edu.klimaka.gr

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Ελιά ΚΠΕ Καλαμάτας

Εκτύπωση  

ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΕΛΙΑ"

Αρ.Πρωτ.Φ7/ΕΠ/168950/176906/Δ7/29-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Α’
Email : disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες
: Σ. Λαπατά
: Ε. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο
: 210 344 3791
: 210 344 2579

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανανέωσης του εθνικού θεματικού δικτύου Ελιά

Σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 197/08-12-2020 του εισερχομένου εγγράφου και έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31-07-1990), άρθρο 111, «Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
3. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) Άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» Κεφ. Η παρ.3».
4. Του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ά. δ.».
5. του Π.Δ. 81/08-07-2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. του Π.Δ. 83/09-07-2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. του Π.Δ. 84/17-07-2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. της με αριθ. 6631/Υ1 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄3009/25-07-2019).
9. της με αριθ. 122795/Γ1 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 523/Υ.Ο.Δ.Δ./05-08-2019).
10. Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α31/23-2-2018) με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Την υπ’ αριθ. 47587/Γ7/16-05-2003 (ΦΕΚ 693/τ.Β΄/03-06-2003), Y.A. με θέμα «Συνεργασίες ΥΠΕΠΘ, θεσμικών οργάνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολείων….. και μη κυβερνητικές οργανώσεις».
12. Την υπ’ αριθ. 66272/Γ7/04-07-2005 Υ.Α. με θέμα «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 127856/Γ7/29-11-2006 Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
13. Της με αρ. 83691/Γ7/1-8-2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
14. Της με αρ. 83688/Γ7/2-8-2011 με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.».
15. Της με αρ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α. με θέμα: «Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
16. Της με αρ. 8820/05-07-2016 Απόφασης ένταξης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΑΔΕΔΒΜ με θέμα : «Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» με κωδικό ΟΠΣ 5001052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
17. Της με αρΓ.Π.οι.:71342/(ΦΕΚ 4899 Β΄/06-11-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.),με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020».
18. της με αρ. πρωτ. 151978/ΓΔ4(ΦΕΚ 4900/Β΄07-11-2020) Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882).
Β. Το υπ’ αριθ. 197/08-12-2020 έγγραφο του ΚΠΕ Καλαμάτας

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

τη συνέχιση της λειτουργίας του εθνικού θεματικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συντονίζει το ΚΠΕ Καλαμάτας , «Ελιά», καθώς και την ανασυγκρότηση της συντονιστικής του επιτροπής για το σχολικό έτος 2020-2021.

1. Σκοπιμότητα λειτουργίας του Δικτύου

Η ανάγκη γνωριμίας με την ελιά και τον πολιτισμό της και η κατανόηση του ρόλου της, όχι μόνο στη Μεσσηνία, αλλά σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες.

Η ανάδειξη του διαχρονικού ρόλου της στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική εξέλιξη μιας περιοχής με στόχο την αειφορία.

2. Τίτλος και Θεματικές Ενότητες του Δικτύου

Τίτλος Εθνικού Θεματικού Δικτύου: «ΕΛΙΑ»

Θεματικές Ενότητες

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
Καλλιέργεια ελιάς, ο ελαιώνας ως οικοσύστημα, ποικιλίες ελιάς, ο ρόλος της ελιάς στην οικονομία του τόπου, τακτικές καλλιέργειας και συγκομιδής, ασθένειες, βιοκαλλιέργεια. Περιγραφή και χρήση ελαιώνων, τοπικά προβλήματα παραγωγής και τιμής διάθεσης προϊόντων, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, απόβλητα ελαιοτριβείων, κ.λπ.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ:
Ιστορικά - μυθολογικά στοιχεία, η ελιά στην Αρχαιότητα, στο Βυζάντιο, στην Τουρκοκρατία, στη λατρεία, στην παράδοση, στη λαϊκή τέχνη κ.λπ., καταγραφή υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων

ΥΓΕΙΑ: Ποιότητα ελαιολάδου, γευσιγνωσία, χαρακτηριστικά του ποιοτικού προϊόντος, ο ρόλος της διαδικασίας παραγωγής - αποθήκευσης- τυποποίησης, σύγκριση με άλλα φυτικά έλαια, βρώσιμη ελιά, μεσογειακή διατροφή, φαρμακευτικές και καλλυντικές ιδιότητες- αρώματα, συνταγές μαγειρικής – ζαχαροπλαστικής κ.λπ.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται οι δράσεις:

ΣΧΟΛΑΤΣΙΟ:

Η δράση γίνεται σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (International Olive Oil Council / COI). Τα ίδια τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν κάποια από τα προτεινόμενα προϊόντα ελιάς, να δημιουργήσουν το δικό τους κολατσιό (σχολατσιό), να κάνουν τις προτάσεις τους για ένα νόστιμο και υγιεινό κολατσιό και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους με τη βοήθεια ερωτηματολογίου.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ:

Στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας μεσογειακών χωρών, το ΚΠΕ Καλαμάτας έχει οριστεί ως Info Point (Σημείο Ενημέρωσης) για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής και των τοπικών αγροτικών προϊόντων (στην προκειμένη περίπτωση της ελιάς), με στόχο την ευαισθητοποίηση στη Μεσογειακή Διατροφή (έργο MedDiet - Mediterranean Diet Info Point project). Επίσης για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής και των προϊόντων ελιάς και λαδιού, το ΚΠΕ Καλαμάτας συνεργάζεται και με το Μανιατάκειο Ίδρυμα (μετά την από 16/11/2010 απόφαση της UNESCO για την εγγραφή και την από 4/12/2013 για επανεγγραφή της Μεσογειακής διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και την ανακήρυξη της Κορώνης Μεσσηνίας σε Εμβληματική Κοινότητα).

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ:

Η καταγραφή περιλαμβάνει:

 • την καταγραφή, φωτογράφιση και ταυτοποίηση υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων
 • την καταγραφή και συγκέντρωση των πιθανών μύθων, θρύλων ή ιστοριών που υπάρχουν, σχετίζονται με τα ελαιόδεντρα και προέρχονται από τη λαϊκή παράδοση ή τη βιβλιογραφία
 • τη δημιουργία χάρτη υπαίθριων μουσείων με τα εκθέματα in situ, ο οποίος θα εμπεριέχει στοιχεία και πληροφορίες για τα ελαιόδεντρα και ό,τι σχετίζεται με αυτά.
 • την καταγραφή και διάσωση του γενετικού υλικού ελληνικών ποικιλιών ελιάς ως έκφραση της υποχρέωσης της παρούσας γενιάς να μεταφέρει στις επερχόμενες γενιές το περιβάλλον και το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη. Η δράση συνδυάζεται με την εξέταση του γενετικού υλικού των δέντρων από συνεργαζόμενο φορέα (Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας).
 • την κατάθεση πρότασης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς», για την αναγνώριση μονοπατιών και διαδρομών που χαράχτηκαν με βάση τις καταγραφές υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων.
 • την αναγνώριση μονοπατιών και διαδρομών που χαράχτηκαν με βάση τις καταγραφές υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων, στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου. Έχει ήδη αναγνωρισθεί η δράση ως παράδειγμα καλής πρακτικής στην UNESCO, σε συνεργασία με τη Δ/νση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • τη δημιουργία και τεχνική υποστήριξη ενοποιημένης και ολοκληρωμένης πλατφόρμας, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει δεδομένα και πληροφορίες προερχόμενα από το Δίκτυο «Ελιά» και τις καταγραφές υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων με στόχο την προβολή και ανάδειξη των μονοπατιών με τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα αλλά και τη δυνατότητα επεξεργασίας και εμπλουτισμού της πληροφορίας αυτής, ώστε να γίνεται μια αναλυτική, δομημένη και χρηστική παρουσίαση στους τελικούς χρήστες. Τα μονοπάτια με τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα θα αποτελούν τον πυρήνα της πλατφόρμας με τα βασικά δεδομένα, από τα οποία προκύπτει όλη η πληροφορία που θα παρουσιάζεται σε διαδραστικό χάρτη.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Οργάνωση και λειτουργία στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ, έκθεσης προϊόντων επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς και ελαιολάδου και λοιπών προϊόντων ελιάς μεσσηνιακών επιχειρήσεων. Στόχος της έκθεσης είναι να αναδειχθεί και να προβληθεί το πλήθος των επιχειρήσεων επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων ελιάς και ελαιόλαδου της Μεσσηνίας, η υψηλή ποιοτική και ποσοτική παραγωγή επώνυμων και καταξιωμένων προϊόντων και εμπορικών σημάτων – ετικετών που με βάση την ελιά και το ελαιόλαδο της μεσσηνιακής γης σε συνδυασμό με την ποιοτική φροντίδα και τεχνογνωσία παραγωγών και τοπικών επιχειρήσεων, οδηγεί σε οικονομική και πολιτιστική υπεραξία και αειφορία τον τόπο και τα προϊόντα του. Η έκθεση λειτουργεί μόνιμα στο ΚΠΕ Καλαμάτας, εμπλουτίζεται συνέχεια με νέα προϊόντα και σήματα και από άλλες μεσσηνιακές επιχειρήσεις και είναι διαρκώς επισκέψιμη από την εκπαιδευτική κοινότητα.

3. Σκοπός και στόχοι του Δικτύου

3α. Σκοπός:

Η συνεργασία μεταξύ σχολείων της Ελλάδας, αλλά και άλλων χωρών, που θα συμβάλλει στην ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν στην ελιά, από την παραγωγή έως την κατανάλωση στο πλαίσιο της αειφορίας.

3β. Στόχοι:

Γενικοί:

 1. Η στήριξη των σχετικών με τις θεματικές ενότητες του Δικτύου προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων, με κατάλληλο έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.
 2. Η ανάπτυξη οριζόντιας επικοινωνίας και σύνδεσης μεταξύ των μελών του Δικτύου.
 3. Η προώθηση της συμμετοχής σε κοινές περιβαλλοντικές δράσεις.
 4. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Δίκτυο και η συμμετοχή τους σε πιλοτικές και καινοτόμες δραστηριότητες.
 5. Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις τοπικές κοινωνίες π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπηρεσίες, Επαγγελματικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και Φορείς, αλλά και Οικολογικές Οργανώσεις, τοπικές, εθνικές και διεθνείς, ενώσεις πολιτών, κ.ά.
 6. Η συνεργασία μεταξύ των μελών του Δικτύου για την παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.
 7. Η ευαισθητοποίηση για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 8. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών.
 9. Η προαγωγή και η ανάπτυξη της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στα σχολεία.
 10. Η συνειδητοποίηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση της ιδέας της ειρηνικής συνύπαρξης και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

Ειδικοί:

 1. Η γνωριμία με τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία του ελαιώνα, και τις διαφοροποιήσεις τους από περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε χώρα.
 2. Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την καλλιέργεια της ελιάς και τη διαχείριση των προϊόντων και των υποπροϊόντων της.
 3. Η αναγνώριση της συμβολής της ελαιοκαλλιέργειας στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.
 4. Η καταγραφή των κοινών χαρακτηριστικών στη διαχείριση των προϊόντων ελιάς μεταξύ των ελαιοπαραγωγικών χωρών.
 5. Η προώθηση των προϊόντων ελιάς ως βασικού στοιχείου διατροφής και προστασίας της υγείας.
 6. Η ένταξη της μεσογειακής διατροφής στις διατροφικές συνήθειες.
 7. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας σχολείων και κοινωνικών φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 8. Η οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών Ελλάδας και εξωτερικού.
 9. Η καταγραφή υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων, και η δημιουργία χάρτη υπαίθριων μουσείων με τα εκθέματα in situ, ο οποίος θα εμπεριέχει στοιχεία και πληροφορίες για τα ελαιόδεντρα και ό,τι σχετίζεται με αυτά.

