edu.klimaka.gr

"Αστέρι της Ευχής 2021" από το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ"
'ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ' (Make-A-Wish) ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.2.1/ΜΓ/68152/126587/Δ7/07-10-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Email : disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Β. Λελεντζή
Γ. Μαϊστρέλλη
Τηλέφωνο 210 3442224

ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ.: α) το με αρ. πρωτ. 68152/10-06-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) το με αρ. πρωτ. 109538/08-09-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π.)

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού και έχοντας υπόψη το με αρ. 44/02-09-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021-2022 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Αστέρι της ευχής», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο και Λύκειο) Εκπαίδευσης όλων των τύπων των σχολικών μονάδων της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και σε εκπαιδευτικούς, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο προτεινόμενο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής του (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
 2. Το πρόγραμμα να υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
 3. Να έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.
 4. Το πρόγραμμα να υλοποιείται αποκλειστικά από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, χωρίς την παρουσία τρίτου προσώπου και να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
 5. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/δραστηριοτήτων να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 6. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων [ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR].
 8. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών και μαθητριών.
 9. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας απαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και (γ) η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών.
 10. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών, όπως αυτές προβλέπονται για (α) την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υπουργική Απόφαση και (β) τη Δ/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υπουργική Απόφαση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και οι απαγορεύσεις αναφορικά με τον COVID-19.
 11. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις εκπροσώπων του Φορέα εντός ωρολογίου προγράμματος (α) μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, (β) τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες και (γ) οι επισκέψεις να πραγματοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών.
 12. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
 13. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2021-2022, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων Φορέων/επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών ατόμων/Φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 14. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού προγράμματος και του συνοδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
 15. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού από τον Φορέα, αυτό να έχει θετική γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π., να διανέμεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να αξιοποιείται εφόσον κριθεί ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.
 16. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.
 17. Στο τέλος του διδακτικού έτους κατατίθεται από τον Φορέα σύντομο κείμενο (Έκθεση Αποτίμησης) στο οποίο, σε κάθε περίπτωση, να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  (α) αριθμός των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν,
  (β) στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων (ονομασία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: ονομασία, Πόλη και Χώρα),
  (γ) αριθμός ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, (δ) αριθμός εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και
  (ε) τρόπος υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
  Τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν στην αποτίμηση του προγράμματος, αποστέλλονται από τους Φορείς έως τη λήξη του σχολικού έτους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις οποίες έλαβαν την έγκριση και κοινοποιούνται στο Ι.Ε.Π. .

Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος με διαδικτυακό τρόπο και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ο Φορέας δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Α.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


 Αστέρι της Ευχής 2021 - Make-A-Wish
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Κάθε Αστέρι Ευχής κρύβει αγάπη και... ΕΥΧΕΣ

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς,

Φέτος, με κάθε Αστέρι της Ευχής μπορείτε να στείλετε τις δικές σας ευχές στα παιδιά του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος και να τους δώσετε δύναμη να συνεχίσουν τον δύσκολο δρόμο από την ασθένεια στη θεραπεία.

Με κεντρικό μήνυμα «Κάθε αστέρι κρύβει αγάπη και… ΕΥΧΕΣ!», το Αστέρι της Ευχής καλεί τους μαθητές σε όλη την Ελλάδα να αποκτήσουν το δικό τους χάρτινο αστέρι, με μία δωρεά των 2€ συνεισφέροντας στην εκπλήρωση ευχών.

Το πιο σημαντικό είναι ότι φέτος έχουν την ευκαιρία να «επικοινωνήσουν» με τα παιδιά ευχής και να τους γράψουν μηνύματα αγάπης και ελπίδας σε μία αποσπώμενη καρδιά. Οι καρδιές μπορούν να σταλούν πίσω στα παιδιά ευχής μέσω του Οργανισμού, σε ένα δείγμα συμπαράστασης και αγάπης. Πρωταγωνιστές μας για φέτος, η Βασιλική και ο Γιάννης, παιδιά ευχής που δηλώνουν τη σημασία της εκπλήρωσης της ευχής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει ευχές παιδιών 3 - 18 ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Το Αστέρι της Ευχής, εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε όλα τα σχολεία με την άδεια του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.2.1/ΜΓ/68152 /126587/Δ7 & Φ.14/118351/ΦΔ/125759/Δ1) κλείνει φέτος τα 23 του χρόνια και έχει δώσει δύναμη σε εκατοντάδες παιδιά με σοβαρές ασθένειες. 23 ολόκληρα χρόνια, μαθητές από όλα τα σχολεία της χώρας προσφέρουν για την ίαση παιδικών ψυχών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
Γραμμή επικοινωνίας:210 9637667(εσωτ. 209, 210, 206)
Kινητό: 6946 856 934
Site: www.wishstar.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εθνικής Αντιστάσεως 47, Δάφνη, 17 237

Σχετικά Άρθρα