edu.klimaka.gr

9ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας ACSTAC 2023

9ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ “ACSTAC” (Anatolia College Science & Technology Annual Conference) ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/2650/Δ2/11-01-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
----
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Β. Θεοδωράκου (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344.3272(Δ.Ε.)
: 210 344.2245 (Δ.Ε.)
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής του 9ου Μαθητικού Συνεδρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας ACSTAC (9th Anatolia College Science & Technology Annual Conference) του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια, για το σχ. έτος 2022-2023
Σχετ.:1) το με αρ. πρωτ. 157351/Δ2/20-12-2022 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
2) η υπ’αριθμ.1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)".

Απαντώντας στο από 11-05-2022 έγγραφο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 67/15-12-2022 Απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2022-2023, η διεξαγωγή του 9ου Μαθητικού Συνεδρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας ACSTAC (9th Anatolia College Science & Technology Annual Conference) που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/03/2023 έως τις 12/03/2023 και απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και Καλλιτεχνικού Λυκείου, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας και του εξωτερικού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω συνέδριο να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο να γίνει εκτός διδακτικού ωραρίου.
 4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση μαθητών και μαθητριών
 5. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και να διευκολύνεται η συμμετοχή στο Συνέδριο μαθητών/τριών με αναπηρία.
 6. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
 7. Τυχόν μεμονωμένες συμμετοχές μαθητών/τριών στο Συνέδριο θα γίνουν με αποκλειστική ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 8. Σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι δυνατή η ανάκληση της αίτησης συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών στο εν λόγω Συνέδριο.
 9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι οι χώροι υλοποίησης του συνεδρίου θα πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 11. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη του Κολλεγίου Ανατόλια σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω Συνεδρίου από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική διοργάνωση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του._

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Συν:5 αρχ.pdf

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Anatolia Colegge

ACSTAC
Μαθητικο Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας

ΘΕΜΑ: Οργάνωση 9oυ Μαθητικού Συνεδρίου Επιστήμης & Τεχνολογίας ACSTAC (Anatolia College Science & Technology Annual Conference)
10 - 12 Μαρτίου 2023 στο Κολλέγιο Ανατόλια

Πρόσκληση

Με σκοπό την προώθηση των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STE(A)M), το Κολλέγιο Ανατόλια διοργανώνει για ένατη χρονιά το Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας – ACSTAC (Anatolia College Science and Technology Annual Conference) στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια από την Παρασκευή 10 Μαρτίου έως την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023. Μέρος του συνεδρίου θα μεταδοθεί παράλληλα και μέσω live streaming.

Το ACSTAC προσκαλεί μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας, κριτικής σκέψης, συνεργασίας και επικοινωνίας, παρουσιάζοντας τις εργασίες τους ως πραγματικοί ερευνητές στο πλαίσιο ενός μαθητικού επιστημονικού συνεδρίου.

Κεντρικό άξονα του 9ου ACSTAC αποτελεί η καινοτομία στις νέες τεχνολογίες και η σύνδεση της κοινωνικής υπευθυνότητας με το STE(A)M. Στο πλαίσιο αυτό θα διοργανωθούν εργαστήρια τόσο για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές θα επιλέξουν ένα θέμα που τους προκαλεί το ενδιαφέρον και θα το διερευνήσουν σε βάθος με στόχο να το συνδέσουν με την καθημερινή τους ζωή και την κοινότητα τους. Θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν εργασίες (συμμετοχή με Προφορική Εισήγηση) ή κατασκευές ( συμμετοχή με Έκθεση-Κατασκευή-Δημιουργία) σε θεματικές ενότητες που αφορούν οποιαδήποτε από τις συνιστώσες του STE(Α)M στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά.

Μέσω αυτής της διεργασίας τα παιδιά θα εφαρμόσουν τις αρχές της διερευνητικής μάθησης, θα αναζητήσουν πληροφορίες, θα διερευνήσουν λύσεις και θα κατασκευάσουν καινοτόμα προϊόντα. Επιπλέον θα καλλιεργήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως είναι η συνεργασία, η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας, η επικοινωνία, η προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός.

Σημειώνεται ότι:

● Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

● Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

● Το Κολλέγιο Ανατόλια αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του συνεδρίου και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των μαθητών/-τριών όπως αυτά αναγράφονται στο ν. 2121/1993 και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Κολλεγίου Ανατόλια (www.anatolia.edu.gr/privacy-policy).

● Το συνέδριο δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

● Μετά τη διεξαγωγή του, η Οργανωτική Επιτροπή θα αποτιμήσει το συνέδριο αφού συνεδριάσει με όλες τις επιτροπές αξιολόγησης και τους Υπεύθυνους Επιστημονικών Τομέων.

● Στην περίπτωση που αποφασιστεί η δημοσίευση των διακριθέντων εργασιών των μαθητών/-τριών (από τους παραπάνω φορείς), διευκρινίζεται ότι:

 • Δεν θα υπάρξουν έσοδα για το Κολλέγιο Ανατόλια ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας, ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

● Υποστήριξη εκπαιδευτικής κοινότητας /Mentoring

 • Οι καθηγητές μαζί με τους μαθητές τους , κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ACSTAC , θα μπορούν να απευθυνθούν σε μια ομάδα μεντόρων, την οποία θα απαρτίζουν συνεργάτες του Κέντρου STEM (επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκό προσωπικό και άλλοι επαγγελματίες).