4. Αντικείμενο και μεθοδολογία της εργασίας:

 • Βιωματική προσέγγιση (εκπαιδευτικές επισκέψεις, παρατηρήσεις, μετρήσεις, δραστηριότητες πεδίου, παιδαγωγικά παιχνίδια)
 • Διεπιστημονική θεώρηση (Ιστορία, Βιολογία, Οικολογία, Χημεία, Κοινωνιολογία, Οικονομία, Πολιτισμός κ.λπ.)
 • Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία (τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα, σύλλογοι, ειδικοί επιστήμονες, απλοί πολίτες, υπηρεσίες, Μ.Μ.Ε., ΤΕΙ, ΑΕΙ)
 • Ομαδική εργασία (με βάση τις ανάγκες του προγράμματος και τα ενδιαφέροντα των παιδιών)
 • Ελευθερία στην επιλογή των υποθεμάτων, που έχουν σχέση με την ευρύτερη θεματολογία του Δικτύου, ανάλογα με τα τοπικά περιβάλλοντα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών
 • Δημοκρατική επεξεργασία διαφορετικών απόψεων (ενθάρρυνση του σεβασμού της άλλης άποψης, σύγκριση απόψεων, κριτική σκέψη)
 • Σύνθεση, συμπεράσματα, προτάσεις
 • Υλοποίηση δράσεων με στόχο την Αειφορία (προγράμματα Π.Ε., σεμινάρια, ημερίδες)

5. Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης

Το Δίκτυο λειτουργεί από το 2003 έως σήμερα με επιτυχή πορεία. Η διάρκειά του θα ανανεωθεί για το σχολικό έτος 2020-2021.

6. Συμμετοχές

6α. Σχολικές Μονάδες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι συμμετοχές των σχολικών μονάδων την τελευταία τριετία:

Σχολικό έτος 2017-18: 83 σχολικές μονάδες, 194 εκπαιδευτικούς και 2459 μαθητές/τριες
Σχολικό έτος 2018-19: 86 σχολικές μονάδες, 205 εκπαιδευτικούς και 2539 μαθητές/τριες
Σχολικό έτος 2019-20: 45 σχολικές μονάδες, 109 εκπαιδευτικούς και 1463 μαθητές/τριες

6β. Συνεργαζόμενα ΚΠΕ

ΚΠΕ Άμφισσας
ΚΠΕ Αργυρούπολης
ΚΠΕ Βάμου
ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
ΚΠΕ Ευεργέτουλα Λέσβου
ΚΠΕ Καστρίου
ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας
ΚΠΕ Μεσολογγίου
ΚΠΕ Μολάων
ΚΠΕ Νάουσας
ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου
ΚΠΕ Ποροΐων
ΚΠΕ Σικυωνίων
ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης

6γ. Συνεργαζόμενες Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

ΔΔΕ Αχαΐας
ΔΔΕ Α' Ανατολικής Αττικής
ΔΔΕ Αχαΐας
ΔΔΕ Γ' Αθήνας
ΔΔΕ Δράμας
ΔΔΕ Ημαθίας
ΔΔΕ Κεφαλληνίας
ΔΔΕ Μαγνησίας
ΔΔΕ Μεσσηνίας
ΔΠΕ Δυτ. Αττικής
ΔΠΕ Αιτωλ/νίας
ΔΠΕ Ανατ. Αττικής
ΔΠΕ Αργολίδας
ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης
ΔΠΕ Δωδεκανήσου
ΔΠΕ Ηλείας
ΔΠΕ Μεσσηνίας

