edu.klimaka.gr

7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου «European School Radio» 2022

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ «EUROPEAN SCHOOL RADIO» 2022

Αρ.Πρωτ.Φ16/144290/Δ2/11-11-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ‘
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Φεστιβάλ με τίτλο «7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2021» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. σχ. έτος 2021-2022.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 139858/Δ2/02-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 10-06-2021 αίτηση που μας απέστειλε το European School Radio και αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του Φεστιβάλ με τίτλο: «7o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2022», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 59/29-10-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω Φεστιβάλ, το οποίο συνδιοργανώνεται με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσω του Εργαστηρίου Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών (ΕΡ.Η.Μ.Ε.Ε.) και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, καθώς και του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, και απευθύνεται σε μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείου και Δημοτικού) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου/Λυκείου), σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής της Ελλάδας και της Κύπρου, για το σχολικό έτος 2021-22.

Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν, ενεργά, τα σχολεία της Κέρκυρας που υλοποιούν προγράμματα Μαθητικού Ραδιοφώνου ESR και τα οποία θα οριστούν, κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης των φορέων συνδιοργάνωσης. Τα συγκεκριμένα σχολεία θα υποδεχτούν τις φιλοξενούμενες σχολικές ομάδες ραδιοφώνου του European School Radio και θα αναλάβουν επιμέρους δράσεις του προγράμματος.

Επίσης, το Φεστιβάλ στηρίζεται στη συνεργασία με τοπικούς φορείς, ώστε όλοι μαζί συνολικά να συμβάλουν στην επιτυχία της δράσης, που προβάλει την ιδιαίτερη φυσική και πολιτισμική ταυτότητα της Κέρκυρας.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ περιλαμβάνεται και η Τελετή Βράβευσης του Μαθητικού Ραδιοφωνικού& Μουσικού Διαγωνισμού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2022».

Κύριος σκοπός του εν λόγω Φεστιβάλ είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να ανακαλύψουν τον κόσμο του ραδιοφώνου ως μέσου ενημέρωσης, έκφρασης και ψυχαγωγίας, αλλά και ως μέσου καλλιτεχνικής δημιουργίας, με συμμετοχή σε πρωτότυπες δραστηριότητες Ραδιοφωνικής Τέχνης, τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όσο και κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Η μετακίνηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Φεστιβάλ να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο Φεστιβάλ να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 4. Η προετοιμασία των μαθητικών ομάδων να ενταχθεί στον διδακτικό προγραμματισμό κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού διασφαλίζοντας τη συνάφεια των δράσεων με το πρόγραμμα σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων στους/στις μαθητές/τριες μαθησιακών εμπειριών, είτε σε ενότητες γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, είτε στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων ή προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο/-η Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 5. Ο χρόνος απασχόλησης/προετοιμασίας των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες ή τις τέσσερις (4) για τα ειδικά σχολεία, για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος. Εφόσον οι σχετικές δραστηριότητες ενταχθούν στο πλαίσιο προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 6. Οι φορείς διοργάνωσης αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Φεστιβάλ.
 7. Το Φεστιβάλ να υλοποιηθεί με ευθύνη των φορέων διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και/ή η ηχογράφηση των μαθητών/-τριών, παρά μόνον εφόσον υπάρχει η σχετική έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
 9. 9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ.Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΥΑ (Β΄ 2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Για το σχολικό έτος 2021-22 ισχύουν τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 όπως περιγράφονται στην υπ. αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9-9-2021 ΚΥΑ (Β΄ 4187).

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του Φεστιβάλ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ EUROPEAN SCHOOL RADIO 2022

Η Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσω του Εργαστηρίου Ηλεκτρακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών (ΕΡ.Η.Μ.Ε.Ε.) και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, καθώς και του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας συνδιοργανώνουν το “7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2022” στις 7, 8 και 9 Απριλίου 2022 στην Κέρκυρα.

Στη διοργάνωση, επιπλέον, θα συμμετέχουν, ενεργά, τα σχολεία της Κέρκυρας που υλοποιούν προγράμματα Μαθητικού Ραδιοφώνου ESR και τα οποία θα οριστούν, κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης των φορέων συνδιοργάνωσης. Τα συγκεκριμένα σχολεία θα υποδεχτούν τις φιλοξενούμενες σχολικές ομάδες ραδιοφώνου του European School Radio και θα αναλάβουν επιμέρους δράσεις του προγράμματος. Επίσης, το Φεστιβάλ στηρίζεται στη συνεργασία με τοπικούς φορείς, ώστε όλοι μαζί συνολικά να συμβάλουν στην επιτυχία της δράσης, που προβάλει την ιδιαίτερη φυσική και πολιτισμική ταυτότητα της Κέρκυρας.

Το 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2022, απευθύνεται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ περιλαμβάνεται και η Τελετή Βράβευσης του Μαθητικού Ραδιοφωνικού & Μουσικού Διαγωνισμού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2022».

Το Φεστιβάλ, ως εκπαιδευτικός θεσμός, αποτελεί μία τριήμερη γιορτή γνωριμίας και συνεργασίας των ραδιοφωνικών και μουσικών/καλλιτεχνικών σχολείων του Μαθητικού Ραδιοφώνου ESR. Κύριος σκοπός του είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να ανακαλύψουν τον κόσμο του ραδιοφώνου ως μέσου ενημέρωσης, έκφρασης και ψυχαγωγίας, αλλά και ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας, με συμμετοχή σε πρωτότυπες δραστηριότητες Ραδιοφωνικής Τέχνης, τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όσο και κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Πριν από το Φεστιβάλ, οι μαθητές/νέοι μέσω των ραδιοφωνικών ομάδων τους θα υποδυθούν ρόλους ρεπόρτερ, συντακτών και τεχνικών ήχου για την παραγωγή ραδιοφωνικού υλικού, το οποίο θα παρουσιάσουν και θα εκπέμψουν όλη τη σχολική χρονιά στο Μαθητικό Ραδιόφωνο και οι εκπομπές τους θα αξιολογηθούν και θα αναδειχθούν από ειδικούς στον χώρο της ραδιοφωνικής παραγωγής, ραδιοφωνικής τέχνης, ακουστικής, μουσικής και δημοσιογραφίας.

Ιδιαίτερα για τις παραγωγές Ραδιοφωνικής Τέχνης (Radio Art) θα υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης από Μέντορες, συνεργάτες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι μαθητές θα συμμετέχουν σε ραδιοφωνικά/μουσικά/καλλιτεχνικά εργαστήρια με θέμα το Μαθητικό Ραδιόφωνο ESR και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα στους ανοιχτούς και κλειστούς χώρους της Κέρκυρας (Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιόνιος Ακαδημία), θα εκφραστούν δημιουργικά, θα γνωριστούν και θα ανταλλάξουν τις απόψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους για το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Θα λάβουν μέρος σε καλλιτεχνικές δράσεις (θεάτρου, χορού, μουσικής) αναδεικνύοντας τη δυναμική των νέων στον χώρο της Τέχνης και θα βιώσουν την Τέχνη μέσω του Μαθητικού Ραδιοφώνου.

Επιπρόσθετα, θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Λάβουν μέρος σε κυνήγι θησαυρού, που θα έχει ξεκινήσει πριν το Φεστιβάλ και η τελική φάση θα γίνει στο τριήμερο των εκδηλώσεων
 • Συμμετέχουν, ενεργά και πρωταγωνιστικά, στις ψυχαγωγικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν εντός του τριημέρου
 • Παρουσιάσουν τη ραδιοφωνική τους δράση, σε ενιαίο χώρο έκθεσης, για τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (αφίσα ραδιοφωνικής ομάδας, ραδιοφωνικό έργο, ραδιοφωνικές θεατρικές παραστάσεις)
 • Γνωρίσουν τις ραδιοφωνικές παραγωγές, που ξεχώρισαν στο είδος τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
 • Αναδείξουν τις οπτικοποιημένες δημιουργίες ραδιοφωνικών μηνυμάτων και τραγουδιών του Διαγωνισμού ‘Κάν’ το ν’ ακουστεί 2022», δίνοντας για πρώτη φορά έμφαση στη δημιουργική σύνδεση του ήχου με την εικόνα
 • Παρακολουθήσουν την Τελετή Βράβευσης του Διαγωνισμού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2022»
 • Γίνουν οι ρεπόρτερς του ESR για όλη την Κέρκυρα και να συμμετέχουν στη ζωντανή μετάδοση του Φεστιβάλ στο European School Radio

Μετά τη συμμετοχή των μαθητών/νέων στο 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2022, αναμένεται να έχουν ευαισθητοποιηθεί για την Ραδιοφωνική Τέχνη και την έκφρασή της από το δικό τους μέσο επικοινωνίας, το Μαθητικό Ραδιόφωνο. Μέσω της ευκαιρίας να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν με άλλους νέους και να ραδιο-επικοινωνήσουν, μέσα από κοινές δραστηριότητες και βιωματικά εργαστήρια, προσδοκάται να δημιουργηθεί ένας σταθερός και δυνατός δεσμός των νέων με την Τέχνη και το Ραδιόφωνο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2022
Πέμπτη 7
Απριλίου 2022
19:00
Εκδήλωση υποδοχής. Παρουσίαση ραδιοφωνικών ομάδων στο (Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας)
Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 09:00 – 15:00 Βιωματικές δραστηριότητες, εργαστήρια, επισκέψεις, έκθεση έργων ραδιοφωνικών ομάδων, κυνήγι θησαυρού, μαραθώνια ραδιοφωνική εκπομπή(Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας- Ιόνιο Πανεπιστήμιο) 20:00- 23:00 Βραδινή    καλλιτεχνική εκδήλωση ραδιοφωνικών σχολείων - Απονομές βραβείων για τη μαθητική/ νεανική ραδιοφωνική δράσητης σχολικής χρονιάς
Σάββατο 9 Απριλίου 2022 10:00 – 12:30 Τελετή Βράβευσης Διαγωνισμού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2022» (Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας) 13:30 – 18:00 Επίσκεψη σε ιστορικά αξιοθέατα Κέρκυρας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Σπυρίδων Γαλανόπουλος, Εκπαιδευτικός Μουσικής, Συνεργάτης ΕΡ.Η.Μ.Ε.Ε.

2. Αναγνώστης Γενιτζές, Ιδρυτικό Μέλος και Τεχνικός Υπεύθυνος Επιστημονικής Εταιρείας «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο»

3. Παρασκευή Γκανάτσιου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία Ιονίων Νήσων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, Συνεργάτιδα Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς

4. Ανδρέας Μνιέστρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνθεσης Ηλεκτρονικής Μουσικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, Διευθυντής ΕΡ.Η.Μ.Ε.Ε.

5. Μαρία Κανελλοπούλου Μπότη, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Δ/ντρια Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς

6. Ιωάννης Σπυράκης, Μέλος Επιστημονικής Εταιρείας «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο»

7. Ευτυχία Τούλιου, Πρόεδρος Δ.Σ. Επιστημονικής Εταιρείας «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες, ερωτήσεις, διευκρινίσεις και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: http://fest.europeanschoolradio.eu/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρονικά με αλληλογραφία στο: fest@europeanschoolradio.eu

Σχετικά Άρθρα