edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΠΦΠΟ) 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ.3/18787/ΑΛ /32345/ΓΔ4/21-03-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’
ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
E-mail : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Aι. Λιαράκου
Τηλέφωνο : 210 344 2425

ΘΕΜΑ : «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες»
Σχετ.: 1) Η με αρ. Πρωτ. 18787/Δ1/16-2-2023 ηλεκτρονική επιστολή του Ι.Ε.Π.
2) Το με αρ. Πρωτ. 64701/Δ1/08-06-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
3) Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο.), για την έγκριση υλοποίησης επτά (7) εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παρουσίαση της συνοδευτικής εκπαιδευτικής ταινίας με τίτλο: «Re-Action», που απευθύνονται σε μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων, και όλων των τάξεων Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας και έχοντας υπόψη τη με αρ. 11/16-02-2023 Πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π., σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνονται:

Α) Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα :

1) «Άγρια ζωή και άνθρωπος», για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία όλων των τάξεων (2 διδακτικές ώρες)

2) «Άνθρωποι και ζώα :Ίδιο δικαίωμα στην ζωή», για Γυμνάσια και ΓΕΛ - ΕΠΑΛ, όλων των τάξεων (2 διδ.ώρες)

3) «Βιωματική εκπαίδευση παιδιών με σκύλους που κάποτε ήταν αδέσποτοι», για Νηπιαγωγεία & Δημοτικά όλων των τάξεων (1 διδ. ώρα)

4) «Το Ταξίδι μιας σταγόνας», για Νηπιαγωγεία & Δημοτικά όλων των τάξεων (1 διδ. ώρα)

5) «Κατοικίδια: Μέλη της οικογένειας», για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά & Γυμνάσια όλων των τάξεων (2 διδ. ώρες)

6) Οδηγός Θετικής Εκπαίδευσης Κατοικίδιων, για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά & Γυμνάσια (όλες οι τάξεις-1 διδ. ώρα)

7) «Χτίζοντας νέες σχέσεις με τα άλλα ζώα», για Γυμνάσια και ΓΕΛ – ΕΠΑΛ όλων των τάξεων (2 διδ. ώρες)

Β) Βάσει της ανωτέρω Πράξης του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι: «Παρέλκει των αρμοδιοτήτων του Ι.Ε.Π. η γνωμοδότηση για την παρουσίαση της εκπαιδευτικής ταινίας με τίτλο Re – Action.»

Η έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δίνεται για το 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1.  συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Στην περίπτωση που τα προγράμματα υλοποιούνται από μέλη του φορέα, να είναι υποχρεωτική η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης ή του σχολείου.
 4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Νόμος 4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 6. Τα προγράμματα να μην υπερβαίνουν την προβλεπόμενη, δύο (2) ώρες το μέγιστο για το καθένα, διάρκεια, στην περίπτωση που υλοποιηθεί εντός ωρολογίου προγράμματος. Στην περίπτωση που υλοποιηθεί στο πλαίσιο προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 7. Η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων κ.λπ. και το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύουν - πλαισιώνουν τα προτεινόμενα προγράμματα/υλικά να είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις ≪περί πνευματικής ιδιοκτησίας≫ (Ν.4212/2013, όπως ισχύει) και να έχει έγκριση ΙΕΠ.
 8. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της εγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 10. Το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Συντονιστών/-τριών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.
 11. 11.Η πρόσκληση εθελοντή, μέλους της Π.Φ.Π.Ο., στο πλαίσιο υποστήριξης του σχετικού προγράμματος στη σχολική τάξη, να είναι προαιρετική, και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών, κατόπιν συνεννόησης, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα, και με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
 13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω προγράμματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση/αξιοποίηση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.≫.
 14. Σε περίπτωση υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες με παρουσία εθελοντών - μέλη της Ομοσπονδίας, που έχουν εκπαιδευτεί για αυτόν τον σκοπό, τα ονόματα τους να γνωστοποιούνται στις κατά τόπους Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πριν την είσοδό τους στο σχολείο, τα βιογραφικά των οποίων έχουν αποσταλεί στο Ι.Ε.Π..
 15. Πριν από τις επισκέψεις στα σχολεία να τηρούνται αυστηρά και κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.

Οι Διευθυντές/-ντριες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους/στις οποίους/-ες κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, παρακαλούνται να ενημερώσουν τα σχολεία, στα οποία θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα