edu.klimaka.gr

11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας DIGIFEST 2021 2022

11ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ DIGIFEST 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ16/120197/Δ2/24-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του 11ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2021-22.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ.πρ. 113735/Δ2/14-09-2021 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ..

Απαντώντας στο από 08/06/2021 αίτημα του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) Κρήτης, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 45/09-09-20201 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, το οποίο διοργανώνεται από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.ΚΕ.Σ.) Κρήτης, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου), σχολικών μονάδων όλων των τύπων της χώρας, για το σχολικό έτος 2021-2022, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα να πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων τους σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό και με την ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους.
  3. Οι δράσεις του προγράμματος να υλοποιούνται παρουσία υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού.
  4. Η χρονική διάρκεια των δράσεων που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες ή τις τέσσερις (4) για ειδικά σχολεία.
  5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. Το φεστιβάλ να υλοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα διοργάνωσης ή για άλλον (π.χ. με εμπορία, διαφήμιση).
  6. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του φεστιβάλ και να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
  7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του εγχειρήματος, οι φορείς διοργάνωσης έχουν την τελική αρμοδιότητα και ευθύνη αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες (ιστορικό, προϋποθέσεις συμμετοχής, υλικό κ.λπ.) για το Φεστιβάλ από την ιστοσελίδα www.digifest.info

Με Εντολή Υφυπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα