edu.klimaka.gr

Κοινωνικό Σχολείο (Σκοπός, Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις, οδηγίες)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΚΟΠΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Αρ.Πρωτ.187363/ΓΔ4/19-11-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Στέλιος Δασκαλάκης
Κων/νος Παπαχρήστος
Ανδρέας Παπαδαντωνάκης
Κων/νος Λολίτσας

ΘΕΜΑ: «Κοινωνικό Σχολείο: Σκοπός, Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις - Οδηγίες και κατευθύνσεις»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Έχοντας υπόψη:
-Το υπ. αριθμ. Γ.Δ. 58β/1-9-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί « Εφαρμογής του Προγράμματος Κοινωνικού Σχολείου στους μαθητές των σχολείων της χώρας»
-Την υπ. αριθμ. 142753/Γ7/10-09-2014 περί «Συγκρότησης Συντονιστικού Οργάνου του έργου με τίτλο :Κοινωνικό Σχολείο» Υ.Α.
-Την υπ. αριθμ. 143571/Γ4/10-9-2014 περί «Θεσμοθέτησης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» Υ.Α. Την υπ. αριθμ. 140337/Γ4/5-9-2014 περί «Πανελλήνιας Διεξαγωγής του προγράμματος Kids΄ Athletics» Υ.Α.
-Την υπ. αριθμ. 145459/Γ4/12-09-2014 απόφαση περί «Διεξαγωγής του Προγράμματος Kids’ Athletics».
-Το υπ. αριθμ. 145324/Γ7/12-09-2014 έγγραφο περί «Δράσεων ευαισθητοποίησης στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στο πλαίσιο του Προγράμματος του Κοινωνικού Σχολείου».
-Την υπ’. αριθμ. 172189/Γ1/23-10-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με δράσεις που αφορούν το «Διαδίκτυο».
-Το με αριθμ. 56/18-09-2014 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με θέμα: Εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου».
-Την με αριθμ. 66/04-11-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. σχετικά με το ασκησιολόγιο το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ των Δημοτικών Σχολείων.
σας ενημερώνουμε τα εξής:

Β. ΣΚΟΠΟΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προαγωγή της υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των μαθητών και της σχολικής κοινότητας, προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος του «Κοινωνικού Σχολείου». Το «Κοινωνικό Σχολείο» περιλαμβάνει δέσμη δράσεων και εκδηλώσεων, οι οποίες εντάσσονται στο σύνολο του σχολικού προγράμματος, απευθύνονται σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και δεν αποτελούν μεμονωμένες προσπάθειες. Στους σκοπούς του προγράμματος του «Κοινωνικού Σχολείου» περιλαμβάνεται η προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής των μαθητών και της σχολικής κοινότητας, μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων οι οποίες θα υλοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Το «Κοινωνικό Σχολείο» υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δημόσιας Τάξης και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Στο παρόν στάδιο υλοποίησης του, έχουν συμμετάσχει πολλοί φορείς, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται λόγω της δυναμικής του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρονται: το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ο Σ.Ε.ΓΑ.Σ., η ΕΣΔΥ, το ΙΙΕΑΑ, το Ι.Ψ.Σ.Υ., ο Ο.Κ.Α.Ν.Α., η Ε.Ο.Ε., η Δ.Κ.Ο.Ε., το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, η Μονάδα Εφηβικής Υγείας(Μ.Ε.Υ) καθώς επίσης Ολυμπιονίκες και αθλητές διαφόρων αθλημάτων.

Το «Κοινωνικό Σχολείο» δρα παράλληλα με τα μαθήματα, με την υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στη σωστή πληροφόρηση, στην προσφορά εμπειριών, στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και στην εξέλιξη των μαθητών /τριών σε υγιείς και ενεργούς πολίτες.

Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκατέσσερις(14) διακριτούς θεματικούς άξονες παρέμβασης:

 1. Διατροφή/Ευ-Ζην
 2. Άθληση
 3. Ενημέρωση και πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες
 4. Διαδίκτυο
 5. Αντιμετώπιση και πρόληψη του χουλιγκανισμού
 6. Πρόληψη Ατυχημάτων
 7. Αισθητική Αγωγή
 8. Ολυμπισμός και Κοινωνία
 9. Σεξουαλική Αγωγή
 10. Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα
 11. Ναρκωτικά
 12. Αλκοόλ
 13. Κάπνισμα
 14. Σχολικός εκφοβισμός

Ειδικότερα στον άξονα του Ρατσισμού και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταξύ των άλλων θα δίνεται έμφαση στην ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού, έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και να προαχθεί η ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της χώρας, τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στους γονείς των μαθητών μέσω των συλλογικών οργάνων τους.

Στο Υ.ΠΑΙ.Θ. το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το συντονιστικό όργανο του έργου «Κοινωνικό Σχολείο» και τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συντονιστές δράσεων – Καθορισμός αρμοδιοτήτων

Για την εύρυθμη λειτουργία, αποτελεσματική επικοινωνία και τον στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων του «Κοινωνικού σχολείου», σύμφωνα με το αριθμ.: Γ.Δ. 58β/1-9-2014 με θέμα :«Εφαρμογή του Προγράμματος στους μαθητές των σχολείων της χώρας» έγγραφο του κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκαν σε κάθε Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης ένας περιφερειακός υπεύθυνος συντονισμού της υλοποίησης των δράσεων του «Κοινωνικού Σχολείου» καθώς και σε κάθε Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ένας υπεύθυνος συντονισμού υλοποίησης των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω υπεύθυνοι συντονισμού των δράσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. έχουν την ευθύνη του συντονισμού και της υλοποίησης του προγράμματος του «Κοινωνικού Σχολείου».

Σημειώνεται ότι σε κάθε έναν από τους εμπλεκόμενους φορείς έχει οριστεί επίσης ένας υπεύθυνος εκπρόσωπος του φορέα, ο οποίος και θα συνεργάζεται με τους συντονιστές υλοποίησης των δράσεων του «Κοινωνικού Σχολείου» των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε..

Ο υπεύθυνος συντονιστής της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, οι υπεύθυνοι συντονισμού των δράσεων των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε., οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων, Υπεύθυνοι Ομάδων Φυσικής Αγωγής οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με τους Διευθυντές/Προϊσταμένους, και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων σχεδιάζουν και υλοποιούν ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σχετικές με τους θεματικούς άξονες παρέμβασης.

Οι υπεύθυνοι συντονιστές δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση το ρόλο των στελεχών εκπ/σης (Σχολικών Συμβούλων, Δ/ντών Π.Ε. & Δ.Ε. και Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων, Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, και Σχολικών Δραστηριοτήτων, Υπεύθυνων Ομάδων Φυσικής Αγωγής), οι οποίοι λειτουργούν με βάση το κείμενο θεσμικό πλαίσιο και έχουν διακριτούς και σαφείς ρόλους. Μέριμνά τους είναι η συνέργεια όλων όσων έχουν τη διοικητική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, η γόνιμη συνεργασία και η αποτελεσματικότητα.

Οι υπεύθυνοι συντονισμού δράσεων συνεργάζονται με τους ορισμένους συντονιστές των επτά Υγειονομικών Περιφερειών του Υπουργείου Υγείας, ώστε να διευκολύνονται όσοι επαγγελματίες υγείας επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δράσεις από τις όμορες με τα σχολεία δομές υγείας.

Στην περίπτωση που, εν γνώσει των Συντονιστών, φορείς σε τοπικό επίπεδο επιθυμούν να συμμετάσχουν με δράση συναφή προς το πρόγραμμα, θα εξετάζεται αρμοδίως η δυνατότητα αυτής της συμμετοχής.

Ειδικότερα:

Ι. Ο υπεύθυνος συντονιστής υλοποίησης των δράσεων του «Κοινωνικού Σχολείου» που έχει οριστεί από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης έχει αρμοδιότητες που εκτείνονται σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε., Σχολικών μονάδων και τοπικής κοινωνίας. Συνεργάζεται και συνεπικουρείται στο έργο του από τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε., τους Σχολικούς Συμβούλους όλων των ειδικοτήτων, τους Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε., τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων, Υπευθύνους Ομάδων Φυσικής Αγωγής, τους Υπευθύνους Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και τους Διευθυντές/Προισταμένους των σχολικών μονάδων, προκειμένου να υλοποιούνται δράσεις του «Κοινωνικού Σχολείου».
Επιπλέον, συνεργάζεται με τους Συντονιστές όλων των άλλων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τις ενέργειές του τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή, συντάσσει την μηνιαία έκθεση δράσεων και ενημερώνει τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και το Γραφείο Υπουργού.

ΙΙ. Ο υπεύθυνος συντονισμού των δράσεων του «Κοινωνικού Σχολείου» αντίστοιχα σε κάθε Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο συντονισμού δράσεων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ενημερώνει για τις δράσεις του «Κοινωνικού Σχολείου» τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των οικείων σχολικών μονάδων. Κατευθύνει τους φορείς που συμμετέχουν στις δράσεις ώστε να μην υπάρξει αλληλοεπικάλυψη δράσεων στα σχολεία και σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους (Σχολικούς Συμβούλους, Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας κτλ.) αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος του «Κοινωνικού Σχολείου» έχουν υλοποιηθεί ήδη και υλοποιούνται:

α. Δράσεις που αφορούν στον άξονα «Άθληση - Δια Βίου Άσκηση»

1. Πανελλήνια Διεξαγωγή του προγράμματος «Kids’ Athletics». Το προαναφερόμενο πρόγραμμα πραγματοποιείται και επεκτείνεται σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών και αποτελεί μια οργανωμένη αθλητική δράση, με τη μορφή παιχνιδιού, που δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά τον Κλασικό Αθλητισμό.

2. Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Θεσμοθετήθηκε την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου» η οποία την φετινή χρονιά, υλοποιήθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία.

3. Συνεχίζεται και για τη φετινή χρονιά στο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου το πρόγραμμα «Kids’ Athletics», «Αγαπώ τον Αθλητισμό», ώστε τα σχολεία που επιθυμούν να συνδυάσουν τις αθλητικές δραστηριότητες με επίσκεψη σε ένα σημαντικό μνημείο αρχαίας και σύγχρονης ιστορίας και παγκόσμιο σύμβολο αθλητισμού να προγραμματίσουν σχετική επίσκεψη.

4. Σχολικός Αθλητισμός σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια: Τα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα Λυκείων, καθώς και οι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ», μέσω στοχευμένων οργανωτικών δράσεων και συνεργασιών με φορείς, υποστηρίζουν και αναδεικνύουν αρκετούς από τους υπόλοιπους άξονες του «Κοινωνικού Σχολείου» (όπως Αντιμετώπιση και πρόληψη του χουλιγκανισμού, Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ναρκωτικά, Αλκοόλ, Κάπνισμα, Σχολικός εκφοβισμός)

β. Δράσεις ευαισθητοποίησης στον άξονα πρόληψης μολυσματικών ασθενειών (Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα Νοσήματα για μαθητές της Β/βάθμιας Εκπ/σης, Υγιεινή των χεριών και του Αναπνευστικού για μαθητές της Α/ βάθμιας Εκπ/σης).

γ. Δράσεις που αφορούν στον άξονα «Διαδίκτυο» όπως η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

δ. Δράσεις που αφορούν στον άξονα «Διατροφή» όπως οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις σχολικές μονάδες της χώρας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας στις 24.10.2014.

ε. Δράσεις που αφορούν στον άξονα «Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα» όπως η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους»

Οι ανωτέρω δράσεις θα πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τα πολύμηνα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων στα οποία τη καθοδήγηση και εποπτεία έχουν οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Σχετικά με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων το «Κοινωνικό Σχολείο» δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιμόρφωση των μελών τους. Οι Διευθυντές των σχολείων είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση και ενεργοποίηση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.

