edu.klimaka.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΦΕΚ 247/2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(ΦΕΚ 247/2013 - Αριθ.268/12728)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 247
8 Φεβρουαρίου 2013

Aριθ. 268/12728
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 657/2008 της Επιτροπής, όπως ισχύει κάθε φορά, σχετικά με τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος σε μαθητές σχολικών μονάδων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/79 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (Α΄ 280).
β) Του άρθρου 1, παράγραφος 1, 2, και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1 του ν. 1440/84 (A´ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» και του άρθρου 65 του ν. 1892/90 (Α΄ 101).
γ) Του άρθρου 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2α του ν. 2469/97 (Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
δ) Του Π.Δ. 402/88 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Την υπ’ αριθ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού για τη μεταβολή του τίτλου του Υπουργείου Γεωργίας σε «Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β΄ 513).
στ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/01 (Α΄ 223/01) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1 έως 8 του Ν. 3147/2003 (Α΄ 135).
ζ) Του άρθρου 28 του ν. 2520/97 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2732/99 (Α΄ 154) περί θεμάτων σχετικών με τη διαχείριση του ΕΛΕΓΕΠ και επιστροφής παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
η) Των άρθρων 186 και 187 του ν. 3852/2010 (Α΄87) περί της «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
θ) Της υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β).

2. Τους Κανονισμούς
α) (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1234/07 του Συμβουλίου (L299) για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»).
β) (ΕΚ) υπ’ αριθ. 657/2008 της Επιτροπής (L 311) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές των σχολικών μονάδων όπως ισχύει.

3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση ενίσχυση αφορά σε 100% Ενωσιακή χρηματοδότηση και βαραίνει τον ΚΑΕ 5521 του ΕΛΕΓΕΠ του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ από τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων επιτόπιων ελέγχων προκαλείται δαπάνη (οδοιπορικά) ύψους μέχρι 300.000 € ετησίως, σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί από τον 5423 Φ29/110 του ανωτέρω προϋπολογισμού με ισόποση μεταφορά πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 2299−Φ073.

5. Την υπ’ αριθ. 1805/8259/21−1−2013 απόφαση περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ−ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.657/2008 της Επιτροπής, όπως ισχύει κάθε φορά, σχετικά με τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για γαλακτοκομικά προϊόντα του Πίνακα Ι του παρατήματος της παρούσης που διατίθενται προς κατανάλωση κατά τις σχολικές μέρες σε μαθητές:
α) νηπιαγωγείων ή ιδρυμάτων οργανωμένης προσχολικής εκπαίδευσης,
β) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
γ) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα ανωτέρω οφείλουν να είναι δημόσια ή αναγνωρισμένα από το κράτος.

2. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 657/2008 της Επιτροπής, όπως ισχύει κάθε φορά, ενώ η μέγιστη επιλέξιμη ποσότητα ανά μαθητή και ανά σχολική ημέρα είναι 250 ml.

3. Αρμόδια αρχή εποπτείας είναι το Τμήμα Αξιοποίησης Γάλακτος της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ αρμόδια αρχή εκτέλεσης είναι η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι φορείς που είναι σε θέση να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, λαμβάνουν σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α., του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιλέξιμοι φορείς μπορεί να είναι εκτός από τη σχολική μονάδα ή τη σχολική επιτροπή, οι προμηθευτές των προϊόντων (εννοείται και το κυλικείο) ή και από μια οργάνωση, η οποία έχει συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό (πχ ένας Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων) και λειτουργεί για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικών αρχών εφόσον παρέχονται οι εγγυήσεις επίτευξης του σκοπού του μέτρου.

Προκειμένου να χορηγηθεί η έγκριση, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει:

1.1. Συμπληρωμένη αίτηση – δήλωση, σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας, στη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α., του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1.2. Στην περίπτωση ιδιωτικών σχολικών μονάδων, βεβαιώσεις του αρμόδιου γραφείου εκπαίδευσης, από τις οποίες προκύπτει ότι οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

1.3. Υπεύθυνη δήλωση του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του φορέα ότι:

α) το παστεριωμένο γάλα θα χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς κατανάλωσης από τους μαθητές που φοιτούν στη ή στις σχολικές μονάδες για τις οποίες γίνεται αίτηση ενίσχυσης,

β) θα επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό ενίσχυσης έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, για τις αντίστοιχες ποσότητες, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα δεν διατέθηκαν στους δικαιούχους μαθητές ή σε περίπτωση που η ενίσχυση καταβλήθηκε για ποσότητες άλλες από εκείνες που είναι επιλέξιμες ήτοι μέγιστη ποσότητα 250 ml ανά μαθητή και ανά σχολική ημέρα,

γ) θα θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά έγγραφα,

δ) θα υπόκειται με πνεύμα συνεργασίας σε κάθε εντεταλμένο αρμόδιο τακτικό ή έκτακτο έλεγχο

ε) θα τηρείται αρχείο των ονομάτων, διευθύνσεων και στοιχείων επικοινωνίας των σχολικών μονάδων ή κατά περίπτωση των εκπαιδευτικών αρχών και των ποσοτήτων παστεριωμένου γάλακτος που πωλήθηκαν ή διατέθηκαν σε αυτές τις μονάδες ή αρχές. Επίσης, υποβάλλονται επιπλέον:
− δήλωση – δέσμευση των σχολικών μονάδων που θα εξυπηρετούνται από την οργανωτική αρχή ή τον προμηθευτή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, στην οποία θα δηλώνεται και ο υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος.
− περιγραφή του συστήματος – διαδικασίας προμήθειας και διανομής του παστεριωμένου γάλακτος σε κάθε σχολική μονάδα, από την οποία προκύπτει ότι διασφαλίζονται οι όροι και προϋποθέσεις των σχετικών κοινοτικών κανονισμών και της παρούσας.
− επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της οργάνωσης, στις περιπτώσεις που η αίτηση υποβάλλεται από οργάνωση.
− άδεια από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας για την προμήθεια και διάθεση παστεριωμένου γάλακτος εντός του σχολείου. Με την άδεια αυτή μπορεί να τίθενται ειδικότεροι όροι σχετικά με την εν λόγω διαδικασία διάθεσης του γάλακτος προκειμένου να μη δυσχεραίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και η ομαλότητα της σχολικής ζωής.

3. Μετά την αρχική έγκριση και πριν την έναρξη κάθε επόμενου σχολικού έτους οι φορείς που έχουν λάβει έγκριση δηλώνουν εγγράφως, στη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την πρόθεσή τους να αιτηθούν ενίσχυση στα πλαίσια του παρόντος μέτρου για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

4. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης έγκρισης και της πρόθεσης συμμετοχής θα ανακοινωθεί με έγγραφο της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την έκδοση της παρούσας.

Άρθρο 3
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της μέγιστης τιμής του επιδοτούμενου παστεριωμένου γάλακτος που διατίθενται στους μαθητές και ενημερώνονται σχετικά οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και οι ενδιαφερόμενοι φορείς−προμηθευτές. Mε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να επιλέγεται κάθε φορά το επιλέξιμο προς επιδότηση προϊόν από τη λίστα του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 657/2008 της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι φορείς που εγκρίνονται και εντάσσονται στο παρόν μέτρο ενίσχυσης είναι υποχρεωμένοι:

1. Να τηρούν ειδική λογιστική για το πρόγραμμα και τιμολόγια στα οποία θα φαίνονται οι ποσότητες που διετέθησαν, ο παρασκευαστής ή / και ο προμηθευτής καθώς και οι τιμές αγοράς του γάλακτος.

2. Να μην χρησιμοποιούν το επιδοτούμενο παστεριωμένο γάλα στην παρασκευή γευμάτων.

3. Να προμηθεύονται παστεριωμένο γάλα το οποίο έχει παραχθεί σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με το Π.Δ. 79/07 και πληροί τους όρους της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

4. Να λαμβάνουν υπόψη τους την ορισμένη μέγιστη τιμή πώλησης των προϊόντων στους μαθητές σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στο άρθρο 3 της παρούσας, για την τεκμηρίωση της απόδοσης της ενίσχυσης στους μαθητές.

5. Να τηρούν τους όρους της έγκρισης σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 κατά περίπτωση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 657/2008.

Άρθρο 5
ΈΛΕΓΧΟΙ

1. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του μέτρου εξασφαλίζεται με τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

2. Οι διοικητικοί έλεγχοι διεξάγονται από τη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και καλύπτουν όλες τις αιτήσεις πληρωμής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (βλέπε άρθρο 6 της παρούσας) και περιλαμβάνουν έλεγχο των δικαιολογητικών όσον αφορά στην παράδοση των προϊόντων και την τήρηση των μεγίστων ποσοτήτων ανά μαθητή και ανά ημέρα.

3. Προκειμένου να γίνουν οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στον καθορισμό του συνολικού αριθμού επιτόπιων ελέγχων και του δείγματος ελέγχου βάσει ανάλυσης κινδύνου και του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΚ) 657/2008 και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές ελέγχου.

4. Αρμόδιες αρχές ελέγχου για τη διεξαγωγή των τακτικών επιτόπιων ελέγχων σε κάθε φορέα (σχολική μονάδα, οργανωτική αρχή, οργάνωση ή προμηθευτή) που έχει λάβει έγκριση και έχει ενταχθεί στο εν λόγω μέτρο είναι οι οικείες αρμόδιες Διευθύνσεις της κάθε Περιφέρειας (συνήθως οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής). Ο έλεγχος διενεργείται κατά τη διάρκεια της περιόδου η οποία αποτελεί αντικείμενο της αίτησης πληρωμής, από επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους της οικείας αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. Στις περιπτώσεις που από τους έλεγχους διαπιστώνονται παρατυπίες, η παραπάνω επιτροπή δύναται να κάνει υποδείξεις – παρατηρήσεις στον φορέα και να επαναλαμβάνει τον επιτόπιο έλεγχο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις.

5. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο η παραπάνω επιτροπή δύναται να διενεργεί και έκτακτους ελέγχους, χωρίς προειδοποίηση.

6. Τόσο κατά τους τακτικούς όσο και κατά τους έκτακτους ελέγχους, διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση και τον σχετικό κανονισμό ιδίως:

α) η αντανάκλαση της ενίσχυσης στην τιμή που πληρώνει ο δικαιούχος,

β) τα αρχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2 με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων ή, κατά περίπτωση, των εκπαιδευτικών αρχών και των προϊόντων και ποσοτήτων που πωλήθηκαν ή διατέθηκαν σε αυτά τα ιδρύματα ή αρχές,

γ) η χρήση των επιδοτούμενων προϊόντων σύμφωνα με τα ισχύοντα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες παρατυπίας.

Για το σκοπό αυτό διενεργείται κυρίως λογιστικός έλεγχος, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία οφείλει να θέσει στη διάθεση της επιτροπής ο ελεγχόμενος φορέας, όπως τιμολόγια αγοράς και πώλησης και τα αποσπάσματα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών. Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος αφορά σε οργανωτική αρχή, προμηθευτή ή οργάνωση, ο έλεγχος θεωρείται ολοκληρωμένος εφόσον διενεργείται τόσο στην έδρα αυτών όσο και στις σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί ότι εξυπηρετούνται από τους εν λόγω φορείς.

7. Μετά από κάθε έλεγχο, τακτικό ή έκτακτο, συμπληρώνεται πρακτικό ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 8 (υπόδειγμα στο παράρτημα ΙΙ), σε τρία αντίτυπα, το οποίο συνυπογράφεται από τους ελεγκτές και από τον εκπρόσωπο του ελεγχόμενου φορέα, εκ των οποίων:
• Το πρώτο επισυνάπτεται στο σχετικό φάκελο δικαιολογητικών για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό.
• Το δεύτερο στην οικεία αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας.
• Το τρίτο αντίτυπο παραμένει στον ελεγχόμενο φορέα.

8. Δευτεροβάθμιοι επιτόπιοι έλεγχοι Για την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας δύνανται να διενεργούνται έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι από κλιμάκιο ελεγκτών που ορίζεται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποτελούμενο από:

1. Εκπρόσωπο του Τμήματος Αξιοποίησης Γάλακτος, της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α., του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Κατά τη διενέργεια των δευτεροβάθμιων ελέγχων δύναται να ζητηθεί από το κλιμάκιο ελέγχου η συνδρομή της οικείας αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας δια εκπροσώπου της.

9. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας ή άλλης διαφωνίας με τον ελεγχόμενο φορέα, ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου, οι ελεγκτές οφείλουν να σημειώσουν επί του εντύπου του πρακτικού ελέγχου τις αντιρρήσεις του ελεγχόμενου φορέα. Ο φορέας οφείλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τον έλεγχο να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, άλλως ισχύει το αποτέλεσμα του πραγματοποιηθέντος ελέγχου. Τα σχετικά παραστατικά απευθύνονται στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία και αποφαίνεται σχετικά.

10. Για τη συχνότητα των ελέγχων ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΚ) 657/2008.

11. Επικουρικά στο ελεγκτικό έργο μπορούν να συνδράμουν και οι οικείες σχολικές επιτροπές ασκώντας εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος και ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια υπηρεσίας Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Άρθρο 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης του μέτρου, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα αίτηση (Παράρτημα ΙΙΙ) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, η οποία ελέγχει την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών του φακέλου. Οι αιτήσεις καλύπτουν περίοδο τριών μηνών.

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης που συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:

2.1. Πλήρη στοιχεία (όνομα, διεύθυνση ή αποκλειστικό αναγνωριστικό αριθμό σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικής αρχής που αφορά η αίτηση)

2.2. Αναλυτική κατάσταση με τις ποσότητες που διατέθηκαν ανά περίοδο αναφοράς

2.3. Η τιμή διάθεσης στους δικαιούχους, στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι μαθητές συμμετέχουν στη δαπάνη κατανάλωσης.

2.4. Εξοφλημένα τιμολόγια προμήθειας, όπου φαίνονται οι τιμές αγοράς και οι ποσότητες των προϊόντων.

2.5. Βεβαίωση του/των σχολικού/κών μονάδων για τον ακριβή αριθμό μαθητών, που σιτίζουν.

2.6. Βεβαίωση του αρμόδιου γραφείου εκπαίδευσης, στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα, από την οποία θα προκύπτει ο συνολικός αριθμός σχολικών ημερών για την περίοδο που αποτέλεσε αντικείμενο της αίτησης.

3. Το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης πληρωμής καθορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 657/2008. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης πληρωμής εκπρόθεσμα, επιβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι κυρώσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

4. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με βάση την αίτηση πληρωμής, τα συνημμένα δικαιολογητικά και την έγκριση του φορέα, προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης, αφού λάβει υπόψη τα πρακτικά τακτικών ή και έκτακτων ελέγχων που τυχόν διενεργήθηκαν και στη συνέχεια διαβιβάζει το φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Οικονομικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προκειμένου να εκδοθεί η εντολή πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 657/2008.

5. Δεν γίνονται πληρωμές προκαταβολών.

Άρθρο 7
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση αθέτησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο φορέας κατά την αίτηση έγκρισής του καθώς και στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών – παραβάσεων όπως και στην περίπτωση στην οποία διαπιστώνεται ότι ένας αιτών δεν πληροί τους όρους του Κανονισμού (ΕΚ) 657/2008 ή κάθε άλλη υποχρέωση που προκύπτει από την παρούσα απόφαση, αναστέλλεται η έγκριση για περίοδο ενός έως δώδεκα μηνών ή αποσύρεται αναλόγως της σοβαρότητας της παρατυπίας, με απόφαση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναγνωρίζονται περιπτώσεις ανωτέρας βίας, περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι η παρατυπία δεν διεπράχθη εκ προθέσεως ή εξ αμελείας ή εφόσον είναι ήσσονος σημασίας.

2. Σε περίπτωση απόσυρσης, η έγκριση μπορεί να παραχωρηθεί εκ νέου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά ύστερα από περίοδο δώδεκα μηνών τουλάχιστον ή άλλο χρονικό διάστημα που θα προσδιορίζεται στην απόφαση απόσυρσης.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης απάτης, ο αιτών επιστρέφει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και επιπλέον πληρώνει ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του αρχικώς καταβληθέντος ποσού και του ποσού που δικαιούται.

Άρθρο 8
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ

Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση εκτύπωσης ενημερωτικής αφίσας ανταποκρινόμενης στις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις, την οποία και αναρτούν στην κύρια είσοδο της εκάστοτε σχολικής μονάδας που υλοποιείται το πρόγραμμα, σε σημείο τέτοιο ώστε να είναι εμφανής και ευανάγνωστη.

Ελάχιστες απαιτήσεις για την αφίσα για το ευρωπαϊκό καθεστώς διάθεσης επιδοτούμενου γάλακτος στα σχολεία.

Μέγεθος της αφίσας: A3 ή μεγαλύτερο.

Μέγεθος χαρακτήρων: 1 cm ή μεγαλύτερο.

Τίτλος: Ευρωπαϊκό καθεστώς διάθεσης γάλακτος στα σχολεία.

Περιεχόμενο: Το κείμενο της αφίσας περιλαμβάνει τουλάχιστον την ακόλουθη ένδειξη, η οποία αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο της σχολικής μονάδας:
«Στο παρόν σχολείο παρέχεται γάλα επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού καθεστώτος διάθεσης γάλακτος στα σχολεία».

Τοποθέτηση: Στην κύρια είσοδο της σχολικής μονάδας, σε σημείο τέτοιο ώστε η αφίσα να είναι εμφανής και ευανάγνωστη.

Άρθρο 9
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή των στοιχείων, που προβλέπονται στην παρ. 1, του άρθρο 17, του ΚΑΝ. (ΕΚ) 657/2008, γίνονται από τη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή των στοιχείων, που προβλέπονται στην παρ. 2, του άρθρο 17, του Κανονισμού (ΕΚ) 657/2008, γίνονται από τη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται με απόφασή του να καθορίζει λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας και να τροποποιεί τα παραρτήματα αυτής.

1. Η υπ’ αριθ. 198573/1994 (ΦΕΚ Β 757) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας καταργείται.

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 247/2013 σχετικά με το πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία, με τα συνοδευτικά έντυπα-υποδείγματα.

Σχετικά Άρθρα