Για ποιο λόγο να δηλώσουν οι μαθητές συμμετοχή;

● Να αναπτύξουν ένα θέμα του ενδιαφέροντος τους σε έναν επιστημονικό τομέα STE(Α)M

● Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας, συνεργασίας, παρουσίασης και επικοινωνίας

● Να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στο ευρύ κοινό

● Να δικτυωθούν με ανθρώπους με παρόμοια ερευνητικά ενδιαφέροντα, επιστήμονες και επαγγελματίες STEM

Στάδια υποβολής και σημαντικές ημερομηνίες

14 Νοεμβρίου 2022: Προθεσμία για την υποβολή του τίτλου και μιας σύντομης περίληψης (μέχρι 200 λέξεις) των εργασιών προφορικής εισήγησης και της πρότασης για την παρουσίαση έκθεσης- κατασκευής-δημιουργίας

25 Νοεμβρίου 2022: Απαντήσεις για την αποδοχή των περιλήψεων

9 Ιανουαρίου 2022: Προθεσμία για την υποβολή του πλήρους κειμένου των εργασιών άρθρου προφορικής εισήγησης και απαντήσεις σε σειρά ερωτήσεων για την κατηγορία έκθεση-κατασκευή-δημιουργία.

23 Ιανουαρίου 2023: Αποστολή σχολίων/διορθώσεων για εργασίες

3 Φεβρουαρίου 2023: Προθεσμία επανυποβολής άρθρου εισήγησης με διορθώσεις για να είναι εφικτή η εγγραφή στο συνέδριο

6-12 Φεβρουαρίου 2023: Εγγραφή στο συνέδριο

10-12 Μαρτίου 2023: Διεξαγωγή συνεδρίου

Εσωκλείουμε προσωρινό πρόγραμμα του συνεδρίου το οποίο είναι υπό διαμόρφωση και θα οριστικοποιηθεί μετά την λήψη των υποβολών των μαθητών, την αξιολόγησή τους από αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές αξιολόγησης καθώς και την αποστολή αποφάσεων αποδοχής και παρουσίασής τους στο συνέδριό μας. Οι αποφάσεις αυτές θα μας επιτρέψουν να καταρτίσουμε την τελική κατάσταση συμμετεχόντων μαθητών, την τελική κατάσταση συμμετεχόντων σχολείων, καθώς και το τελικό πρόγραμμα εργασιών που θα παρουσιαστούν τις μέρες του συνεδρίου στους συμμετέχοντες στο συνέδριο.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ηρώ Κολιάκου (ΠΕ04), PhD, Φυσικός, Συντονίστρια του ACSTAC

Διεύθυνση: Κολλέγιο Ανατόλια, Τζ. Κέννεντυ 60, 55535 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: www.anatolia.edu.gr/acstac

Βιργινία Αρβανίτη (ΠΕ04), MSc, MBA, STEM Administrative Assistant

email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τηλ. 2310 398289

Πέγκυ Περακάκη (ΠΕ03), MSc, Συντονίστρια προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης

email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τηλ. 2310398277

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τομέας Θετικών επιστημών:

● Ηρώ Κολιάκου, Phd, Φυσικός, Κολλέγιο Ανατόλια
● Μανώλης Πεδιωτάκης, Φυσικός, American Farm School
● Αθηνά Γκινούδη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
● Αφροδίτη Καλκάνη , MSc , Φυσικος Κολλεγιο Ανατολια
● Αστέρης Γρηγορούδης, PhD, Χημικός Κολλέγιο Ανατόλια
● Μαίρη Καλαμάκη, PhD, Χημικός, American College of Thessaloniki (ACT)
● Ειρήνη Σιώτου, MSc ,Φυσικός , Κολλέγιο Αθηνών
● Βαγγέλης Κολτσάκης , ΜSc Φυσικός , 6ο Γυμνάσιο Ευόσμου
● Αντώνιος Κριμιτζάς ,Phd, Βιολόγος Εκπαιδευτική Αναγέννηση
● Σοφία Καραβιώτη, ΜSc, Bιολόγος Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά

Τομέας Μηχανικής :

● Απόστολος Μιχαλούδης ,MSc Φυσικός Κολλέγιο Ανατόλια
● Λία Χατζηνάσιου, MSc Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθ.Τεχνολογίας Κολλέγιο Ανατόλια
● Αστρινός Τσουτσουδάκης , Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ηρακλείου

Τομέας Μαθηματικών :

● Κοσμάς Δημοσιάρης, Μαθηματικός, Κολλέγιο Ανατόλια
● Ερασμία Παπαδοπούλου, MSc, Μαθηματικός, Τμήμα Διεθνούς Απολυτηρίου, Κολλέγιο Ανατόλια
● Κατσίκας Σταμάτης , Μαθηματικός , IB Κολλέγιο Ανατόλια
● Αποστολος Τσιριγώτης, Μαθηματικός , Κολλέγιο Ανατόλια

Τομέας Τεχνολογίας / Πληροφορικής:

● Αναστασία Κυριακίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής, Κολλέγιο Ανατόλια
● Κάτια Δαουλτζογλου, MSc Καθηγήτρια Πληροφορικής, Κολλέγιο Ανατόλια
● Ευθυμία Καραγκούνη , Καθηγήτρια Τεχνολογίας , Κολλέγιο Ανατόλια
● Γιώργος Ρουβάς, Καθηγητής Πληροφορικής, Κολλέγιο Ανατόλια

Τομέας Τέχνης :

● Ευαγγελος Μανιτάκης, Θεατρολόγος, Κολλέγιο Ανατόλια
● Όλγα Στέφα, Μουσικός, Κολλέγιο Ανατόλια
● Αικατερίνη Ρούμπου, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών, Κολλέγιο Ανατόλια

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο STEM του Κολλεγίου Ανατόλια κ. Βιργινία Αρβανίτη MSc, STEM Administrative Assistant

Διεύθυνση: Κολλέγιο Ανατόλια, Τζ. Κέννεντυ 60, 55535 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
website: www.anatolia.edu.gr/acstac
τηλ. 2310398289

 

Σχετικά Άρθρα