6δ. Συνεργαζόμενοι φορείς

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.) - Ινστιτούτο Ελαίας & Oπ/κων Καλαμάτας
Επιμελητήριο Μεσσηνίας (Εμπορικό Τμήμα)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη
Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας (Τμήμα Μεσσηνίας)
Μανιατάκειο Ίδρυμα
«Μουσείο της Ελιάς», Σπάρτη
Niovity Συστήματα και Υπηρεσίες Ψηφιακού Περιεχομένου Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - τμήμα Φιλολογίας
Παραγωγοί πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα Μεσσηνίας
Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς»
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Άμφισσας, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου (Καλαμάτας), Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.
Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας - ΕΛΓΟ Δήμητρα
Υπουργείο Πολιτισμού - Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας – ΕΛΚΕ

7. Συντονιστική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ιωάννα Ραβάνη, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Καλαμάτας
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καραμπάτος, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς»
Γραμματέας: Γεώργιος Αργυροηλόπουλος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Καλαμάτας
Ταμίας: Αθανάσιος Πανάγου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας
Μέλος: Ανδρέας Γκανάτσιος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας
Μέλος: Μαρία Μυλωνά, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Μολάων
Μέλος: Γεώργιος Μπεκιάρης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Νάουσας
Μέλος: Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη Περιβ/κής Εκπ/σης ΔΠΕ Δυτ. Αττικής
Μέλος: Ελένη Παπαδοπούλου, (ΠΕ 60 Διοικητικού –Οικονομικού) Εκπρόσωπος ΥΠΑΙΘ.

Αναπληρωτικά Μέλη Συντονιστική Επιτροπής (αλφαβητικά):

1. Κων/νος Αγγελής, μέλος ΠΟ ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης
2. Όλγα Γιαννακογεώργου, Υπεύθυνη ΚΠΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
3. Αναστάσιος Ζόμπολας, Δ/ντής 13ου Δ.Σ. Καλαμάτας, πρώην Αναπλ. Υπςύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας και Υπεύθυνος του ΕΘΔ «ΕΛΙΑ» κατά τα σχολικά έτη 2011-2016.
4. Γεωργία Ματσούκα, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Σικυωνίων
5. Ιωάννα Ντίνου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Γ' Αθήνας
6. Νικόλαος Παπαδάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μολάων
7. Κωνσταντίνα Παπαδογιαννάκη, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Βάμου
8. Ιωάννα Παπαϊωάννου, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Αχαΐας
9. Αθανάσιος Χατζημιχαήλ, Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ ΕΥΡΓΕΤΟΥΛΑ Λέσβου

Παιδαγωγική

1. Βαρβάρα Βορύλλα, Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Ανατ. Αττικής
2. Όλγα Γιαννακογεώργου, Υπεύθυνη ΚΠΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
3. Λένα Δημητριάδου, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ημαθίας
4. Μαρία Δρακοπούλου , Μέλος Π.Ο ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
5. Bασιλική Δογάνη, Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Α' Ανατολικής Αττικής
6. Ευγενία Ηλιοπούλου, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
7. Βασιλική Ιππεκη, Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης
8. Πηνελόπη Καζακώνη, Υπεύθυνη ΚΠΕ Καστρίου
9. Σοφία Κανταράκη, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
10. Σταύρος Κονιδιτσιώτης, μεταπτυχιακός απόφοιτος στο πρόγραμμα σπουδών «Πολιτιστική πολιτική και Ανάπτυξη» του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου
11. Ηλίας Κυρίος Υποδιευθυντής 12ου Δημ. Σχ. Αγρινίου ΔΠΕ Αιτωλ/νίας
12. Λεωνίδας Κωνσταντινίδης, Μέλος Π.Ο ΚΠΕ Ποροίων
13. Ποθητή Λόη, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ Δωδεκανήσου
14. Ιωάννης Λύρας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, Ιστοριοδίφης
15. Ελένη Μάρα, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ Αργολίδας
16. Γεωργία Ματσούκα, Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Σικυωνίων
17. Γεώργιος Μπαντής, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Δράμας
18. Αθανάσιος Πανάγος, Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
19. Ιωάννα Παπαϊωάννου, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Αχαΐας
20. Νικολέτα Ριφάκη, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
21. Ευαγγελία Σκιαδαρέση, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κεφαλληνίας
22. Χαράλαμπος Συργιάννης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου
23. Ελένη Φαρμακιώτη, Μέλος Π.Ο ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
24. Αθανάσιος Χατζημιχαήλ, Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ ΕΥΡΓΕΤΟΥΛΑ

9. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ KA1

Με το υπ.αριθμ. 16666/07-10-2020 έγγραφο του ΙΚΥ, κατόπιν αξιολογήσεως που διενεργήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές, η αίτηση του ΚΠΕ Καλαμάτας με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA104-078619, OID Νumber φορέα E10160498 και τίτλο «Towards to a European environmental education network: OLIVE» εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. H μέγιστη κοινοτική επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 25.932,00 ευρώ.

Το σχέδιο στοχεύει στην επιμόρφωση των μελών του ΚΠΕ Καλαμάτας και μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου ώστε να γίνει το Δίκτυο Ευρωπαϊκό και να δημιουργηθεί από τα μέλη του ΚΠΕ Καλαμάτας ένας ψηφιακός χάρτης με υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα. Αναλυτικά, η χρηματοδότηση θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαβίωσης για την επιμόρφωση :

 • Δύο (2) μελών του ΚΠΕ Καλαμάτας, στην Ιταλία με θέμα τη δημιουργία πλατφόρμας web για τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα
 • Ενός (1) μέλους του ΚΠΕ Καλαμάτας, στη Σουηδία, για παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) με θέμα τη δικτύωση σχολείων και οργανισμών για την προώθηση του προγράμματος Erasmus+
 • Δύο (2) μελών του ΚΠΕ Καλαμάτας και ενός (1) μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής, στην Σουηδία με θέμα Στρατηγική Διαχείριση Προγραμμάτων και Δικτύων.
 • Δύο (2) μελών του ΚΠΕ Καλαμάτας και τριών (3) μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, στο Βέλγιο με θέμα: «Εισαγωγή του τοπικού προϊόντος στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Επιπλέον, για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και για την ουσιαστικότερη επικοινωνία θα γίνουν σεμινάρια, ημερίδες και συναντήσεις εργασίας καθώς και εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του ανωτέρω σχεδίου Erasmus+ ΚΑ1.

Ο τρόπος επιλογής των συμμετεχόντων στις ανωτέρω επιμορφώσεις, οι υποχρεώσεις τους μετά την επιμόρφωση καθώς και το πλαίσιο υλοποίησης αναφέρονται αναλυτικά στην πρόταση του σχεδίου 2020-1-EL01-KA104-078619.

10. Επικοινωνιακό Πλαίσιο

 Η επικοινωνία των συμμετεχόντων θα γίνεται με:

 • Τηλεφωνική κλήση, κλήση τηλεομοιοτύπου και αποστολή e-mail
 • Μέσω της ιστοσελίδας του Δικτύου (http://kpe-kal.mes.sch.gr/elianet/wp/) και της σελίδας κοινωνικού δικτύου του ΚΠΕ Καλαμάτας
 • Μέσω συναντήσεων συντονισμού και αξιολόγησης του Δικτύου, επιμόρφωσης των μελών του και συναντήσεων σχολικών ομάδων για κοινές παρουσιάσεις και δράσεις

11. Προβλεπόμενες Διαδικασίες Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα είναι διαρκής. Η διαμορφωτική αξιολόγηση θα γίνεται μέσω των συνεργασιών και του επικοινωνιακού πλαισίου του Δικτύου. Τελική αξιολόγηση θα γίνεται με τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Ο Συντονιστικός φορέας του Δικτύου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει ετήσιο απολογισμό δράσης του Δικτύου καθώς και οικονομικό απολογισμό στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στο Τμήμα A’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου θα τίθεται υπό την έγκριση του Τμήματος A’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία της Δ/νσης Υποστήριξης

Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Pin It

Εκτύπωση