edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα iMuSciCA 2017-2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "iMuSciCA" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.Φ.13.1/196834/Δ2/15-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα
Π. Σακκοπούλου , Ο. Μαραγκού
Τηλέφωνα: 210 344 3272
210 344 3023 , 210 344 2212

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικών δράσεων για το σχολ. έτος 2017-2018
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 131675/ΓΔ4/2-8-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος iMuSciCA
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 178202/Δ2/23-10-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 43/19-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος iMuSciCA του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου που υλοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνογερμανικής Αγωγής και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τόσο του συλλόγου διδασκόντων και της διεύθυνσης του σχολείου όσο και η έγγραφη ενημέρωση συνοδευόμενη από ενυπόγραφη συναίνεση γονέων και κηδεμόνων στις περιπτώσεις συλλογής ανωνύμων ερωτηματολογίων.

2) Τα σενάρια που απευθύνονται σε ομάδες μαθητών/-τριών συγκροτούνται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους.

3) Λόγω της μεγάλης διάρκειας του προγράμματος, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή του από τον/την εκπαιδευτικό στο πλαίσιο των προαιρετικών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας.

4) Η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να πραγματοποιηθεί εκτός του διδακτικού τους ωραρίου, με τη συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5) Ο συνολικός αριθμός εμπλοκής μαθητών/-τριών δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό μαθητών μιας σχολικής τάξης.

6) Η χρήση της πλατφόρμας τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους/τις μαθητές/-ήτριες πραγματοποιείται στους υπολογιστές που υπάρχουν ήδη στο σχολείο, καθώς και με τη χρήση ειδικού υλισμικού αναγνώρισης κίνησης που παραχωρείται από την κοινοπραξία του έργου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

7) Να μην χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό και να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/-τριών ή των σχολικών μονάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ε. Φωτεινέα στο τηλέφωνο 210 6875404.

Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


iMuSciCA: Interactive Music Science Activities

Το iMuSciCA αποσκοπεί στην υποστήριξη της διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων (Φυσικής, Γεωμετρίας, Μαθηματικών και Τεχνολογίας) από τους τομείς των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες μουσικής με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας και μαθησιακής εμβάθυνσης από μαθητές (ηλικίας 12-16 ετών) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το iMuSciCA εισάγει νέες μεθοδολογιες μάθησης σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογίες για την υποστήριξη ενός ενεργού, συνεργατικού, εξατομικευμένου και ελκυστικού τρόπου μάθησης.

Οι τεχνολογίες παρέχουν στους μαθητές και καθηγητές τρόπους για συνεργασία, συνδημιουργία και συλλογικό τρόπο κατάκτησης της γνώσης.

Το iMuSiCA θα περιλαμβάνει ένα σύνολο από καινοτόμα εργαλεία και υπηρεσίες λογισμικού που θα ενσωματώνονται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπως:

(α) ένα διαδραστικό 3D περιβάλλον για τη σχεδίαση εικονικών μουσικών οργάνων,

(β) προηγμένες τεχνολογίες για την υπολογιστική παραγωγή και ανάλυση μουσικής,

(γ) πολυτροπική διάδραση με χρήση χειρονομιών και ψηφιακού στυλό για την εκτέλεση και συνδημιουργία μουσικής,

(δ) 3Δ εκτύπωση για την φυσική αποτύπωση του εικονικού μουσικού οργάνου.

Η πλατφόρμα θα ενσωματώνει ένα σύνολο διεπιστημονικών εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων στο διερευνητικό τρόπο μάθησης με την επίλυση προβλημάτων στους τομείς των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών σε συνδυασμό με την Μουσική (STEAM). Η πλατφόρμα iMuSciCA θα αξιολογηθεί πιλοτικά σε πραγματικές συνθήκες μάθησης από μαθητές και καθηγητές σχολείων από τρεις Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ελλάδα και Γαλλία).

Το έργο υλοποιείται με στενή συνεργασία από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και τη βιομηχανία που διαθέτουν τεχνογνωσία στις καινοτόμες τεχνολογίες και στην STEAM παιδαγωγική προσέγγιγη.

Το MuSciCA φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πρωτοποριακή προσέγγιση για τη χρήση της μουσικής στην προώθηση της δημιουργικότητας και της βαθύτερης μάθησης, θέτοντας έτσι τη βάση για την υιοθέτηση της STEAM παιδαγωγικής προσέγγιγης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχετικά Άρθρα