edu.klimaka.gr

9ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Αρχαίας Μεσσήνης 2022

Εκτύπωση  

9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2022

Αρ.Πρωτ.Φ16/141209/Δ2/04-11-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Email : spoudonde(STO)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ.(Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση 9ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Αρχαίας Μεσσήνης για μαθητές/τριες Δ.Ε. - σχ. έτος 2021-2022.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 128002/Δ2/11-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 09-08-2021 έγγραφο με θέμα: «Προκήρυξη 9ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2022» που μας απέστειλε το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Μεσσήνης και αφορά σε αίτημα για έγκριση του 9ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Αρχαίας Μεσσήνης, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 53/07-10-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος με τίτλο «9ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2022» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022 και θα υλοποιηθεί από 3 έως 13 Μαΐου 2022 στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης και στο Εκκλησιαστήριο.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

5. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Προκήρυξη
«9ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2022»

Για τις θεατρικές ομάδες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμος Μεσσήνης διοργανώνει από 3 Μαΐου έως 13 Μαΐου 2022 το «9ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2022» στο Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης και στο Εκκλησιαστήριο .

Το φεστιβάλ επικεντρώνεται στην παρουσίαση έργων αρχαίου ελληνικού ή λατινικού δράματος (τραγωδίας ή κωμωδίας), δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και σκοπός του είναι η ουσιαστική – βιωματική επαφή των νέων με το αρχαίο δράμα και με την πολιτιστική κληρονομιά. Δικαίωμα συμμετοχής στο φεστιβάλ έχουν οι θεατρικές ομάδες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε θεατρική ομάδα, που θα απαρτίζεται αποκλειστικά από μαθητές, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των συνοδών εκπαιδευτικών). Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Α` ΦΑΣΗ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Οι θεατρικές ομάδες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο «9ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2022» πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τη Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021. Γι` αυτό πρέπει να συμπληρώσουν τα τρία (3) έντυπα:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Βασικές πληροφορίες για το έργο
 3. Βεβαίωση

τα οποία οι ενδιαφερόμενες θεατρικές ομάδες μπορούν να τα κατεβάσουν από τους ιστότοπους: http://ancientmessenefestival.blogspot.gr/ ή http://ancientmessenefestival.messini.gr/
(φάκελος: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/TERMS OF PARTICIPATION).

Τα συμπληρωμένα αυτά έντυπα να αποσταλούν:

α) ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Δήμος Μεσσήνης

Δ/ση: Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού & Παιδείας

Τμήμα: Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης

Οδός Δημάρχου Παύλου Πτωχού

Τ.Κ. 24200, Μεσσήνη

β) ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

(+30)27223 60116 (κα Χριστίνα Αθανασοπούλου),

(+30)27223 60110 (κα Μαρία Αντωνάκου).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο φεστιβάλ σημαίνει και αποδοχή των παρακάτω όρων της διοργάνωσης:

 • Οι θεατρικές ομάδες πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από μαθητές.
 • Κάθε θεατρική ομάδα λαμβάνει μέρος στο φεστιβάλ μόνο με ένα έργο, πρωτότυπο και όχι διασκευασμένο.
 • Το έργο πρέπει να είναι κανονικής διάρκειας (από 50΄ έως 70΄ λεπτά το μέγιστο).
 • Οι θεατρικές παραστάσεις θα υλοποιούνται εντός του εκπαιδευτικού ωραρίου.
 • Η μουσική κάθε παράστασης μπορεί να είναι ηχογραφημένη (σε audio CD). Στην περίπτωση που η μουσική είναι «ζωντανή» από ορχήστρα, δεν υπάρχει δυνατότητα τα μουσικά όργανα της ορχήστρας να συνδεθούν σε ενισχυτή.
 • Στο χώρο της παράστασης θα υπάρχει μία απλή μικροφωνική και ηχητική εγκατάσταση με CD Player.
 • Τα όποια σκηνικά χρησιμοποιηθούν στις θεατρικές παραστάσεις θα είναι ελαφρές – λυόμενες, μικρές και εύκολο-μεταφερόμενες κατασκευές. Κανένα σκηνικό δεν θα στηριχτεί ή τοποθετηθεί στο μνημείο του αρχαίου θεάτρου.
 • Δεν θα χρησιμοποιηθούν πυροτεχνήματα, καπνογόνα, φωτοβολίδες και γενικά εύφλεκτα υλικά καθώς και η αφή κεριών και πυρσών.
 • Δεν θα γίνει χρήση και ρίψη, για ειδικά σκηνοθετικά τεχνάσματα, υλικών που είναι δύσκολο να περισυλλέγουν, όπως είναι π.χ. το φελιζόλ, ο χαρτοπόλεμος κ.λπ.
 • Οι θεατρικές ομάδες που επιθυμούν να κάνουν πρόβες θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους του αρχαιολογικού χώρου κ’ να ακολουθούν τις υποδείξεις τους.
 • Τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν την κάθε θεατρική ομάδα.
 • Οι διοργανωτές θα εξασφαλίσουν τη διαμονή των μελών των θεατρικών ομάδων τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση με πρωινό και ένα γεύμα.
 • Οι επιπλέον παροχές στις Θεατρικές ομάδες θα εξαρτηθούν α) από τον αριθμό των συμμετοχών συνολικά β) από τον αριθμό των συμμετοχών θεατρικών ομάδων χωρών του εξωτερικού γ) από τη γεωγραφική περιοχή προέλευσης και τη χιλιομετρική απόσταση (νησιωτικές, απομακρυσμένες περιοχές κα.)
 • Στις θεατρικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα απονεμηθεί Έπαινος Συμμετοχής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Επιτροπή Επιλογής Θεατρικών Έργων θα απαρτίζεται από ανθρώπους του θεατρικού και του εκπαιδευτικού χώρου, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. Μεσσήνης. Η επιτροπή θα επιλέξει τα έργα που θα παρουσιασθούν στο φεστιβάλ, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ποιότητα και ορθότητα της εκφοράς του λόγου των υποκριτών.
 • Ύπαρξη ή μη της ομαδικής δουλειάς και συνύπαρξης των υποκριτών στη σκηνή.
 • Ύπαρξη ή μη της δραματικής λειτουργίας της σιωπής.
 • Παρουσία του Χορού και του κατά πόσο αυτός χαρακτηρίζεται από δραματικό ήθος και αισθητική λιτότητα.
 • Σκηνοθεσία που ακολουθεί και αναδεικνύει το κείμενο, χωρίς να γίνονται αυθαίρετες παρεμβάσεις ή υπερβολές (όχι δηλαδή παθητικές μιμήσεις και αντιγραφές άλλων παραστάσεων).

Β΄ ΦΑΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Όποια θεατρική ομάδα επιθυμεί να λάβει μέρος στο φεστιβάλ πρέπει μέχρι την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 (σφραγίδα Ταχυδρομείου) να αποστείλει ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Δήμος Μεσσήνης
Δ/νση: Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού & Παιδείας
Τμήμα: Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης
Δημάρχου Παύλου Πτωχού
Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη

Α) Δύο (2) CD ή DVD που θα περιλαμβάνουν:

1. Απόσπασμα 15’ λεπτών διάρκειας από τις πρόβες ή την παράσταση (αν έχει παρουσιαστεί). Στο ψηφιακό αρχείο υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριλάβετε αποσπάσματα από όλες τις σκηνές/επεισόδια και χορικά του έργου.

2. Δέκα (10) ψηφιακές φωτογραφίες από τις πρόβες ή την παράσταση, υψηλής ανάλυσης (300 dpi )

3. Μία (01) πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία της θεατρικής ομάδας.

Β) Το έντυπο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» με τα οριστικά ονοματεπώνυμα και την ιδιότητα όλων των συμμετεχόντων υπογεγραμμένη αρμοδίως.

Γ) Το απόσπασμα 15’ λεπτών διάρκειας από τις πρόβες ή την παράσταση να σταλεί και μέσω της διαδικτυακής online δωρεάν εφαρμογής wetransfer: https://wetransfer.com/ .

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματα σας στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Οι θεατρικές ομάδες, που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν για την συμμετοχή τους από 24 μέχρι και 28 Ιανουαρίου 2021. Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρξει ακύρωση συμμετοχής, εντός δύο ημερών θα ενημερωθούν οι επιλαχούσες κατά σειρά κατάταξης Θεατρικές ομάδες από 01 έως 04 Φεβρουαρίου 2022.

Όλες οι θεατρικές ομάδες που θα συμμετάσχουν οριστικά, θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του Φεστιβάλ, τουλάχιστον μία ημέρα πριν την παράσταση, τα έντυπα δηλώσεων συναίνεσης των γονέων – κηδεμόνων των μαθητών, για τη λήψη οπτικού υλικού (φωτογραφίες – βίντεο).

Pin It

Εκτύπωση