Με σκοπό τη στήριξη των γονέων των μαθητών καθώς και την ενίσχυση των γνώσεων και των ευκαιριών για προβληματισμό σε ζητήματα που αφορούν στους ανωτέρω θεματικούς άξονες επισημαίνεται ότι στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν οι Σχολές Γονέων, μπορεί να απευθύνεται το σύνολο των γονέων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε δράσεις του «Κοινωνικού Σχολείου», καλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι, οι Σύλλογοι Διδασκόντων και οι Εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων να εντάξουν, σε συνεργασία με τους συντονιστές των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε., στο σχολικό προγραμματισμό σχετικές δράσεις και να διευκολύνουν τους επαγγελματίες των εμπλεκομένων φορέων. Παράλληλα καλούνται να ενημερώνουν τους συντονιστές για τον προγραμματισμό των δράσεων στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ως χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας και ανατροφοδότησης σχεδιάσθηκε και ήδη λειτουργεί ο επίσημος ιστότοπος του «Κοινωνικού Σχολείου»: www.socialschool.gr, ο οποίος διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα δεδομένα.

Για κάθε πληροφορία σχετική με τις δράσεις του «Κοινωνικού Σχολείου», τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι συντονιστές υλοποίησης των δράσεων θα απευθύνονται στις αρμόδιες για κάθε σχετικό θέμα Διευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

 • Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π. Ε.
  (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), 210 3443284, Π. Παγώνη
 • Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε.
  (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), 210 344 3273, Ε. Μπάσιου
 • Δ/νση Φυσικής Αγωγής
  ( Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), 210 344 2839, Α. Κατσαρής
 • Δ/νση Ειδικής Αγωγής
  (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), 210 344 2190, Αθ. Γρίβας

Καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους για τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων συντονισμού του προγράμματος του Κοινωνικού Σχολείου όπως αυτοί έχουν οριστεί σε κάθε Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. με βάση το με αριθμ. Γ.Δ. 58β/1-9-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί « Εφαρμογής του Προγράμματος Κοινωνικού Σχολείου στους μαθητές των σχολείων της χώρας»

Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να λάβουν γνώση της παρούσης εγκυκλίου ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αρ.Πρωτ.185206/Δ5/17-11-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες :Χ. Αγγελή, Ε. Σταμοπούλου
Τηλέφωνα : 210-3443090 , 210-3442206
FAX : 210-3442210
E-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ : Ένταξη των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων στο «Κοινωνικό Σχολείο»

Μετά την προκήρυξή τους με την υπ’ αρ. 168125/Γ4/16-10-2014 εγκύκλιο, οι Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες Λυκείων καθίστανται στο σύνολο τους βασικοί μοχλοί υλοποίησης του «Κοινωνικού Σχολείου».

Οι Σχολικοί Αγώνες Λυκείων εντάσσονται εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου» με διαρκή υλοποίηση των αξόνων «Πρόληψη και αντιμετώπιση χουλιγκανισμού» και «Ρατσισμός – Διαφορετικότητα».

Η υλοποίηση των αξόνων αυτών επιτυγχάνεται με δύο βασικούς μοχλούς παρέμβασης:

Α. Έδραση όλων των ενεργειών προετοιμασίας των σχολικών ομάδων στον παιδαγωγικό ρόλο των Σχολικών Αγώνων (βλ. σχετικές οδηγίες στη συνέχεια της παρούσης).

Β. Με συμμετοχή των σχολικών ομάδων σε βιωματικές δράσεις υλοποίησης των αξόνων του «Κοινωνικού Σχολείου». Σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις θα αποσταλούν για τις επόμενες φάσεις των αγώνων.

Καθώς περίπου 7.500 σχολικές ομάδες λαμβάνουν μέρος στο σύνολο των αγώνων Λυκείων κάθε χρόνο, η τήρηση του πνεύματος των Σχολικών Αγώνων και η αποφυγή εκτρόπων και επεισοδίων αποτελούν απαράβατους κανόνες για όλες τις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.).

Σε κάθε περίπτωση πάντως, επεισόδια κατά τη διάρκεια των Σχολικών Αγώνων, αποτελούν σοβαρή εκτροπή από τους σκοπούς και τους στόχους του Σχολικού Αθλητισμού και δεν πρόκειται να γίνουν ούτε κατ’ ελάχιστον ανεκτά.

