιστορίας του νεοελληνικού κράτους, ενώ παράλληλα παρέχει πλήθος πληροφοριών: ιστορικές, δημοσιονομικές, οικονομικές αλλά και σχετικές με τις εικαστικές και συλλεκτικές τάσεις, τις κατασκευαστικές τεχνικές, την κιβδηλία ή την ιδεολογία, όπως αυτή αποτυπώθηκε πάνω στα τραπεζογραμμάτια.

γ. «Έκθεση μηχανημάτων και τυπογραφικών εργασιών ασφαλείας»

Εκτίθενται τυπογραφικές μηχανές, οι περισσότερες από τις οποίες ανήκαν στην ελληνική Εταιρεία Γραφικών Τεχνών Ασπιώτη-ΕΛΚΑ (1873-1996), καθώς και δοκίμια και δείγματα από φάσεις παραγωγής διαφόρων τυπογραφικών εργασιών: χαρτονομίσματα, γραμματόσημα, χαρτόσημα, ένσημα ασφαλιστικών οργανισμών, λαχεία, παιγνιόχαρτα, μετοχές, ομολογίες εθνικών δανείων, τραπεζικές επιταγές και βιβλιάρια καταθέσεων, συναλλαγματικές κτλ. Επίσης, εκδόσεις, λευκώματα, αφίσες, καθώς και εκτυπωτικές πλάκες, κλισέ, τυπογραφικά φιλμ και τυπογραφικά στοιχεία.

3. Παρουσίαση του ηλεκτρονικού συστήματος αρχειακών και ιστορικών πληροφοριών του ΙΑ/ΕΤΕ

Παρουσιάζονται στους μαθητές οι διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης των επιθυμητών στοιχείων μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα αρχειακών και ιστορικών πληροφοριών. Ακολούθως ξεναγούνται ηλεκτρονικά σε όλα τα πεδία του συστήματος που αφορούν τα έγγραφα και τις συλλογές του Αρχείου (χαρτονομισμάτων, μηχανών γραφείου, φωτογραφιών, αρχιτεκτονικών σχεδίων κτλ.), ώστε να αποκτήσουν αντίληψη για τον τύπο των πληροφοριών που είναι δυνατό να αναζητηθούν

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. «Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Μια διαδρομή, 1822-2002»

Για την έκθεση «Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Μια διαδρομή, 1822-2002» σχεδιάστηκαν τρία διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ένα για το Δημοτικό, ένα για το Γυμνάσιο κι ένα για το Λύκειο, σύμφωνα με την ηλικία και τη διδακτέα ύλη, τα οποία περιλαμβάνουν ποικίλες δραστηριότητες που εκτελούνται όχι ατομικά, αλλά σε συνεργασία δύο ή τριών μαθητών.

Στάδια του εκπαιδευτικού προγράμματος

Αρχικά οι μαθητές συγκεντρώνονται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου γίνεται παρουσίαση, πάντα με τη μορφή ερωταποκρίσεων και με παράλληλη προβολή εικόνων, της ιστορίας του χρήματος (από τον αντιπραγματισμό στο νόμισμα και από το ιπτάμενο χρήμα των Κινέζων του 10ου αι. μ.Χ. στα σύγχρονα χαρτονομίσματα). Δίνονται πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του χαρτονομίσματος, παρουσιάζονται σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος και γίνονται αναφορές στα θέματα που επιλέχθηκαν να απεικονίζονται επάνω τους.

Ακολουθεί περιήγηση στο χώρο της έκθεσης με επιλεγμένες διαδρομές και συγκεκριμένους σταθμούς, όπου επεξηγούνται συγκεκριμένα εκθέματα με βάση κάποιες θεματικές, ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο. Επιδίωξή μας είναι να αποδεσμευτεί ο χαρακτήρας της σχολικής επίσκεψης από το μοντέλο της ξενάγησης και να γίνει προσιτός στους μαθητές ο μουσειακός χώρος.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ξενάγησης οι μαθητές καλούνται μέσα από προσαρμοσμένα στην ηλικία τους ερωτηματολόγια να εξερευνήσουν την έκθεση. Ο στόχος είναι να παρατηρήσουν τα εκθέματα, να εστιάσουν περισσότερο σε κάτι που τους ενδιαφέρει. Καλούνται να απαντήσουν σε συνδυαστικές ερωτήσεις που απαιτούν την ενεργοποίησή τους και την άσκηση της παρατηρητικότητάς τους, να λύσουν ένα κρυπτόλεξο (αφορά λέξεις που αναφέρονται σε μυθολογικά και ιστορικά πρόσωπα ή περιοχές που απεικονίζονται σε χαρτονομίσματα της Κατοχής), μια ακροστιχίδα με λέξεις που κρύβονται στα χαρτονομίσματα, ενώ για τα μικρότερα παιδιά παρέχεται η δυνατότητα της «κατασκευής» ενός χαρτονομίσματος.

Με συνδετικό κρίκο την Καπνικαρέα

Το παραπάνω πρόγραμμα δύναται να συνδυαστεί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Η βυζαντινή Αθήνα, το παράδειγμα της Καπνικαρέας».

Οι μαθητές που επισκέπτονται το ΙΑ/ΕΤΕ στο πλαίσιο της έκθεσης για το ελληνικό χαρτονόμισμα μελετούν ένα κατοχικό τραπεζογραμμάτιο πάνω στο οποίο απεικονίζεται το μνημείο της Καπνικαρέας. Έχοντας προηγηθεί η επίσκεψη στο ίδιο το μνημείο της Καπνικαρέας, οι μαθητές σχολιάζουν τα είδη των πληροφοριών που η κάθε πηγή, ένα βυζαντινό μνημείο και ένα τραπεζογραμμάτιο, μπορεί να τους παράσχει.

Ο συνδυασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των δύο πολιτιστικών φορέων αποβλέπει στο να κατανοήσουν οι μαθητές την αξία των πρωτογενών πηγών μέσα από την παράλληλη μελέτη και διεπιστημονική προσέγγιση μνημείων και αρχείων.

Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας του Ιστορικού Αρχείου με τη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού εκδόθηκε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με τίτλο Ανακαλύπτοντας την ιστορία μέσα από τις πηγές, με αφορμή ένα μνημείο και ένα χαρτονόμισμα, το οποίο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

2. «Αρχεία. Πηγές γνώσης, πηγές μνήμης»
Η εκπαιδευτική έκδοση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Η ανάδειξη της σημασίας και της λειτουργίας των αρχείων μέσα στην κοινωνία, αλλά και πιο ειδικά η γένεση, ο χαρακτήρας, η εξέλιξη και το ειδικό βάρος που προσέλαβαν τα αρχεία στους επάλληλους κοινωνικούς σχηματισμούς που αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο είναι το αντικείμενο του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος και της ειδικής έκδοσης που επεξεργάστηκαν το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας και η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με αρχαιολόγους, ιστορικούς και ιστορικούς της τέχνης.
Με αφορμή το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ΙΑ/ΕΤΕ εξέδωσε επίσης το κόμικ Χαμένος στο Αρχείο.

Πρόγραμμα που πραγματοποιείται στο ΙΑ/ΕΤΕ

Η έννοια του Αρχείου, η σημασία και η λειτουργία του τη σύγχρονη εποχή

Το νέο αυτό πρόγραμμα έχει στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του αρχείου καθώς και με τη σημασία της αρχειακής, πρωτογενούς πηγής στην αναζήτηση της γνώσης και στην τεκμηρίωση της ιστορίας.

Σε ένα πρώτο στάδιο γίνεται συζήτηση σχετικά με τους ποικίλους λόγους διάσωσης και αρχειοθέτησης της πληροφορίας και σύντομη παρουσίαση του κύκλου ζωής των αρχείων και των αρχειονομικών εργασιών που πραγματοποιούνται στο ΙΑ/ΕΤΕ. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε όλους τους λειτουργικούς χώρους ενός σύγχρονου αρχείου (αίθουσα ερευνητών, βιβλιοθήκη, εργαστήριο συντήρησης, εργαστήριο μικροφωτογράφισης και ψηφιοποίησης, χώροι εκκαθάρισης, επεξεργασίας, ταξινόμησης και αποθήκευσης του υλικού, μουσειακοί χώροι).

Μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στην ηλικία και στο επίπεδο των σχολικών ομάδων, οι μαθητές δουλεύουν πάνω στο σχήμα και τη λειτουργικότητα του αρχειονομικού «δέντρου», ενώ έρχονται σε επαφή με πρωτότυπα τεκμήρια από το αρχείο και τις συλλογές της Εθνικής Τράπεζας (έγγραφα, φωτογραφίες, μηχανές γραφείου, σχέδια, χάρτες) κι επιχειρούν να τα προσεγγίσουν με βάση αναλυτικά κι ερμηνευτικά εργαλεία.

3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού αφορά την παρουσίαση των διαφορετικών ειδικοτήτων που ασκούνται στο Αρχείο (αρχειονόμου, βιβλιοθηκονόμου, φωτογράφου, συντηρητή, διοικητικού υπαλλήλου, διορθωτή και επιμελητή κειμένων) αλλά και γενικότερα στην Τράπεζα.

Περιλαμβάνει εκτός από την παρουσίαση με power point των ποικίλων πληροφοριών για τα επαγγέλματα, ζωντανές συνεντεύξεις των μόνιμων υπαλλήλων και των φοιτητών ΑΕΙ και σπουδαστών ΑΤΕΙ που κάνουν την τρίμηνη ή εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο ΙΑ/ΕΤΕ, από τους μαθητές.

Η συμμετοχή στα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν και γίνεται κατόπιν συνεννόησης στα τηλέφωνα:  210.88.07.799 και 210.88.07.804 (υπεύθυνη: κ. Μ. Λεμπέση).

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Μέγαρο Διομήδη
3ης Σεπτεμβρίου 146
112 51 Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.88.07.804 και 210.88.07.805
Φαξ: 210.88.07.787
e-mail: ha-nb(at)ethnodata.gr
http://ha.nbg.gr/ekpaid_progr.html

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ώρες λειτουργίας αίθουσας ερευνητών: 9:00-14:00

Ώρες επισκέψεων των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων: Δευτέρα-Τρίτη 10:00-13:00, Τετάρτη-Πέμπτη 17:00-20:00

Ομαδικές ξεναγήσεις κατόπιν συνεννόησης

Είσοδος ελεύθερη

Σχετικά Άρθρα