Για τη διασφάλιση του παιδαγωγικού χαρακτήρα του Σχολικού Αθλητισμού, την εξάλειψη της παραμικρής πιθανότητας εκτροπών και την παράλληλη επίτευξη των στόχων του «Κοινωνικού Σχολείου» παρακαλούμε:

• Οι Διευθυντές και οι συνάδελφοι των σχολικών μονάδων να προετοιμάζουν, έγκαιρα και κατάλληλα, τόσο τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις ομάδες του σχολείου, όσο και τους μαθητές / τριες που παρακολουθούν ως φίλαθλοι τις αθλητικές συναντήσεις των ομάδων του σχολείου. Δεν θέλουμε Σχολικούς Αγώνες κεκλεισμένων των θυρών, δεν υπάρχει κανένας λόγος διεξαγωγής τέτοιων αγώνων στα σχολεία μας. Θέλουμε οι Σχολικοί Αγώνες να συμβάλλουν βιωματικά, για αθλητές και φιλάθλους, στην προαγωγή του εύ αγωνίζεσθαι, του σεβασμού των κανόνων και του αντιπάλου και στην αυτο-βελτίωση μέσα από προσωπική και ομαδική προσπάθεια. Όλα αυτά μόνο οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, με την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση και σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες, μπορούν να τα κάνουν πράξη. Η συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων με τις οικείες Δ.Δ.Ε., καθώς και η συνοδεία των θεατών – μαθητών από Διευθυντές και συναδέλφους κατά τη διάρκεια των αθλητικών συναντήσεων, θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην υλοποίηση όλων των παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των σχολικών μονάδων για τη συμμετοχή τους στους αγώνες η εφαρμογή δράσεων για τους άξονες του «Κοινωνικού Σχολείου» «Πρόληψη και αντιμετώπιση χουλιγκανισμού» και «Ρατσισμός – Διαφορετικότητα» θα συμβάλουν αποτελεσματικότατα τόσο στη βιωματική εμπέδωση των αξιών του αθλητισμού όσο και στην αποφυγή εκτρόπων και επεισοδίων.

• Οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α., εάν συμβεί οποιοδήποτε έκτροπο κατά τη διάρκεια Σχολικών Αγώνων, να ενημερώνουν άμεσα και λεπτομερώς, με έγγραφό τους, την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) και τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.

• Οι Ο.Ε.Σ.Α., σε κάθε περίπτωση εκτροπής, να συνεδριάζουν άμεσα και να επιβάλουν με μεγάλη αυστηρότητα τις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση ποινές που το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει. Στη συνέχεια, να ενημερώνουν άμεσα και λεπτομερώς, με έγγραφό τους, την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Όπως αναφέρεται στην 30347/Γ4/20-3-12 εγκύκλιο, η οραματική στόχευση των Σχολικών Αγώνων είναι «να δημιουργήσουν μια νέα κυρίαρχη αθλητική τάση στην ελληνική κοινωνία, τους “Δια Βίου Ασκούμενους”. Επίσης να διαμορφώσουν τις νέες γενιές αθλητών, προπονητών, διαιτητών, παραγόντων και κυρίως φιλάθλων με προσήλωση στις υψηλές αξίες του αθλητισμού και τις αρχές του “ευ αγωνίζεσθαι”, προκειμένου να είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσουν τη συγκεκριμένη “Αθλητική Παιδεία” στις επόμενες γενεές».

Η υλοποίηση αυτού του οράματος αποτελεί ηθική μας υποχρέωση προς το μαθητικό πληθυσμό της χώρας και τον ελληνικό αθλητισμό στο σύνολό του. Η καθημερινή εκπαιδευτική πράξη και οι ενταγμένοι στο «Κοινωνικό Σχολείο» Σχολικοί Αγώνες, με την ολιστική αθλητική και παιδαγωγική προσέγγισή τους, είναι το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα για τη διαμόρφωση των μελλοντικών υγιώς σκεπτόμενων αθλητών και φιλάθλων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα